Blok serca

Ablacja

.. ...tętniak w miejscu wprowadzenia igły do naczynia; powikłania zakrzepowo - zatorowe; przejściowy lub trwały blok przedsionkowo - komorowy; przebicie ściany naczynia lub serca, krwawienie do jamy osierdziowej...

Powikłania zawału serca

.. ...migotanie przedsionków, bloki przedsionkowo - komorowe. Udar mózgu występuje u ok 1% chorych po zawale. Powstaje zwykle po upływie pierwszych 48 godzin. Udar mózgu w czasie zawału serca obciążony jest znaczną śmiertelnością. Nawrót niedokrwienia lub ponowny zawał zdarza się u 30%..

Niewydolność serca

.. ...diuretyki; glikozydy; beta - blokery; antagoniści wapnia - blokery receptorów wapniowych. Leczenie zabiegowe niewydolności serca: angioplastyka; by - passy; operacja zastawek serca. Stopnie niewydolności serca. - według NYHA - New York Heart Assotiation. I. bez dolegliwości przy zwykłych..

Leki kardiologiczne (leki stosowane w chorobach serca)

Leki kardiologiczne (leki stosowane w chorobach serca)

.. ...). Ostatni lek jest blokerem receptorów dla histaminy. Leki z tej grupy wykorzystuje się także w innych schorzeniach, na przykład w chorobie lokomocyjnej - prometazyna ( Diphergan ). W łagodniejszych przypadkach do wyeliminowania objawów chorobowych wystarczą leki pochodzenia naturalnego..

Antagoniści receptorów wapniowych (Ca blokery)

Antagoniści receptorów wapniowych (Ca blokery)

.. ...receptorów wapniowych ( Ca blokery ) polega na blokowaniu napływu jonów wapniowych do komórek mięśnia serca i komórek mięśniówki gładkiej naczyń tętniczych. Jony wapnia są niezbędne do skurczu komórki mięśniowej. Zablokowanie napływu jonów wapnia powoduje zmniejszenie kurczliwości..

Rozrusznik serca (stymulator serca)

Rozrusznik serca (stymulator serca)

.. ...przyczyną całkowitego bloku AV i bradykardii. Tylko niektórzy pacjenci wymagają pomocy w postaci czasowej stymulacji, ponieważ ciśnienie krwi utrzymuje się zwykle w granicach normy, mimo zwolnionej czynności serca. Czasowa stymulacja jest wskazana w bloku AV drugiego i trzeciego stopnia..

Kody rozruszników serca (stymulatorów serca)

Kody rozruszników serca (stymulatorów serca)

.. ...odbierany sygnał I - blokowanaT - wyzwalanaD - podwójna - blokowana i wyzwalana 4 możliwość programowania R - zmienna częstość rytmu w zależności od aktywności pacjenta 5 elektroterapia arytmii P - stymulacja antyarytmicznaS - możliwość kardiowersji lub defibrylacji pojedynczym impulsemD..

Przewlekła niewydolność serca

.. ...nietolerancji tych pierwszych blokery receptora AT1 dla angiotensyny II. Uzupełnienie stanowi stosowanie beta blokerów, naparstnicy i wazodylatatorów. Jednak ze względu na obserwowane w tym wieku zmiany farmakokinetyki i farmakodynamiki leków sercowo - naczyniowych, leczenie powinno być..

Badanie EKG Holter (całodobowe monitorowanie rytmu serca)

Badanie EKG Holter (całodobowe monitorowanie rytmu serca)

.. ...minutę - wykluczenie bloku serca ( zaburzenia przewodzenia impulsów elektrycznych ); choroba niedokrwienna serca - zapis EKG w połączeniu z np. bólem w klatce piersiowej są cenną wskazówką dla lekarza prowadzącego; ocena sprawności stymulatora serca u pacjentów ze wszczepionym..

Frakcja wyrzutowa

.. ...podawaniu leków z grupy beta blokerów, ACE inhibitorów, antagonistów receptora aldosteronu, leków diuretycznych ( moczopędnych ) czasem leków inotropowo dodatnich ( zwiększających siłę skurczu mięśnia sercowego ). Dobór leków zależy od konkretnej sytuacji zdrowotnej chorego. Ostra..

Atenolol

.. ...lekiem z grupy beta - blokerów ( beta - adrenolityków ). Charakteryzuje się wybiórczym działaniem na receptory beta 1 ( jest kardioselektywny ). Działanie atenololu polega na hamowaniu wpływu układu adrenergicznego na układ bodźcoprzewodzący serca ( głównie na węzeł zatokowy ). Atenolol..

Ból serca

Ból serca

.. ...serca, skurcze dodatkowe, bloki przewodzenia z występowaniem pauz są często określane przez pacjentów jako uczucie wyrywania się serca z piersi , kołatania serca czy wrażenia zamierania serca . Ponieważ sam ból jest doznaniem subiektywnym, zależnym od progu bólowego pacjenta, nastroju i..

Amiodaron (Cordarone, Opacorden, Sedacoron, Amiokordin)

.. ...uderzeń na minutę ) i bloków przewodzenia. Innym efektem ubocznym, dotyczącym wszystkich leków stosowanych w leczeniu zaburzeń rytmu serca, jest zjawisko proarytmii. Amiodaron może u niektórych chorych wywoływać torsadę ( torsade de pointes - tańczący punkt ). Jest komorowe zaburzenie..

Sotalol (Biosotal, Darob, Satohexal)

.. ...to lek z grupy beta - blokerów ( beta - adrenolityków ) nieselektywnych. Jednocześnie jest to substancja zaliczana do leków antyarytmicznych z tej samej grupy co amiodaron. Sotalol ma identyczne działanie z innymi nieselektywnymi beta - blokerami: zwalnia rytm serca zmniejszając..

Blok lewej, prawej odnogi pęczka Hisa

.. Blok lewej lub prawej odnogi pęczka Hisa jest zaburzeniem przewodnictwa wewnątrzkomorowego serca. Fizjologicznie, w sercu zdrowego człowieka, pobudzenia powstaje w węźle zatokowym, rozprzestrzenia się po przedsionkach i biegnie przez złącze przedsionkowo - komorowe do pęczka Hisa, następnie jego odnogami do..

Diltiazem (Blocalcin, Dilzem, Dilocard, Diltiazem, Oxycardil)

.. ...grupy antagonistów ( blokerów ) receptorów wapniowych. Mechanizm działania leku polega na blokowaniu dopływu jonów wapnia do komórek mięśniówki tętnic. Powoduje to ich rozkurcz i spadek ciśnienia tętniczego. Dodatkowo diltiazem wpływa hamująco na układ bodźcoprzewodzący serca i zwalnia..

Profilaktyka zawału serca

Profilaktyka zawału serca

.. ...hipercholesterolemia itd ). Dodatkowo, istnieją leki o udowodnionym działaniu zmniejszającym ryzyko kolejnego zawału serca. Są to: niektóre beta blokery oraz leki z grupy inhibitorów konwertazy angiotensyny...

Nadciśnienie płucne

Nadciśnienie płucne

.. ...rozkurczających naczynia ( Ca blokery, inhibitory enndoteliny, sildenafil ), lekach hamujących przerost śródbłonka naczyń oraz lekach moczopędnych i przeciwzakrzepowych - jeśli są konieczne. Leczenie operacyjne może mieć charakter paliatywny, pozwalający dotrwać pacjentowi do czasu, gdy..

Betaksolol (Locren, Betabion, Betoptic, Optibetol)

.. ...adrenergicznych typu beta ( beta blokery ). Betaksolol to beta bloker kardioselektywny, to znaczy że działa głównie na receptory beta 1 zlokalizowane w sercu i jest przez to pozbawiony działań niepożądanych wynikających z zablokowanie receptora beta 2 ( np. skurcz naczyń obwodowych,..

Lewogram

.. ...się w lewo. Lewogram może być naturalnym zjawiskiem w zupełnie zdrowym sercu, jeśli jednak u ludzi młodych występują napadowe częstoskurcze komorowe i inne zaburzenia rytmu, należy wykluczyć zespół WPW...

Leki stosowane w leczeniu zaburzeń rytmu serca (arytmii)

Leki stosowane w leczeniu zaburzeń rytmu serca (arytmii)

.. ...pierwszej grupy należą leki blokujące przepływ sodu w komórkach przewodzących impulsy elektryczne w sercu. Zaliczamy do nich na przykład propafenon i coraz rzadziej używaną chinidynę oraz lidokainę. Druga grupa leków antyarytmicznych to beta - adrenolityki, popularnie nazywane beta..

Oś serca

.. ...budowy układu bodźcoprzewodzącego, częściej są jednak związane z zaburzeniami rytmu serca, blokami przewodzenia ( typowo - bloki odnóg pęczka Hisa ) lub z uszkodzeniami układu ( blizna po zawale serca )...

Omdlenie

Omdlenie

.. ...serca ( np. napadowe bloki przewodzenia ), wrodzone wady serca, choroby układu nerwowego ( np. padaczka ), choroby metaboliczne ( np. spadek poziomu glukozy we krwi ), szereg zaburzeń psychicznych i zatrucia ( leki, narkotyki itp. ). Podstawą w diagnostyce przyczyn wystąpienia omdleń..

Arytmogenna dysplazja prawej komory

.. ...dekstrogram, napadowe bloki przewodzenia komorowego, tachykardię i częstoskurcze komorowe. W ECHO serca: zaburzenia kurczliwości prawej komory, poszerzenie jej światła, czasem uwypuklenia ściany w postaci tętniaków. W diagnostyce wykonuje się także izotopowe badanie mięśnia sercowego..

Zespół MAS

.. ...napadowe występowanie bloku przewodzenia przedsionkowo - komorowego z towarzyszącymi objawami, najczęściej w postaci omdlenia lub utraty przytomności. Zespół MAS to zaawansowana postać zaburzenia rytmu serca. W bloku przedsionkowo - komorowym drugiego lub trzeciego stopnia mogą mieć..

Propranolol

.. ...Propranolol jest beta blokerem nieselektywnym, to znaczy blokuje zarówno receptor beta 1 ( zlokalizowany głównie w sercu ) jak i receptor beta 2 ( zlokalizowany miedzy innymi w naczyniach układu krążenia ). Blokada receptorów beta 1 powoduje zwolnienie rytmu serca, zwolnienie szybkości..

Ramipril (Axtil, Mitrip, Piramid, Polpril, Ramicor, Tritace, Vivace)

.. ...grupy inhibitorów ( blokerów ) enzymu konwerującego angiotensynę pierwszą ( ACE–I ). Cała grupa jest stosowana w leczeniu nadciśnienia tętniczego, niewydolności serca, w zapobieganiu incydentom sercowo - naczyniowym ( zawał, udar ) u osób z wysokim ryzykiem, w terapii nadciśnienie..

Nebiwolol (Nebilet)

.. Nebiwolol to beta bloker nowej generacji. Nebiwolol to selektywny betaadrenolityk ( działający prawie wyłącznie na receptory beta 1 ). Zmniejsza częstość pracy serca oraz rzut serca, przez co przyczynia się do obniżenia wartości ciśnienia tętniczego. Dodatkowe działanie leku polega na zwiększaniu aktywności..

Milrynon (Corotrope)

.. ...skurczu uzyskany poprzez blokadę fosfodiesterazy, nie wiąże się z zwiększeniem zapotrzebowania serca na tlen. Serca pracuje więc wydajniej i, kolokwialnie rzecz ujmując, nie męczy się przy tym bardziej. Milrynon jest wykorzystywany w krótkotrwałym leczeniu ( maksymalnie 5 dni )..

Beta-blokery pogarszają wyniki operacji serca?

.. ...leków z grupy beta - blokerów nie tylko nie ogranicza ryzyka problemów z sercem, ale może pogarszać szanse pacjenta - informuje The Lancet . Według przyjętego wśród lekarzy poglądu, podawanie beta - blokerów przed operacją miało chronić serce przed stresem i zwiększać szanse na..

Sterole mogą zwężać zastawki serca

.. ...będzie narastał. Sterole blokują przyswajanie cholesterolu przez organizm, jednak - mimo że sa słabo wchłanianie - same przedostają się do krwioobiegu. Steroli roślinnych może dostarczać dieta bogata w pokarmy roślinne, dostępne są też w postaci suplementów i jako dodatek do produktów..

Iwabradyna obniża ryzyko zawału serca

.. ...serca - tzw. beta - blokerów. Najnowsze badania potwierdziły też, że częstość akcji serca jest ważnym czynnikiem ryzyka zawału; obok wysokiego ciśnienia krwi, wysokiego poziomu cholesterolu, cukrzycy i palenia. Chorzy na serce z tętnem 70 i więcej uderzeń na minutę byli o 46 proc...

Uwaga na zbyt szybkie tętno spoczynkowe

.. ...leki: popularne beta - blokery, leki określane jako antagoniści wapnia lub najnowsza substancja - iwabradyna. Prof. Maria Trusz - Gruza wyjaśniła, że w obejmującym ponad 10 tys. osób z 33 krajów badaniu pn. Beautiful oceniano wpływ iwabradyny na powikłania sercowo - naczyniowe u..

Zawał serca bez blizn?

.. ...- zwykle z powodu zablokowania jednego z naczyń wieńcowych. Początkowe uszkodzenie odprowadza do reakcji zapalnej, a w konsekwencji - tworzenia się blizny ( włóknienia ). Zwłókniała część serca przestaje brać udział w tłoczeniu krwi, może je nawet utrudniać. Jak wykazały badania..

Pomidory pomogą w leczeniu chorób serca

.. ...czerwony kolor. Likopen blokuje zły cholesterol LDL, który może zatykać naczynia krwionośne, jednak w naturalnej postaci jest słabo wchłaniany. Zanim suplement trafi do sprzedaży, potrzebne są jeszcze dodatkowe badania. Na razie przeprowadzono wstępne eksperymenty z udziałem 150 osób..

Nowy budynek Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu

.. ...inwazyjnego powstanie blok operacyjny z dwiema salami, w tym jedną hybrydową z angiografem, gdzie wspólnie operować pacjenta będą mogli lekarze różnych specjalności. Prócz tego działać będą trzy sale zabiegowe w ramach pracowni inwazyjnego leczenia schorzeń naczyń i zaburzeń rytmu:..

Ściskanie ramienia w czasie zawału może ratować serce

.. Blokując na pewien czas przepływ krwi przez ramię pacjenta, można zapobiegać uszkodzeniom mięśnia sercowego związanym z zawałem serca - informuje pismo The Lancet . Do zawału serca dochodzi z powodu jego niedokrwienia - dostarczająca tlen i substancje pokarmowe krew nie dopływa do pracującego mięśnia, co..

Kawa obniża ryzyko zaburzeń rytmu serca

Kawa obniża ryzyko zaburzeń rytmu serca

.. ...rytmu serca poprzez blokowanie aktywności cząsteczek adenozyny. Jest to rozpowszechniony w organizmie związek, który oddziałując na przewodnictwo elektryczne mięśnia sercowego, jego metabolizm i procesy regeneracji może zwiększać predyspozycje do arytmii. Z drugiej strony, niewykluczone,..

Kołatania, ablacje - okiem dochtora - Str. 3

.. ...opatrzona komentarzem blok, preekscytacja ). Czy mimo stosunkowo niskiego, wlasciwie przewaznie prawidlowego tetna, mozna u mnie mowic o WPW? Z gory dziekuje za odpowiedz. Pozdrawiam serdecznie, Kaska. WPW mowiąc w uproszczeniu to taka budowa układu elektrycznego serca, która umożliwia..

Kołatania, ablacje - okiem dochtora - Str. 4

.. ...EKGi UKG. ekg Niepelny blok prawej odnogi p.Hisa.QT - 0 - 42sek.Rytm zatokowy zaburzony pojedynczymi pobudzeniami nadkomorowymi oraz wstawkami migotania przedsionkow. UKGLP42LK31/49EF50%IVSd1,3Jamy serca niepowiekszone.Zastawki serca bez istotnych zmian.Grubszy miesien LKi przegrody..

Kołatania, ablacje - okiem dochtora - Str. 7

.. ...o typie niezupelnego bloku prawej odnogi peczka Hisa ;>Normogram:Rytm zatokowy zaklocony pojedynczymi pobudzeniami nadkomorowymi v1,v2 o typie niezupelnego bloku prawej odnogi peczka Hisa 24h Holter:pobudzen nadkomorowych 374. bigeminii nadkomorowych 2. trigeminii..

Kołatania, ablacje - okiem dochtora - Str. 23

.. ...przejmuj się : ) Beta blokery obniżają tętno, czasami poniżej 60 uderzeń na minutę i lekarze dobrze o tym wiedzą. Ja na początku też strasznie panikowałem, ale odkąd przeczytałem na kilku stronach dotyczących kardiologii, że za bradykardię uważa się teraz akcję serca poniżej 50 uderzeń,..

Jaki powinien być prawidłowy puls? - Str. 2

.. ...zmienia: ) pewnie dostalas bloku PK I - wszego stopnia : ). Nie cieszylbym sie na Twoim miejscu : ). Raczej nic mi nie jest. W ciągu 2 miesięcy byłam 2 - krotnie w szpitalu z innych powodów, echo serca w porządku. Ten typ tak ma: ) * Podejżewam, że wysokie tętno odczuwa się jako znacznie..

Echo serca - Str. 5

.. ...stwierdził niezgodny blok prawej odnogi pęczka Hisa. Ponadto wyjaśnił że jest to ułomność bardzo popularna występująca w dużej liczby osób. Moje ciśnienie krwi wynosi 130/80, natomiast waga ok. 115 kg przy wzroście 183 cm.Jednak skierował mnie na badanie USG serca ( ECHO ). W wyniku tego..

Echo serca - Str. 6

.. ...serca.wpisano mi w w orzeczenie blok prawej odnogi p.HISA.Pozostale parametry w sercu byly w porzadku.Chcialbym sie dowiedziec czy jest to grozne i czy wplyw na poiekszenie prawej komory ma to ze od kilkunastu lat trenuje na silowni.Z gory dziekuje za odpowiedz.Pozdrawiam. Pani Izabello..

Echo serca - Str. 18

.. ...PFO/ASDII, RBBB - p blok prawej odnogi pęczka Hisa niepełny bardzo prosze o interpretacje tego co napisałam... Od razu zaznaczam, że jestem laikiem. Trochę niedobrze, ze dziecko było niespokojne, bo to wpływa na dokładność badania. Ale struna rzekoma co wynisołam z forum, jeśli nie daje..

Echo serca - Str. 22

.. ...jakies leki( np. b - blokery )? Dlaczego pytam , bo z kolei nie ma dużych ilości bardykardii , czy lekarz nie opisywal np. bloku A - V? Zmiany rytmu na zastępczy? Bo z opisu wygląda to na zahamowanie zatokowe,ale trzeba by zobaczyc krzywe. Dlaczego pytam czy byla interpetacja lekaska ,..

Serce przestaje nagle bić i wraca z wielkim hukiem

.. ...o typie niezupelnego bloku prawej odnogi peczka Hisa ;>Normogram:Rytm zatokowy zaklocony pojedynczymi pobudzeniami nadkomorowymi v1,v2 o typie niezupelnego bloku prawej odnogi peczka Hisa 24h Holter:pobudzen nadkomorowych 374. bigeminii nadkomorowych 2. trigeminii..

Podejrzenie zespołu WPW - Str. 3

.. ...wyksztalcona powiedziala ze to blok serca czy cos takiego. Poszedlem do specjalisty, stwierdzil wpw, pojutrze mam echo i holtera i mowil cos o jakims zabiegu wlasnie chyba ablacji. Mam kategorie wpw B, cisnienie 180, jem aktualnie leki na nadcisnienie, czuje sie po nich jak pol zywy, bo..

Nerwica lękowa - jak z nią walczyć? - Str. 6

.. ...asparginie i beta - blokerze, bo niestety mam też współistniejącą ( niewielką ) wadę serca. Ale i to mam zamiar ( za zgodą kardiologa ) odstawić i sprawdzić, czy przeżyję; ). Jedyne, czego mi brakuje to, jak napisał Vertico, przekopać się przez emocje i zidentyfikować źródło problemów. I..

Nerwica lękowa - jak z nią walczyć? - Str. 39

.. ...należy on do grupy beta - blokerów i faktycznie przywraca pracę serca do normy. Nie jest niebezpieczny i myślę, że nie odczujesz skutków ubocznych ( no chyba że się nakręcisz, jak to my potrafimy; ) ). Dodam może jeszcze to, że należy on do starszych leków, na rynku jest cała moc..

Nerwica lękowa - jak z nią walczyć? - Str. 48

.. ...mojego taty miała jakąś blokadę i w ogóle nie miała owulacji nawet leki na wywołanie owulacji jej nie pomogły.Myślę kochana że moje słowa troszkę Cię podbudowały i będziesz dzielna tego Ci życzę z całego mojego szybko bijącego serca.Kończę już pozdrawiam wszystkich Pa Dzien dobry: ),..

Nerwica lękowa - jak z nią walczyć? - Str. 740

.. ...zapanowaniem nad emocjami i tzw blokda ataków.No oczywiście leki tez brał,ale szczęsliwie jego lekarz powiedział że może mu to minie jak zacznie dojrzewac i poszła sobie za co Bogu goraco dziękuje.Życze ci z całego serca powodzenia w zmaganiach i niedaj sie zcznij pracowac nad sobą wiem..

Blok przedsionkowy-komorowy II

.. ...Witam Mam pytanie czy blok przedsionkowo komorowy jest nie bezpieczny??jak sie go leczy??niedawno sie o tym dowiedzialm i nie wiem nic na jego temat POMÓŻCIE!! mój mąż ma ( miał ) blok - ma wszczepiony rozrusznik ( żeby umiarowić rytm serca ) jest ok , jeśli masz pytania - pytaj Witam..

Wypadanie płatka zastawki dwudzielnej - Str. 4

.. ...leków z grupy beta - blokerów. U pacjentów bezobjawowych, po wykluczeniu innych patologii serca oraz zaburzen jego rytmu w badaniu holterowskim, nie ma przeciwskazań do podjęcia pracy, z wyjątkiem ciężkiej fizycznie. Zwykła rekreacyjna aktywnośc fizuczna też nie jest pzreciwskazana. Nie..

Wypadanie płatka zastawki dwudzielnej - Str. 6

.. ...) czy to też beta - bloker? rytmonorm jest na zaburzenia rytmu, do tego biore jeszcze bemecor który jest beta - blokerem. jak tam się czujecie po weekendzie? Spokojnie z waszymi sercami? Illusioned angel, gdzie idziesz na studia? witam wsztstkich serdecznie! Super ciepły weekend i..

Wypadanie płatka zastawki dwudzielnej - Str. 22

.. ...leki z grupy beta - blokerów. moj lekarz stwirdzil ze to nerwica i stad me problemy z sercem. ja mialem zrobione echo serca - oto wynik: 1. Obraz zastawki mitralnej w normie 2. Obraz zastawki aortalnej w mormie - srednica aorty 28 N ( 20 - 37 mm ) - rozwarcie platkow 19 N ( 15 - 26mm )..

Nerwica? stwierdzono nerwicę wegetatywną ale nie miałam problemów

.. ...stwierdzony niepelny blok lewej odnogi peczka Hisa,i nerwice serca. Nerwica jest paskudna, a najgorszy ten strach przy ataku, wiadomo ze zaraz mysle ze to koniec, najbradziej sie boję przed zasnieciem,wybudzam sie po kilka razy bo zasypiajac mysle ze odjezdzam w inny swiat, nawet jak nie..

Dodatkowe skurcze komorowe

.. ...innego. Na roznego rodzaju bloki , przerwy w pracy serca itp. Moze chodzi Ci o defiblyrator. W kazdym badz razie ja mam wszczepiony rozrusznik i od okolo pol roku mam czestoskurcze ( przez rok prawie 600!!! ). Biore biosotal i prestarium, ale pomalu szykuje sie na ablacje niestety.. Lek..

Ablacja - kompendium wiedzy - Str. 5

.. ...DDD - R w zwiazku z blokami II stopnia i MAS. Od niedawna ( 2 - 3 mies ) odczuwam kolatania serca i uczucie jego walenia w klatce piersiowej. Na poczatku maja br. mialem rutynową kontrole stymulatora. Niestety w trakcie tej kontroli wyszlo i mam bardzo czeste ( 581 w ciagu roku ), dlugie..

Blokada odnogi serca

.. ...bolem z tym ze nie stalym po prostu co jakis czas mnie zakolo wieczorem nie moglem sie podniesc z lozka bo mnie bolalo serse zadzoomiulem po karetke i stwierdzili blokade obnogi serca. czy to powqazne??..

Kardiomiopatia rozstrzeniowa - Str. 9

.. ...przejściowy lub trwały blok przedsionkowo - komorowy; * przebicie ściany naczynia lub serca, krwawienie do jamy osierdziowej; Powiązane artykuły: już to czytałam ale zanim miałam cewnikowanie i koronografie to co czytałam to wogóle sie nie pokrywało z prawdą ja po cewnikowaniu i..

Kardiomiopatia rozstrzeniowa - Str. 27

.. ...komora oczywiscie beta blokery itd .norma zadnych zmian przez prawie 4 lata nikt mi nic nie mowi zaden lekarz co moge czego nie moge mam tego dosyc mam dola od czterech lat .dwa miesiace temu zalozyli mi icd z pacemaker ( stymulator serca ) fajnie jestem wdzieczny ale ja dalej nic nie..

Zespół Barlowa i poród naturalny czy cesarka?

.. ...jakiś lek najlepiej b - bloker: bisocard, pół tabletki z 5 mg na początek to naprawde olbrzymia dawka. Na początku może być z tym ciężko, ale szybko się człowiek przyzwyczaja : - ). Należy sprawdźić czy się ma prawidłowe ciśnienie. Oczywiście brać magnez by uniknąć zaburzeń rytmu serca i..

Czy mam nerwicę serca?

.. ...Dziwne jest to, że beta blokery jeśli w ogóle działają to przez kilka m - cy potem muszę szukać nowego leku, a po roku czy dwóch okazuje się, że ten poprzedni lek znowu na mnie działa. Wariactwo! droga kasiu około 3 lat temu miałam straszne takie same obiawy jak ty ,rozumiem cie jak się..

Propranolol

.. ...zażywać go przy brdykrdii, bloku serca, astmie, niewydolności serca, wstrząsie kardiogennym i w podczas nadwrażliwości na lek. Alkohol etylowy,o który pytałeś, podobnie jak związki glinu, utrudniają wchłanianie propranololu,przez co jest on mniej skuteczny. Radziłabym Ci więc powstrzymać..

Propranolol - Str. 2

.. ...1 )Po co łączyć b - blokery selektywne z nieselektywnymi? betaloc jest selektywny i działa bardziej, ze tak powiem na sprawy kardiologiczne 2 )jakby ta osoba zjadła całe opakowanie propranololu, to mogłoby dojść do zatrzymania akcji serca Jak to po co łączyć.... No przecież dlatego, że..

Nerwica - czy na pewno? - Str. 120

.. ...ze stwierdzono u mnie blok nezupwłny prawej odnogi pęczki Hisa, ale pani doktor jak wczesniej kardiolog mowili mi ze to nic takiego i tego sie nie leczy ze to taka uroda serca, ale mam troche przyspieszone tętno ( ja mysle ze to z nerów, bo ja to wszedzie sie denerwuje i jak robila mi..

RBBB co to jest?

.. ...stwierdzono u mnie RBBB czyli blok przedsionkowo komorowy prawej odnogi pęczka hisa. Co to tak właściwie jest, bo nigdzie nie mogę znaleźć informacji o tym i jakie ewentualne kroki powinienem dalej podjąć?? Witam, u mnie tez to stwierdzono. Lekarz poinformowal mne, ze o ile nie ma..

Niedomykalność mitralna 1 z wypadaniem - Str. 2

.. B - bloker to nie tylko lek na nadciśnienie a przeciwskazaniem do stosowania jest ciśnienie poniżej 100. Zwalnia on także akcję serca - spowalnia rytm serca. Prosze zaufać lekarzowi on naprawde wie co robi: ) Niedomykalność jest bardzo częsta - problemem staje sie gdy powoduje groźne objawy. Jeśli wszystko..

Kardiowerter / defibrylator serca (ICD) - Str. 10

.. ...komora oczywiscie beta blokery itd .norma zadnych zmian przez prawie 4 lata nikt mi nic nie mowi zaden lekarz co moge czego nie moge mam tego dosyc mam dola od czterech lat .dwa miesiace temu zalozyli mi icd z pacemaker ( stymulator serca ) fajnie jestem wdzieczny ale ja dalej nic nie..

Ablacja - opis i przebieg

.. ...zatokowego oraz napadowego bloku P - K. Od paru miesięcy odczuwałem napady,ataki dziwnego szybkiego kołatania,walenia serca. Na kontroli stymulatora wyszło, iż miałem ich w przeciągu roku prawie 600. Max 193/min, a dł 18 min. Zostały mi zmienione leki z Beta - blokerów na antyarytmiczne...

Niski puls nawet 45 uderzń

.. ...o odpowiedź Czy mama badała tarczycę pod katem niedoczynności? ja miałam kiedyś podobny problem..bardzo niski puls około 30 - 40 uderzeń..byłam u kardiologa wykrył blok przedsionkowo - komorowy serca...

Poranne szybkie bicie serca - dlaczego? nerwica - Str. 2

.. ...napadowy.W dodatku beta - blokery nie likwidują tych problemów skutecznie. Mnie kiedyś bardziej pomagały leki przeciwlękowe np. Neurol lub Pramolan. A były też okresy gdy pomagał dłużej zażywany Koenzym Q10 oraz magnez. Jest jednak coś co do dziś przynosi mi ulgę; wygadanie się a..

Czy to nerwica serca? silny ból w okolicy serca

.. ...doraźnie czasem wezmę betabloker w jakiejs na maxa stresującej sytuacji ale cóż, nikt nie jest doskonały. pozdro!!! przemas troche lzej sie robi na sercu gdy czytam wasze wypowiedzi. czyli niejestem sama z tym problemem. kiedys bylam radosna lubiana osoba. teraz sie to zmienilo. pol roku..

RBBB - blok prawej odnogo pęczka Hisa

.. Witam Wszystkich! Mam 24 lata. W EKG spoczynkowym stwierdzono u mnie RBBB ( QRS=132 ms ). Czy ktos z Was to ma i w jaki sposob wplywa to na wydolnosc serca? Poza tym stwierdzono u mnie nerwice. Mam bole w klatce piersiowej, uczucie dlawienia. Echo serca nie wykazalo zadnych istotnych zmian w sercu, wiec..

WPW co to takiego? - Str. 2

.. ...przejściowy lub trwały blok przedsionkowo – komorowy; przebicie ściany naczynia lub serca, krwawienie do jamy osierdziowej; P.S. mam 20 lat, też mam wykryte WPW, ale forme utajona. chcieli mi robic ablacje 3 lata temu ale rodzce nie wyrazili zgody skoro nie ma takiej potrzeby,..

Arytmia serca?

.. ...magnez i jakis beta - bloker po pol tabletki dziennie ale ja nie wykupilem tylko bralem magnez, skurcze tak i tak mam nadal, tak wiec wybralem sie na holtera i akurat w tym dniu co bylo badanie czulem sie swietnie ale wyczulem 3 takie szarpniecia i co sie okazalo,okazalo sie ze to co..

Bardzo płytki oddech i płatek zastawkowy

.. ...do pluc,czuje jakby blokade . jak nie nabiore tego powietrza do syta to nie usne. mialam robione usg serca wyszlo ze platek zastawkowy jest lekko odchylony i lakarz mowi ze moze to byc powodem moich dolegliwosci. wogole ja wciaz uwazam ze cos mam z sercem nie tak. boli mnie w mostku caly..

Kołatania serca, to nerwica? - Str. 2

.. ...sectral - są to betablokery które napewno pomogą ci w normalnym funkcjonowaniu - nie obawiaj sie ! pozdrawiam i zyczę zdrówka Hej Elu. Ja mam podobny problem - czytam za dużo ulotek. Kiedy lekarz przepisał mi Betalock stwierdziłam, że chyba zwariował, bo podaje się go głównie osobom po..

Kołatania serca, to nerwica? - Str. 3

.. ...migotanie przedsionków z blokiem zatokowo komorowym. 2 atak trwał 7h ( to były ciężkie godziny ). Wyszło też wypadanie płatka zastawki Pamiętam, że jak mnie już w szpitalu unormowali to czułem się całkiem dobrze. A po przekroczeniu progu szpitala zaraz nadchodził strach i serce znowu..

Pauzy mechaniczne bloku p-k II

.. mam pauzy mechaniczne czy ktos wie czy jest to bardzo powazne i czy ludzie z tym zyja badanie holterem i usg serca co to sa pauzy mechaniczne jak to sie..

Blok prawej odnogi pęczka Hisa

.. ...informacje dotyczace bloku prawej odnogi pęczka hisa. Proszę mi napisać na maila. igdzie nie umiem tego znależć Niestety, mam to samo. Nie sugeruj się za bardzo treścią poniższych informacji. Nie wszystko musi akurat Ciebie dotyczyć. Pozdro, K. - - - - Do wywołania skurczu serca..

Blok prawej odnogi pęczka Hisa - Str. 3

.. ...również mam niepełny blok prawej odnogi pęczka HIsa. Kardiolog powiedział, że ma to bardzo dużo osób ( rzeczywiście jest nas tu dużo ) i nie powoduje zagrożenia życia. Oczywiście są różne stopnie bloku. Jeśli lekarz nic wam nie przepisuje, to się nie martwcie. Mnie też zdażają sie chwile..

Blok prawej odnogi pęczka Hisa - Str. 4

.. Tak te bloki to różne rzeczy. pozdrawiam Witam.Dziś lekarz rodzinny zalecił mi badanie EKG i wyszło że podejrzewa blok prawej odnogi serca.Dał mi skierowanie do kardiologa na konsultacje. Dodatkowo jest obciążony wywiad rodzinny - mój ojciec miał rozrusznik serca i zmarł w wieku 32 lat na udar mózgu.Ja teraz..

Betablokery a powolne tętno

.. ...prace serca? Zadaniem b blokerów jest właśnie zwolnienie akcji serca. Tętno jest w porządku do momentu kiedy pojawiają sie objawy tzn. zawroty głowy, omdlenia. Jesli blokery nie wygaszają skurczy dodatkowych to trzeba zmienic leczenie. betablokery powoduja mniejsze zapotrzebowanie serca..

Częstoskurcz komorowy

.. ...dlaczego sotahexal nie blokuje przed częstoskurczem a rythmonorm go przerywa bez problemu. Cześć Basiu miałam robione Usg serca nic nie wyszło a anginę taką ostrą miałam 1 raz od tamtej pory nie było anginy ani żadnych problemów z sercem tylko te okropne dodatkowe skurcze.Migdały nie..

Kardiomiopatia przerostowa - Str. 6

.. ...komora oczywiscie beta blokery itd .norma zadnych zmian przez prawie 4 lata nikt mi nic nie mowi zaden lekarz co moge czego nie moge mam tego dosyc mam dola od czterech lat .dwa miesiace temu zalozyli mi icd z pacemaker ( stymulator serca ) fajnie jestem wdzieczny ale ja dalej nic nie..

Obniżenie tętna z 90 na 50 - czy to niebezpieczne?

.. ...skutek działania B - blokerów 90 uderzeń to zbyt dużo dla każdego a szczególnie dla pana Gdy serce bije szybko to zużywa więcej tlenu, gdy jest mało tlenu wtedy serce przechodzi na prace beztlenową, a produkty pracy beztlenowej prowadzą do bólów serca. Dla chorych najlepszym rozwiązaniem..

Blokery a ciąża

.. ...witam czy mozna zazywac blokery w trakcie ciazy? Mowi sie ze nie wolno przerywac nagle leczenia blokerami. Czy któras z Pan zazywała w ciazy leki na serce? ( prorpanolol. metoprolol itp ) bede wdzieczna za odp czeŚć.każdy przypadek jest inny.ja przed 2 ciĄżĄ miałam napadowe,szybkie..

Arytmia serca, jak z nią sobie radzić?

.. ...serca.Ratuję się wtedy beta blokerem. Pozdrawiam. A jak poziom elektrolitów - potasu, sodu? I czy oprócz echa robione były jakieś inne badania? Ile płynów wypijasz na dobę? Przy upałach i dużych wysiłkach fizycznych przyczyną może byc odwdnienie i utrata elektrolitów, a w efekcie szybkie..

Prawostronna blokada serca

.. ...poważnego Może chodzi o blok prawej odnogi? ja mam niepełny blok prawej odnogi peczka Hisa - lekarka kardiolog machneła na to reka i powiedzoiała zeby sie nie przejmowac czy słusznie??? w koncu to blok a ze niepełny ...w kazdej chwili moze sie zrobic pełny i co wtedy I miała rację bo to..

Niedomykalność zastawki aortalnej III stopnia - Str. 2

.. ...pierścieni. Lekarze na blok operacyjny poszli wczoraj z samego rana. - Do wieczora udało im się zoperować dwoje dzieci. Na dziś zaplanowane są kolejne dwa zabiegi - tłumaczy prof. Michał Wojtalik, kierownik Kliniki Kardiochirurgii w szpitalu dziecięcym przy ul. Szpitalnej. Cała czwórka..

Stymulator serca

.. ...zdiagnozowaniu i czy powodem był blok wrodzony?Włąsnie taką diagnozę postawiono mojej córce 17 lat, jestesmy przybici. Może mogłabyś podać nr gg Witam ja mam 21 lat i wszepiony stymulator.Wszczepili mi go rok temu,co prawda z powodu bradykardi i omdleń.Mam wszczepiony dwujamowy narazie..

Ostra tamponada serca

.. ...klatkę piersiową na bloku operacyjnym na miejscu i prowizorycznie zabezpieczyć ranę serca, a kardiochirurgów próbować ściągnąć do tego szpitala karetką żeby fachowo skończyli zabieg? Czy praktykuje się takie postępowanie? jedyne co mozna bylo zrobic, aby zwiekszyc szanse na przezycie..

Dodatkowe skurcze

.. ...długo bieze się beta - bloker? czy to prawda,że do końcażycia? pozdrawiam Czesc Elzbieto, Ja tez mam jak to nazwalas potykania sie serca prawie codziennie,to sa tzw tachykardie czyli skurcze dodatkowe,sa wg lekarzy calkowicie niegrozne dla zycia lecz dla nas bardzo uciazliwe i nie..

Dodatkowe skurcze - Str. 17

.. ...jakbym mial cos tam zablokowane a podobno to tez moze miec wplyw na kolatania serca.pozdrawiam Witam ! no to szczęściarz z Ciebie seba! że akurat przy badaniu wyszedł ci TEN skurcz !u mnie najczęściej czy to na EKg, czy echo lub holter rzadko coś uda się złapać !No nie - ostatnio na..