Badanie KT

Zwężenie odpływu z prawej komory

.. ...skurczowa jak i rozkurczowa. Badania wykonywane w celu rozpoznania zwężenia odpływu z prawej komory: ECHO serca EKG Zdjęcie rentgenowskie klatki piersiowej Leczenie zwężenia odpływu z prawej komory. Leczenia korekcyjnego wymagają pacjenci, u których w badaniu ECHO serca zmierzono..

Inhibitory konwertazy angiotensyny (ACE-I)

Inhibitory konwertazy angiotensyny (ACE-I)

.. ...sercowo - naczyniowy. Badania naukowe wykazały, że ACE - inhibitory korzystnie działają u pacjentów z mikroalbuminurią w przebiegu nefropatii cukrzycowej ( zmniejszają ilość białka, które przesącza się przez kłębuszki nerkowe uszkodzone w przebiegu cukrzycy ). Do korzystnych działań..

Zwężenie odpływu z lewej komory

.. ...międzykomorowej ( VSD ). Badania wykonywane w celu rozpoznania zwężenia: ECHO serca z Dopplerem; EKG; zdjęcie rentgenowskie klatki piersiowej; test wysiłkowy; cewnikowanie serca; Pacjenci objęci są profilaktyką infekcyjnego zapalenia wsierdzia - zarówno przed jak i po zabiegu. Leczenie..

Zespół Barlowa (zespół wypadania płatków zastawki dwudzielnej)

.. ...Rozpoznanie zespołu Barlowa. Badania wykonywane w celu rozpoznania zespołu wypadania płatki zastawki dwudzielnej: ECHO serca ( widoczna jest fala niedomykalności w kolorowym dopplerze i tzw. efekt hamaka ); EKG - najczęściej prawidłowy, ale mogą być widoczne zaburzenia repolaryzacji;..

Zespół Eisenmengera

.. ...prowadzi do sinicy. Badania wykonywane przy podejrzeniu zespołu Eisenmengera: ECHO serca; EKG; zdjęcie rentgenowskie klatki piersiowej; biopsja płuca - obecnie coraz rzadziej stosowana. Leczenie zespołu Eisenmengera jest zachowawcze. Metody operacyjne nie są w Polsce przeprowadzane...

Zapalenie mięśnia sercowego

.. ...tarcia osierdziowego. W badaniach dodatkowych można stwierdzić: przyspieszony OB; wzrost aktywności CK - MB i stężenia troponiny T; przeciwciała AMLA, ASA ( przy zapaleniu o etiologii wirusowej ); EKG: przyspieszenie zatokowe, zaburzenia rytmu, zaburzenia przewodzenia przedsionkowo -..

Niewydolność serca

.. ...późnorozkurczowej ( w badaniu rentgenowskim sylwetka serca niepowiększona i prawidłowa EF ). Obie postacie niewydolności często współistnieją. Niewydolność serca dzielona jest także na niewydolność prawokomorową i lewokomorową w zależności od uszkodzonej komory. Najczęstszą przyczyną..

Dorzut zawału serca

.. ...martwicy miokardium w badaniu elektrokardiograficznym serca ( EKG ). W badaniach laboratoryjnych obserwuje się wzrost enzymów będących markerami zawału. Częstość występowania dorzutu u pacjentów z zawałem serca określa się na ok. 4 - 8%. Warunki, które muszą być spełnione aby rozpoznać..

Angioplastyka (PTCA)

.. ...przesunięciu. W trakcie badania jest podawany środek kontrastowy, który może wywoływać objawy uczuleniowe. Inne poważne powikłania zależą od stanu ogólnego osoby badanej i stopnia zaawansowania choroby, ich częstość nie przekracza 0.05%. Powikłania przy angioplastyce. Zawał serca Udar..

EKG (elektrokardiogram)

EKG (elektrokardiogram)

.. Badanie EKG ( elektrokardiogram ) jest to najprostsze i najczęściej przeprowadzane badanie w diagnostyce chorób serca. Aparat EKG zapisuje aktywność elektryczną serca w postaci graficznego obrazu na papierze milimetrowym. Przyjęto umownie, że główne załamki ( wychylenia zapisu aktywności elektrycznej ) EKG..

Asystolia

Asystolia

.. ...stawia się na podstawie badania elektrokardiograficznego oraz stwierdzeniu objawów braku czynności hemodynamicznej serca takich jak brak tętna na tętnicy szyjnej, nieoznaczalne ciśnienie krwi. W zapisie EKG asystolia objawia się jako linia prawie izoelektryczna, bez charakterystycznych..

Trzepotanie przedsionków

.. ...stawiane jest na podstawie badania lekarskiego i badania EKG. W celu wykrycia przyczyn arytmii wykonuje się także inne badania laboratoryjne i kardiologiczne wg schematu diagnostycznego ustalonego przez lekarza ( echo serca, holterowskie badanie EKG, stymulacja przezprzełykowa..

Migotanie przedsionków

.. ...skurczu przedsionków. W badaniu przedmiotowym pacjenta z migotaniem przedsionków stwierdza się całkowicie niemiarową czynność serca i deficyt tętna na obwodzie ( fala tętna na tętnicy promieniowej nie pokrywa się w czasie z pracą serca ). Migotanie przedsionków spotykane jest u 5 - 10%..

WPW (zespół Wolffa - Parkinsona - Whitea)

.. ...Parkinsona - Whitea ): A - w badaniu EKG widoczna jest fala delta ( załamanie na ramieniu zespołu QRS - w tym typie pęczek Kenta obecny jest po lewej stronie ); B - w badaniu EKG nie stwierdza się fali delta - w tym typie pęczek Kenta znajduje się po prawej stronie. Zespół WPW może..

LDL Cholesterol

LDL Cholesterol

.. ...cholesterolu. Długoletnie badania kliniczne wykazały bezpośredni związek pomiędzy stężeniem cholesterolu LDL a chorobą niedokrwienną serca. To właśnie ta frakcja cholesterolu odgrywa kluczową rolę w patogenezie powstawania blaszki miażdżycowej. Poziom cholesterolu LDL w surowicy znacznie..

Wstrząs kardiogenny

.. ...kardiogennym należy wykonać badanie ultrasonograficzne ( ECHO serca ). Mimo, że współczesna kardiologia dąży do ograniczenia metod inwazyjnych w standardowej diagnostyce i zastępowaniu ich diagnostyką nieinwazyjną, we wstrząsie kardiogennym nadal niezastąpiony pozostaje pomiar rzutu..

Hipoksja

.. ...upośledzenie funkcji nerek ( w badaniach laboratoryjnych stwierdza się białkomocz, podwyższony poziom kreatyniny ); osteoartropatia przerostowa - nadmierny rozrost tkanki kostnej; krwioplucie. Leczenie hipoksji. Korekcja wady serca. W przypadku gdy korekcja nie przynosi poprawy..

Serce trójprzedsionkowe

.. ...u noworodków podczas badania ECHO. Klinicznie serce trójprzedsionkowe manifestuje się podobnymi objawami jak w zwężeniu lewego ujścia żylnego. Bardzo często serce trójprzedsionkowe skorelowane jest z ubytkiem w przegrodzie międzyprzedsionkowej. Leczenie serca trójprzedsionkowego...

Koarktacja aorty

.. ...niewydolności lewej komory. W badaniu przedmiotowym stwierdza się różnicę w ciśnieniach mierzonych na kończynach górnych ( różnica powyżej 20 mmHg ). Rozpoznanie koarktacji aorty powinno określać dokładną lokalizację, stopień zwężenia. Ważne jest aby każdy pacjent miał wykonane EKG,..

Tetralogia Fallota

.. ...Rozpoznanie wady opiera się na badaniach: ECHO serca EKG zdjęcie rentgenowskie klatki piersiowej Leczenie tetralogii Fallota. W pacjentów, u których nie występują przeciwwskazania czynnościowe i anatomiczne wykonywany jest zabieg korekcji tetralogii Fallota. Wyniki leczenia operacyjnego..

Anomalie tętnic wieńcowych

.. ...nieistotna klinicznie. Badania wykonywane w diagnostyce anomalii naczyń wieńcowych: EKG cewnikowanie jam serca ECHO serca z oceną przepływów ( Doppler ) zdjęcie rentgenowskie klatki piersiowej Holter - 24 godzinne badanie EKG badanie radioizotopowe ( SPECT ) Leczenie anomalii naczyń..

Przetrwały przewód tętniczy (PDA)

.. ...przewodu tętniczego: ECHO serca z oceną przepływów ( Doppler ); zdjęcie rentgenowskie klatki piersiowej. Wszyscy pacjenci z PDA wymagają leczenia zabiegowego aby uniknąć rozwoju nadciśnienia płucnego...

Nieprawidłowy spływ żył płucnych

.. ...echokardiograficznego z badaniem przepływów metodą Dopplera. Wada ta musi być jak najszybciej leczona operacyjnie. Korekcja wady polega na połączeniu żył płucnych z lewym przedsionkiem. Wyniki leczenia są bardzo dobre...

Ubytek typu zatoki wieńcowej

.. ...utlenowania krwi tętniczej. Badania diagnostyczne wykonywane w diagnostyce ubytku typu zatoki wieńcowej: badanie ECHO serca; EKG; zdjęcie rentgenowskie klatki piersiowej; często stosuje się badanie angiograficzne ( wypełnienie naczyń wieńcowych kontrastem ). Leczenie ubytku typu zatoki..

Ubytek przegrody międzyprzedsionkowej

.. ...Obciążenie prawej komory prowadzi do niedomykalności zastawki trójdzielnej ( zastawka między prawym przedsionkiem i prawą komorą ). Badania wykonywane w diagnostyce ubytków w przegrodzie międzyprzedsionkowej:..

Antagoniści receptora angiotensyny II

Antagoniści receptora angiotensyny II

.. ...obniżenie obciążenia serca. Badania naukowe dowodzą o korzystnym działaniu inhibitorów receptora angiotensynowego na proliferację mięśniówki naczyń i serca. Leki tej grupy działają hipotensyjnie ( obniżają ciśnienie ) poprzez deaktywację układu RAA ( renina - angiotensyna - aldosteron )...

Cewnik Swana-Ganza

.. ...pobieranie próbek krwi do badania gazometrycznego. Cewnik Swana - Ganza wykorzystywany jest także do obliczania przepływów i oporów w krążeniu płucnym a także oceny ciśnienia rozkurczowego w lewym przedsionku i lewej komorze. Cewnik Swana - Ganza zakładany jest u pacjentów z zawałem..

Scyntygrafia perfuzyjna

.. ...poinformować wykonującego badanie o aktualnie przyjmowanych lekach, skłonności do krwawień, ciąży, a w czasie badania o pojawiającym się bólu, duszności, czy innych gwałtownych objawach. Scyntygrafia perfuzyjna serca praktycznie nie powoduje powikłań. Dawka promieniowania nie przekracza..

Nadciśnienie tętnicze

Nadciśnienie tętnicze

.. ...podczas przypadkowego badania kontrolnego krwi. Największa częstość występowania nadciśnienia występuje w grupie wiekowej pomiędzy 35 a 60 rokiem życia. W większości przypadków choroba ta przebiega bezobjawowo. W Polsce nadciśnienie dotyczy ok. 20% dorosłej populacji. Przyczyny..

Przerost mięśnia sercowego (przerost lewej komory serca)

.. ...komorowe ). Odchylenia w badaniach dodatkowych w przeroście nadciśnieniowym lewej komory. ECHO serca: najlepsze badanie do diagnozowania przerostu; zdjęcie rentgenowskie: przerost mięśniówki lewej komory niewielkiego stopnia nie jest początkowo widoczny; w bardziej zaawansowanych..

By-passy

.. ...regularnie wykonywane badania kontrolne ). Pomosty aortalno - wieńcowe tak samo jak tętnice wieńcowe narażone są na powstawanie zmian miażdżycowych, które zwężają ich światło. Aby zapobiec zarośnięciu by - passów należy stosować dietę niskotłuszczową, zaprzestać palenia tytoniu,..

Diagnostyczne cewnikowanie serca

.. ...Cewnikowanie serca to badanie obejmujące cewnikowanie lewej i prawej komory, uwidocznienie aorty i pnia płucnego, dokonanie pomiarów hemodynamicznych i sprawdzenie ilości tlenu obecnego we krwi pobranej z jam serca. Cewnikowanie jest badaniem inwazyjnym. Instrumentarium wprowadza się..

Walwuloplastyka balonowa zastawki aortalnej

.. ...zabiegiem wykonywane jest badanie ultrasonograficzne serca ( ECHO serca ). Zabieg walwuloplastyki balonowej zastawki aortalnej polega na wprowadzeniu specjalnego cewnika zakończonego balonem do serca pacjenta ( dostęp taki sam jak w przypadku angioplastyki - PTCA ). Po umiejscowieniu..

Balonowa angioplastyka koarktacji aorty

.. ...- 90% pacjentów leczonych tą techniką uzyskuje się spadek gradientu ciśnień. Po zabiegu należy wykonać po ok. 5 - 6 miesiącach badanie ECHO serca metodą dopplerowską w celu kontroli gradientu ciśnień...

Przewlekła niewydolność serca

.. ...przeprowadzona w ramach badania Framingham Heart Study u ponad 5 tysięcy osób w wieku 40 - 89 lat obserwowanych przez ponad 20 lat ( średnio 14,1 ) wykazała, że najmniej incydentów wystąpiło u osób normotensyjnych, a im wyższy był poziom ciśnienia tym większe ryzyko. Najsilniejszy wpływ..

Genetyczne podłoże przerostu lewej komory serca

.. ...nazwie alfa - PPAR. Badania przeprowadzono u 144 zdrowych rekrutów armii brytyjskiej wykonując obrazowanie serca rezonansem magnetycznym ( MRI przed 10 - tygodniowymi ćwiczeniami polowymi związanymi z intensywnym treningiem siłowym, stanowiącym duże obciążenie dla układu krążenia i - po..

Tętniak rozwarstwiający aorty

.. ...wstrząs kardiogenny. W badaniu przedmiotowym stwierdza sie występowanie różnicy w ciśnieniu skurczowym mierzonym na obu kończynach górnych. Charakterystyczna jest asymetria lub zanik tętna na tętnicach obwodowych Charakterystyczną cechą dla tętniaków rozwarstwiających aorty jest..

Tętniak pozawałowy serca

.. ...uniesienia odcinka ST w badaniu EKG. Często powiązany jest z bólami wieńcowymi i zaburzeniami rytmu. Do diagnostyki tętniaków stosowane jest badanie ECHO serca. Leczenie tętniaka pozawałowego serca. zachowawcze - leki obniżające obciążenie serce, antyarytmiczne, przeciwzakrzepowe;..

Pęknięcie wolnej ściany serca

.. ...utrata przytomności, w badaniu przedmiotowym obserwuje się spadek ciśnienia tętniczego ( wstrząs kardiogenny ), obserwowane jest przepełnienie żył szyjnych. Diagnostyka pęknięcia ściany serca. ECHO serca Leczenie pęknięcia ściany serca. drenaż worka osierdziowego, walka ze wstrząsem;..

Koronarografia

Koronarografia

.. ...Koronarografia jest to badanie naczyń wieńcowych cewnikiem wprowadzonym przez tętnicę udową ( lekarz nakłuwa ją w pachwinie pacjenta ). Koronarografia wykonywana jest w pracowni hemodynamiki w pozycji leżącej i znieczuleniu miejscowym. Do tętnicy udowej wprowadzana jest tzw. koszulka..

Badanie EKG Holter (całodobowe monitorowanie rytmu serca)

Badanie EKG Holter (całodobowe monitorowanie rytmu serca)

.. Badanie EKG metodą Holtera, ( całodobowe monitorowanie rytmu serca, badanie holterowskie - nazwa badania pochodzi od nazwiska twórcy ) wykonywane jest aby ocenić aktywność elektryczną serca w ciągu całej doby. Badanie Holtera zlecane jest przez kardiologa najczęściej w przypadku podejrzenia nieprawidłowej,..

Test wysiłkowy EKG

Test wysiłkowy EKG

.. Badanie wysiłkowe EKG ( test wysiłkowy EKG, próba wysiłkowa ) polega na ocenie zmian zachodzących w sercu podczas wysiłku fizycznego jakim jest jazda na rowerze stacjonarnym lub marsz na bieżni elektrycznej. Badanie ma na celu zdiagnozowanie zmian ukrwienia i czynności serca podczas wysiłku fizycznego. W..

Tamponada worka osierdziowego

.. ...żyły głównej dolnej; w badaniu przedmiotowym czasami stwierdza się tętno paradoksalne; ściszenie lub całkowity brak tonów serca w osłuchiwaniu; spadek ciśnienia tętnicza z bardzo niską amplitudą skurcz/rozkurcz. Odchylenia obserwowane w badaniach dodatkowych. W wyniku tamponady worka..

No reflow phenomenom

.. ...uniesienia odcinka ST w badaniu EKG ( niedokrwienie mięśnia ). Zamknięcie tętnicy wieńcowej powoduje drastyczne zmiany w mikrokrążeniu, objawiające się obrzękiem miocytów ( komórki mięśniowe serca ). Obrzęk miocytów powoduje ich ucisk na naczynia włosowate. Badania dowodzą, że w..

Białko C-reaktywne jako wskaźnik rozwoju miażdżycy tętnic

.. ...dobranej grupie uczestników badania Rotterdam. Osoby te były w wieku 55 i więcej lat. Stopień zaawansowania miażdżycy mierzono w różnych częściach układu naczyniowego. Badanie powtórzono średnio po 6, 5 roku. Wyniki skorygowano względem wieku, płci i palenia papierosów. Ilorazy szans..

Choroba niedokrwienna serca (choroba wieńcowa)

Choroba niedokrwienna serca (choroba wieńcowa)

.. ...należy wykonać sobie badania kontrolne poziomu frakcji cholesterolu we krwi; rzucenie palenia tytoniu ( zarówno palenia papierosów, fajki jak i cygar ); regularny wysiłek fizyczny - co najmniej 3 razy w tygodniu przez min. 30 minut. Pytania o chorobę wieńcową, ból dławicowy. Jak chorzy..

Choroba niedokrwienna a płeć człowieka

.. ...menopauzie stwierdza się w badaniu tomograficznym obecność zmian miażdżycowych w naczyniach wieńcowych. Nawet przed okresem menopauzy 10 proc. kobiet bez typowych czynników ryzyka ma subkliniczne zmiany miażdżycowe, co wskazywać może, że czynniki ryzyka u kobiet różnią się od..

Przeznaczyniowe zamykanie ubytków międzyprzedsionkowych typu 2

.. ...średnicy ubytku mierzonej w badaniu ECHO 2D; ocenia się, że około 3/4 ubytków typu wtórnego można zamknąć tą techniką. Przeznaczyniowe zamykanie ubytków międzyprzedsionkowych typu 2 wykonuje się w znieczuleniu ogólnym, pod kontrolą echokardiograficznego badania przezprzełykowego...

Recenzja Choroba niedokrwienna serca, red. Wrześniewski, Włodarczyk

Recenzja Choroba niedokrwienna serca, red. Wrześniewski, Włodarczyk

.. ...grupą uczestniczącą w badaniach z tego zakresu od wielu lat i posiadającą niekwestionowany wkład. Praktyka terapeutyczna okazała się wyjątkowo chłonna wobec wyników badań psychologicznych w tej dziedzinie. Pierwszy redaktor proponowanej pozycji, prof. Kazimierz Wrześniewski jest czołową..

Hipotonia ortostatyczna

Hipotonia ortostatyczna

.. ...dolnych partii ciała. Badania naukowe wykazały, że u ludzi z hipotonią ortostatyczną w naczyniach poniżej przepony gromadzi się nawet 1, 5 litra krwi. W warunkach fizjologicznych zmiany ciśnienia tętniczego i objętości krwi w naczyniach analizowane są przez baroreceptory ( receptory..

Wpływ białka sojowego na poziom cholesterolu we krwi

Wpływ białka sojowego na poziom cholesterolu we krwi

.. ...niedokrwiennej serca. Badania naukowe dowiodły, że spożycie 25 - 50 gramów białka sojowego dziennie przyczynia się do obniżenia poziomu cholesterolu LDL we krwi. Działanie to widoczne jest szczególnie u pacjentów ze znacznie podwyższonym poziomem LDL. Dieta bogata w białko sojowe..

Kardiomiopatia rozstrzeniowa

.. ...krążenia. Podstawowym badaniem, które umożliwia rozpoznanie jest badanie ultrasonograficzne - echo serca. Dokładne określenie rodzaju kardiomiopatii czasami jest możliwe dopiero po pobraniu wycinków mięśnia sercowego ( biopsja mięśnia sercowego ). Terapia farmakologiczna kardiomiopatii..

Kardiomiopatia przerostowa

.. ...wyrzutu lewej komory 60 - Badania dodatkowe w kardiomiopatii przerostowej. Zdjęcie RTG - może być prawidłowe, lecz często wykazuje pewne powiększenie lewego przedsionka; lewa komora mieści się w szerokim zakresie wielkości. W HCM nie występuje zwapnienie zastawki aortalnej, występuje..

ECHO serca (USG serca)

ECHO serca (USG serca)

.. ...ultrasonokardiografia ) jest badaniem, które pozwala na ocenę budowy serca i jego pracy. Podczas badania ECHO oceniane są zastawki ( ich budowa i funkcja ), jamy serca ( tj. przedsionki i komory ) - oceniane są poprzez pomiar ich objętości, grubości ścian, kurczliwości. ECHO serca..

Dieta śródziemnomorska

Dieta śródziemnomorska

.. ...Morza Śródziemnego. Badania naukowe wskazują, że ludzie stosujący dietę śródziemnomorską mają dłuższą średnią długość życia i mniejszą częstość występowania chorób układu sercowo - naczyniowego. Jednym z pierwszych badań, w którym zwrócono uwagę na pozytywny wpływ diety..

Akineza

.. ...odnosi się do wyników badania ECHO serca. Jednym z elementów takiego badania, obok oceny budowy mięśnia sercowego i zastawek oraz grubości ścian, jest ocena kurczliwości poszczególnych elementów serca. Do opisu kurczliwości mięśnia sercowego używa się terminów: normokineza - kurczliwość..

INR (znormalizowany czas protrombinowy)

.. ...oznaczanych w kaogulogramie - badaniu oceniającym krzepliwość krwi. Na koagulogram składają się oznaczenie wartości: czasu protrombinowego ( PT ), wskaźnika Quicka ( PT% ), INR, czasu kaolino - kefalinowego ( APTT ), czasu trombinowego ( TT ), stężenie fibrynogenu, poziom D - dimerów,..

Kardiowersja

.. ...Konieczne jest wykonanie badania ECHO i stosowanie doustnych leków przeciwkrzepliwych ( np. acenokumarol ) na 4 tygodnie przed zabiegiem. W niektórych sytuacjach wykonuje się kardiowersję po uprzednim podaniu heparyny. W sytuacjach skrajnych, gdy arytmia stanowi bezpośrednie zagrożenie..

Gazometria

.. Gazometria jest badaniem laboratoryjnym oceniającym równowagę kwasowo - zasadową organizmu. Do badania można pobrać krew włośniczkową ( z płatka ucha albo czubka palca ) ale bardziej wiarygodne wyniki otrzymuję się z krwi tętniczej. Pierwsze pobranie wykonuje zwykle technik laborant nakłuwając wybrane..

Frakcja wyrzutowa

.. ...określa się podczas badania ECHO serca. Zwykle oblicza się tylko EF lewej komory, wynik świadczy o wydolności mięśnia sercowego. U zdrowego człowieka frakcja wyrzutowe lewej komory powinna przekraczać 65%. Niewydolności serca towarzyszy spadek EF poniżej 45 - 50%. Frakcja wyrzutowa..

Ciągłe zmęczenie

Ciągłe zmęczenie

.. ...Jest więc niebywale wiele stanów chorobowych, którym towarzyszyć może uczucie ciągłego zmęczenia. Aby postawić trafną diagnozę lekarz powinien na podstawie wywiadu zlecić odpowiednie badania dodatkowe...

Fala zwrotna

.. ...Zjawisko to ocenia się w badanie ECHO serca, bardzo dobrze widoczna w opcji color dopller. Jeśli niedomykalność dotyczy jednej z zastawek odgraniczających przedsionki od komór ( zastawka trójdzielna pomiędzy prawym przedsionkiem i komorą oraz dwudzielna pomiędzy lewym przedsionkiem a..

Bigeminia komorowa

.. ...pobudzeń dodatkowych w badaniu EKG: pobudzenia prawidłowe powstałe w węźle zatokowym przeplatają się z dodatkowymi pobudzeniami komorowymi w ten sposób, że po każdym pobudzeniu prawidłowym pojawia się jedno dodatkowe. Na wykresie EKG obserwujemy więc występujące na przemian dwa zespołu..

Ból żołądka

Ból żołądka

.. ...diagnostycznej gastroskopii. Badanie pozwala na dokładne obejrzenie stanu przełyku i żołądka od wewnątrz, umożliwia także wykonanie badania na obecność Helicobacter pylorii i pobranie wycinka błony śluzowej do badania histologicznego pod kątem choroby nowotworowej. W przypadku bólów w..

Blok przedsionkowo-komorowy

.. ...przykład w przebiegu zawału serca ), wymaga wszczepienia stymulatora. Badaniem służącym do rozpoznawania bloków przewodzenia jest EKG, często badanie holterowskie ( ciągły zapis EKG przez 24h lub dłużej )...

Dławica Prinzmetala

.. ...Zarówno ból jak i zmiany w badaniu EKG ustępują samoistnie, ryzyko wystąpienia zawału w przebiegu dławicy Prinzmetala jest niewielkie. Rozpoznanie stawia się na podstawie objawów klinicznych i badan dodatkowych jak ekg metoda Holtera i prowokowanie skurczu tętnic w czasie badania..

Badanie CK (kinaza kreatynowa)

.. Badanie stężenia CK ( kinaza kreatynowa ) wykonywane jest z próbki krwi. Kinaza kreatynowa jest enzymem występującym w mięśniach, jej stężenie wzrasta w chorobach przebiegających z ich uszkodzeniem. Należą do nich różnego typu zapalenia mięśni, miotomie, dystrofie mięśniowe. Poziom CK wzrasta również w..

Niedomykalność zastawki mitralnej

.. ...Podstawa diagnostyki jest badanie ECHO. Kardiochirurgiczne operacje naprawcze wykonuje się w konkretnych grupach pacjentów z uwzględnieniem stopnia niedomykalności, przyczyn choroby i ogólnego stanu zdrowia...

Kamica pęcherzyka żółciowego

.. ...stwierdzi się kamicę w badaniu USG jamy brzusznej, nie ma wskazań do operacji. Wyjątek stanowią chorzy na cukrzycę. W przebiegu cukrzycy dochodzi do uszkodzenia nerwów i obniżenia się progu bólowego, dodatkowo istnieje tendencja do wszelkiego rodzaju zakażeń. U takich chorych często..

Hipokineza

.. ...serca, oznacza kurczliwość mięśnia zmniejszoną w stosunku do normy. Hipokineza najczęściej świadczy o niedokrwieniu danego fragmentu mięśnia sercowego na różnym tle ( najczęściej na tle choroby wieńcowej )...

Niedoczynność tarczycy

.. ...dość charakterystyczne, badanie laboratoryjne służą nie tyle potwierdzenie niedoczynności tarczycy, co określeniu jej przyczyny. Niedoczynność tarczycy pojawia się najczęściej w przebiegu chorób zapalnych tego gruczołu, w tym autoimmunologicznego zapalenia typu Hashimoto. Niedoczynność..

MCHC (średnie komórkowe stężenie hemoglobiny)

MCHC (średnie komórkowe stężenie hemoglobiny)

.. ...normy mogą różnić w badaniach pochodzących z różnych laboratoriów analitycznych, jest to kwestia tak zwanych norm referencyjnych ). Wartość parametru MCHC wzrasta w pewnych dziedzicznych defektach budowy erytrocytu ( np. w sferocytozie ) częściej natomiast towarzyszy ciężkim,..

Krwiak mózgu

Krwiak mózgu

.. ...ból głowy, mdłości, w badaniach możemy obserwować często znacznie podwyższone ciśnienie tętnicze ( skurczowe powyżej 180 mmHg, często powyżej 200 oraz rozkurczowe zwykle powyżej 100 mmHg ). Leczenie powinno odbywać się w warunkach oddziału neurologii lub neurochirurgii. W późniejszym..

Mrowienie w nogach

Mrowienie w nogach

.. ...stąd nie należy, bez badania, wykluczać tych dwóch chorób. Kolejną grupą przyczyn parestezji w obrębie nóg są schorzenie neurologiczne dotyczące lędźwiowo - krzyżowego odcinka rdzenie kręgowego i kręgosłupa. Tu na pierwszy plan wysuwają się zmiany zwyrodnieniowe w dyskach i stawach..

Lipemia

Lipemia

.. ...fałszować wyniki niektórych badan laboratoryjnych. Najczęstszą przyczyna występowania lipemii są otyłość i spożywanie tłustych pokarmów. Zaburzenia we wchłanianiu VLDL i chylomikronów mogą także towarzyszyć cukrzycy, chorobie alkoholowej, przewlekłym chorobom nerek, trzustki i wątroby,..

Lewogram

.. ...określamy w oparciu o wynik badania EKG. Do orientacyjnego określenie osi elektrycznej serca wystarczą zapisy z I i II lub I i aVF elektrody ( elektrody kończynowe ). Jeśli odchylenie osi wynosi poniżej - 30 stopni mówimy o lewogramie. Odchylenie osi elektrycznej serca w lewo może..

Oś serca

.. ...się w oparciu o wyniki badania EKG ( zwykle korzystając z zapisu z elektrod kończynowych ) i podaje się w przybliżeniu ( normogram, lewogram lub dextrogram ) albo w sposób dokładny, podając kąta w stopniach. Odchylenia osi serca mogą wynikać z wrodzonych wariantów budowy układu..

Nadżerki żołądka

.. ...dlatego przynosi ulgę. Badaniem diagnostycznym z wyboru jest gastroskopia. W czasie tego badania lekarz nie tylko może dokładnie obejrzeć błonę śluzową żołądka, ale także pobrać wycinek błony śluzowej aby wykonać odpowiednie badania. Chodzi tu głównie o stwierdzenie obecności bakterii..

Kwasica

.. ...opiera się na wynikach badania gazometrycznego. Po za pH krwi istotne są także: stężenia dwutlenku węgla, jonów wodorowęglanowych oraz tak zwana luka anionowa, a także prężność tlenu i saturacja krwi tętniczej. Pierwsze trzy parametry odzwierciedlają działanie mechanizmów buforowych...

Mikroglroczolak (guz przysadki mózgowej)

Mikroglroczolak (guz przysadki mózgowej)

.. ...mm są niewykrywalne w badaniach obrazowych np. MR - rezonans magnetyczny ) o obecności guza często pośrednio świadczą właśnie zaburzenia hormonalne i zespoły endokrynologiczne. Jeśli guz jest odpowiednio duży, uciska sąsiadujące struktury i wywołuje objawy neurologiczne. Typowy jest..

Próba wysiłkowa

Próba wysiłkowa

.. ...wysiłkowa jest nieinwazyjnym badaniem diagnostycznym stosowanym w kardiologii do oceny reakcji mięśnia sercowego na wysiłek fizyczny, który przekłada się na większe zapotrzebowanie serca na tlen. W czasie badania oceniany jest zapis EKG, ciśnienie tętnicze oraz częstość serca. Pacjent..

Pulsowanie brzucha

Pulsowanie brzucha

.. ...sytuacji należy wykonać badanie USG brzucha. Pozwala ono ocenić nie tylko narządy jamy brzusznej, ale także naczynia krwionośne - w tym przypadku aortę. Ocenia się jej przebieg, odgałęzienia, poszerzenie średnicy lub ewentualne zwężenia oraz oboczność blaszek miażdżycowych i charakter..

Preekscytacja

Preekscytacja

.. ...przedsionków. Na wydruku badania EKG zależność ta jest obrazowane odstępem pomiędzy załamkiem P a zespołem QRS. Odstępem krótszy niż 120 ms wskazuje na obecność dodatkowej drogi przewodzenia w obrębie mięśnia sercowego. Oznacza to, że węzeł przedsionkowo - zatokowy nie jest jedynym..

Rytm zatokowy

.. ...na podstawie wyniku badania EKG. Dla rytmu zatokowego charakterystyczne jest występowanie regularnych załamków P ( odzwierciedlają depolaryzacje przedsionków ) oraz występowania regularnych zespołów QRS ( depolaryzacja komór ) po każdym załamku P. Ponadto załamki P muszą być dodatnie we..

Stymulacja przezprzełykowa

.. ...elektrycznym. W trakcie badania można ocenić, a co ważniejsze, wywołać ukryte zaburzenia rytmu, które samoistnie występują rzadko, ale po za szpitalem mogą stanowić poważne zagrożenie dla chorego. Stymulację przezprzełykową stosuje się w diagnostyce nadkomorowych zaburzeń rytmu oraz..

Szmery serca u dzieci

.. ...przepływu krwi. Podstawowym badaniem służącym do oceny szmerów serca jest osłuchiwanie przy pomocy stetoskopu lekarskiego. W zależności do charakteru szmeru, jego występowania względem uderzeń serca, barwy, natężenia i promieniowania do innych okolic ciała ( szyja, łopatki, okolice..

Szmery w sercu

.. ...korelować z nasileniem wady - konieczne jest badanie ECHO. Coraz częściej zdarza się, że szmery nad sercem dorosłego człowieka są związane z pozostałościami po wrodzonych wadach zoperowanych w dzieciństwie...

Arytmogenna dysplazja prawej komory

.. ...oraz często biopsję. Niestety nie ma skutecznego leczenie. Postępowanie sprowadza się do leczenia zaburzeń rytmu ( leki antyarytmiczne, ablacja, w niektórych wypadkach wszczepienie stymulatora serca )...

Krytyczne niedokrwienie kończyny dolnej

Krytyczne niedokrwienie kończyny dolnej

.. ...tętnicach podudzia. Objawem, wynikającym z przedłużającego się krytycznego niedokrwienia, jest martwica skóry i mięśni. Niestety często jedynym możliwym postępowaniem jest amputacja części lub całej kończyny...

TIA  (przemijające ataki niedokrwienne)

TIA (przemijające ataki niedokrwienne)

.. ...przeciągu 24 godzin. W badaniach obrazowych ( tomografia komputerowa mózgu ) nie znajduje się żadnych zmian sugerujących udar mózgu. Należy jednak pamiętać, że TIA często poprzedza pełnoobjawowy udar niedokrwienny. Zawsze należy więc szukać przyczyny wystąpienia tego typu zaburzeń i,..

Zespół Brugadów

.. ...młodym wieku ) oraz badania EKG. EKG badaniu elektrokardiograficznym obserwujemy blok prawej odnogi pęczka Hisa oraz uniesienie odcinka ST w pierwszych trzech odprowadzeniach przedsercowych ( V1 - V3 ). Leczenie zespołu Brugadów polega na zabezpieczeniu chorego przed nagłym zatrzymaniem..

Wymiary jam serca w badaniu ECHO

Wymiary jam serca w badaniu ECHO

.. ...ocenia się na podstawie badanie ECHO wykonywanym w kilku projekcjach. Ocenia się średnicę lewej komy podczas skurczy i rozkurczu serca. Podobnie ocenia się grubość tylnej ściany lewej komory. Grubość przegrody międzykomorowej ocenia się w rozkurczu. Ponadto, mierzy się średnicę prawej..

Morfologia krwi obwodowej (normy krwi)

Morfologia krwi obwodowej (normy krwi)

.. ...Morfologia krwi obwodowej to badanie dostarczające podstawowych danych na temat trzech grup komórek znajdujących się we krwi: erytrocytów, czyli czerwonych krwinek ( tzw. strona czerwona ), leukocytów, czyli białych krwinek ( strona biała ) oraz trombocytów, czyli płytek krwi. Erytrocyty..

Częstoskurcz nawrotny

.. ...wywoływanie arytmii ), EKG metoda Holtera, stymulacja przezprzełykowa lub badanie elektrofizjologiczne z wprowadzeniem elektrod do serca przez tętnicę udową i aortę. Leczenie: farmakologiczne lub ablacja...

Leki antyarytmiczne w ciąży

Leki antyarytmiczne w ciąży

.. ...przeprowadzono kontrolowanie badania i nie wykazano niebezpieczeństwa dla płodu w czasie I trymestru ciąży. Ostatnia kategoria X obejmuje leki, co do których wykazano toksyczne działania na płód ludzki lub zwierzęcy i ryzyko ich zastosowania jest większe niż ewentualne korzyści z..

Zaciskające zapalenie osierdzia

.. ...rentgenowskiego ( serce w pancerzu zwapniałego osierdzia ) i badania ECHO serca. Przydatna może być także tomografia komputerowa lub rezonans magnetyczny. Leczenie polega na wykonaniu zabiegu perikardiocentezy...

Sercowy zespół X (kardiologiczny zespół X)

.. ...czasie próby ). Kolejnym badaniem jest koronarografia, która nie wykazuje żadnych nieprawidłowości ( zwężeń ) w tętnicach wieńcowych. Pozwala to na wykluczenie choroby niedokrwiennej serca. Występowanie bólów wieńcowych w kardiologicznym zespole X tłumaczy się obniżeniem progu bólowego..

Zespół MAS

.. ...oraz badaniach dodatkowych. Jeśli nie udaje się uchwycić napadu w zapisie EKG metodą Holtera, można zastosować rejestrator zdarzeń lub badanie elektrofizjologiczne serca ( programowana stymulacja komór )...