Arytmia

Ablacja

.. ...ogniska będącego źródłem arytmii. W celu wykonania ablacji do serca wprowadzona zostaje specjalna elektroda. Miejsce wprowadzenia elektrody to tętnica lub żyła udowa ( okolica pachwiny pacjenta ). Kolejnym krokiem jest przeanalizowanie za pomocą komputera aktywności elektrycznej serca w..

Trzepotanie przedsionków

.. ...rodzajów zaburzeń rytmu ( arytmii ), objawiającą się zbyt szybką, ale miarową czynnością elektryczną i skurczową przedsionków ( kurczą się z częstością ok. 250 - 300/min. ). Węzeł przedsionkowo - komorowy częściowo hamuje przewodzenie tak szybkiej fali pobudzenia z przedsionków do komór...

Migotanie przedsionków

.. ...pojedynczym incydentem arytmii, początkiem migotania napadowego, jak też migotaniem przewlekłym. Leczenie migotania przedsionków. Leczenie polega na stosowaniu leków antyarytmicznych. W razie niepowodzenia leczenia farmakologicznego stosowana jest kardiowersja elektryczna. Migotanie..

Arytmia serca

.. Arytmia serca to stan, w którym prawidłowa praca serca jest zaburzona. U podłoża tego typu patologii leżą nieprawidłowości w rozchodzeniu się pobudzenia elektrycznego generowanego przez układ bodźcoprzewodzący serca. Przyczyną zaburzenia może być uszkodzenie tego układu, na przykład blizna po zawale serca w..

Kardiowersja

.. ...ustalenie, jak długo trwa arytmia. Nadkomorowe zaburzenia rytmu związane są z nieprawidłową kurczliwością przedsionków serca. Może to sprzyjać powstawaniu skrzeplin. Po przywróceniu rytmu zatokowego, powraca prawidłowa funkcja skurczowa przedsionków. Ewentualna skrzeplina może w takiej..

Migotanie komór

.. Migotanie komór jest jednym z mechanizmów zatrzymania krążenia i przyczyną nagłego zgonu sercowego ( NZK ). W przebiegu migotania komór w mięśniach i układzie bodźcoprzewodzącym serca panuje elektryczny chaos. Wynikiem tego jest desynchronizacja kardiomiocytów - komory serca jako całość nie kurczą się i nie..

Amiodaron (Cordarone, Opacorden, Sedacoron, Amiokordin)

.. ...stosuje się go w tachyarytmiach, na przykład w migotaniu przedsionków, w celu kontroli rytmu komór. Amiodaron jest także ważnym lekiem w resuscytacji krążeniowo oddechowej, podaje się go dożylnie w celu przerwania migotania komór. Działania niepożądane mogą dotyczyć zjawisk..

Ekstrasystolia (dodatkowy skurcz)

.. ...podejmuje się w każdej sytuacji, gdy występowanie ekstrasystoli stwarza ryzyko wywołania innych, niebezpiecznych dla życia arytmii ( np. częstoskurcze komorowe, torsady, długie pauzy wyrównawcze itd. )...

Bigeminia komorowa

.. ...normalne codzienne funkcjonowanie stosuje się leki antyarytmiczne. Można także przy pomocy badań elektrofizjologicznych zlokalizować miejsce, gdzie znajduje się ektopowe źródło rytmu i wykonać zabieg ablacji...

Sarkoidoza

.. Sarkoidoza do rzadka choroba ziarniniakowa ( grupa chorób, w przebiegu których powstają guzki złożone z komórek zapalnych ). Dotyczy zwykle ludzi młodych, ziarniniaki mogą powstawać w różnych narządach, najczęściej w płucach, węzłach chłonnych i wątrobie ale zmiany mogą także dotyczyć układu nerwowego, oka,..

Leki stosowane w leczeniu zaburzeń rytmu serca (arytmii)

Leki stosowane w leczeniu zaburzeń rytmu serca (arytmii)

.. ...zaburzeń rytmu serca ( arytmia serca ) zwyczajowo dzieli się na 4 grupy. Podział jest oparty na podstawowych mechanizmach działania tych leków, dotyczy głównie ich wpływu na kanały jonowe komórek okładu bodźcoprzewodzącego lub oddziaływania na receptory komórkowe. Do pierwszej grupy..

Zespół Brugadów

.. ...komorowych zaburzeń rytmu. Arytmie mają często postać częstoskurczu komorowego lub migotania komór. W niektórych sytuacjach rytm serca samoistnie wraca do normy. Chory cierpi wtedy z powodu omdleń lub krótkotrwałych utrat przytomności. Niestety, u około 1/3 chorych z zespołem Brugadów..

Zjawisko reentry

.. Zjawiska reentry, czyli powtórnego wejścia, jest jednym z najczęstszych mechanizmów, w jakich dochodzi do powstawania zaburzeń rytmu serca. Aby zjawisko reentry miało szansę zaistnieć, impuls musi być przewodzony jednocześnie dwiema drogami. Zwykle, jedna z dróg przewodzi impuls z dużą prędkością ( droga..

Leczenie arytmii w ciąży

Leczenie arytmii w ciąży

.. ...Leczenie farmakologiczne arytmii u kobiet ciężarnych jest trudnym zagadnieniem z uwagi na kilka aspektów. Oczywiście na pierwszy plan wysuwa się kwestia ewentualnego szkodliwego wpływu leku na płód i jego rozwój. Jest to szczególnie istotne na początku pierwszego trymestru, gdy powstają..

Leki antyarytmiczne w ciąży

Leki antyarytmiczne w ciąży

.. ...stosowania danego leku antyarytmicznego w czasie ciąży określa się za pomocą pięciostopniowej ( kategorie: A, B, C, D i X ) klasyfikacji amerykańskiej FDA ( Food and Drug Administration ). Kategoria A określa leki, z którymi przeprowadzono kontrolowanie badania i nie wykazano..

Migotanie przedsionków u ciężarnych

Migotanie przedsionków u ciężarnych

.. ...mierze od tego, jak arytmia jest tolerowana. Jeśli chora jest niestabilna hemodynamicznie ( spadek ciśnienia, omdlenia, zaburzenia świadomości ) postępowaniem z wybory jest natychmiastowe przerwanie arytmii za pomocą kardiowersji elektrycznej. Przedłużający się spadek ciśnienia prowadzi..

Zespół MAS

.. Zespołem MAS to napadowe występowanie bloku przewodzenia przedsionkowo - komorowego z towarzyszącymi objawami, najczęściej w postaci omdlenia lub utraty przytomności. Zespół MAS to zaawansowana postać zaburzenia rytmu serca. W bloku przedsionkowo - komorowym drugiego lub trzeciego stopnia mogą mieć miejsce..

Kardiologiczny rejestrator zdarzeń

.. ...ewolucji pracy serca. Jeśli arytmia nie jest obecna w chwili badania, zapis może być absolutnie prawidłowy. Sposobem na uchwycenia zaburzeń rytmu występujących kilka razy na dzień jest badanie EKG metodą Holtera. Zapis 24 lub 72 godzin pracy serca pozwala często na dokładne..

Kawa obniża ryzyko zaburzeń rytmu serca

Kawa obniża ryzyko zaburzeń rytmu serca

.. ...zaburzeń rytmu serca, tj. arytmii - wynika z amerykańskich badań. Jak komentuje prowadzący badania Arthur Klatsky z centrum badawczego organizacji Kaiser Permanente w Oakland ( Kalifornia ), wyniki te mogą zaskoczyć wiele osób, gdyż ludzie często odczuwają przyspieszenie akcji serca (..

Kwasy omega nie zwalczają arytmii serca

Kwasy omega nie zwalczają arytmii serca

.. ...najpopularniejszej formy arytmii serca. Pacjenci, którzy cierpią na migotanie przedsionków przyjmowali kapsułki zawierające kwasy omega i ich wyniki w żaden sposób nie różniły się od osób, którym podawano placebo. Właściwości kwasów omega. Dieta bogata w tłuszcze pochodzenia rybnego..

Wszczepiono nowy defibrylator serca

Wszczepiono nowy defibrylator serca

.. W szpitalu św. Michała w Ontario po raz pierwszy wszczepiono pacjentowi nowoczesny defibrylator. Dzięki jego małym rozmiarom operacja zaliczana jest do małoinwazyjnych. Małoinwazyjna operacja natomiast oznacza mniejsze blizny i szybszy powrót do zdrowia. Mały rozmiar - duża siła. Mimo niewielkiego rozmiary..

Przewlekła niewydolność nerek

Przewlekła niewydolność nerek

.. ...sercowy może być przyczyną powstawania arytmii ( zaburzeń rytmu serca ). Ponadto, liczne zburzenia hormonalne i metaboliczne w przebiegu PChN predysponują do tego typu zaburzeń. Lekarz Tomasz Szafarowski..