B bloker

Ablacja

.. ...tętniak w miejscu wprowadzenia igły do naczynia; powikłania zakrzepowo - zatorowe; przejściowy lub trwały blok przedsionkowo - komorowy; przebicie ściany naczynia lub serca, krwawienie do jamy osierdziowej...

Powikłania zawału serca

.. ...migotanie przedsionków, bloki przedsionkowo - komorowe. Udar mózgu występuje u ok 1% chorych po zawale. Powstaje zwykle po upływie pierwszych 48 godzin. Udar mózgu w czasie zawału serca obciążony jest znaczną śmiertelnością. Nawrót niedokrwienia lub ponowny zawał zdarza się u 30%..

Niewydolność serca

.. ...diuretyki; glikozydy; beta - blokery; antagoniści wapnia - blokery receptorów wapniowych. Leczenie zabiegowe niewydolności serca: angioplastyka; by - passy; operacja zastawek serca. Stopnie niewydolności serca. - według NYHA - New York Heart Assotiation. I. bez dolegliwości przy zwykłych..

Zespół wydłużonego QT (long QT syndrome, LQTS)

.. ...otrzymywać beta blokery nawet w bezobjawowym przebiegu tego zespołu. Dodatkowo stosowane są preparaty magnezu. W przypadku gdy farmakoterapia jest nieskuteczna wszczepia się kardiowerter - defibrylator ( ICD )...

Leki kardiologiczne (leki stosowane w chorobach serca)

Leki kardiologiczne (leki stosowane w chorobach serca)

.. ...), betaadrenolityki ( beta blokery ), antagonisty receptora angiotensyny II ( ARB ) oraz antagonisty kanału wapniowego ( CCBs ). Rzadziej wykorzystywane są również inne niż betaadrenolityki leki blokujące układ współczulny oraz leki rozszerzające naczynia - wazodylatatory. Należy..

Antagoniści receptorów wapniowych (Ca blokery)

Antagoniści receptorów wapniowych (Ca blokery)

.. ...receptorów wapniowych ( Ca blokery ) polega na blokowaniu napływu jonów wapniowych do komórek mięśnia serca i komórek mięśniówki gładkiej naczyń tętniczych. Jony wapnia są niezbędne do skurczu komórki mięśniowej. Zablokowanie napływu jonów wapnia powoduje zmniejszenie kurczliwości..

Rozrusznik serca (stymulator serca)

Rozrusznik serca (stymulator serca)

.. ...przyczyną całkowitego bloku AV i bradykardii. Tylko niektórzy pacjenci wymagają pomocy w postaci czasowej stymulacji, ponieważ ciśnienie krwi utrzymuje się zwykle w granicach normy, mimo zwolnionej czynności serca. Czasowa stymulacja jest wskazana w bloku AV drugiego i trzeciego stopnia..

Kody rozruszników serca (stymulatorów serca)

Kody rozruszników serca (stymulatorów serca)

.. ...odbierany sygnał I - blokowanaT - wyzwalanaD - podwójna - blokowana i wyzwalana 4 możliwość programowania R - zmienna częstość rytmu w zależności od aktywności pacjenta 5 elektroterapia arytmii P - stymulacja antyarytmicznaS - możliwość kardiowersji lub defibrylacji pojedynczym impulsemD..

Scyntygrafia perfuzyjna

.. ...sercowego ( kolejny zawał ), blok odnogi, zmiany w poziomie enzymów diagnostycznych z przyczyn pozakardiologicznych. Nie wykonuje się badań u kobiet w ciąży i w okresie karmienia piersią. Aby uzyskać jak najbardziej wiarygodny i diagnostyczny wynik badania, pacjent powinien: zapytać..

Nadciśnienie tętnicze

Nadciśnienie tętnicze

.. ...kanału wapniowego ) beta - blokery leki moczopędne ( diuretyki ) alfa - blokery Badania zalecane u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym. Kontrola ciśnienia tętniczego - 2 - 3 razy w tygodni. Pomiary najlepiej wykonywać rano, w południe, wieczorem. Warto założyć sobie zeszyt, w którym..

Nadciśnienie tętnicze u kobiet w ciąży

Nadciśnienie tętnicze u kobiet w ciąży

.. ...w dalszej kolejności beta - blokery kardioselektywne i labetolol: opóźniają rozwój płodu; jeżeli przed ciążą chora leczona była werapamilem lub lekami moczopędnymi to można takie leczenie kontynuować; ze względu na możliwość teratogennego działania i możliwości wystąpienia małowodzia lub..

Przewlekła niewydolność serca

.. ...Uzupełnienie stanowi stosowanie beta blokerów, naparstnicy i wazodylatatorów. Jednak ze względu na obserwowane w tym wieku zmiany farmakokinetyki i farmakodynamiki leków sercowo - naczyniowych, leczenie powinno być podejmowane szczególnie ostrożnie z odpowiednio dostosowanym dawkowaniem...

Tętniak rozwarstwiający aorty

.. ...obniżenie ciśnienia skurczowego do 100 - 120 mmHg ( beta - bloker, nitroprusydek sodu i.v., labetalol i.v. ) leczenie kardiochirurgiczne; leczenie zachowawcze w niepowikłanym rozwarstwieniu dystalnym...

Badanie EKG Holter (całodobowe monitorowanie rytmu serca)

Badanie EKG Holter (całodobowe monitorowanie rytmu serca)

.. ...minutę - wykluczenie bloku serca ( zaburzenia przewodzenia impulsów elektrycznych ); choroba niedokrwienna serca - zapis EKG w połączeniu z np. bólem w klatce piersiowej są cenną wskazówką dla lekarza prowadzącego; ocena sprawności stymulatora serca u pacjentów ze wszczepionym..

Choroba niedokrwienna a płeć człowieka

.. ...dożylnie nitroglicerynę i beta - blokery oraz inhibitory konwertazy angiotensyny. W większości badań wykazano, że kobiety z ryzykiem zawału są w gorszej sytuacji. Należałoby zwrócić uwagę na modyfikację czynników ryzyka w odniesieniu do kobiet i podejmować postępowanie profilaktyczne, by..

Chinapryl (Acurenal, Accupro, AprilGen, Pulsaren, Quinapril TEVA)

.. ...moczopędnymi ( diuretyki ) i beta blokerami. ACE - I blokują powstawanie angiotensyny II, substancji która jest między innymi odpowiedzialna za skurcz mięśniówki naczyń krwionośnych i przebudowę mięśnia sercowego ( przerost prowadzący do spadku wydolności mięśnia ). Leki z tej grupy..

Frakcja wyrzutowa

.. ...podawaniu leków z grupy beta blokerów, ACE inhibitorów, antagonistów receptora aldosteronu, leków diuretycznych ( moczopędnych ) czasem leków inotropowo dodatnich ( zwiększających siłę skurczu mięśnia sercowego ). Dobór leków zależy od konkretnej sytuacji zdrowotnej chorego. Ostra..

Klomipramina (Hydiphen, Anafranil)

.. ...tej grupy polega na blokowaniu wychwytu zwrotnego serotoniny i noradrenaliny. Są to neurotransmitory, czyli substancje pośredniczące w przekazywaniu pobudzenia między komórkami nerwowymi. Zburzenia stężenia serotoniny są jedną z przyczyn chorób depresyjnych i lękowych ( nerwice natręctw,..

Atenolol

.. ...jest lekiem z grupy beta - blokerów ( beta - adrenolityków ). Charakteryzuje się wybiórczym działaniem na receptory beta 1 ( jest kardioselektywny ). Działanie atenololu polega na hamowaniu wpływu układu adrenergicznego na układ bodźcoprzewodzący serca ( głównie na węzeł zatokowy )...

Betaadrenolityki (beta-blokery)

Betaadrenolityki (beta-blokery)

.. ...Betaadrenolityki, nazywane potocznie beta - blokerami, są to leki blokujące działanie adrenaliny i noradrenaliny ( układ adrenergiczny ) na receptory beta 1 i beta 2. Leki takie jak propranolol, sotalol, pindolol są nieselektywne, to znaczy blokują zarówno receptory beta 1 jak i receptory..

Enoksyparyna (Clexane)

.. ...obniżająca krzepliwość krwi ( blokuje aktywność niektórych osoczowych czynników krzepnięcia ). Heparynę drobnoczasteczkową stosuje się w profilaktyce chorób zakrzepowo - zatorowych u pacjentów leżących, po unieruchomieniu kończyn dolnych ( gips, wyciąg ortopedyczny itd. ), również w..

Borelioza

Borelioza

.. ...zaburzeń przewodzenia ( bloki przewodzenia ), możliwe jest także zapalenie mięśnia sercowego i wsierdzia. Rzadką postacią boreliozy przewlekłej jest zanikowe zapalenie skóry. Boreliozę przewlekła leczy się przede wszystkim antybiotykami, jednak na tym etapie leczenie jest trudniejsze i..

Ból serca

Ból serca

.. ...serca, skurcze dodatkowe, bloki przewodzenia z występowaniem pauz są często określane przez pacjentów jako uczucie wyrywania się serca z piersi , kołatania serca czy wrażenia zamierania serca . Ponieważ sam ból jest doznaniem subiektywnym, zależnym od progu bólowego pacjenta, nastroju i..

Amiodaron (Cordarone, Opacorden, Sedacoron, Amiokordin)

.. ...uderzeń na minutę ) i bloków przewodzenia. Innym efektem ubocznym, dotyczącym wszystkich leków stosowanych w leczeniu zaburzeń rytmu serca, jest zjawisko proarytmii. Amiodaron może u niektórych chorych wywoływać torsadę ( torsade de pointes - tańczący punkt ). Jest komorowe zaburzenie..

Metoprolol (Betaloc, Betaloc ZOK, Beto ZK, Metocard, MetoHEXAL, Metoprolol)

.. ...Metoprolol lek z gruby beta - blokerów ( adrenolityków ) kardioselektwynych. Jak wszystkie leki z tej grupy, blokuje receptory beta 1 ( jest ich dużo w mięśniu sercowym i w układzie bodźcoprzewodzącym ) jednocześnie nie oddziaływając na receptory beta 2. Blokada receptora beta 1 w sercu..

Sotalol (Biosotal, Darob, Satohexal)

.. ...Sotalol to lek z grupy beta - blokerów ( beta - adrenolityków ) nieselektywnych. Jednocześnie jest to substancja zaliczana do leków antyarytmicznych z tej samej grupy co amiodaron. Sotalol ma identyczne działanie z innymi nieselektywnymi beta - blokerami: zwalnia rytm serca zmniejszając..

Blok lewej, prawej odnogi pęczka Hisa

.. Blok lewej lub prawej odnogi pęczka Hisa jest zaburzeniem przewodnictwa wewnątrzkomorowego serca. Fizjologicznie, w sercu zdrowego człowieka, pobudzenia powstaje w węźle zatokowym, rozprzestrzenia się po przedsionkach i biegnie przez złącze przedsionkowo - komorowe do pęczka Hisa, następnie jego odnogami do..

Blok przedsionkowo-komorowy

.. O bloku przedsionkowo - komorowym mówimy w sytuacji, gdy impuls, powstający w układzie bodźco - przewodzącym, napotyka na przeszkodę w drodze z przedsionków do komór. Rozróżniamy trzy stopnie bloków przedsionkowo - komorowych: W bloku pierwszego stopnia czas przewodzenia przez węzeł przedsionkowo - komorowy..

Układ renina-angiotensyna-aldosteron (RAA)

.. ...blokery między innymi zmniejszają ilość wydzielanej reniny; nowe leki z grupy sartanów blokują działania już powstałej angiotensyny drugiej; wykorzystuje się także leki blokujące działanie aldosteronu...

Diltiazem (Blocalcin, Dilzem, Dilocard, Diltiazem, Oxycardil)

.. ...grupy antagonistów ( blokerów ) receptorów wapniowych. Mechanizm działania leku polega na blokowaniu dopływu jonów wapnia do komórek mięśniówki tętnic. Powoduje to ich rozkurcz i spadek ciśnienia tętniczego. Dodatkowo diltiazem wpływa hamująco na układ bodźcoprzewodzący serca i zwalnia..

Dławica Prinzmetala

.. ...polega na podawaniu blokerów kanałów wapniowych ( Ca blokery ). Zaleca się rzucenie palenia papierosów. Istnieje możliwość występowania jednocześnie anginy Prinzmetala i zmian miażdżycowych w tętnicach wieńcowych. Blaszka miażdżycowa może być czynnikiem wywołującym skurcz tętnic. W..

Profilaktyka zawału serca

Profilaktyka zawału serca

.. ...hipercholesterolemia itd ). Dodatkowo, istnieją leki o udowodnionym działaniu zmniejszającym ryzyko kolejnego zawału serca. Są to: niektóre beta blokery oraz leki z grupy inhibitorów konwertazy angiotensyny...

Toczeń rumieniowaty układowy (SLE)

.. ...wrodzonego bloku przedsionkowo - komorowego III stopnia ( blok całkowity ). Leczenie tocznia polega na podawaniu sterydów i leków immunosupresyjnych oraz leczeniu powikłań wynikających z uszkodzenia narządów...

Werapamil (Isoptin, Lekoptin, Staveran, Veratens)

.. ...nadmierne spowolnienie rytmu serca i ryzyko wystąpienia bloków przewodzenia. Inne preparaty zawierające werapamil dostępne w Polsce ( za indexem leków MP 2007 ): Isoptin, Lekoptin, Staveran, Veratens...

Atorwastatyna (Tulip, Atoris, Atorox, Atrox, Sortis, Torvacard)

.. ...cholesterolu ma wpływ nie tylko blokowanie enzymu, ale także bardziej skomplikowane zmiany w wątrobie, dotyczące ilości receptorów dla LDL. Statyny są przede wszystkim wykorzystywane w leczenie hipercholesterolemii. Lek należy przyjmować wieczorem, gdyż aktywność enzymu jest..

Nadciśnienie płucne

Nadciśnienie płucne

.. ...rozkurczających naczynia ( Ca blokery, inhibitory enndoteliny, sildenafil ), lekach hamujących przerost śródbłonka naczyń oraz lekach moczopędnych i przeciwzakrzepowych - jeśli są konieczne. Leczenie operacyjne może mieć charakter paliatywny, pozwalający dotrwać pacjentowi do czasu, gdy..

Losartan (Cozaar, Lakea, Lorista, Lozap, Losacor, Losartic, Xartan)

.. ...sartanów - antagonistów ( blokerów ) receptora dla angiotensyny drugiej. Losartan wpływa na układ renina - angiotensyna - aldosteron ( RAA ). Blokujące receptor dla angiotensyny drugiej ( głównie receptor AT1 ) zapobiega naczynioskurczowemu działaniu angiotensyny, hamuje również proces..

Betaksolol (Locren, Betabion, Betoptic, Optibetol)

.. ...adrenergicznych typu beta ( beta blokery ). Betaksolol to beta bloker kardioselektywny, to znaczy że działa głównie na receptory beta 1 zlokalizowane w sercu i jest przez to pozbawiony działań niepożądanych wynikających z zablokowanie receptora beta 2 ( np. skurcz naczyń obwodowych,..

Perindopryl (Iprax, Prenessa, Prestarium, Noliprel)

.. ...angiotensyny drugiej, poprzez blokowanie enzymu konwertującego angiotensynę pierwszą do angiotensyny drugiej, zmniejszają stężenie angiotensyny drugiej i, co za tym idzie, ograniczają efekty jej działania. Angiotensyna druga m.in. zwęża naczynia krwionośne podnosząc ciśnienie tętnicze..

Propafenon (Polfenon, Rytmonorm)

.. ...Działanie leku polega na blokowaniu przepływu jonów sodu w komórkach układu bodźcoprzewodzącego, przez co wygaszane są pobudzenia dodatkowe i zwalnianie jest przewodzenie w obrębie całego układu. Podnosi się próg pobudliwości komórek, czyli wymagania w stosunku do najmniejszej siły..

Lewogram

.. ...się w lewo. Lewogram może być naturalnym zjawiskiem w zupełnie zdrowym sercu, jeśli jednak u ludzi młodych występują napadowe częstoskurcze komorowe i inne zaburzenia rytmu, należy wykluczyć zespół WPW...

Leki stosowane w leczeniu zaburzeń rytmu serca (arytmii)

Leki stosowane w leczeniu zaburzeń rytmu serca (arytmii)

.. ...popularnie nazywane beta blokerami. Mechanizm działania tych leków polega na blokowaniu receptorów beta ( w układzie bodźcoprzewodzącym serca są głównie receptory beta 1 ) i przez to ograniczaniu wpływu adrenaliny na rytm serca ( adrenalina przyspiesza rytm serca poprzez receptory beta 1..

Oś serca

.. ...budowy układu bodźcoprzewodzącego, częściej są jednak związane z zaburzeniami rytmu serca, blokami przewodzenia ( typowo - bloki odnóg pęczka Hisa ) lub z uszkodzeniami układu ( blizna po zawale serca )...

Choroba reumatyczna (gorączka reumatyczna)

.. ...przede wszystkim dzieci i młodzieży. Leczenie odbywa się w warunkach szpitalnych. Po wyleczenie, z uwagi na możliwość wystąpienie nawrotów choroby, obowiązuje długoletnia prewencyjna antybiotykoterapia...

Miano ASO

.. ...O. ASO to substancja blokująca działanie jednego z enzymów paciorkowcowych ( streptolizyna O ). Odczyn ASO jest wykorzystywany do potwierdzania przebytego zakażenia paciorkowcowego ( angina paciorkowcowa ) oraz w diagnostyce choroby reumatycznej. Za znamienny uważa się poziom..

Omdlenie

Omdlenie

.. ...serca ( np. napadowe bloki przewodzenia ), wrodzone wady serca, choroby układu nerwowego ( np. padaczka ), choroby metaboliczne ( np. spadek poziomu glukozy we krwi ), szereg zaburzeń psychicznych i zatrucia ( leki, narkotyki itp. ). Podstawą w diagnostyce przyczyn wystąpienia omdleń..

Arytmogenna dysplazja prawej komory

.. ...dekstrogram, napadowe bloki przewodzenia komorowego, tachykardię i częstoskurcze komorowe. W ECHO serca: zaburzenia kurczliwości prawej komory, poszerzenie jej światła, czasem uwypuklenia ściany w postaci tętniaków. W diagnostyce wykonuje się także izotopowe badanie mięśnia sercowego..

Leczenie zachowawcze niedokrwienia kończyn dolnych

.. ...zmniejszają ryzyko powstawania skrzeplin ) oraz preparaty z grupy statyn. Statyny nie tylko obniżają poziom cholesterolu, ale także stabilizują blaszkę miażdżycową, pośrednio wpływając na zwolnienie jej wzrostu...

Zespół Brugadów

.. ...pierwszych trzech odprowadzeniach przedsercowych ( V1 - V3 ). Leczenie zespołu Brugadów polega na zabezpieczeniu chorego przed nagłym zatrzymaniem krążenia. Wszczepia się kardiowerter - defibrylator ( ICD )...

Migotanie przedsionków u ciężarnych

Migotanie przedsionków u ciężarnych

.. ...digoksynę oraz preparaty beta - blokerów i blokerów kanałów wapniowych. Ważne jest odpowiednie dobranie dawki leku. Stosuje się najniższe dawki dające pożądane efekty, lepiej także stosować dwa leki w niskich dawkach niż jeden w wysokiej. Osobnym zagadnieniem jest zapobieganie..

Nadciśnienie ciążowe

Nadciśnienie ciążowe

.. ...angiotensyny, niektóre beta - blokery, diuretyki - leki moczopędne ) powszechnie stosowane w leczeniu nadciśnienia, mogą być szkodliwe dla płodu. Modyfikacja leczenie dotyczy nie tylko zmiany preparatów, ale także indywidualnego ustalenia dawkowania leków. Problem nadciśnienia ciężarnych..

Leczenie nadciśnienia tętniczego u ciężarnych

Leczenie nadciśnienia tętniczego u ciężarnych

.. ...obniżaniu ciśnienia tętniczego kobiet ciężarnych, nie wolno zapominać, że odpowiednio wysokie ciśnienie jest konieczne do zapewnienia ukrwienia łożyska i płodu. Dawkowanie dobiera się więc indywidualnie...

Zespół MAS

.. ...napadowe występowanie bloku przewodzenia przedsionkowo - komorowego z towarzyszącymi objawami, najczęściej w postaci omdlenia lub utraty przytomności. Zespół MAS to zaawansowana postać zaburzenia rytmu serca. W bloku przedsionkowo - komorowym drugiego lub trzeciego stopnia mogą mieć..

Kardiologiczny rejestrator zdarzeń

.. ...przykładem jest napadowy blok przedsionkowo - komorowy, w przebiegu którego dochodzi do utraty przytomności ( zespół MAS ). Rejestrator zdarzeń jest małym urządzeniem wszczepianym pod skórę na klatce piersiowej pacjenta. Urządzenie stale zapisuje w swojej pamięci wykres EKG, kasując..

Propranolol

.. ...). Propranolol jest beta blokerem nieselektywnym, to znaczy blokuje zarówno receptor beta 1 ( zlokalizowany głównie w sercu ) jak i receptor beta 2 ( zlokalizowany miedzy innymi w naczyniach układu krążenia ). Blokada receptorów beta 1 powoduje zwolnienie rytmu serca, zwolnienie..

Kwas acetylosalicylowy (aspiryna)

Kwas acetylosalicylowy (aspiryna)

.. ...polega na nieodwracalnym blokowaniu jednego z enzymów występujących w płytkach krwi ( trombocytach ). Enzym ten znany jest pod nazwą cyklooksygenaza pierwsza ( COX 1 ). Poprzez ten mechanizm kwas acetylosalicylowy hamuje agregacje płytek krwi, zmniejsza jej krzepliwość. Działanie to jest..

Ramipril (Axtil, Mitrip, Piramid, Polpril, Ramicor, Tritace, Vivace)

.. ...grupy inhibitorów ( blokerów ) enzymu konwerującego angiotensynę pierwszą ( ACE–I ). Cała grupa jest stosowana w leczeniu nadciśnienia tętniczego, niewydolności serca, w zapobieganiu incydentom sercowo - naczyniowym ( zawał, udar ) u osób z wysokim ryzykiem, w terapii nadciśnienie..

Karwedilol (Atrap, Carvedigamma, Carvetrend, Coryol, Dilatrend, Vicacor)

.. ...betaadrenolityków ( beta blokery ). Karwedilol jest beta brokerem nowej generacji. Jest lekiem nieselektywnym, blokuje zarówno receptory beta 1 jak i receptory beta 2. Jego dodatkowe działanie polega na blokowaniu receptora alfa 1. Działanie wynikające z blokady beta jest podobne do..

Sulpiryd

.. ...polega na wybiórczym blokowaniu receptorów D2 w ośrodkowym układzie nerwowym, czyli na modyfikacji przewodnictwa dopaminergicznego w mózgu. Sulpiryd wywiera wyjątkowo silne działanie antyautystyczne, przeciwdepresyjne i przeciwpsychotyczne. Jest jednym z leków stosowanych w terapii..

Zaburzenia przewodzenia śródkomorowego

.. ...mogą mieć charakter bloków przewodzenia. Na podstawie wykresu EKG możemy wyróżnić blok prawej lub lewej odnogi pęczka Hisa. W przypadku lewej odnogi, blok może dotyczyć jedynie przedniej lub tylnej jej wiązki. Osobnym rozpoznaniem jest tak zwany blok trójwiązkowy, czyli współistnienie..

Clopidogrel (Klopidogrel, Aprelex, Plavix, Zyllt)

.. ...skrzeplin. Clopidogrel blokuje mechanizm agregacyjny zależny od ADP, modyfikując strukturę receptora dla tej substancji znajdującego się na powierzchni trombocytów ( receptor GPIIb/IIIa ). Po okresie około tygodnia stosowania leku, aktywność płytek spada do około do 40 - 60%. Clopidogrel..

Prometazyna (Diphergan)

.. Prometazyna to lek blokujący receptory H1 aktywowane histaminą. Substancja, z punktu widzenie chemicznego, jest pochodną fenotiazyny. Wywiera działanie antyhistaminowe ( a więc antyalergiczne ), przeciwwymiotne ( lek jest miedzy innymi stosowany w zapobieganiu objawom choroby lokomocyjnej ), także nasenne i..

Agorafobia (lęk przed otwartymi przestrzeniami)

.. ...normalnego funkcjonowania. Wykorzystuje się metody behawioralne ( treningi medytacyjne, relaksacyjne itp ) oraz leki takie jak benzodiazepiny, buspiron, preparaty beta blokerów a także leki antydepresyjne...

Mianseryna (Deprexolet, Lerivon, Mianserin, Miensemerck, Norserin)

.. ...mianseryny polega głównie na blokowaniu receptora alfa 2 dla noradrenaliny ( działanie względem noradrenaliny jest ośrodkowe, to znaczy, lek wpływa głównie na receptory znajdujące się w mózgu ). Mianseryna blokuje także niektóre receptory dla serotoniny i acetylocholiny. Mianseryna..

Acebutolol (Abutol, Abutol long, Sectral)

.. ...Acebutolol to lek z grupy beta blokerów kardioselektywnych, co oznacza, że działa niemal wyłącznie na receptory beta 1 zlokalizowane w sercu. Nieselektywne beta - adrenolityki działają także na receptory beta 2 zlokalizowane miedzy innymi w naczyniach krwionośnych ( ich blokada wywołuje..

Częstoskurcz

.. ...wystarczy usunąć przyczynę, na przykład wyrównać nadczynność tarczycy. Często stosowanymi lekami objawowymi są beta - blokery. Dobre efekty dają zabiegi ablacji. Ostatecznością jest wszczepienie stymulatora...

Mostki mięśniowe

.. ...mostków mięśniowych są leki beta - adrenolityczne. Czasem stosuje się także blokery kanałów wapniowych. W ciężkich przypadkach można zaopatrzyć zmienioną tętnicę w stent lub przeprowadzić zabieg by - pass...

Kardiomiopatia połogowa

Kardiomiopatia połogowa

.. ...niewydolnością serca. W leczeniu stosuje się leki moczopędne, beta - blokery i naparstnicę. Kardiomiopatia połogowa jest niebezpieczna przez pierwsze miesiące od wystąpienia objawów. Z czasem zwykle się wycofuje...

Leczenie przeciwkrzepliwe

.. ...zmniejszając ją poprzez blokowanie enzymu COX - 1. Pozostałe są lekami przeciwpłytkowymi nowej generacji, ich działanie polega na blokowaniu specjalnych receptorów, które umożliwiają płytkom agregacje. Drugą metodą na zmniejszenie krzepliwości krwi, jest zablokowanie substancji zwanych..

Aberracja przewodzenia

.. ...istniejący w rzeczywistości blok przewodzenia. Aberracja przewodzenia ma najczęściej miejsce w przypadku dodatkowych, przedwczesnych pobudzeń nadkomorowych. Nieplanowany impuls elektryczny może trafić na komórki, które nie są jeszcze przygotowane do działania. Kolokwialnie rzecz ujmując,..

Migotanie przedsionków z miarową czynnością komór

.. ...stymulatora, całkowity blok przedsionkowo - komorowy trzeciego stopnia; nienapadowy rytm węzłowy komór ( generowany z węzła zatokowo - przedsionkowego ). Są to sytuacje niebezpieczne ponieważ niewdrożenie odpowiedniego leczenia przeciwkrzepliwego przy braku czynność hemodynamicznej..

Dawkowanie amoksycyliny

.. ...drugi antybiotyk i lek blokujący pompę protonową ). Osobne zasady dawkowania odnoszą się do dzieci z masą mniejszą niż 20 kg, u których dawkę leku przelicza się względem masy ciała. Konieczność indywidualnego przeliczenia dawki istnieje także u osób z niewydolnością nerek. Dawkowanie..

Aliskiren

.. ...blokerów receptora dla angiotensyny drugiej. Dyskutowana jest też strategia leczenia nadciśnienia tętniczego polegająca na potrójnym blokowaniu układu RAA. W Polsce nowy lek nie jest jeszcze dostępny...

Akarboza (Glucobay)

.. ...farmakoterapii cukrzycy. Lek blokuje enzymy jelitowych z grupy alfa glukozydaz. Są to enzymy ( sacharaza, izomaltaza, maltaza, a przede wszystkim glukoamylaza ) odpowiedzialne za przygotowanie cukrów złożonych do bycia wchłoniętymi w kosmkach jelitowych. Akarboza działa tylko w..

Terazosyna (Tesin, Hytrin, Kornam, Setegis)

.. ...lekami, na przykład beta blokerami czy diuretykami. Najczęściej obserwowanymi objawami ubocznymi terazosyny są hipotonia ortostatyczna i częstoskurcz. W początkowym etapie terapii oraz przy zmianach dawek mogą wystąpić zawroty głowy, uczucie senności - należy zachować uwagę przy..

Klonidyna (Iporel)

.. ...współczulnego. Efektem takiej blokady receptorowej jest rozkurcz naczyń tętniczych i spadek ciśnienia krwi ( zarówno skurczowego jak i rozkurczowego ). Pierwsza dawka leku ( szczególnie, jeśli jest wysoka ) może spowodować paradoksalny wzrost ciśnienia. Klonidyna jest stosowana w terapii..

Doksazosyna (Apo-Doxan, Cardura, Doxar, Kamiren, Prostatic, Zoxon)

.. ...sympatykolityk działający poprzez blokadę receptora alfa 1. Doksazosyna zmniejsza dolegliwości związane z łagodnym przerostem stercza. Ma działanie wazodylatacyjne ( rozkurcza naczynia ) i dlatego głównym wskazaniem jest terapia nadciśnienia tętniczego. Doksazosyna ma również bardzo..

Iwabradyna (Procoralan)

.. ...przeciwwskazaniami do stosowanie beta blokerów. Betaadrenolityki są wskazane u wszystkich osób po zawale mięśnia sercowego, liczne badania udowodniły, że ta grupa leków wydłuża czas życia w tej grupie chorych. Zdarza się jednak, że wpływ tych leków na węzeł przedsionkowo - komorowy jest..

Nebiwolol (Nebilet)

.. Nebiwolol to beta bloker nowej generacji. Nebiwolol to selektywny betaadrenolityk ( działający prawie wyłącznie na receptory beta 1 ). Zmniejsza częstość pracy serca oraz rzut serca, przez co przyczynia się do obniżenia wartości ciśnienia tętniczego. Dodatkowe działanie leku polega na zwiększaniu aktywności..

Milrynon (Corotrope)

.. ...skurczu uzyskany poprzez blokadę fosfodiesterazy, nie wiąże się z zwiększeniem zapotrzebowania serca na tlen. Serca pracuje więc wydajniej i, kolokwialnie rzecz ujmując, nie męczy się przy tym bardziej. Milrynon jest wykorzystywany w krótkotrwałym leczeniu ( maksymalnie 5 dni )..

Beta-blokery pogarszają wyniki operacji serca?

.. ...operacją leków z grupy beta - blokerów nie tylko nie ogranicza ryzyka problemów z sercem, ale może pogarszać szanse pacjenta - informuje The Lancet . Według przyjętego wśród lekarzy poglądu, podawanie beta - blokerów przed operacją miało chronić serce przed stresem i zwiększać szanse na..

Sterole mogą zwężać zastawki serca

.. ...będzie narastał. Sterole blokują przyswajanie cholesterolu przez organizm, jednak - mimo że sa słabo wchłanianie - same przedostają się do krwioobiegu. Steroli roślinnych może dostarczać dieta bogata w pokarmy roślinne, dostępne są też w postaci suplementów i jako dodatek do produktów..

Iwabradyna obniża ryzyko zawału serca

.. ...spowalniających akcję serca - tzw. beta - blokerów. Najnowsze badania potwierdziły też, że częstość akcji serca jest ważnym czynnikiem ryzyka zawału; obok wysokiego ciśnienia krwi, wysokiego poziomu cholesterolu, cukrzycy i palenia. Chorzy na serce z tętnem 70 i więcej uderzeń na minutę..

Pszczeli jad w leczeniu nadciśnienia

.. ...środek specyficznie blokujący kanał jonowy. O ile TPN blokuje kanały sodowe zarówno w nerkach, jak i sercu, to po zmodyfikowaniu działa tylko na kanały w nerce. Udało się to osiągnąć po ponad 10 latach badań. Zmodyfikowana toksyna jadu pszczelego, zwana TPNLQ, pozwoliła udowodnić, że..

Uwaga na zbyt szybkie tętno spoczynkowe

.. ...stosowane są leki: popularne beta - blokery, leki określane jako antagoniści wapnia lub najnowsza substancja - iwabradyna. Prof. Maria Trusz - Gruza wyjaśniła, że w obejmującym ponad 10 tys. osób z 33 krajów badaniu pn. Beautiful oceniano wpływ iwabradyny na powikłania sercowo -..

Żylna choroba zakrzepowo - zatorowa nóg cichym zabójcą

.. ...skrzeplin w żyłach, które blokują przepływ krwi. Skrzeplina powstaje, gdy zwalnia się przepływ krwi, uszkodzone zostaje naczynie lub pojawia się zwiększona skłonność do krzepnięcia krwi. Nieleczona zakrzepica prowadzi do zespołu pozakrzepowego żył, objawiającego się przebarwieniem skóry,..

Zawał serca bez blizn?

.. ...- zwykle z powodu zablokowania jednego z naczyń wieńcowych. Początkowe uszkodzenie odprowadza do reakcji zapalnej, a w konsekwencji - tworzenia się blizny ( włóknienia ). Zwłókniała część serca przestaje brać udział w tłoczeniu krwi, może je nawet utrudniać. Jak wykazały badania..

Prace nad bezpieczniejszymi stentami wieńcowymi

.. ...nowotworowych, które blokują podziały komórkowe. Polimery stosowane do wydzielania leków powinny ulegać biodegradacji w organizmie, czyli powoli rozpuszczać się w płynach ustrojowych. Niestety produkty rozkładu polimerów stosowanych dotychczas jako nośniki leków, silnie drażnią..

Tanie leki przeciwnadciśnieniowe okazały się najlepsze

.. ...chlorotalidon, amlodypinę - bloker kanału wapniowego lub lizynopril z grupy inhibitorów konwertazy. W roku 2000 z programu badań wyeliminowano jeszcze jeden lek - doxazosynę ( Cardura ), ponieważ okazała się mniej skuteczna niż znacznie tańsze leki moczopędne Środek moczopędny zapewniał..

Pomidory pomogą w leczeniu chorób serca

.. ...czerwony kolor. Likopen blokuje zły cholesterol LDL, który może zatykać naczynia krwionośne, jednak w naturalnej postaci jest słabo wchłaniany. Zanim suplement trafi do sprzedaży, potrzebne są jeszcze dodatkowe badania. Na razie przeprowadzono wstępne eksperymenty z udziałem 150 osób..

Nowy budynek Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu

.. ...inwazyjnego powstanie blok operacyjny z dwiema salami, w tym jedną hybrydową z angiografem, gdzie wspólnie operować pacjenta będą mogli lekarze różnych specjalności. Prócz tego działać będą trzy sale zabiegowe w ramach pracowni inwazyjnego leczenia schorzeń naczyń i zaburzeń rytmu:..

Ściskanie ramienia w czasie zawału może ratować serce

.. Blokując na pewien czas przepływ krwi przez ramię pacjenta, można zapobiegać uszkodzeniom mięśnia sercowego związanym z zawałem serca - informuje pismo The Lancet . Do zawału serca dochodzi z powodu jego niedokrwienia - dostarczająca tlen i substancje pokarmowe krew nie dopływa do pracującego mięśnia, co..

Kawa obniża ryzyko zaburzeń rytmu serca

Kawa obniża ryzyko zaburzeń rytmu serca

.. ...rytmu serca poprzez blokowanie aktywności cząsteczek adenozyny. Jest to rozpowszechniony w organizmie związek, który oddziałując na przewodnictwo elektryczne mięśnia sercowego, jego metabolizm i procesy regeneracji może zwiększać predyspozycje do arytmii. Z drugiej strony, niewykluczone,..