Badanie EKG

Zwężenie odpływu z prawej komory

.. ...skurczowa jak i rozkurczowa. Badania wykonywane w celu rozpoznania zwężenia odpływu z prawej komory: ECHO serca EKG Zdjęcie rentgenowskie klatki piersiowej Leczenie zwężenia odpływu z prawej komory. Leczenia korekcyjnego wymagają pacjenci, u których w badaniu ECHO serca zmierzono..

Zwężenie odpływu z lewej komory

.. ...międzykomorowej ( VSD ). Badania wykonywane w celu rozpoznania zwężenia: ECHO serca z Dopplerem; EKG; zdjęcie rentgenowskie klatki piersiowej; test wysiłkowy; cewnikowanie serca; Pacjenci objęci są profilaktyką infekcyjnego zapalenia wsierdzia - zarówno przed jak i po zabiegu. Leczenie..

Zespół Barlowa (zespół wypadania płatków zastawki dwudzielnej)

.. ...Rozpoznanie zespołu Barlowa. Badania wykonywane w celu rozpoznania zespołu wypadania płatki zastawki dwudzielnej: ECHO serca ( widoczna jest fala niedomykalności w kolorowym dopplerze i tzw. efekt hamaka ); EKG - najczęściej prawidłowy, ale mogą być widoczne zaburzenia repolaryzacji;..

Zespół Eisenmengera

.. ...prowadzi do sinicy. Badania wykonywane przy podejrzeniu zespołu Eisenmengera: ECHO serca; EKG; zdjęcie rentgenowskie klatki piersiowej; biopsja płuca - obecnie coraz rzadziej stosowana. Leczenie zespołu Eisenmengera jest zachowawcze. Metody operacyjne nie są w Polsce przeprowadzane...

Zapalenie mięśnia sercowego

.. ...tarcia osierdziowego. W badaniach dodatkowych można stwierdzić: przyspieszony OB; wzrost aktywności CK - MB i stężenia troponiny T; przeciwciała AMLA, ASA ( przy zapaleniu o etiologii wirusowej ); EKG: przyspieszenie zatokowe, zaburzenia rytmu, zaburzenia przewodzenia przedsionkowo -..

Dorzut zawału serca

.. ...martwicy miokardium w badaniu elektrokardiograficznym serca ( EKG ). W badaniach laboratoryjnych obserwuje się wzrost enzymów będących markerami zawału. Częstość występowania dorzutu u pacjentów z zawałem serca określa się na ok. 4 - 8%. Warunki, które muszą być spełnione aby rozpoznać..

EKG (elektrokardiogram)

EKG (elektrokardiogram)

.. Badanie EKG ( elektrokardiogram ) jest to najprostsze i najczęściej przeprowadzane badanie w diagnostyce chorób serca. Aparat EKG zapisuje aktywność elektryczną serca w postaci graficznego obrazu na papierze milimetrowym. Przyjęto umownie, że główne załamki ( wychylenia zapisu aktywności elektrycznej ) EKG..

Asystolia

Asystolia

.. ...stawia się na podstawie badania elektrokardiograficznego oraz stwierdzeniu objawów braku czynności hemodynamicznej serca takich jak brak tętna na tętnicy szyjnej, nieoznaczalne ciśnienie krwi. W zapisie EKG asystolia objawia się jako linia prawie izoelektryczna, bez charakterystycznych..

Trzepotanie przedsionków

.. ...serca, holterowskie badanie EKG, stymulacja przezprzełykowa przedsionków ). Każdy napad trzepotania przedsionków wymaga ustalenia jego przyczyny. W przypadku jednorazowego napadu nie jest konieczne przewlekłe stosowanie leków antyarytmicznych. W większości przypadków stosowane są leki,..

WPW (zespół Wolffa - Parkinsona - Whitea)

.. ...Parkinsona - Whitea ): A - w badaniu EKG widoczna jest fala delta ( załamanie na ramieniu zespołu QRS - w tym typie pęczek Kenta obecny jest po lewej stronie ); B - w badaniu EKG nie stwierdza się fali delta - w tym typie pęczek Kenta znajduje się po prawej stronie. Zespół WPW może..

Koarktacja aorty

.. ...niewydolności lewej komory. W badaniu przedmiotowym stwierdza się różnicę w ciśnieniach mierzonych na kończynach górnych ( różnica powyżej 20 mmHg ). Rozpoznanie koarktacji aorty powinno określać dokładną lokalizację, stopień zwężenia. Ważne jest aby każdy pacjent miał wykonane EKG,..

Tetralogia Fallota

.. ...Rozpoznanie wady opiera się na badaniach: ECHO serca EKG zdjęcie rentgenowskie klatki piersiowej Leczenie tetralogii Fallota. W pacjentów, u których nie występują przeciwwskazania czynnościowe i anatomiczne wykonywany jest zabieg korekcji tetralogii Fallota. Wyniki leczenia operacyjnego..

Anomalie tętnic wieńcowych

.. ...Holter - 24 godzinne badanie EKG badanie radioizotopowe ( SPECT ) Leczenie anomalii naczyń wieńcowych. W przypadku wrodzonych przetok tętniczo - wieńcowych leczenie powinno obejmować pacjentów z objawami klinicznymi niedokrwienia mięśnia sercowego. U młodych pacjentów przetoki zamykane..

Ubytek typu zatoki wieńcowej

.. ...utlenowania krwi tętniczej. Badania diagnostyczne wykonywane w diagnostyce ubytku typu zatoki wieńcowej: badanie ECHO serca; EKG; zdjęcie rentgenowskie klatki piersiowej; często stosuje się badanie angiograficzne ( wypełnienie naczyń wieńcowych kontrastem ). Leczenie ubytku typu zatoki..

Tętniak pozawałowy serca

.. ...uniesienia odcinka ST w badaniu EKG. Często powiązany jest z bólami wieńcowymi i zaburzeniami rytmu. Do diagnostyki tętniaków stosowane jest badanie ECHO serca. Leczenie tętniaka pozawałowego serca. zachowawcze - leki obniżające obciążenie serce, antyarytmiczne, przeciwzakrzepowe;..

Badanie EKG Holter (całodobowe monitorowanie rytmu serca)

Badanie EKG Holter (całodobowe monitorowanie rytmu serca)

.. Badanie EKG metodą Holtera, ( całodobowe monitorowanie rytmu serca, badanie holterowskie - nazwa badania pochodzi od nazwiska twórcy ) wykonywane jest aby ocenić aktywność elektryczną serca w ciągu całej doby. Badanie Holtera zlecane jest przez kardiologa najczęściej w przypadku podejrzenia nieprawidłowej,..

Test wysiłkowy EKG

Test wysiłkowy EKG

.. Badanie wysiłkowe EKG ( test wysiłkowy EKG, próba wysiłkowa ) polega na ocenie zmian zachodzących w sercu podczas wysiłku fizycznego jakim jest jazda na rowerze stacjonarnym lub marsz na bieżni elektrycznej. Badanie ma na celu zdiagnozowanie zmian ukrwienia i czynności serca podczas wysiłku fizycznego. W..

No reflow phenomenom

.. ...uniesienia odcinka ST w badaniu EKG ( niedokrwienie mięśnia ). Zamknięcie tętnicy wieńcowej powoduje drastyczne zmiany w mikrokrążeniu, objawiające się obrzękiem miocytów ( komórki mięśniowe serca ). Obrzęk miocytów powoduje ich ucisk na naczynia włosowate. Badania dowodzą, że w..

Bigeminia komorowa

.. ...pobudzeń dodatkowych w badaniu EKG: pobudzenia prawidłowe powstałe w węźle zatokowym przeplatają się z dodatkowymi pobudzeniami komorowymi w ten sposób, że po każdym pobudzeniu prawidłowym pojawia się jedno dodatkowe. Na wykresie EKG obserwujemy więc występujące na przemian dwa zespołu..

Blok przedsionkowo-komorowy

.. ...przykład w przebiegu zawału serca ), wymaga wszczepienia stymulatora. Badaniem służącym do rozpoznawania bloków przewodzenia jest EKG, często badanie holterowskie ( ciągły zapis EKG przez 24h lub dłużej )...

Dławica Prinzmetala

.. ...Zarówno ból jak i zmiany w badaniu EKG ustępują samoistnie, ryzyko wystąpienia zawału w przebiegu dławicy Prinzmetala jest niewielkie. Rozpoznanie stawia się na podstawie objawów klinicznych i badan dodatkowych jak ekg metoda Holtera i prowokowanie skurczu tętnic w czasie badania..

Lewogram

.. ...określamy w oparciu o wynik badania EKG. Do orientacyjnego określenie osi elektrycznej serca wystarczą zapisy z I i II lub I i aVF elektrody ( elektrody kończynowe ). Jeśli odchylenie osi wynosi poniżej - 30 stopni mówimy o lewogramie. Odchylenie osi elektrycznej serca w lewo może..

Oś serca

.. ...się w oparciu o wyniki badania EKG ( zwykle korzystając z zapisu z elektrod kończynowych ) i podaje się w przybliżeniu ( normogram, lewogram lub dextrogram ) albo w sposób dokładny, podając kąta w stopniach. Odchylenia osi serca mogą wynikać z wrodzonych wariantów budowy układu..

Próba wysiłkowa

Próba wysiłkowa

.. ...wysiłkowa jest nieinwazyjnym badaniem diagnostycznym stosowanym w kardiologii do oceny reakcji mięśnia sercowego na wysiłek fizyczny, który przekłada się na większe zapotrzebowanie serca na tlen. W czasie badania oceniany jest zapis EKG, ciśnienie tętnicze oraz częstość serca. Pacjent..

Preekscytacja

Preekscytacja

.. ...przedsionków. Na wydruku badania EKG zależność ta jest obrazowane odstępem pomiędzy załamkiem P a zespołem QRS. Odstępem krótszy niż 120 ms wskazuje na obecność dodatkowej drogi przewodzenia w obrębie mięśnia sercowego. Oznacza to, że węzeł przedsionkowo - zatokowy nie jest jedynym..

Rytm zatokowy

.. ...na podstawie wyniku badania EKG. Dla rytmu zatokowego charakterystyczne jest występowanie regularnych załamków P ( odzwierciedlają depolaryzacje przedsionków ) oraz występowania regularnych zespołów QRS ( depolaryzacja komór ) po każdym załamku P. Ponadto załamki P muszą być dodatnie we..

Zespół Brugadów

.. ...młodym wieku ) oraz badania EKG. EKG badaniu elektrokardiograficznym obserwujemy blok prawej odnogi pęczka Hisa oraz uniesienie odcinka ST w pierwszych trzech odprowadzeniach przedsercowych ( V1 - V3 ). Leczenie zespołu Brugadów polega na zabezpieczeniu chorego przed nagłym zatrzymaniem..

Zespół MAS

.. ...oraz badaniach dodatkowych. Jeśli nie udaje się uchwycić napadu w zapisie EKG metodą Holtera, można zastosować rejestrator zdarzeń lub badanie elektrofizjologiczne serca ( programowana stymulacja komór )...

Kardiologiczny rejestrator zdarzeń

.. ...kilka razy na dzień jest badanie EKG metodą Holtera. Zapis 24 lub 72 godzin pracy serca pozwala często na dokładne zdiagnozowanie arytmii. Poważny problem stwarzają jednak napady, które występują bardzo rzadko, na przykład raz na miesiąc czy nawet kilka razy w roku, a przebiegają z..

Sprężyste zwłóknienie wsierdzia

.. ...oddechu ( duszność ). Badanie obrazowe EKG, ECHO i RTG klatki piersiowej mogą wraz z objawami sugerować opisywaną chorobę. Decydujący jest jednak wynik biopsji mięśnia sercowego. Leczenie sprowadza się do podawania sterydów i cytostatyków. Przyczyna choroby nie jest znana. Choroba jest..

Stan przedzawałowy

.. ...kliniczne ( ból ) oraz wynik badania ECHO serca obrazujący spadek kurczliwości danego fragmentu mięśnia. Można powiedzieć, że jeśli mimo długo utrzymującego się bólu świadczącego o niedokrwieniu mięśnia sercowego nie zaobserwowano zmian w zapisie EKG, wzrostu stężenia troponin ani..

Zaburzenia przewodzenia śródkomorowego

.. ...trzepotania i migotania komór. Badaniem koniecznym do prawidłowej oceny zaburzeń przewodzenia śródkomorowego jest EKG spoczynkowe lub różnego typu modyfikacje tego badania ( EKG wykonywane podczas próby wysiłkowej, badanie metodą Holtera, badania elektrofizjologiczne z stymulacją..

Migotanie przedsionków z miarową czynnością komór

.. ...powikłaniami zatorowymi ( udar mózgu, zator płucny ). Bez badania EKG można w takich sytuacjach błędnie przypisać miarowość rytmu serca samodzielnemu umiarowieniu się pacjenta ( powrót rytmu zatokowego )...

Tele-EKG jest znacznie tańsze

.. ...teleinformatycznych przy badaniach kardiologicznych EKG ( Tele - EKG ) jest znacznie tańsze niż wykorzystywanie tradycyjnego sprzętu - oceniają eksperci, którzy przygotowali raport z pilotażowego zastosowania tych rozwiązań przez Instytut Kardiologii w Aninie. Chodzi o tele - EKG, czyli..

Migotanie przedsionków to najczęstsze zaburzeniem rytmu serca

.. ...Podstawą do diagnozy jest badanie EKG. Konsekwencje choroby są wielorakie – zmniejszenie objętości wyrzutowej i minutowej serca ( spadek tolerancji wysiłku ), powiększenie się jam serca, powikłania zakrzepowo - zatorowe, siedmiokrotny wzrost śmiertelności krążeniowej. Rozróżnia się..

80 proc. zgonów z powodu zawału serca można zapobiec

.. ...Osoby, u których stwierdzone będą znaczne nieprawidłowości, przejdą dodatkowo badania EKG i będą mogły skorzystać z bezpłatnej porady kardiologa. Ambasadorką VII edycji akcji jest aktorka Małgorzata Socha...

Kołatania, ablacje - okiem dochtora - Str. 13

.. ...komputerowej serca - badanie w odróżnieniu od koronarografii jest nieinwazyjne. A koronarografię dopiero wtedy jeśli w TK byłby wątpliwości. Myślę, że wszystko omówi Pani na konsultacji w Aninie. Proszę tylko zabrać całą dokumentację ( ekg! ) i dokładnie opowiedziec co się dzieje. I nie..

Kołatania, ablacje - okiem dochtora - Str. 19

.. ...nierówno. Miałam zrobione badania krwi, tarczycy i elektrolitów i wszystko ok. Dostałam skierowanie Do Zabrza do kliniki kardiologi. Tam tez zrobili mi EKG juz wyszło inaczej ze bije szybko ale równo wiec nie wiem co mam o tym myśleć?? Zrobili mi echo serca w Zabrzu i powiedzieli ze..

Kołatania, ablacje - okiem dochtora - Str. 21

.. ...EKG?? albo czy podczas badania echo serca mozna to wykryc czy nie zawsze jest to widoczne na echo??? z góry dziekuję za odpowiedź Bardzo dziekuję Panie Doktorze za odpowiedż! Przepraszam za to że mnie trochę * poniosło * ANIU! - nie jestem lekarzem , ale wiem że wypadanie płatka raczej..

Kołatania, ablacje - okiem dochtora - Str. 31

.. ...ulubionej poliklinice po badaniu wysiłkowym niczego mi się nie udało dowiedzieć ( na prawdę: niczego ) na temat mojego stanu zdrowia. Podczas wcześniejszych badań ( zwykłe EKG, Holter ) wychodziły mi skurcze dodatkowe nadkomorowe. Przed badaniem, kiedy byłem już * podłączony * miałem..

Częstoskurcz - ablacja - Str. 13

.. ...Franciszka Walczaka. Z badaniami Holter 12 odprowadzenowy prof bazuje na tym badaniu wszystkimi dotychczasowymi badaniami zapis EKG z zapisem napadu jeśli taki posiadacie i wszystkie dotychczasowe EKG oraz Echo serca. Prof. na konsultacji ustala termin ablacji to wspaniały człowiek który..

Częstoskurcz - ablacja - Str. 27

.. ...spojrzywszy tylko na badania ekg skierowal mnie na zabieg.naszczescie calosc trwala tylko 4godziny.moze nie nalezy to do milych przezyc ale idzie wytrzymac.jezeli kiedykolwiek musialabym to powtorzyc to napewno zrobilabym to nawet i 100razy.po ablacj mialam badanie holtera wyniki byly..

Częstoskurcz - ablacja - Str. 33

.. ...do wyrzucana twoich badan, powinnas sie o to upomniec i zorbic awanture, bo czekac do kolejnego ataku to nie jest dobry pomysl. zbieraj sobie wszystkie badania do teczki, wszytskie zapisy ekg wsyztskie wyniki, potem przed zabiegiem lekarz to analizuje, a dostaniesz wszytsko zpowrotem..

Częstoskurcz - ablacja - Str. 38

.. ...dordze czekac Cie beda: badania krwi ( pelna gama, morfologia, HIV, mocz, etc. ), rentgen klatki piersiowej, EKG, USG. Jesli nie masz niepanstwowej opieki medycznej wykupionej z pracy to polecalbym zapisac sie do jakiejs placowki typu Medicover lub Centrum Damiana. W ciagu miesiaca..

Echo serca - Str. 22

.. ...wskazania; choroba wiencowa. Badanie wykonano po dozylnym podaniu100ml lomeronu z bramkowaniem retrospektywnymEKG. Ocena badania utrudniona ze wzgledu na przyspieszenie rytmu serca w trakcie badania. Na wykonanych rekonstrukcjach VRT,MIP I MPR stwierdza sie; - prawa tetnica wiencoww..

Echo serca - Str. 26

.. ...) Błagam o pomoc mam badania na komisji lekarskiej do służb mundurowych lekarz wykrył u mnie ekg miałem dobre inne badania także lekarz wykrył u mnie szmer i wysłał na echo serca , kilka lat temu miałem te badanie i stwierdzono: wymiary serca lewa komora: 5,9 lewy przed: 4,5 aorta: 2,7..

Echo serca - Str. 37

.. ...prawidłowa .. w ostatnich badaniach ekg raz było: rytm dolnoprzedsionkowy, a w następnym: rytm zatokowy miarowy niecałkowity blok prawej odnogi pęczka hisa lewogram patologiczny Co pani sądzi o badaniach EKG? Bardzo proszę ustosunkować się do badania echo, czy wymiary jam serca są w..

Jeszcze raz o dodatkowych skurczach

.. ...serca...oczywiscie zrobilem badania ...usg...i holtera...poniewaz co szedlem na ekg..to nic nie wykazywalo..a holeter w przeciagu 24..godzin...wyrzucil kawe na lawe..czyli ok 1000 pojedynczych pobudzen komorowych w tym 3 pary...oraz kilka nadkomorowych.Mam do Ciebie pytanie czy robiles..

Podejrzenie zespołu WPW

.. ...okresowych i lekarz po badaniu EKG stwierdził podejrzenie zespołu WPW. Mam 28 lat, nic mi się nie dzieje, nigdy nie chorowałem i tu nagle takie coś. Czy wiecie gdzie można znaleźć więcej informacji na ten temat? No wpisz sobie w googlach zespol wpw i ci sporo stronek na ten temat..

Podejrzenie zespołu WPW - Str. 2

.. ...ekg? holter? wystarczy badanie ekg żeby stwierdzić że to wpw, jednak mój przypadek potwierdza, że nie wszyscy lekarze rodzinni są douczeni. Moja lekarka jak zrobiła mi ekg to włos jej się zjeżył i wysłała mnie do szpitala. W szpitalu od razu potwierdzili że to WPW. mam pytanie czy mozesz..

Podejrzenie zespołu WPW - Str. 6

.. ...by było zrobić sobie badanie EKG metoda Holtera. W diagnostyce zaburzeń rytmu bardzo ważne jest posiadanie zapisu z częstoskurczem. Zdarza się też tak że częstośc akcji serca jest w normie a w klasycznym EKG widać falę delta. Poza tym tak jak pisałem wczesniej zespół WPW może być jawny i..

Nerwica lękowa - jak z nią walczyć? - Str. 6

.. ...szpitali i wszystkie badania wychodziły bez zarzutu. Echo serca, jak na człowieka po zawale - wręcz doskonałe. EKG wysiłkowe - dochodziłem bez problemu do ostatniego etapu i aparatura była wyłączana bo nie było już sensu męczyć mnie dalej... * Maratończykiem i tak już Pan nie będzie... *..

Nerwica lękowa - jak z nią walczyć? - Str. 12

.. ...dodatkowe. Robiłam kiedyś badania serca, EKG, echo, całą morfologię. Mam mały problem z zastawką mitralną, ale prawie niezauważalny - lekka niedomykalność ( poza tym wszystko było ok ). Czy to właśnie z tego powodu odczuwam te przeskoki serca właśnie podczas wysiłku? Troszkę mnie to..

Nerwica lękowa - jak z nią walczyć? - Str. 35

.. ...Wyspy? Jeśli chodzi o badania to jestem przekonana, że nie mogło dojść do pomyłki. EKG nie oszukasz - to jest maszyna, zmonitorowała pracę Twojego serca i nie ma mowy o pomyłce. Echo też jest bardzo dokładne i też maszyna określa wszystkie parametry: grubość i elastyczność ścian serca,..

Nerwica lękowa - jak z nią walczyć? - Str. 39

.. ...zdenerwowania w czasie badania ( już sam widok lekarza działa na moje serce pobudzająco: ) On na to, że owszem, mogło tak być, ale trzeba to sprawdzić na następnym ekg, po przyjęciu leku. I mam zrobić badanie krwi, moczu i hormonów. A ten lek to PROPANOLOL, o którym niektórzy z Was..

Tachykardia i metacord 50

.. ...skierowaniu mnie na badania krwi,hormonu tarczycy,moczu,EKG,glukozy ( wszystko,oprócz EKG, w normie ), stwierdził,że objawy,które mnie od paru tygodni męczą:zawroty głowy,duszności,kołatanie serca,osłabienie to TACHYKARDIA. Przepisał mi metacord 50 i kazał brać po pół tabletki rano,żeby..

Wypadanie płatka zastawki dwudzielnej - Str. 11

.. ...sie na ponowne zobinie badan, lecz tym razem byl to EKG wysilkowe i USG serca. EKG nic nie wykazalo. natomiast pani ktora robila mi USG stwerdzila ze mam wypadajacy platek, spytalam sie czy kiedys on wypadnie, zasmiala sie i stwerdzila ze niektorzy ludzie tak maja. Opwoedzialam jej moja..

Wypadanie płatka zastawki dwudzielnej - Str. 21

.. ...znajomego kardiologa badania i w EKG wychodzil czasem jakis blok przewodzenia ale mam sie tym nie przejmowac bo czasem go nawet na EKG nie widac! Nie przeszedlem proby wysilkowej bo skoczylo mi cisnienie a po jakims kolejnym badaniu powiedzial mi ze nie moze uwierzyc w wyniki - ilosc..

Wypadanie płatka zastawki dwudzielnej - Str. 29

.. ...przytomności trafiłem na badania do szpitala, echo serca, ekg itp. Lekarz stwierdził właśnie Wypadanie płatka zastawki dwudzielnej, płatek jest * wygryziony przez bakterie anginowe * tak słyszałem od lekarza w szpitalu po badaniu echo serca. Zalecenia lekka dieta i magnez. Co przez 6 lat..

Napadowy częstoskurcz - kiedy ablacja?

.. ...przeszczepu nerki i przy badaniach do zgloszenia na wysilkowym ekg okazalo sie ze mam jakies zaburzenia komorowe trudne do okreslenia. lekarze spierali sie miedzy soba. uznano to za utrwalony czestoskurcz komorowy i zlecono koronarografie. to badanie nic nie wykazalo wiec zlecono badanie..

Duży puls - Str. 3

.. ...do szpitala i zrobić badania między innymi EKG lub echo serca. Ja miałam kiedyś tachikardię mój puls wynosił ponad 162 uderzenia na mynutę jednak mój kardiolog zapisał mi tabletki, które brałłam regularnie i mój puls wynosi teraz od 75 - 85. ja mam cisnienei dobra a puls rozny od 78 do..

Ból między żebrami a żołądkiem po lewej stronie

.. ...Zrobili mi wszytskie badania no i bylo ok idealne wprost EKG tez... Ale zrobili mi tez gastroskopie.. No i okazalo sie ze mialam przewlekly niezżyt żoładka i Helikobacterie w zoładku dostalam antybiotyk bralam go dwa misace pozniej lekarz powiedzial ze mozna go odstawic i mialam spokoj..

Ablacja - kompendium wiedzy - Str. 10

.. ...zespół zajmujący się badaniami ), w Centrum Kardiologii Anin wykonywałem badania ( Echo Serca - 130zł, EKG - 25zł, Holter 12 Odprowadzeniowy 170 zł i wizyty - 110zł ) są to badania przygotowujące do ablacji, pod koniec stycznia mam wizytę u Pana Profesora Franciszka Walczaka ( 225zł +..

Ablacja - kompendium wiedzy - Str. 25

.. ...na zabieg. pojechalem badania krwii moczu echo ekg serca nic wiecej i w czwartek mialem ablacje.. wszystko z przygotowaniami trwalo ok2 godz. w sumie nie mialem zbyt skomplikowanego czestoskurczu 1 ogniwo ale nie powiem.. niby znieczulenia w okolicach pachwin i powyzej klatki piersiowej..

EKG wyniki czy serce mam zdrowe?

.. ...na dobe Ale czy reszta jest dobra wszystkie badania :echo,wysiłkowe,czy np.tarczyca co ściśle się łączy z sercem mam ok. a tak na marginesie ja te skurcze mam jakieś 12 lat ijeszcze żyje a teraz mam 35..

Dyskomfort i bóle w okolicy serca

.. ...może byc coś poważnego czy może tylko przetrenowanie co msam zrobić prosze o jakies wskazówki Po pierwsze opowiedz o tym swojemu lekarzowi pierwszego kontaktu, może konieczne będzie wykonanie badania EKG...

Po ablacji - Str. 4

.. ...czas kontrolnei robiłem badania - głownie HOlter EKG. Po jakiś dwóch latach pojawiły się pobudzenia nadkomorowe, potem troszkę komorowych. Diagnoza powrót WPW. Szczerze mówiąc to nie wiem czy tak naprawdę to już po tym ataku ten wpw nie wrócił. Teraz samopoczucie średnie. Od czasu do..

Po ablacji - Str. 16

.. ...raz pierwszy wszystkie badania. Mialam holter, echo, ekg, badania krwi. Wszystko w normie. Pare dni po zdjeciu holtera znowu dostalam czstsrcz. Moja mama uslyszala o tzw. kardiofonie czyli przenosnym ekg, gdy ma sie zaburzenia rytmu, podlacza sie te elektrodki i przesyla zapis akcji..

Po ablacji - Str. 20

.. ...byłam u kardiologa na badaniach kontrolnych i lekarz stwierdził,e te mój zapis jest nietypowy.Czy ktoś z osób ablowanych spotkał się z takim stwierdzeniem zapisu EKG?.Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Witam wszystkich: ) Korzystam z niku mojej ukochanej żony. Ablację miałem w..

Niedomykalność zastawek i szmery w okolicach zastawki trójdzielnej

.. ...ponownie miałam robione badania: krew, prześwietlenie klatki piersiowej, EKG i ECHO. Przepisano mi leki ( nie pamiętam ich nazwy ) i przede wszystkim kazano mi unikać sytuacji stresowych. Niestety życie mi się tak ułożyło, że każdy dzień to dla mnie stres, ponieważ mam poważne problemy..

Zmęczenie na sercu

.. ...stresów ). Musisz zrobić badania - ekg, ekg wysiłkowe, echo serca, poziom cukru we krwi, lipidogram, trojglicerydy...Bez tego nie da się nic powiedzieć.Idź do kardiologa, bo twój młody wiek nie gwarantuje ci 100% zdrowia. A jak z ciśnieniem? Ciśnienie jest lekko skaczące - czasem troche..

Szybkie tętno

.. ...częstoskurczu. W trakcie badanie przez internistę tętno 240, potem na EKG 217. Jestem po holterze i echu - czekam ( listopad )na konsultację w Aninie pod kontem właśnie ablacji. Ablację miałam robioną 2 marca w Katowicach Ochojcu.Fanstastyczni specjaliści,fachowa opieka.U mnie wyglądało..

Szybkie tętno - Str. 9

.. ...oddział robią kontrolne badanie EKG.Przez 24 godz.po ablacji również monitorują pracę serca. Jednak pamiętajcie,że nawet do kilku dni po zabiegu serduszko może dziwni czasami bić,bo ono jest po prostu poparzone. Ja w szpitalu leżałam tydzień.W pn poszłam na oddział,we wtorek badania,w..

Szybkie tętno - Str. 10

.. ...) - robia Ci jakies badanka itp? Podaja jakies leki? EkG czasem robia? 3maj sie tam dzielnie. I wszyscy inni tez sie 3majcie : ) Tak...tylko nie spodziewałam się tego po nich..W końcu znali mnie od dziecka. Soul, ja sie z Toba w pelni zgadzam. Potraktowali Cie wrecz nieprawidlowo,..

Szybkie tętno - Str. 11

.. ...95/55.Ostanio zrobiłam wszystkie badania i wszystko jest w normie, nie wiem tylko jak EKG. No właśnie, na tym moim EKG puls serca wyszedł 105, ale później jak mierzyłam, to był już ok 90, planuję operację plastyczną, czy ten puls może być przeciwskazaniem do operacji ( narkoza ) ?..

Zespół Barlowa i poród naturalny czy cesarka? - Str. 2

.. ...skierowanie do kardiologa. na badania poszlam nastepnego dnia, mialam robione ekg, usg serca i usg jamy brzusznej i kardiolog stwierdzil ze......nic mi nie jest, ze nie znalazl przyczyny moich dolegliwosci. zapisal mi magnez, skasowal stowe i zaprosil mnie za trzy miesiace. wytrzymalam..

Arytmia - dziwne dolegliwości?

.. ...komplet badań, szczególnie badanie krwi no i EKG. Najlepiej będzie zrobić Holtera ( czyli EKG przez 24 godz ) ale z tym może być trudno. Być może jest to jakaś arytmia. Objawy nie występują przy wysiłku bo wtedy serce pracuje szybko i miarowo, ( to jest cecha charakterstyczna pewnych..

Gniecenie w mostku

.. ...pamietam juz ile mialem badan ekg lub zwiazanych z sercem tez bardzo obawiam sie zawalu bo muj ojciec mial pare i zmarl.dla tego zawsze te uciski i kolatania wiaze z nim.jak widzisz zyje do dzis. nie obawiaj sie masz bardzo dobrego lekaza!troszke ich odwiedzilem i nie kazdy potrafilmik..

Bezpłatne badania na nadciśnienie tętnicze

.. ...84 Poznań ZAPRASZA NA BADANIA PROFILAKTYCZNE Jeśli: - Masz mniej niż 30 lat - Chorujesz na nadciśnienie ( ≥140/90 mm Hg ) - Twoje zdrowie nie jest Ci obojętne Zgłoś się do nas! Zapewniamy bezpłatnie: - pełne badanie internistyczne - badanie stężenia glukozy i cholesterolu -..

Moje serce przestaje bić ot tak poprostu

.. ...Oczywiście też zrobiono mi badania - EKG, i inne, nic nie wykazały - bo juz w tym momencie przestało mi szarpać serce. No i tak w niewiedzy sobie zyłam jakiś czas szczęsliwa, że juz to sie nie powtarza, jednak od maja mam to prawie co dziennie. Byłam już u kardiologów i zrobiłam sobie..

Moje serce przestaje bić ot tak poprostu - Str. 2

.. ...dławienia. Tez miałam robione badanie i podobno wszystko ok. A to jest takie okropne i potem sie mysli ze sie zatrzyma i juz nie ruszy. nie jest to uczucie jak przy dodatkowych skurczach, nie mam po tym tego mocnego uderzenia tylko poprostu zaczyna znowu bic. A moze to cos z elektryką w..

Ablacja - Str. 5

.. ...niemiarodowość zatokowa przy badaniach okresowych ale dostałem skierowanie na EKG a po nim z wynikiem w ręku wyszedłem bez skierowania do Kardiologa. Od roku kiedy to po ciężkich przeżyciach w moich związkach i dużych stresach w życiu zawodowym zacząłem czuć cokolwiek. Wcześniej zupełnie..

Szmery w sercu są groźne?

.. ...Napisała mi skierowanie na badanie krwi i EKG serca oraz kazała jechać do poradniu kardiologicznej. Ja nic kompletnie nie wiem na ten temat... Czy to coś groźnego? http://www.maluchy.pl/artykul/50 szmery serca to niedomykanie zastawki serca lub jej wypadanie. Krew wtedy może się cofać co..

Szmery w sercu są groźne? - Str. 3

.. ...żadego skierowania na badanie. Świedczy to o tym że lekarz zaniedbał czy że nic nie trzeba robić ? prosze o odp na moje gg : 2622218 część!!u mnie w dzieciństwie stwierdzono szmery w sercu,póxniej mój wspaniały pediatra stwierdził że szmerów już nie ma,a bóle w klatce piersiowej są bez..

Nerwica - czy na pewno?

.. ...miejscowego szpitala. Pierwsze badania ( krew i EKG ) nie wykazały niczego, ale moja sytuacja zdrowotna stała się na tyle niepokojąca, iż postanowiem wrócić do kraju. Już w Polsce, w przeciągu 2 niespełna miesięcy wykonałem: EKG, badanie poziomu hormonów tarczycy we krwi, badanie..

Nerwica - czy na pewno? - Str. 13

.. ...Zrobilem juz wszystkie badania, tomografie glowy, rezonans itp ekg, krew mocz, wyszlo w normie,Lekarz neurolog powiedzial ze to nerwica lekowo - depresyjna. Napiszcie tylko czy mozliwy jest ten ból z tylu??? Bo ja juz sie boje ze to moze zaczątek raka płuc??? OD miesiąca rzucilem..

Nerwica - czy na pewno? - Str. 50

.. ...) robiłem wszelakie badania i wszystko ok. krew badałem w ciągu 1,5 roku 4 razy full badania kosztowne plus mocz i wszystko ok, badałem też serce kilka razy na EKG, szmery Holzer i wszystko ok.!!!! Kardiolog przepisał mi proponalol 10 mg i po tym przechodzi ale po ustaniu działaniu leku..

Nerwica - czy na pewno? - Str. 55

.. ...pojechalam do szpitala tam po badaniach ekg i krwi powiedzieli ze mam poczatek nerwicy ze mam uwazac wiec zaczelam.Lekarz rodzinny przepisal mi Lexotan po nim sie czulam lepiej ale od wrzesnia znowu zaczelo sie to samo nie chce brac lekow depresyjnych boje sie ze sie uzaleznie os nich..

RBBB co to jest?

.. Witam, dzisiaj po badaniu EKG stwierdzono u mnie RBBB czyli blok przedsionkowo komorowy prawej odnogi pęczka hisa. Co to tak właściwie jest, bo nigdzie nie mogę znaleźć informacji o tym i jakie ewentualne kroki powinienem dalej podjąć?? Witam, u mnie tez to stwierdzono. Lekarz poinformowal mne, ze o ile nie..

Niedomykalność mitralna 1 z wypadaniem

.. ...pleców. Wszystkie inne badania ok ekg,holter,ekg wysiłkowe. co mam robic? zmienic lekarza? co to własciwie znaczy niedomykalnosc mitralna 1 z wypadaniem płatka tylnego zastawki( zastawka mitralna płatki nieco pogrubiałe.tylny wypadajacy do lewego przedsionka,vmax - 99cm/s, mva - 3.2..

Nerwicowcy a co z alkoholem?

.. ...częstoskurcze. U kardiologa każde badanie - a miałem ich chyba już setki zawsze wychodzą dobrze. EKG i osłuchiwanie - zawsze OK. Echo serca - gites. Niby wszystko jest dobrze - to czemu jest źle, bo się źle czuję. To samopoczucie jest takie nieswoiste dla typowych chorób serca ale..

Zapalenie mięśnia sercowego u noworodków

.. ...odzial,tam zrobiono inne badania USG,EKG okazalo się że ma pdwyszony potas i puls ktory dochodził do160 na min.zostały podane leki na uregulowanie po tym zostało zrobione USG serca i okazało się że ma zapalenie mięśnia sercowego w tej chwili są podawane leki na to..

Niepokojące objawy, duszność, wysokie tętno i skoki cośnienia

.. ...magnez, potas ) to są badania podstawowe. Później cię lekarz pokieruje. Jeśli się bardzo denerwujesz to idź na całodobową pomoc medyczną - zrobią ci przynajmniej EKG i się uspokoisz. Jeśli to nerwica dostaniesz coś na uspokojenie ( np. hydoxyzinę ) i ci pomoże. tak zrobię,pojade choc ekg..

Dziwne skoki ciśnienia tylko u lekarza

.. ...dla pewności zrobić badanie EKG i przejść się do kardiologa aby je zinterpretował. Lekarz może zlecić całodobową oserwację ciśnienia metodą HOLTERA aby sprawdzić czy nie ma skoków ciśnienia w ciągu doby lub też inne specjalistyczne badania. Lepiej zawsze sprawdzić wszystko dogłębnie i..

Dziwne ataki serca - Str. 2

.. ...przyczyna ale nie, po badaniach ekg i paru innych mialem zapisane jakies tabletki przeciwzapalne i bolowe ale nie pomaga. i trafiłem na ten temat, czyli mogę sądzić że też mnie dopadła powyższa dolegliwość??..

Od zawrotów głowy do kołatania serca

.. ...bez zawrotow tez byl, badania MRI glowy itp krew ( tarczyca , itd )pozniej dolaczyly do tego kolatania serca klucie w klatce itp wiec kolejna zestaw wizyt u lekarzy i badan 2 razy pogotowie EKG itp nic wszystko OK kardiolog zbadal mnie sluchawka ( 50zl wizyta ) stwierdzil wszystko ok..