Beta ZK 25

Niewydolność serca

.. ...diuretyki; glikozydy; beta - blokery; antagoniści wapnia - blokery receptorów wapniowych. Leczenie zabiegowe niewydolności serca: angioplastyka; by - passy; operacja zastawek serca. Stopnie niewydolności serca. - według NYHA - New York Heart Assotiation. I. bez dolegliwości przy zwykłych..

Bradykardia

.. ...niedokrwienna serca; niedoczynność tarczycy; przedawkowanie beta - adrenolityków, glikozydów; hiperkaliemia - nadmierne stężenie potasu we krwi ( może się pojawić u osób przyjmujących środki moczopędne )...

Zespół wydłużonego QT (long QT syndrome, LQTS)

.. ...polega polega na leczeniu beta - adrenolitykami ( beta - blokerami ). Młodzi pacjenci z rozpoznanym LQTS powinni otrzymywać beta blokery nawet w bezobjawowym przebiegu tego zespołu. Dodatkowo stosowane są preparaty magnezu. W przypadku gdy farmakoterapia jest nieskuteczna wszczepia się..

Leki kardiologiczne (leki stosowane w chorobach serca)

Leki kardiologiczne (leki stosowane w chorobach serca)

.. ...moczopędne ( diuretyki ), betaadrenolityki ( beta blokery ), antagonisty receptora angiotensyny II ( ARB ) oraz antagonisty kanału wapniowego ( CCBs ). Rzadziej wykorzystywane są również inne niż betaadrenolityki leki blokujące układ współczulny oraz leki rozszerzające naczynia -..

Nadciśnienie tętnicze

Nadciśnienie tętnicze

.. ...kanału wapniowego ) beta - blokery leki moczopędne ( diuretyki ) alfa - blokery Badania zalecane u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym. Kontrola ciśnienia tętniczego - 2 - 3 razy w tygodni. Pomiary najlepiej wykonywać rano, w południe, wieczorem. Warto założyć sobie zeszyt, w którym..

Nadciśnienie tętnicze u kobiet w ciąży

Nadciśnienie tętnicze u kobiet w ciąży

.. ...w dalszej kolejności beta - blokery kardioselektywne i labetolol: opóźniają rozwój płodu; jeżeli przed ciążą chora leczona była werapamilem lub lekami moczopędnymi to można takie leczenie kontynuować; ze względu na możliwość teratogennego działania i możliwości wystąpienia małowodzia lub..

Przewlekła niewydolność serca

.. ...Uzupełnienie stanowi stosowanie beta blokerów, naparstnicy i wazodylatatorów. Jednak ze względu na obserwowane w tym wieku zmiany farmakokinetyki i farmakodynamiki leków sercowo - naczyniowych, leczenie powinno być podejmowane szczególnie ostrożnie z odpowiednio dostosowanym dawkowaniem...

Tętniak rozwarstwiający aorty

.. ...obniżenie ciśnienia skurczowego do 100 - 120 mmHg ( beta - bloker, nitroprusydek sodu i.v., labetalol i.v. ) leczenie kardiochirurgiczne; leczenie zachowawcze w niepowikłanym rozwarstwieniu dystalnym...

Choroba niedokrwienna serca (choroba wieńcowa)

Choroba niedokrwienna serca (choroba wieńcowa)

.. ...Stosowanie aspiryny i leków beta - adrenolitycznych wydłuża przeżywalność u pacjentów po zawale serca, jak również zmniejsza ryzyko wystąpienia kolejnego zawału. Nitraty ( w tym przypadku nitrogliceryna stosowana podjęzykowo jest lekiem z wyboru w ostrych napadach bólu wieńcowego...

Choroba niedokrwienna a płeć człowieka

.. ...dożylnie nitroglicerynę i beta - blokery oraz inhibitory konwertazy angiotensyny. W większości badań wykazano, że kobiety z ryzykiem zawału są w gorszej sytuacji. Należałoby zwrócić uwagę na modyfikację czynników ryzyka w odniesieniu do kobiet i podejmować postępowanie profilaktyczne, by..

Kardiomiopatia przerostowa

.. ...sercowej, głównie w genie beta - MHC ( chromosom 14q11 - q12 ). Około 50% przypadków występuje w rodzinach o typie przekazywania dominującym, autosomalnym, a 40% przypadków jest sporadycznych. Rodzinna HCM jest zaburzeniem genetycznie heterozygotycznym. HCM opisuje się jako heterogenną..

Chinapryl (Acurenal, Accupro, AprilGen, Pulsaren, Quinapril TEVA)

.. ...moczopędnymi ( diuretyki ) i beta blokerami. ACE - I blokują powstawanie angiotensyny II, substancji która jest między innymi odpowiedzialna za skurcz mięśniówki naczyń krwionośnych i przebudowę mięśnia sercowego ( przerost prowadzący do spadku wydolności mięśnia ). Leki z tej grupy..

Frakcja wyrzutowa

.. ...podawaniu leków z grupy beta blokerów, ACE inhibitorów, antagonistów receptora aldosteronu, leków diuretycznych ( moczopędnych ) czasem leków inotropowo dodatnich ( zwiększających siłę skurczu mięśnia sercowego ). Dobór leków zależy od konkretnej sytuacji zdrowotnej chorego. Ostra..

Atenolol

.. ...jest lekiem z grupy beta - blokerów ( beta - adrenolityków ). Charakteryzuje się wybiórczym działaniem na receptory beta 1 ( jest kardioselektywny ). Działanie atenololu polega na hamowaniu wpływu układu adrenergicznego na układ bodźcoprzewodzący serca ( głównie na węzeł zatokowy )...

Betaadrenolityki (beta-blokery)

Betaadrenolityki (beta-blokery)

.. Betaadrenolityki, nazywane potocznie beta - blokerami, są to leki blokujące działanie adrenaliny i noradrenaliny ( układ adrenergiczny ) na receptory beta 1 i beta 2. Leki takie jak propranolol, sotalol, pindolol są nieselektywne, to znaczy blokują zarówno receptory beta 1 jak i receptory beta 2. Atenolol,..

Cukrzyca

Cukrzyca

.. ...do niszczenia komórek beta trzustki. Komórki te są odpowiedzialne za produkcje insuliny. Brak tego hormony uniemożliwia odpowiedni metabolizm glukozy, jej stężenie we krwi wzrasta aż do wartości toksycznych. Hiperglikemia może doprowadzić do kwasicy ketonowej i do zgony chorego. Jedynym..

Metoprolol (Betaloc, Betaloc ZOK, Beto ZK, Metocard, MetoHEXAL, Metoprolol)

.. ...Metoprolol lek z gruby beta - blokerów ( adrenolityków ) kardioselektwynych. Jak wszystkie leki z tej grupy, blokuje receptory beta 1 ( jest ich dużo w mięśniu sercowym i w układzie bodźcoprzewodzącym ) jednocześnie nie oddziaływając na receptory beta 2. Blokada receptora beta 1 w sercu..

Sotalol (Biosotal, Darob, Satohexal)

.. ...Sotalol to lek z grupy beta - blokerów ( beta - adrenolityków ) nieselektywnych. Jednocześnie jest to substancja zaliczana do leków antyarytmicznych z tej samej grupy co amiodaron. Sotalol ma identyczne działanie z innymi nieselektywnymi beta - blokerami: zwalnia rytm serca zmniejszając..

Układ renina-angiotensyna-aldosteron (RAA)

.. ...blokery między innymi zmniejszają ilość wydzielanej reniny; nowe leki z grupy sartanów blokują działania już powstałej angiotensyny drugiej; wykorzystuje się także leki blokujące działanie aldosteronu...

Profilaktyka zawału serca

Profilaktyka zawału serca

.. ...hipercholesterolemia itd ). Dodatkowo, istnieją leki o udowodnionym działaniu zmniejszającym ryzyko kolejnego zawału serca. Są to: niektóre beta blokery oraz leki z grupy inhibitorów konwertazy angiotensyny...

Werapamil (Isoptin, Lekoptin, Staveran, Veratens)

.. ...nadmierne spowolnienie rytmu serca i ryzyko wystąpienia bloków przewodzenia. Inne preparaty zawierające werapamil dostępne w Polsce ( za indexem leków MP 2007 ): Isoptin, Lekoptin, Staveran, Veratens...

Betaksolol (Locren, Betabion, Betoptic, Optibetol)

.. Betaksolol to lek z gruby antagonistów receptorów adrenergicznych typu beta ( beta blokery ). Betaksolol to beta bloker kardioselektywny, to znaczy że działa głównie na receptory beta 1 zlokalizowane w sercu i jest przez to pozbawiony działań niepożądanych wynikających z zablokowanie receptora beta 2 ( np...

Leki stosowane w leczeniu zaburzeń rytmu serca (arytmii)

Leki stosowane w leczeniu zaburzeń rytmu serca (arytmii)

.. ...antyarytmicznych to beta - adrenolityki, popularnie nazywane beta blokerami. Mechanizm działania tych leków polega na blokowaniu receptorów beta ( w układzie bodźcoprzewodzącym serca są głównie receptory beta 1 ) i przez to ograniczaniu wpływu adrenaliny na rytm serca ( adrenalina..

Migotanie przedsionków u ciężarnych

Migotanie przedsionków u ciężarnych

.. ...digoksynę oraz preparaty beta - blokerów i blokerów kanałów wapniowych. Ważne jest odpowiednie dobranie dawki leku. Stosuje się najniższe dawki dające pożądane efekty, lepiej także stosować dwa leki w niskich dawkach niż jeden w wysokiej. Osobnym zagadnieniem jest zapobieganie..

Nadciśnienie ciążowe

Nadciśnienie ciążowe

.. ...angiotensyny, niektóre beta - blokery, diuretyki - leki moczopędne ) powszechnie stosowane w leczeniu nadciśnienia, mogą być szkodliwe dla płodu. Modyfikacja leczenie dotyczy nie tylko zmiany preparatów, ale także indywidualnego ustalenia dawkowania leków. Problem nadciśnienia ciężarnych..

Leczenie nadciśnienia tętniczego u ciężarnych

Leczenie nadciśnienia tętniczego u ciężarnych

.. ...preparaty magnezu, labetalol oraz urapidyl. W drugiej kolejności sięga się bo leki z grupy betablokerów inne niż labetalol oraz bo blokery kanałów wapniowych. Przy obniżaniu ciśnienia tętniczego kobiet ciężarnych, nie wolno zapominać, że odpowiednio wysokie ciśnienie jest konieczne do..

Sercowy zespół X (kardiologiczny zespół X)

.. ...jest przede wszystkim na eliminację uciążliwych dolegliwości, stosuje się preparaty azotanów, beta adrenolityków i brokerów kanałów wapniowych. Względnie często sięga się także po leki antydepresyjne...

Propranolol

.. ...substancja lecznicza z grupy beta - adrenolityków ( beta brokerów ). Propranolol jest beta blokerem nieselektywnym, to znaczy blokuje zarówno receptor beta 1 ( zlokalizowany głównie w sercu ) jak i receptor beta 2 ( zlokalizowany miedzy innymi w naczyniach układu krążenia ). Blokada..

Karwedilol (Atrap, Carvedigamma, Carvetrend, Coryol, Dilatrend, Vicacor)

.. ...to substancja z grupy betaadrenolityków ( beta blokery ). Karwedilol jest beta brokerem nowej generacji. Jest lekiem nieselektywnym, blokuje zarówno receptory beta 1 jak i receptory beta 2. Jego dodatkowe działanie polega na blokowaniu receptora alfa 1. Działanie wynikające z blokady..

Angina paciorkowcowa

.. ...dodatkiem inhibitora beta - laktamazy. Antybiotyk należy przyjmować przez minimum siedem dni. Powikłaniem ogólnoustrojowym nieleczonej anginy paciorkowcowej może być ostre popaciorkowcowe zapalenie nerek lub choroba reumatyczna. Utrzymująca się po przebyciu anginy gorączka lub stany..

Agorafobia (lęk przed otwartymi przestrzeniami)

.. ...normalnego funkcjonowania. Wykorzystuje się metody behawioralne ( treningi medytacyjne, relaksacyjne itp ) oraz leki takie jak benzodiazepiny, buspiron, preparaty beta blokerów a także leki antydepresyjne...

Przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP)

Przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP)

.. ...Farmakoterapia przy użyciu beta mimetyków, cholonolityków, metyloksantyn przyjmowanych w aerozolach, nebulizacjach czy tabletkach jest nieskuteczna, jeśli chory nie przestanie palić. Przebieg i objawy POChP. Przewlekła obturacyjna choroba płuc przebiega z zaostrzeniami. Podstawowym..

Acebutolol (Abutol, Abutol long, Sectral)

.. ...Acebutolol to lek z grupy beta blokerów kardioselektywnych, co oznacza, że działa niemal wyłącznie na receptory beta 1 zlokalizowane w sercu. Nieselektywne beta - adrenolityki działają także na receptory beta 2 zlokalizowane miedzy innymi w naczyniach krwionośnych ( ich blokada wywołuje..

Częstoskurcz

.. ...wystarczy usunąć przyczynę, na przykład wyrównać nadczynność tarczycy. Często stosowanymi lekami objawowymi są beta - blokery. Dobre efekty dają zabiegi ablacji. Ostatecznością jest wszczepienie stymulatora...

Mostki mięśniowe

.. ...mostków mięśniowych są leki beta - adrenolityczne. Czasem stosuje się także blokery kanałów wapniowych. W ciężkich przypadkach można zaopatrzyć zmienioną tętnicę w stent lub przeprowadzić zabieg by - pass...

Kardiomiopatia połogowa

Kardiomiopatia połogowa

.. ...niewydolnością serca. W leczeniu stosuje się leki moczopędne, beta - blokery i naparstnicę. Kardiomiopatia połogowa jest niebezpieczna przez pierwsze miesiące od wystąpienia objawów. Z czasem zwykle się wycofuje...

Dawkowanie amoksycyliny

.. ...nazywanych antybiotykami beta laktamowymi ( nazwa pochodzi od chemicznej budowy tych związków ). Ich bakteriobójcze działanie wynika ze zdolności do hamowania syntezy ściany komórkowej drobnoustrojów. Amoksycylina jest często używanym antybiotykiem. Ma szerokie spektrum działania, jest..

Leki stosowane w cukrzycy typu 2

.. ...niedoboru insuliny. Komórki beta trzustki odpowiedzialne za produkcję tego hormonu funkcjonują, istnieje natomiast zjawisko insulinooporności komórek, które powinny reagować na wysokie stężenie insuliny. W rezultacie, mimo wzrostu stężenie insuliny we krwi, poziom glukozy nie spada ( nie..

Insulina

.. ...produkowanym przez komórki beta trzustki. Insulina wpływa na przemiany węglowodanowe, lipidowe i białkowe, jest bardzo istotnym hormonem anabolicznym regulującym prawidłowy metabolizm ustroju. Zmniejszenie stężenia glukozy we krwi, najbardziej znany efekt działania insuliny, jest..

Glimepiryd (Amaryl)

.. ...glimepiryd stymuluje komórki beta trzustki do wydzielania insuliny. Glimepiryd bardzo istotnie zwiększa też zużycie glukozy przez komórki tłuszczowe, mięśniowe i komórki tkanki łącznej. Dodatkowo, glimepiryd wykazuje działanie antyagregacyjne ( prawdopodobnie poprzez hamowanie..

Terazosyna (Tesin, Hytrin, Kornam, Setegis)

.. ...lekami, na przykład beta blokerami czy diuretykami. Najczęściej obserwowanymi objawami ubocznymi terazosyny są hipotonia ortostatyczna i częstoskurcz. W początkowym etapie terapii oraz przy zmianach dawek mogą wystąpić zawroty głowy, uczucie senności - należy zachować uwagę przy..

Iwabradyna (Procoralan)

.. ...przeciwwskazaniami do stosowanie beta blokerów. Betaadrenolityki są wskazane u wszystkich osób po zawale mięśnia sercowego, liczne badania udowodniły, że ta grupa leków wydłuża czas życia w tej grupie chorych. Zdarza się jednak, że wpływ tych leków na węzeł przedsionkowo - komorowy jest..

Nebiwolol (Nebilet)

.. Nebiwolol to beta bloker nowej generacji. Nebiwolol to selektywny betaadrenolityk ( działający prawie wyłącznie na receptory beta 1 ). Zmniejsza częstość pracy serca oraz rzut serca, przez co przyczynia się do obniżenia wartości ciśnienia tętniczego. Dodatkowe działanie leku polega na zwiększaniu aktywności..

Beta-blokery pogarszają wyniki operacji serca?

.. ...operacją leków z grupy beta - blokerów nie tylko nie ogranicza ryzyka problemów z sercem, ale może pogarszać szanse pacjenta - informuje The Lancet . Według przyjętego wśród lekarzy poglądu, podawanie beta - blokerów przed operacją miało chronić serce przed stresem i zwiększać szanse na..

Zbyt szybkie bicie serca jest także niepokojącym objawem

.. ...nie są bezpieczne, a beta - adrenolityki nie wszyscy mogą przyjmować. Ostatnio pojawił się nowy lek - iwabradyna - pierwszy, który działa specyficznie na węzeł zatokowy, regulujący tętno. Jak dotąd jedynym stwierdzonym działaniem ubocznym są występujące u 10 proc. badanych przejściowe..

Iwabradyna obniża ryzyko zawału serca

.. ...spowalniających akcję serca - tzw. beta - blokerów. Najnowsze badania potwierdziły też, że częstość akcji serca jest ważnym czynnikiem ryzyka zawału; obok wysokiego ciśnienia krwi, wysokiego poziomu cholesterolu, cukrzycy i palenia. Chorzy na serce z tętnem 70 i więcej uderzeń na minutę..

Uwaga na zbyt szybkie tętno spoczynkowe

.. ...stosowane są leki: popularne beta - blokery, leki określane jako antagoniści wapnia lub najnowsza substancja - iwabradyna. Prof. Maria Trusz - Gruza wyjaśniła, że w obejmującym ponad 10 tys. osób z 33 krajów badaniu pn. Beautiful oceniano wpływ iwabradyny na powikłania sercowo -..

Kołatania, ablacje - okiem dochtora - Str. 3

.. ...lekow a mam wlaczony betaloc 100i rytmoron 2razy po 150 to po dwoch dniach serce zaczyna szalec i nie rowno bic czy to bylby nawrot i w tym czasie robi mi sie slabo tak jakbym miala zemdlec czy te leki musze zarzywac stale dwa razy probowalam odstawic i to sie powtarza do Danuty prosze o..

Kołatania, ablacje - okiem dochtora - Str. 4

.. ...leczenie szpitalne zalecił Betaloc ZOK oraz stałą opiekę w Poradni Kardiologicznej.Ostatni napad częstoskurczu [16 - go stycznia]wystąpił po m - cu przyjmowania leku Betaloc. O ablacji lekarz wspomniał informując nas, że w Poznaniu dzieciom takich zabiegów się nie wykonuje [jesteśmy z..

Kołatania, ablacje - okiem dochtora - Str. 5

.. ...lekami typu Rytmonorm i betablokerami oraz ablacją, która w tym przypadku nie musi być skuteczna ( podobno 60% ) ?? Witam, tez mam napadowe migotanie przedsionkow ( plus dodatkoe pojedyncze nadkomorowe ) pobudzenia i calkowicie przed migotaniami chronilo mnie branie Polfenonu 0,15 g trzy..

Kołatania, ablacje - okiem dochtora - Str. 9

.. ...kardiologa, zalecił magnez i Betaloc ZOK w przypadku gdybym miał następny atak, nie biore go no bo ma według mnie niepokojące działania niepożądane .. Mam pytania, czy taki częstoskurcz może byc niebezpieczny dla życia w moim wieku, gdy pojawia sie tak szybko i tak samo szybko odchodzi (..

Częstoskurcz - ablacja - Str. 4

.. ...szybszy rytm itp. Biorę Betalook ale co jakiś czas zapominam o dziennej dawce. Faktem jest,że moje samopoczucie nie jest wzorowe i osoby oczekujące cudownego uzdrowienia mogą być troszkę rozczarowane ablację. Ja jednak pomimo wszystko jestem bardzo zadowolona i gdyby przyszło bi to..

Częstoskurcz - ablacja - Str. 12

.. ...szpitalu wprowadzono Betaloc ZOK, który nadal codziennie przyjmuje. Proszę napisać czy córka ma rozpoznany i zarejestrowany napad częstoskurczu? Czy kardiolog wspominał coś o ablacji? Pani Kingo proszę podać do siebie adres @ na priv , też jestem z Poznania pozdrawiam Pani Danuto córka..

Częstoskurcz - ablacja - Str. 13

.. ...holtera wlaczono mi betaloc100i rytmoron 2 razy po 150 T omek ale nie bierz tego do glowy co ja napisalam bo teraz i tak jest lepiej jak bylo przed ablacja migotania mialam prawie codz pozdrawiam i glowa do gory mysle ze bedzie lepiej Cześć Danka. Dzięki za list. U mnie sytuacja sie..

Częstoskurcz - ablacja - Str. 21

.. ...tyle róznych leków i betablokerów np propranolol i pochodne i leków blokujących kanały wapnia, oraz ostatnio procorolan ale on nie obniża ciśnienia. a czy ty masz cały czas jakie ciśnienie czy tylko wtedy kiedy masz te ataki? do abisynki! Widzisz umnie tak wysokie cisnienie jest tylko w..

Częstoskurcze napadowe ciągle wracaja

.. ...kardiologa, zalecił magnez i Betaloc ZOK w przypadku gdybym miał następny atak, nie biore go no bo ma według mnie niepokojące działania niepożądane .. Mam pytania, czy taki częstoskurcz może byc niebezpieczny dla życia w moim wieku, gdy pojawia sie tak szybko i tak samo szybko odchodzi (..

Częstoskurcze napadowe ciągle wracaja - Str. 3

.. ...napad.Oczywiscie biore leki betaloc zok i pije magnes, czy jest na to jakis sposob zeby mogl wypic chcoiaz troche i nie meic problemow z sercem, niedlugo mam swoje wesele, prosze pomozcie mi jakos, czy u was jest to samo jesli chodzi o alkochol...?? Czy da sie to jakos wyleczyc? czesc..

Częstoskurcze napadowe ciągle wracaja - Str. 4

.. ...zlapalo i zyje na tym betalokzok 50 i jakos leci tylko obawiam sie co bedzie z ta ciaza ): Lidka, jeśli planujesz ciążę to powinnaś skonsultować z kardiologiem przyjmowanie leków na serce. Podobno betalok zoku nie wolno przyjmować w ciąży ponieważ może to źle wpłynać na dziecko. Może..

Częstoskurcze napadowe ciągle wracaja - Str. 5

.. ...zdarzylo a biore regularnie betaloc zok 50 magnez i potas juz 3 lata czyzby leki przestaly dzialac?????????boje sie ze umre a mam taka sytuacje w domu ze nie moge zdecydowac sie na zabieg bo nie mam takich mozliwosci Ja też mam częstoskurcz od dziecka mam obecnie 28 lat na pocieszenie..

Echo serca - Str. 10

.. ...nakrecam??? mam przepisanie BETALOC ZOK 25 i wrazie czego jak juz mnie dopadnie tak na mkas to wezme ale wydaje mi sie ze to strach poteguje moje samopoczucie??!! Witam! Na podstawie echa serca mozna wykluczyc powazne patologie zastawkowe, zaburzenia kurczliwości i obecnośc..

Echo serca - Str. 22

.. ...Izabelli!! Nie biore żadnym betablokerów, wydaje mi sie że to jest opis z kumputera ponieważ ta karta wygląda tak jakby z komputera ma na brzegach takie różne opisy komputerowe i jest tylko pieczątka lekarza który to wykonał reumatolog/ specjalista chorów wewnętrznych. Nie ma żadnych..

Echo serca - Str. 33

.. ...nadciśnienie lekami betalok zok 50, gopten 2mg, indapres 2,5mg - ciśnienie utrzymuje się w granicach 130 - 140 /70 - 80, to są jednak wartości nigdy nie mierzone holterem ciśnieniowym lecz sporadycznymi pomiarami .Sporadycznie - żadko piję alkochol( na kacu wysokie ciśnienie mimo leków..

Echo serca - Str. 34

.. ...tętno ),obecnie zażywam betaloc.Zdarzaja mi się również takie sytuacje,że nawet odpoczywając dostaję takiego napadu - szybkie bicie serca - radzę sobie tak z tym,że staram się oddychać głęboko,uspokajać.Do tego cierpię na nerwicę ,jednak nikt do tej pory mi nie potrafil pomóc,chociaż..

Dziwne skurcze dodatkowe - Str. 2

.. ...czestoskurcze, bralem betaloc i polfenolol czy jakos tak. Ustapily ale od jakis 2 lat mam ponowne drobne skurcze dodatkowe, co ciekawe najczesciej w pozycji lezacej na plecach, i w sytuacjach sresogennych i rzadko jak siedze w czasie seksu tez czasami. Zaburzenia te powoduja duzy..

Betaloc zok 50 raz dziennie

.. ...lekarz przepisał mi betaloc zok 50 raz dziennie. Mam tachykardie ( nerwicowa )czy to dobry lek? jak długo go mozna brac i czy macie po nim skutki uboczne????. Czy trzeba jakos specjalnie uwazac przy tym leku , alkohol oczywiscie wykluczony ale np leczenie zebów w znieczuleniu?dzieki..

Jeszcze raz o dodatkowych skurczach

.. ...farmaceutyki. Jak już to beta - bloker lub srodki uspokajajace.W przypakach cięższych wybiera się mniejsze zło i daje się antyarytmiczne leki. Tak czy siak nie są one obojetne i zbyt doskonałe. Ekstrasystolia czyli własnie skurcze dodatkowe ma ponoc spory % populacji, wiekszosc ich nawet..

Jeszcze raz o dodatkowych skurczach - Str. 2

.. ...zemdleje czy dotrwam do 15. Betablokery w ogóle mi nie pomagają,obniżają tylko ciśnienie które i tak jest niskie i spowalniaja prace serca do 55 - 57 uderzeń co też jest nienormalne.Przerzuciłam sie na zioła i nalewki od Ojców Bonifratów i zobacze - naprawdę nie mam siły już tak..

Jeszcze raz o dodatkowych skurczach - Str. 3

.. ...mam arytmie zazywam betalog zok50 mg czesto skacze mi cisnienie mam szybki puls serce czuje w gardle nabawilam sie nerwicy lekowej nagle cala drze i mam wrazenie ze zaraz zemdleje albo gorzej ze zaraz umre robie sie blada i czuje straszna panike dopada mnie to w niespdziewanym momencie..

Podejrzenie zespołu WPW - Str. 4

.. ...leków które biore to betakok 0,25 polokard no i mam niedoczynność tarczycy i biore letrox100 ale ogólnie czuje sie już nieżle nawet zaczęłam prace typu plewienie w małych ilościach bo przy dłuższym kucaniu bpbplewa mnie lewa pachwina pozatym jest ok witam mam pytanie mam tez aliena(..

Podejrzenie zespołu WPW - Str. 6

.. ...to i tak mi nie pomaga... 3 listopada mam termin ablacji, bardzo się boje ale mam nadzieje, że nareszcie skończą sie moje cierpienia... Jeśli jest ktoś kto chce porozmawiać to proszę pisać na gg 8204590..

Nerwica lękowa - jak z nią walczyć? - Str. 2

.. ...wypadanie płatka czyli beta adrenolityki. Przyjmuję 7 lat konfigurację afobamu 0,5 2 razy diennie wraz z przestarzałym już trochę propranololem. Jestem uzależniony na maksa. ( od afobamu oczywiście ) Kiedy próbuję odstawić alprazolam ( afobam ) to załamka - szkoda klawiatury na opis...

Nerwica lękowa - jak z nią walczyć? - Str. 6

.. ...Jadę na asparginie i beta - blokerze, bo niestety mam też współistniejącą ( niewielką ) wadę serca. Ale i to mam zamiar ( za zgodą kardiologa ) odstawić i sprawdzić, czy przeżyję; ). Jedyne, czego mi brakuje to, jak napisał Vertico, przekopać się przez emocje i zidentyfikować źródło..

Nerwica lękowa - jak z nią walczyć? - Str. 29

.. ...cisnienie skacze. Dał mi lek Betaloc. Poza tym jestem człowiekiem lekko nerowym. Co radzicie??Pomóżcie żeby w tak pocątkowym stadium dalej w to nie brnąć? Cześć! Dharma, pocieszę Cię, że u mnie już też piękną pogodę diabli wzięli. A ja łaknę słońca jak * kania dżdżu * ( przed chwilą..

Nerwica lękowa - jak z nią walczyć? - Str. 31

.. ...sobie zapomnieć. Biorę Betaloc a doraźnie jakby co Oxazepan. Ale psychotropów zadnych nie chce. I GŁOWA DO GóRY DLA WSZYTSKICH, ODSTAWCIE WSZYSTKIE ENCYKLOPEDIE ZDROWIA I JUSH NIE MYSLCIE O CHOROBACH A WTEDY DOZYJECIE 100: ) I jeszcze dodam znowu nie wszytsko mozna zwalać na nerwicę, bo..

Tachykardia i metacord 50

.. ...100. Lekarz zapisał Ci beta - bloker bo jego działanie oprócz obniżania cisnienia krwi polega także na tym że ogólnie uspokaja oraz zmniejsza częstość pulsu. Jest to lek często stosowany i zalecany osobom młodym, aktywnym. Jest bezpieczny tzn ma minimalne niepożadane działania uboczne...

Migotanie przedsionków

.. ...uszczerbek na zdrowiu, bo np. betablokery powodują miażdżycę, a leki na obniżenie cholesterolu - raka/tak pisze dr Rath /. Poza tym te chemiczne leki dają jeszcze inne straszliwe dzialania uboczne, które objawią się za jakiś czas następną chorobą. Poczytajcie sobie chociaż ulotkę. (..

Wypadanie płatka zastawki dwudzielnej - Str. 2

.. ...dostawałam w tym czasie Betaloc. Staweran i Propranolol miałam założony holter na 24 godz. i wtedy zostały u mnie wykryte zaburzenia komorowe i jeszcze wtedy nie wiedziałam że istnieją różne rodzaje tych zaburzeń i jakie zaburzenia u mnie występują to musze się dowiedzieć u kardiologa..

Wypadanie płatka zastawki dwudzielnej - Str. 3

.. ...a czasem małe dawki beta blokeru, zazwyczaj stosowane przez krótki czas, w przypadku małego dziecka mozna spróbowac zastawkę wzmocnic diętą bogatą w wit.:A,E,B1,B6,B2 i wapń, wskazane jest zażywanie magnezu ( zwykle 500 mg dwa razy dziennie ) w przypadku mniejszych dzieci wystarczy raz,..

Wypadanie płatka zastawki dwudzielnej - Str. 4

.. ...terapii leków z grupy beta - blokerów. U pacjentów bezobjawowych, po wykluczeniu innych patologii serca oraz zaburzen jego rytmu w badaniu holterowskim, nie ma przeciwskazań do podjęcia pracy, z wyjątkiem ciężkiej fizycznie. Zwykła rekreacyjna aktywnośc fizuczna też nie jest..

Wypadanie płatka zastawki dwudzielnej - Str. 6

.. ...częstoskurcze ) czy to też beta - bloker? rytmonorm jest na zaburzenia rytmu, do tego biore jeszcze bemecor który jest beta - blokerem. jak tam się czujecie po weekendzie? Spokojnie z waszymi sercami? Illusioned angel, gdzie idziesz na studia? witam wsztstkich serdecznie! Super ciepły..

Leki na arytmię to bzdura!

.. ...powiedzial jak to z beta - blokerami jest, ze niestety trzeba bedzie utrafic na ten odpowiedni, bo tak jak ktos z was napisal kazdy organizm jest inny.. Kazdy organizm reaguje inaczej zeby dobrac odpowiedni lek musialam brac rozne leki az wreszcie moj organizm zareagowal pozytywnie. Bez..

Leki na arytmię to bzdura! - Str. 3

.. ...prawidłowa diagnoza lekarska. Betablokery - nowoczesne leki o przedłużonym działaniu nie zawsze są skuteczne, bywa, że pogarszają samopoczucie szczególnie u osób z niskim ciśnieniem i wolną akcją serca. Zwolnienie akcji serca betablokerem często zwiększa liczbę * potknięć * , nie jest to..

Nerwica? stwierdzono nerwicę wegetatywną ale nie miałam problemów

.. ...dostalam krople Milocardin, Betaloc Zok - ktory wiekszosc lekarzy w moim przypadku krytykowala a zapisal mi je jeden z kardiologow, wiec go odstawilam ze strachu, i dzis został mi przepisany Ketonal Forte, no i bez magnezu oczywiscie tez sie nie obedzie. Pozdrawiam wszystkich i wiem ze..

Częstoskurcze i arytmie - jakie leki bierzecie?

.. ...naturalne? Zaczne pierwsza. Betaloc ZOK 100 mg 1 tabletka rano. Dosc skuteczne, chociaz calkiem przed czestoskurczami nie chroni, w czasie brania ponad pol roku tego leku mialam moze 5 - 6 razy czestoskurcz. Skutkow ubocznych raczej nie odczuwam, czasami dusznosc w czasie wzmozonego..

Częstoskurcze i arytmie - jakie leki bierzecie? - Str. 2

.. ...Pozdrawiam. też biorę betalock zok 25 tydzień ale też nie likwiduje tych skurczów.potas i magnez .jestem dobrej myŚli a najwazniejsze to zero stresu. wlasnie wrocilam ze szpitala z badań na ten sam co Wy temat.od kilku lat sie lecze,a zaczelam od betalocu zok 50 .Lek byl skuteczny..

Częstoskurcze i arytmie - jakie leki bierzecie? - Str. 3

.. ...czasie zdałam się na Betaloc ale po nim miałam jakieś dziwne nocne * trzepotania * trwające ułamki sekund ale skutecznie wybijające ze snu * :( .Wróciłam do Metoprololu 2x1/2 tabl.+suplementy diety /potas,magnez itp/.Powinnam rzucić palenie ale lubię puszczać dyma więc odpada.Mój..

Napadowy częstoskurcz - kiedy ablacja?

.. ...pozdrawiam wszystkich p.s.co do beta blokerów i leków na nadciśnienie to nie są obojętne dla zdrowia, mogą wywoływać i nasilać alergie, ja na przykład ciągle chodze w plamach a od dawna ich nie biorę...

Duży puls - Str. 2

.. ...dac niewielka dawke beta blokera i wszystko wroci do normy, glowa do gory pozdrowieniaa ty lukaszu nie rzucaj slów na wiatr i nie dołój innych jesli sie na tym nie znasz!!! mam 41 lat durze cisnienie190/ 120 puls 126 w jaki sposub obnizyc puls. prosze bardzo o odpowiedz . Bronislaw..

Napadowy częstoskurcz nadkomorowy - Str. 3

.. ...cocziennie leki takie jak betalok 25 potas i magnes i tabletki od nerwicy mam tego dosyc mam 20 lat a musze brac leki jak stara babka nie moge nic pic alkocholu na jakiejs imprezie bo zawsze te leki musze brac. wogole to lapie mnie te serce tak na pol roku z piec razy wtedy wali mi 250..

Napadowy częstoskurcz nadkomorowy - Str. 4

.. ...serii 3 x adenozyna + betaloc czestoskurcz ustapil. Rowniez bede musial wybrac sie na ablacje. Lekow nie biore bo mam po nich cisnienie 80/50 i nie moge funkcjonowac. Pozdrawiam Ja mialam ablacje serca w wrzesniu. Aga: Juz pewnie mialas ablacje, to wiesz, ze nie ma sie czego bac.. A tak..

Bajpas i praca

.. ...Gdansku.( biore jeszcze Betaloc`ZOK 50, Torvacard 20 i Polocard 150 mg ) i zglosic sie do niego dopiero w pazdzierniku. Dzwoniac do Gdanska nie otrzymuje odpowiedzi bo tam strajkuja, Jestem tym wszystkim troche zszokowana. Prosze podpowiedziec co mam robic, jeszcze raz z gory dziekuje...

Betaloc a niskie ciśnienie

.. Stosował ktos betaloc i jak sie po nim czuł, mam do tego raczej niskie ciśnienie biore betaloc od roku w dawce 100 raz dziennie czuje sie dobrze gozej po odstawieniu raptownym biorę betaloc 50 od pół roku na skurcze nadkomorowe i jest to lek któryś zkolei.Poprzebnio brałem..

Ablacja - kompendium wiedzy - Str. 2

.. ...jakies nowinki ? Czy beta blokery sa wskazane, biorac pod uwage, ze nie mam juz cech preekscytacji ? Mam wrazenie, czytajac posty na wielu forach na swiecie, ze kardiolodzy rozkladaja rece, mowiac trzeba czasu, bo serce musi dojsc do siebie, serce musi sie przyzwyczaic, to minie z..

Ablacja - kompendium wiedzy - Str. 6

.. ...Cordaronu i dodatkowego beta blokera, nie potrzebna była kardiowersja ani inne wzmożone działanie a jedynie moje stałe leki podawane drogą dożylną i oczywiste mieszanki polaryzujące. Jednak w tym roku, 16 czerwca, wystąpił u mnie nagle częstoskurcz na około 150HR/min co mnie zbytnio nie..

Ablacja - kompendium wiedzy - Str. 9

.. ...przemeczone serce i podawal mi Betalok ZOK, ale efekty byly... mizerne ), dwoch stwierdzilo, ze to jednak wpw. Moja aktualna lekarka postanowila na razie leczyc mnie farmakologicznie ( ww. Cordaron ), ale zdarza sie ze mam atak nawet jesli biore podwojna dzienna dawke. Generalnie moje..