Beta bloker

Niewydolność serca

.. ...diuretyki; glikozydy; beta - blokery; antagoniści wapnia - blokery receptorów wapniowych. Leczenie zabiegowe niewydolności serca: angioplastyka; by - passy; operacja zastawek serca. Stopnie niewydolności serca. - według NYHA - New York Heart Assotiation. I. bez dolegliwości przy zwykłych..

Zespół wydłużonego QT (long QT syndrome, LQTS)

.. ...otrzymywać beta blokery nawet w bezobjawowym przebiegu tego zespołu. Dodatkowo stosowane są preparaty magnezu. W przypadku gdy farmakoterapia jest nieskuteczna wszczepia się kardiowerter - defibrylator ( ICD )...

Leki kardiologiczne (leki stosowane w chorobach serca)

Leki kardiologiczne (leki stosowane w chorobach serca)

.. ...), betaadrenolityki ( beta blokery ), antagonisty receptora angiotensyny II ( ARB ) oraz antagonisty kanału wapniowego ( CCBs ). Rzadziej wykorzystywane są również inne niż betaadrenolityki leki blokujące układ współczulny oraz leki rozszerzające naczynia - wazodylatatory. Należy..

Nadciśnienie tętnicze

Nadciśnienie tętnicze

.. ...kanału wapniowego ) beta - blokery leki moczopędne ( diuretyki ) alfa - blokery Badania zalecane u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym. Kontrola ciśnienia tętniczego - 2 - 3 razy w tygodni. Pomiary najlepiej wykonywać rano, w południe, wieczorem. Warto założyć sobie zeszyt, w którym..

Nadciśnienie tętnicze u kobiet w ciąży

Nadciśnienie tętnicze u kobiet w ciąży

.. ...w dalszej kolejności beta - blokery kardioselektywne i labetolol: opóźniają rozwój płodu; jeżeli przed ciążą chora leczona była werapamilem lub lekami moczopędnymi to można takie leczenie kontynuować; ze względu na możliwość teratogennego działania i możliwości wystąpienia małowodzia lub..

Przewlekła niewydolność serca

.. ...Uzupełnienie stanowi stosowanie beta blokerów, naparstnicy i wazodylatatorów. Jednak ze względu na obserwowane w tym wieku zmiany farmakokinetyki i farmakodynamiki leków sercowo - naczyniowych, leczenie powinno być podejmowane szczególnie ostrożnie z odpowiednio dostosowanym dawkowaniem...

Tętniak rozwarstwiający aorty

.. ...obniżenie ciśnienia skurczowego do 100 - 120 mmHg ( beta - bloker, nitroprusydek sodu i.v., labetalol i.v. ) leczenie kardiochirurgiczne; leczenie zachowawcze w niepowikłanym rozwarstwieniu dystalnym...

Choroba niedokrwienna a płeć człowieka

.. ...dożylnie nitroglicerynę i beta - blokery oraz inhibitory konwertazy angiotensyny. W większości badań wykazano, że kobiety z ryzykiem zawału są w gorszej sytuacji. Należałoby zwrócić uwagę na modyfikację czynników ryzyka w odniesieniu do kobiet i podejmować postępowanie profilaktyczne, by..

Chinapryl (Acurenal, Accupro, AprilGen, Pulsaren, Quinapril TEVA)

.. ...moczopędnymi ( diuretyki ) i beta blokerami. ACE - I blokują powstawanie angiotensyny II, substancji która jest między innymi odpowiedzialna za skurcz mięśniówki naczyń krwionośnych i przebudowę mięśnia sercowego ( przerost prowadzący do spadku wydolności mięśnia ). Leki z tej grupy..

Frakcja wyrzutowa

.. ...podawaniu leków z grupy beta blokerów, ACE inhibitorów, antagonistów receptora aldosteronu, leków diuretycznych ( moczopędnych ) czasem leków inotropowo dodatnich ( zwiększających siłę skurczu mięśnia sercowego ). Dobór leków zależy od konkretnej sytuacji zdrowotnej chorego. Ostra..

Atenolol

.. ...jest lekiem z grupy beta - blokerów ( beta - adrenolityków ). Charakteryzuje się wybiórczym działaniem na receptory beta 1 ( jest kardioselektywny ). Działanie atenololu polega na hamowaniu wpływu układu adrenergicznego na układ bodźcoprzewodzący serca ( głównie na węzeł zatokowy )...

Betaadrenolityki (beta-blokery)

Betaadrenolityki (beta-blokery)

.. ...Betaadrenolityki, nazywane potocznie beta - blokerami, są to leki blokujące działanie adrenaliny i noradrenaliny ( układ adrenergiczny ) na receptory beta 1 i beta 2. Leki takie jak propranolol, sotalol, pindolol są nieselektywne, to znaczy blokują zarówno receptory beta 1 jak i receptory..

Metoprolol (Betaloc, Betaloc ZOK, Beto ZK, Metocard, MetoHEXAL, Metoprolol)

.. ...Metoprolol lek z gruby beta - blokerów ( adrenolityków ) kardioselektwynych. Jak wszystkie leki z tej grupy, blokuje receptory beta 1 ( jest ich dużo w mięśniu sercowym i w układzie bodźcoprzewodzącym ) jednocześnie nie oddziaływając na receptory beta 2. Blokada receptora beta 1 w sercu..

Sotalol (Biosotal, Darob, Satohexal)

.. ...Sotalol to lek z grupy beta - blokerów ( beta - adrenolityków ) nieselektywnych. Jednocześnie jest to substancja zaliczana do leków antyarytmicznych z tej samej grupy co amiodaron. Sotalol ma identyczne działanie z innymi nieselektywnymi beta - blokerami: zwalnia rytm serca zmniejszając..

Układ renina-angiotensyna-aldosteron (RAA)

.. ...blokery między innymi zmniejszają ilość wydzielanej reniny; nowe leki z grupy sartanów blokują działania już powstałej angiotensyny drugiej; wykorzystuje się także leki blokujące działanie aldosteronu...

Profilaktyka zawału serca

Profilaktyka zawału serca

.. ...hipercholesterolemia itd ). Dodatkowo, istnieją leki o udowodnionym działaniu zmniejszającym ryzyko kolejnego zawału serca. Są to: niektóre beta blokery oraz leki z grupy inhibitorów konwertazy angiotensyny...

Werapamil (Isoptin, Lekoptin, Staveran, Veratens)

.. ...nadmierne spowolnienie rytmu serca i ryzyko wystąpienia bloków przewodzenia. Inne preparaty zawierające werapamil dostępne w Polsce ( za indexem leków MP 2007 ): Isoptin, Lekoptin, Staveran, Veratens...

Betaksolol (Locren, Betabion, Betoptic, Optibetol)

.. ...adrenergicznych typu beta ( beta blokery ). Betaksolol to beta bloker kardioselektywny, to znaczy że działa głównie na receptory beta 1 zlokalizowane w sercu i jest przez to pozbawiony działań niepożądanych wynikających z zablokowanie receptora beta 2 ( np. skurcz naczyń obwodowych,..

Leki stosowane w leczeniu zaburzeń rytmu serca (arytmii)

Leki stosowane w leczeniu zaburzeń rytmu serca (arytmii)

.. ...popularnie nazywane beta blokerami. Mechanizm działania tych leków polega na blokowaniu receptorów beta ( w układzie bodźcoprzewodzącym serca są głównie receptory beta 1 ) i przez to ograniczaniu wpływu adrenaliny na rytm serca ( adrenalina przyspiesza rytm serca poprzez receptory beta 1..

Migotanie przedsionków u ciężarnych

Migotanie przedsionków u ciężarnych

.. ...digoksynę oraz preparaty beta - blokerów i blokerów kanałów wapniowych. Ważne jest odpowiednie dobranie dawki leku. Stosuje się najniższe dawki dające pożądane efekty, lepiej także stosować dwa leki w niskich dawkach niż jeden w wysokiej. Osobnym zagadnieniem jest zapobieganie..

Nadciśnienie ciążowe

Nadciśnienie ciążowe

.. ...angiotensyny, niektóre beta - blokery, diuretyki - leki moczopędne ) powszechnie stosowane w leczeniu nadciśnienia, mogą być szkodliwe dla płodu. Modyfikacja leczenie dotyczy nie tylko zmiany preparatów, ale także indywidualnego ustalenia dawkowania leków. Problem nadciśnienia ciężarnych..

Leczenie nadciśnienia tętniczego u ciężarnych

Leczenie nadciśnienia tętniczego u ciężarnych

.. ...obniżaniu ciśnienia tętniczego kobiet ciężarnych, nie wolno zapominać, że odpowiednio wysokie ciśnienie jest konieczne do zapewnienia ukrwienia łożyska i płodu. Dawkowanie dobiera się więc indywidualnie...

Propranolol

.. ...). Propranolol jest beta blokerem nieselektywnym, to znaczy blokuje zarówno receptor beta 1 ( zlokalizowany głównie w sercu ) jak i receptor beta 2 ( zlokalizowany miedzy innymi w naczyniach układu krążenia ). Blokada receptorów beta 1 powoduje zwolnienie rytmu serca, zwolnienie..

Karwedilol (Atrap, Carvedigamma, Carvetrend, Coryol, Dilatrend, Vicacor)

.. ...betaadrenolityków ( beta blokery ). Karwedilol jest beta brokerem nowej generacji. Jest lekiem nieselektywnym, blokuje zarówno receptory beta 1 jak i receptory beta 2. Jego dodatkowe działanie polega na blokowaniu receptora alfa 1. Działanie wynikające z blokady beta jest podobne do..

Agorafobia (lęk przed otwartymi przestrzeniami)

.. ...normalnego funkcjonowania. Wykorzystuje się metody behawioralne ( treningi medytacyjne, relaksacyjne itp ) oraz leki takie jak benzodiazepiny, buspiron, preparaty beta blokerów a także leki antydepresyjne...

Acebutolol (Abutol, Abutol long, Sectral)

.. ...Acebutolol to lek z grupy beta blokerów kardioselektywnych, co oznacza, że działa niemal wyłącznie na receptory beta 1 zlokalizowane w sercu. Nieselektywne beta - adrenolityki działają także na receptory beta 2 zlokalizowane miedzy innymi w naczyniach krwionośnych ( ich blokada wywołuje..

Częstoskurcz

.. ...wystarczy usunąć przyczynę, na przykład wyrównać nadczynność tarczycy. Często stosowanymi lekami objawowymi są beta - blokery. Dobre efekty dają zabiegi ablacji. Ostatecznością jest wszczepienie stymulatora...

Mostki mięśniowe

.. ...mostków mięśniowych są leki beta - adrenolityczne. Czasem stosuje się także blokery kanałów wapniowych. W ciężkich przypadkach można zaopatrzyć zmienioną tętnicę w stent lub przeprowadzić zabieg by - pass...

Kardiomiopatia połogowa

Kardiomiopatia połogowa

.. ...niewydolnością serca. W leczeniu stosuje się leki moczopędne, beta - blokery i naparstnicę. Kardiomiopatia połogowa jest niebezpieczna przez pierwsze miesiące od wystąpienia objawów. Z czasem zwykle się wycofuje...

Terazosyna (Tesin, Hytrin, Kornam, Setegis)

.. ...lekami, na przykład beta blokerami czy diuretykami. Najczęściej obserwowanymi objawami ubocznymi terazosyny są hipotonia ortostatyczna i częstoskurcz. W początkowym etapie terapii oraz przy zmianach dawek mogą wystąpić zawroty głowy, uczucie senności - należy zachować uwagę przy..

Iwabradyna (Procoralan)

.. ...przeciwwskazaniami do stosowanie beta blokerów. Betaadrenolityki są wskazane u wszystkich osób po zawale mięśnia sercowego, liczne badania udowodniły, że ta grupa leków wydłuża czas życia w tej grupie chorych. Zdarza się jednak, że wpływ tych leków na węzeł przedsionkowo - komorowy jest..

Nebiwolol (Nebilet)

.. Nebiwolol to beta bloker nowej generacji. Nebiwolol to selektywny betaadrenolityk ( działający prawie wyłącznie na receptory beta 1 ). Zmniejsza częstość pracy serca oraz rzut serca, przez co przyczynia się do obniżenia wartości ciśnienia tętniczego. Dodatkowe działanie leku polega na zwiększaniu aktywności..

Beta-blokery pogarszają wyniki operacji serca?

.. ...operacją leków z grupy beta - blokerów nie tylko nie ogranicza ryzyka problemów z sercem, ale może pogarszać szanse pacjenta - informuje The Lancet . Według przyjętego wśród lekarzy poglądu, podawanie beta - blokerów przed operacją miało chronić serce przed stresem i zwiększać szanse na..

Iwabradyna obniża ryzyko zawału serca

.. ...spowalniających akcję serca - tzw. beta - blokerów. Najnowsze badania potwierdziły też, że częstość akcji serca jest ważnym czynnikiem ryzyka zawału; obok wysokiego ciśnienia krwi, wysokiego poziomu cholesterolu, cukrzycy i palenia. Chorzy na serce z tętnem 70 i więcej uderzeń na minutę..

Uwaga na zbyt szybkie tętno spoczynkowe

.. ...stosowane są leki: popularne beta - blokery, leki określane jako antagoniści wapnia lub najnowsza substancja - iwabradyna. Prof. Maria Trusz - Gruza wyjaśniła, że w obejmującym ponad 10 tys. osób z 33 krajów badaniu pn. Beautiful oceniano wpływ iwabradyny na powikłania sercowo -..

Kołatania, ablacje - okiem dochtora - Str. 10

.. ...wiedz lekaz przepisal mi beta bloker toprol xl 50 1 raz dziennie i przeszlo teraz znowu mnie to dopadlo niewiem co to moze byc nagle mocne uderzenie a czasami trzy lub cztery pod rzad w tedy czuje sie wystraszony i jakby troche krecilo mi sie w glowie i zaraz mija dodam ze cisnienie mam..

Kołatania, ablacje - okiem dochtora - Str. 17

.. ...wiedz lekaz przepisal mi beta bloker toprol xl 50 1 raz dziennie i przeszlo teraz znowu mnie to dopadlo niewiem co to moze byc nagle mocne uderzenie a czasami trzy lub cztery pod rzad w tedy czuje sie wystraszony i jakby troche krecilo mi sie w glowie i zaraz mija dodam ze cisnienie mam..

Kołatania, ablacje - okiem dochtora - Str. 23

.. ...nie przejmuj się : ) Beta blokery obniżają tętno, czasami poniżej 60 uderzeń na minutę i lekarze dobrze o tym wiedzą. Ja na początku też strasznie panikowałem, ale odkąd przeczytałem na kilku stronach dotyczących kardiologii, że za bradykardię uważa się teraz akcję serca poniżej 50..

Kołatania, ablacje - okiem dochtora - Str. 31

.. ...wizyty u położnika - beta blokery można brac, ale trzeba sprawdzać czy dzidziuś ładnie rośnie nieco częściej... Dziękuję bardzo dr. Oskarowi za powrot i bardziej kompetetne od moich odpowiedzi( ja jestem głownie diagnosta od glowicy ). Pozdrawiam wszystkich odwiedzających forum! Witam...

Częstoskurcz - ablacja - Str. 21

.. ...tyle róznych leków i betablokerów np propranolol i pochodne i leków blokujących kanały wapnia, oraz ostatnio procorolan ale on nie obniża ciśnienia. a czy ty masz cały czas jakie ciśnienie czy tylko wtedy kiedy masz te ataki? do abisynki! Widzisz umnie tak wysokie cisnienie jest tylko w..

Echo serca - Str. 22

.. ...Izabelli!! Nie biore żadnym betablokerów, wydaje mi sie że to jest opis z kumputera ponieważ ta karta wygląda tak jakby z komputera ma na brzegach takie różne opisy komputerowe i jest tylko pieczątka lekarza który to wykonał reumatolog/ specjalista chorów wewnętrznych. Nie ma żadnych..

Jeszcze raz o dodatkowych skurczach

.. ...farmaceutyki. Jak już to beta - bloker lub srodki uspokajajace.W przypakach cięższych wybiera się mniejsze zło i daje się antyarytmiczne leki. Tak czy siak nie są one obojetne i zbyt doskonałe. Ekstrasystolia czyli własnie skurcze dodatkowe ma ponoc spory % populacji, wiekszosc ich nawet..

Nerwica lękowa - jak z nią walczyć? - Str. 6

.. ...Jadę na asparginie i beta - blokerze, bo niestety mam też współistniejącą ( niewielką ) wadę serca. Ale i to mam zamiar ( za zgodą kardiologa ) odstawić i sprawdzić, czy przeżyję; ). Jedyne, czego mi brakuje to, jak napisał Vertico, przekopać się przez emocje i zidentyfikować źródło..

Nerwica lękowa - jak z nią walczyć? - Str. 39

.. ...obawiać, należy on do grupy beta - blokerów i faktycznie przywraca pracę serca do normy. Nie jest niebezpieczny i myślę, że nie odczujesz skutków ubocznych ( no chyba że się nakręcisz, jak to my potrafimy; ) ). Dodam może jeszcze to, że należy on do starszych leków, na rynku jest cała..

Nerwica lękowa - jak z nią walczyć? - Str. 689

.. ...przez stres ( są to tzw. beta blokery ). Atenolol przepisał mi lekarz dyżurny w przychodni na obniżenie pulsu ( gdy tam dojechałem miałem 180 i cały dygotałem od pracy mojej pikawki ). Moja lekarka rodzinna była jednak na mnie nawewt trochę zła, że to biorę i kazała odstawić, podobnie..

Nerwica lękowa - jak z nią walczyć? - Str. 826

.. ...brałam i nadal biorę beta - blokery może w Twoim przypadku należaloby to skonsultować zlekarzem a może za duże masz wymagania i za bardzo się przemęczasz wiadomo że po wysiłku serce nam przyśpiesza ale jest pewna granica Do emanuel wiesz co ja uważam że naprawdę wyciągnałeś wnioski ze..

Tachykardia i metacord 50

.. ...100. Lekarz zapisał Ci beta - bloker bo jego działanie oprócz obniżania cisnienia krwi polega także na tym że ogólnie uspokaja oraz zmniejsza częstość pulsu. Jest to lek często stosowany i zalecany osobom młodym, aktywnym. Jest bezpieczny tzn ma minimalne niepożadane działania uboczne...

Wypadanie płatka zastawki dwudzielnej - Str. 3

.. ...a czasem małe dawki beta blokeru, zazwyczaj stosowane przez krótki czas, w przypadku małego dziecka mozna spróbowac zastawkę wzmocnic diętą bogatą w wit.:A,E,B1,B6,B2 i wapń, wskazane jest zażywanie magnezu ( zwykle 500 mg dwa razy dziennie ) w przypadku mniejszych dzieci wystarczy raz,..

Wypadanie płatka zastawki dwudzielnej - Str. 4

.. ...terapii leków z grupy beta - blokerów. U pacjentów bezobjawowych, po wykluczeniu innych patologii serca oraz zaburzen jego rytmu w badaniu holterowskim, nie ma przeciwskazań do podjęcia pracy, z wyjątkiem ciężkiej fizycznie. Zwykła rekreacyjna aktywnośc fizuczna też nie jest..

Wypadanie płatka zastawki dwudzielnej - Str. 6

.. ...częstoskurcze ) czy to też beta - bloker? rytmonorm jest na zaburzenia rytmu, do tego biore jeszcze bemecor który jest beta - blokerem. jak tam się czujecie po weekendzie? Spokojnie z waszymi sercami? Illusioned angel, gdzie idziesz na studia? witam wsztstkich serdecznie! Super ciepły..

Wypadanie płatka zastawki dwudzielnej - Str. 18

.. ...uśmiechnął i przypisał beta - bloker i jakąś miksture na uspokojenie nerwów. Podczas przeglądania internetu dowiedziałem się co to jest i się zapytałem czy to mi właśnie dolega??? powiedział że tak i to nie powinno mieć wpływu na moje życie. Czas ucieka, ale ostatnio gorzej ze mną..

Leki na arytmię to bzdura!

.. ...powiedzial jak to z beta - blokerami jest, ze niestety trzeba bedzie utrafic na ten odpowiedni, bo tak jak ktos z was napisal kazdy organizm jest inny.. Kazdy organizm reaguje inaczej zeby dobrac odpowiedni lek musialam brac rozne leki az wreszcie moj organizm zareagowal pozytywnie. Bez..

Napadowy częstoskurcz - kiedy ablacja?

.. ...pozdrawiam wszystkich p.s.co do beta blokerów i leków na nadciśnienie to nie są obojętne dla zdrowia, mogą wywoływać i nasilać alergie, ja na przykład ciągle chodze w plamach a od dawna ich nie biorę...

Duży puls - Str. 2

.. ...dac niewielka dawke beta blokera i wszystko wroci do normy, glowa do gory pozdrowieniaa ty lukaszu nie rzucaj slów na wiatr i nie dołój innych jesli sie na tym nie znasz!!! mam 41 lat durze cisnienie190/ 120 puls 126 w jaki sposub obnizyc puls. prosze bardzo o odpowiedz . Bronislaw..

Ablacja - kompendium wiedzy - Str. 2

.. ...jakies nowinki ? Czy beta blokery sa wskazane, biorac pod uwage, ze nie mam juz cech preekscytacji ? Mam wrazenie, czytajac posty na wielu forach na swiecie, ze kardiolodzy rozkladaja rece, mowiac trzeba czasu, bo serce musi dojsc do siebie, serce musi sie przyzwyczaic, to minie z..

Ablacja - kompendium wiedzy - Str. 6

.. ...Cordaronu i dodatkowego beta blokera, nie potrzebna była kardiowersja ani inne wzmożone działanie a jedynie moje stałe leki podawane drogą dożylną i oczywiste mieszanki polaryzujące. Jednak w tym roku, 16 czerwca, wystąpił u mnie nagle częstoskurcz na około 150HR/min co mnie zbytnio nie..

Ablacja - kompendium wiedzy - Str. 16

.. ...leczone jest od roku beta - blokerem.Mialam przypadek już 4 lata temu z sercem i trafiłam na badania do szpitala,nic wtedy nie wyszlo bo nie miałam robionego holtera,ale i tak dostałam juz leki na serce.Niestety po wyjściu lekarz pierwszego kontaktu odstawił je jak sie..

Kardiomiopatia rozstrzeniowa - Str. 5

.. ...jakie bierzecie dawki beta blokerow. Moj maz bierze od miesiaca Vivacor polowe najmniejszej dawki czyli 3 mg. Przeczytal na ulotce ze optymalna dawka to jest 25 dziennie a on po tej minimalnej czuje sie slabo.Probowali mu zwiekszyc ale poczul sie gorzej i znowu wrocili do najmniejszej...

Kardiomiopatia rozstrzeniowa - Str. 27

.. ...lewa komora oczywiscie beta blokery itd .norma zadnych zmian przez prawie 4 lata nikt mi nic nie mowi zaden lekarz co moge czego nie moge mam tego dosyc mam dola od czterech lat .dwa miesiace temu zalozyli mi icd z pacemaker ( stymulator serca ) fajnie jestem wdzieczny ale ja dalej nic..

Po ablacji - Str. 8

.. ...odpowiednie leki ( na początek beta - bloker, później nie wiadomo jeszcze co ), za jakiś dłuższy czas ponowna ablacja... Nie powiem, podbudowana tym nie jestem :/ Pocieszcie, proszę... Powiedzcie, że w końcu będę kiedyś mogła żyć normalnie, a nie męczyć się ekstremalnie przy byle jakim..

Po ablacji - Str. 22

.. ...dadza na jakis czas beta bloker czy cos. Co to za zycie z tym cholerstwem. Lekarze zaproponowali mi ablacje. Co sądzicie o Klinikach w Łodzi?Czy któraś z pań po ablacji była w ciąży?Są z tym jakieś problemy?A jak z intensywnym życiem zawodowym i pracą zmianową?Czy po tym zabiegu można..

Niskie tętno

.. ...sprawdzic. Jeśli bierzesz beta blokery to może taki byc. Najcześciej 50 - 60, ale zdarza sie troche nizej. Jeśli uprawiasz sport wytrzymałościowy to inna sprawa - wtedy to norma pozdrawiam Witam, od bardzo dawna ( ponad 20 lat ) leczę wysokie ciśnienie, choć słowo leczę nie całkiem..

Szybkie tętno

.. ...lekarz przepisał mi betabloker Metocard i pomaga, obniża lekko ciśnienie, ale i uspokaja serce. Monika - czy możesz napisać coś więcej o Twojej ablacji? Gdzie to robiłaś ile czekałaś jak wygladała kwalifikacja? Miesiąc temu miałam atak częstoskurczu. W trakcie badanie przez internistę..

Zespół Barlowa i poród naturalny czy cesarka?

.. ...nabyłam. Musze brać leki beta blokery i magnez. O co mam zapytać lekarza kiedy on mówi mi że to jest niegroźne? Mam zawroty głowy,szybko się męczę, kiedy jest lato wyjscie na słońce to dla mnie koszmar, zaraz musze chowac sie w cień bo mi sie robi słabo. mam za wysokie ciśnienie i..

Zespół Barlowa i poród naturalny czy cesarka? - Str. 2

.. ...Lekarz przypisał mi beta - bloker - bisoprolol ( ConcorCor 1,25 ). Czy są efekty - napiszę za jakiś czas ;P Pozdrawiam! Co to znaczy, że masz objawy raz na 1,5 - 2 m - ce? Ja też mam tą chorobę. Urodziłam dwoje dzieci - zdrowych.Lekarz powiedział mi że nie jest to nic grożnego, że można..

Czy mam nerwicę serca?

.. ...boku. Dziwne jest to, że beta blokery jeśli w ogóle działają to przez kilka m - cy potem muszę szukać nowego leku, a po roku czy dwóch okazuje się, że ten poprzedni lek znowu na mnie działa. Wariactwo! droga kasiu około 3 lat temu miałam straszne takie same obiawy jak ty ,rozumiem cie..

Propranolol - Str. 4

.. ...locren, to sa nowoczesne beta - blok=kery , lepiej dzialaja witam lekarz przypisal mi propranolol , mam od jakiegos czasu problemy z oddychaniem a raczej z pobraniem wiekszej ilosci tlenu ( glebszy oddech ktory jest mi potrzebny co jakis czas ) ale czytam tutaj ze inni biarac ten lek..

Ablacja - Str. 7

.. ...co ważne branie tych beta blokerów w ciąży nie jest wskazane, więc ablacja na przyszłość uratowała mnie od tego problemu : ) Bardzo bym prosiła o opisanie wyniku. Robiłam holtera i mam takie wyniki!! Zarejestrowano 103530 pobudzeń Rytm prowadzAcy zatokowy o czestosci 74/min..

Nerwica - czy na pewno? - Str. 3

.. ...domyślałem. Mam jakiś betabloker ( Metacard ) ale go nie używam, jesli nie muszę. Na szczęści od kilku miesięcy nie muszę : ) Moim zdaniem na tym własnie polaga nerwica - raz coś ci jest a potem ci juz nie jest, a jest ci co innego albo nic, co tez się zdarza. Marcin Twój post mnie..

Nerwica - czy na pewno? - Str. 163

.. ...zapisał mi Metohexal ( betabloker ) i tranxene 5mg. Ale nie zaczęłam brać psychotropów. Umówiłam się do pani bioenergoterapeutki, która kazała uzupełnić beta - blokr nervomixem ( ziołowy lek o działaniu uspokajającym ). Pojechałam do niej w strasznym stanie. Cała się trzęsłam, chciało mi..

Ablacja i ciąża

.. ...zachodzić w ciąże nie brać beta blokerów i rodzić zdrowe dzieci. Po ablację wielka ulga zero zero zero problemów z sercem. duża różnica. Teraz trochę się boję bo wiele nie odczekałem no ale jakoś tak wyszło i mam nadzieję że wszystko będzie dobrze. Jak najbardziej polecam ablację przed..

Kardiowerter / defibrylator serca (ICD) - Str. 10

.. ...lewa komora oczywiscie beta blokery itd .norma zadnych zmian przez prawie 4 lata nikt mi nic nie mowi zaden lekarz co moge czego nie moge mam tego dosyc mam dola od czterech lat .dwa miesiace temu zalozyli mi icd z pacemaker ( stymulator serca ) fajnie jestem wdzieczny ale ja dalej nic..

Ablacja - opis i przebieg

.. ...mi zmienione leki z Beta - blokerów na antyarytmiczne. Niestety leki nic nie pomagały. Ataki były i stawały się coraz częściej. Tak więc zrobiłem holtera który jak zwykle nic nie wykazał oprócz tylko kilka pojedynczych pobudzeń komorowych. Więc wspólnie z lekarzem zadecydowaliśmy o..

Poranne szybkie bicie serca - dlaczego? nerwica - Str. 2

.. ...częstoskurcz napadowy.W dodatku beta - blokery nie likwidują tych problemów skutecznie. Mnie kiedyś bardziej pomagały leki przeciwlękowe np. Neurol lub Pramolan. A były też okresy gdy pomagał dłużej zażywany Koenzym Q10 oraz magnez. Jest jednak coś co do dziś przynosi mi ulgę; wygadanie..

WPW co to takiego?

.. ...profilaktycznie można stosować beta - blokery, propafenon lub sotalol. Powyżej krótko o zespole WPW.Zastanawiam się jednak,czy wszystkie arytmie,których przyczyną jest dodatkowa droga przewodzenia w sercu,to WPW.A zastanawiam się dlatego,że ja też cierpiałam na arytmię ( napadowy..

Pytania do lekarza, bo to bigeminia z Holtera? - Str. 2

.. ...Lekarz zalecił branie beta blokerów ale narazie ich nie biorę bo się boję pogorszenia po odstawieniu. pozdr licże na odpowiedź Mam pytanie gdzie w Warszawie można załatwić ten Holter Zdarzeń i jakie hormony mogą mieć wpływ na zaburzenia rytmu Tshi T3,T4 mam ok.Ginekologicznie może być..

Arytmia serca?

.. ...przypisal mi magnez i jakis beta - bloker po pol tabletki dziennie ale ja nie wykupilem tylko bralem magnez, skurcze tak i tak mam nadal, tak wiec wybralem sie na holtera i akurat w tym dniu co bylo badanie czulem sie swietnie ale wyczulem 3 takie szarpniecia i co sie okazalo,okazalo sie..

Niski puls po concorze 2,5

.. ...wystarczała teraz biore beta - bloker z tej samej grupy bisocard 15. No ja też biorę concor 2.5 dokładnie od wczoraj po pół tabletki rano i wieczorem. Puls w granicach 63/70 ciśnienie 133/90 ale to sie zmienia zazwyczaj 120/80 czyli prawidłowe.Problem w tym że sam się nakręcam nie mogę..

Do tych którym pomogły betablokery!

.. ...tych,którym pomogły betablokery uporać się ze skurczami dodatkowymi - czy po pierwszej dawce leku nastapiła poprawa czy braliście przez jakis czas i dopiero arytmia ustąpiła?Tak myślę,że może ja zbyt szybko odkładałam leki nie widząc poprawy. Witaj Aneto! w moim przypadku lek z tej grupy..

Betablokery a powolne tętno

.. ...trzeba zmienic leczenie. betablokery powoduja mniejsze zapotrzebowanie serca na tlen za czym idzie spowolnienie pracy m.sercowego zgłoś się do lekarza prowadzącego celem zmiany metoprololu na inny karioselektywny betabloker, dodatkowo proponuję stosowanie preparatu magnezu np. maglek b6..

Betablokery a większa smiertelność

.. ...prawda ze zazywanie betablokerów powoduje wieksza smiertelnosc? i czy jak juz raz sie zacznie zazywac takie leki, to do konca zycia trzeba je brac? ( oczywiscie nie nalezy odstawiac nagle ) aczym to sugerujesz ta smiertelnosc uwazam ze wszystkie leki jedno lecza a drugie kalecza Pierwsze..

To nie nerwica lecz impulsy elektryczne

.. ...tlumily objawy , wszystkje beta blokery , jakies tam na uspokojenia idt. Za kazdym dniem znowu to samo , nawet nie musialem zmieniac trybu zycia bo zawsze na sportowo ! Miesiac temu pojechalem zarobkowo do Niemiec , tam dostalem ataku , zawineli mnie do szpitala : podregulowali troszke..

Kardiomiopatia przerostowa - Str. 6

.. ...lewa komora oczywiscie beta blokery itd .norma zadnych zmian przez prawie 4 lata nikt mi nic nie mowi zaden lekarz co moge czego nie moge mam tego dosyc mam dola od czterech lat .dwa miesiace temu zalozyli mi icd z pacemaker ( stymulator serca ) fajnie jestem wdzieczny ale ja dalej nic..

WPW - osłabienie, senność, ból głowy?

.. ...wina samego WPW czy też beta - blokerów które biorę. Uprawiam biegi długodystansowe, teraz tak osłabłam, że mam problem z przebiegnięciem 10km. Pozdrawiam. a nie zamierzasz zrobić zabiegu tzn ablacji?? Termin ablacji mam wyznaczony na grudzień. ja miałam ablację i wpw. Ablację chyba..

Dodatkowe skurcze i beta blokery

.. ...normalnie 100/70 Zazywam betaloc zok 50 mg, niezauwazyłam zeby jeszce bardziej mi obanizał, ale z tego co słyszałam jest to lek, który najmniej obniza cisnienie w porównaniu z concorem, atenololem itp. Mnie lekarze przepisuja go jako dobry lek na przyspieszone tetno. Na slurcze doadkowe..

Blokery a ciąża

.. ...metoprolol, następnie betaloc zok 25, teraz nie biorę nic i jakoś się trzymam, napad miałam tylko raz, trwał jakieś pół godziny i sama sie uspokoiłam. Polecam picie melisy. Lekarz dał mi na wszelki wypadek metoprolol jakby coś się działo. O dziwo mam 24 tydzień ciąży i ciśnienie 100/60 ,..

Arytmia serca, jak z nią sobie radzić?

.. ...serca.Ratuję się wtedy beta blokerem. Pozdrawiam. A jak poziom elektrolitów - potasu, sodu? I czy oprócz echa robione były jakieś inne badania? Ile płynów wypijasz na dobę? Przy upałach i dużych wysiłkach fizycznych przyczyną może byc odwdnienie i utrata elektrolitów, a w efekcie szybkie..

Dodatkowe skurcze

.. ...jak długo bieze się beta - bloker? czy to prawda,że do końcażycia? pozdrawiam Czesc Elzbieto, Ja tez mam jak to nazwalas potykania sie serca prawie codziennie,to sa tzw tachykardie czyli skurcze dodatkowe,sa wg lekarzy calkowicie niegrozne dla zycia lecz dla nas bardzo uciazliwe i nie..

Dodatkowe skurcze - Str. 2

.. ...bradycardie wiec u mnie beta blokery nie bardzo. Dzis caly czas czuje te puukniecoa w szyje. Napisz mi co dokladnie Ci wyszlo na tym badaniu z zastawka a moze to jednak ma jakis wplyw?pozdrowionka Krysiu, komorowe. Ponad 4000 na dobe i wszystko ucieklo. Nie mam ani jednego. Boje sie, ze..

Dodatkowe skurcze - Str. 5

.. ...kilku miesiecy biore beta - blokery, jest lepiej .Wiem ,że jest to ogromny dyskomfort dlatego idz czym predzej do lekarza - nie warto sie męczyć Krystyno i Elżbieto z Łodzi bardzo bym chciała z wami porozmawiać. Mój nr gg 2302997. Nawet jeśli mnie nie będzie na gg odezwijcie sie,..

Dodatkowe skurcze - Str. 10

.. ...nie mogło ( ukłony dla beta - blokerów ). Ciśnienie skoczyło mi do 145/95, niby jeszcze nie tak źle, ale zazwyczaj mam nieco poniżej 120/70. Teraz chyba już przechodzi, wziąłem jeszcze waleriankę, aspargin i zastanawiam się czy warto kłaść się spać ( na 9.00 do pracy ) : ) A co do..

Arytmia a ciąża

.. ...chciałabym zażywać żadnych beta - blokerów w czasie ciąży!Pozdrawiam a odczuwasz te dodatkowe skurcze jakos? jak sobie z nimi radzisz?? jetses bardziej zmeczona? no i czy robi Ci sie niedobrze jak nakladaja sie te skurcze na siebie bo mnie robi sie wtedy slabo i chce mi sie wymiotywac,..

WPW a ablacja - Str. 3

.. ...twoja przypadlosc, bo to beta - bloker.Te potkniecia, to najprawdopodobniej przedwczesne pobudzenia. Nie wiem,czy komorowe, czy nadkomorowe, bo nie napisales.Wszystko masz w holterze, chyba ze ci nie dali ze szpitala? Idz i odbierz te badania natychmiast.Ograniczylbym wysilek..

Czy można wyleczyć skurcze dodatkowe?

.. ...lekarzowi.Przecież są leki z grupy beta - blokerów które naprawdę umożliwią ci normalne życie.Ja męczę sie z ty sporo lat - kiedyś brałam tylko dorażnie propranolol.W zeszłym roku serducho dało mi jesienią nieżle do wiwatu.Od pół roku biorę sektral 200( bloker ),dzięki niemu zaczełam w..

Skurcze dodatkowe w nerwicy

.. ...dodatkowe skurcze lecze beta - blokerami i jest lepiej - mam je już bardzo długo.W moim przypadku jest to wypadanie płatka, no i oczywiscie nerwy - jest mi czasami cięzko bo jest to upierdliwe! pozdrawiam dzieki za odpowiedz.ja u lekarzy bylem od samego poczatku.ciagle chodze.robilem..

Niedomykalność zastawki trójdzielnej stopnia 1 (2)

.. ...matka, zona itd, bralam beta blokery ale niestety w szpitalu procz tego ze mam cos z sercem znalezli jeszcze kwasice cekowa inaczej metaboliczna z hypokaliemia czy za niskim potasem oporna na leczenie farmakologiczne...........mam bole w klatce piersiowej ale dodam ze w styczniu tego..