Blokery Ca

Niewydolność serca

.. ...diuretyki; glikozydy; beta - blokery; antagoniści wapnia - blokery receptorów wapniowych. Leczenie zabiegowe niewydolności serca: angioplastyka; by - passy; operacja zastawek serca. Stopnie niewydolności serca. - według NYHA - New York Heart Assotiation. I. bez dolegliwości przy zwykłych..

Zespół wydłużonego QT (long QT syndrome, LQTS)

.. ...otrzymywać beta blokery nawet w bezobjawowym przebiegu tego zespołu. Dodatkowo stosowane są preparaty magnezu. W przypadku gdy farmakoterapia jest nieskuteczna wszczepia się kardiowerter - defibrylator ( ICD )...

Leki kardiologiczne (leki stosowane w chorobach serca)

Leki kardiologiczne (leki stosowane w chorobach serca)

.. ...). Ostatni lek jest blokerem receptorów dla histaminy. Leki z tej grupy wykorzystuje się także w innych schorzeniach, na przykład w chorobie lokomocyjnej - prometazyna ( Diphergan ). W łagodniejszych przypadkach do wyeliminowania objawów chorobowych wystarczą leki pochodzenia naturalnego..

Antagoniści receptorów wapniowych (Ca blokery)

Antagoniści receptorów wapniowych (Ca blokery)

.. ...receptorów wapniowych ( Ca blokery ) polega na blokowaniu napływu jonów wapniowych do komórek mięśnia serca i komórek mięśniówki gładkiej naczyń tętniczych. Jony wapnia są niezbędne do skurczu komórki mięśniowej. Zablokowanie napływu jonów wapnia powoduje zmniejszenie kurczliwości..

Nadciśnienie tętnicze

Nadciśnienie tętnicze

.. ...antagoniści wapnia ( blokery kanału wapniowego ) beta - blokery leki moczopędne ( diuretyki ) alfa - blokery Badania zalecane u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym. Kontrola ciśnienia tętniczego - 2 - 3 razy w tygodni. Pomiary najlepiej wykonywać rano, w południe, wieczorem. Warto..

Nadciśnienie tętnicze u kobiet w ciąży

Nadciśnienie tętnicze u kobiet w ciąży

.. ...dalszej kolejności beta - blokery kardioselektywne i labetolol: opóźniają rozwój płodu; jeżeli przed ciążą chora leczona była werapamilem lub lekami moczopędnymi to można takie leczenie kontynuować; ze względu na możliwość teratogennego działania i możliwości wystąpienia małowodzia lub..

Przewlekła niewydolność serca

.. ...nietolerancji tych pierwszych blokery receptora AT1 dla angiotensyny II. Uzupełnienie stanowi stosowanie beta blokerów, naparstnicy i wazodylatatorów. Jednak ze względu na obserwowane w tym wieku zmiany farmakokinetyki i farmakodynamiki leków sercowo - naczyniowych, leczenie powinno być..

Tętniak rozwarstwiający aorty

.. ...obniżenie ciśnienia skurczowego do 100 - 120 mmHg ( beta - bloker, nitroprusydek sodu i.v., labetalol i.v. ) leczenie kardiochirurgiczne; leczenie zachowawcze w niepowikłanym rozwarstwieniu dystalnym...

Choroba niedokrwienna a płeć człowieka

.. ...nitroglicerynę i beta - blokery oraz inhibitory konwertazy angiotensyny. W większości badań wykazano, że kobiety z ryzykiem zawału są w gorszej sytuacji. Należałoby zwrócić uwagę na modyfikację czynników ryzyka w odniesieniu do kobiet i podejmować postępowanie profilaktyczne, by..

Chinapryl (Acurenal, Accupro, AprilGen, Pulsaren, Quinapril TEVA)

.. ...( diuretyki ) i beta blokerami. ACE - I blokują powstawanie angiotensyny II, substancji która jest między innymi odpowiedzialna za skurcz mięśniówki naczyń krwionośnych i przebudowę mięśnia sercowego ( przerost prowadzący do spadku wydolności mięśnia ). Leki z tej grupy obniżają..

Frakcja wyrzutowa

.. ...podawaniu leków z grupy beta blokerów, ACE inhibitorów, antagonistów receptora aldosteronu, leków diuretycznych ( moczopędnych ) czasem leków inotropowo dodatnich ( zwiększających siłę skurczu mięśnia sercowego ). Dobór leków zależy od konkretnej sytuacji zdrowotnej chorego. Ostra..

Atenolol

.. ...lekiem z grupy beta - blokerów ( beta - adrenolityków ). Charakteryzuje się wybiórczym działaniem na receptory beta 1 ( jest kardioselektywny ). Działanie atenololu polega na hamowaniu wpływu układu adrenergicznego na układ bodźcoprzewodzący serca ( głównie na węzeł zatokowy ). Atenolol..

Betaadrenolityki (beta-blokery)

Betaadrenolityki (beta-blokery)

.. ...nazywane potocznie beta - blokerami, są to leki blokujące działanie adrenaliny i noradrenaliny ( układ adrenergiczny ) na receptory beta 1 i beta 2. Leki takie jak propranolol, sotalol, pindolol są nieselektywne, to znaczy blokują zarówno receptory beta 1 jak i receptory beta 2...

Metoprolol (Betaloc, Betaloc ZOK, Beto ZK, Metocard, MetoHEXAL, Metoprolol)

.. ...Metoprolol lek z gruby beta - blokerów ( adrenolityków ) kardioselektwynych. Jak wszystkie leki z tej grupy, blokuje receptory beta 1 ( jest ich dużo w mięśniu sercowym i w układzie bodźcoprzewodzącym ) jednocześnie nie oddziaływając na receptory beta 2. Blokada receptora beta 1 w sercu..

Sotalol (Biosotal, Darob, Satohexal)

.. ...to lek z grupy beta - blokerów ( beta - adrenolityków ) nieselektywnych. Jednocześnie jest to substancja zaliczana do leków antyarytmicznych z tej samej grupy co amiodaron. Sotalol ma identyczne działanie z innymi nieselektywnymi beta - blokerami: zwalnia rytm serca zmniejszając..

Układ renina-angiotensyna-aldosteron (RAA)

.. ...blokery między innymi zmniejszają ilość wydzielanej reniny; nowe leki z grupy sartanów blokują działania już powstałej angiotensyny drugiej; wykorzystuje się także leki blokujące działanie aldosteronu...

Diltiazem (Blocalcin, Dilzem, Dilocard, Diltiazem, Oxycardil)

.. ...grupy antagonistów ( blokerów ) receptorów wapniowych. Mechanizm działania leku polega na blokowaniu dopływu jonów wapnia do komórek mięśniówki tętnic. Powoduje to ich rozkurcz i spadek ciśnienia tętniczego. Dodatkowo diltiazem wpływa hamująco na układ bodźcoprzewodzący serca i zwalnia..

Dławica Prinzmetala

.. ...polega na podawaniu blokerów kanałów wapniowych ( Ca blokery ). Zaleca się rzucenie palenia papierosów. Istnieje możliwość występowania jednocześnie anginy Prinzmetala i zmian miażdżycowych w tętnicach wieńcowych. Blaszka miażdżycowa może być czynnikiem wywołującym skurcz tętnic. W..

Profilaktyka zawału serca

Profilaktyka zawału serca

.. ...hipercholesterolemia itd ). Dodatkowo, istnieją leki o udowodnionym działaniu zmniejszającym ryzyko kolejnego zawału serca. Są to: niektóre beta blokery oraz leki z grupy inhibitorów konwertazy angiotensyny...

Nadciśnienie płucne

Nadciśnienie płucne

.. ...rozkurczających naczynia ( Ca blokery, inhibitory enndoteliny, sildenafil ), lekach hamujących przerost śródbłonka naczyń oraz lekach moczopędnych i przeciwzakrzepowych - jeśli są konieczne. Leczenie operacyjne może mieć charakter paliatywny, pozwalający dotrwać pacjentowi do czasu, gdy..

Losartan (Cozaar, Lakea, Lorista, Lozap, Losacor, Losartic, Xartan)

.. ...sartanów - antagonistów ( blokerów ) receptora dla angiotensyny drugiej. Losartan wpływa na układ renina - angiotensyna - aldosteron ( RAA ). Blokujące receptor dla angiotensyny drugiej ( głównie receptor AT1 ) zapobiega naczynioskurczowemu działaniu angiotensyny, hamuje również proces..

Betaksolol (Locren, Betabion, Betoptic, Optibetol)

.. ...adrenergicznych typu beta ( beta blokery ). Betaksolol to beta bloker kardioselektywny, to znaczy że działa głównie na receptory beta 1 zlokalizowane w sercu i jest przez to pozbawiony działań niepożądanych wynikających z zablokowanie receptora beta 2 ( np. skurcz naczyń obwodowych,..

Leki stosowane w leczeniu zaburzeń rytmu serca (arytmii)

Leki stosowane w leczeniu zaburzeń rytmu serca (arytmii)

.. ...popularnie nazywane beta blokerami. Mechanizm działania tych leków polega na blokowaniu receptorów beta ( w układzie bodźcoprzewodzącym serca są głównie receptory beta 1 ) i przez to ograniczaniu wpływu adrenaliny na rytm serca ( adrenalina przyspiesza rytm serca poprzez receptory beta 1..

Migotanie przedsionków u ciężarnych

Migotanie przedsionków u ciężarnych

.. ...oraz preparaty beta - blokerów i blokerów kanałów wapniowych. Ważne jest odpowiednie dobranie dawki leku. Stosuje się najniższe dawki dające pożądane efekty, lepiej także stosować dwa leki w niskich dawkach niż jeden w wysokiej. Osobnym zagadnieniem jest zapobieganie powstawaniu..

Nadciśnienie ciążowe

Nadciśnienie ciążowe

.. ...angiotensyny, niektóre beta - blokery, diuretyki - leki moczopędne ) powszechnie stosowane w leczeniu nadciśnienia, mogą być szkodliwe dla płodu. Modyfikacja leczenie dotyczy nie tylko zmiany preparatów, ale także indywidualnego ustalenia dawkowania leków. Problem nadciśnienia ciężarnych..

Leczenie nadciśnienia tętniczego u ciężarnych

Leczenie nadciśnienia tętniczego u ciężarnych

.. ...obniżaniu ciśnienia tętniczego kobiet ciężarnych, nie wolno zapominać, że odpowiednio wysokie ciśnienie jest konieczne do zapewnienia ukrwienia łożyska i płodu. Dawkowanie dobiera się więc indywidualnie...

Propranolol

.. ...Propranolol jest beta blokerem nieselektywnym, to znaczy blokuje zarówno receptor beta 1 ( zlokalizowany głównie w sercu ) jak i receptor beta 2 ( zlokalizowany miedzy innymi w naczyniach układu krążenia ). Blokada receptorów beta 1 powoduje zwolnienie rytmu serca, zwolnienie szybkości..

Ramipril (Axtil, Mitrip, Piramid, Polpril, Ramicor, Tritace, Vivace)

.. ...grupy inhibitorów ( blokerów ) enzymu konwerującego angiotensynę pierwszą ( ACE–I ). Cała grupa jest stosowana w leczeniu nadciśnienia tętniczego, niewydolności serca, w zapobieganiu incydentom sercowo - naczyniowym ( zawał, udar ) u osób z wysokim ryzykiem, w terapii nadciśnienie..

Karwedilol (Atrap, Carvedigamma, Carvetrend, Coryol, Dilatrend, Vicacor)

.. ...betaadrenolityków ( beta blokery ). Karwedilol jest beta brokerem nowej generacji. Jest lekiem nieselektywnym, blokuje zarówno receptory beta 1 jak i receptory beta 2. Jego dodatkowe działanie polega na blokowaniu receptora alfa 1. Działanie wynikające z blokady beta jest podobne do..

Agorafobia (lęk przed otwartymi przestrzeniami)

.. ...normalnego funkcjonowania. Wykorzystuje się metody behawioralne ( treningi medytacyjne, relaksacyjne itp ) oraz leki takie jak benzodiazepiny, buspiron, preparaty beta blokerów a także leki antydepresyjne...

Acebutolol (Abutol, Abutol long, Sectral)

.. ...to lek z grupy beta blokerów kardioselektywnych, co oznacza, że działa niemal wyłącznie na receptory beta 1 zlokalizowane w sercu. Nieselektywne beta - adrenolityki działają także na receptory beta 2 zlokalizowane miedzy innymi w naczyniach krwionośnych ( ich blokada wywołuje skurcz..

Częstoskurcz

.. ...wystarczy usunąć przyczynę, na przykład wyrównać nadczynność tarczycy. Często stosowanymi lekami objawowymi są beta - blokery. Dobre efekty dają zabiegi ablacji. Ostatecznością jest wszczepienie stymulatora...

Mostki mięśniowe

.. ...mostków mięśniowych są leki beta - adrenolityczne. Czasem stosuje się także blokery kanałów wapniowych. W ciężkich przypadkach można zaopatrzyć zmienioną tętnicę w stent lub przeprowadzić zabieg by - pass...

Kardiomiopatia połogowa

Kardiomiopatia połogowa

.. ...niewydolnością serca. W leczeniu stosuje się leki moczopędne, beta - blokery i naparstnicę. Kardiomiopatia połogowa jest niebezpieczna przez pierwsze miesiące od wystąpienia objawów. Z czasem zwykle się wycofuje...

Aliskiren

.. ...blokerów receptora dla angiotensyny drugiej. Dyskutowana jest też strategia leczenia nadciśnienia tętniczego polegająca na potrójnym blokowaniu układu RAA. W Polsce nowy lek nie jest jeszcze dostępny...

Terazosyna (Tesin, Hytrin, Kornam, Setegis)

.. ...lekami, na przykład beta blokerami czy diuretykami. Najczęściej obserwowanymi objawami ubocznymi terazosyny są hipotonia ortostatyczna i częstoskurcz. W początkowym etapie terapii oraz przy zmianach dawek mogą wystąpić zawroty głowy, uczucie senności - należy zachować uwagę przy..

Iwabradyna (Procoralan)

.. ...przeciwwskazaniami do stosowanie beta blokerów. Betaadrenolityki są wskazane u wszystkich osób po zawale mięśnia sercowego, liczne badania udowodniły, że ta grupa leków wydłuża czas życia w tej grupie chorych. Zdarza się jednak, że wpływ tych leków na węzeł przedsionkowo - komorowy jest..

Nebiwolol (Nebilet)

.. Nebiwolol to beta bloker nowej generacji. Nebiwolol to selektywny betaadrenolityk ( działający prawie wyłącznie na receptory beta 1 ). Zmniejsza częstość pracy serca oraz rzut serca, przez co przyczynia się do obniżenia wartości ciśnienia tętniczego. Dodatkowe działanie leku polega na zwiększaniu aktywności..

Beta-blokery pogarszają wyniki operacji serca?

.. ...leków z grupy beta - blokerów nie tylko nie ogranicza ryzyka problemów z sercem, ale może pogarszać szanse pacjenta - informuje The Lancet . Według przyjętego wśród lekarzy poglądu, podawanie beta - blokerów przed operacją miało chronić serce przed stresem i zwiększać szanse na..

Iwabradyna obniża ryzyko zawału serca

.. ...serca - tzw. beta - blokerów. Najnowsze badania potwierdziły też, że częstość akcji serca jest ważnym czynnikiem ryzyka zawału; obok wysokiego ciśnienia krwi, wysokiego poziomu cholesterolu, cukrzycy i palenia. Chorzy na serce z tętnem 70 i więcej uderzeń na minutę byli o 46 proc...

Uwaga na zbyt szybkie tętno spoczynkowe

.. ...leki: popularne beta - blokery, leki określane jako antagoniści wapnia lub najnowsza substancja - iwabradyna. Prof. Maria Trusz - Gruza wyjaśniła, że w obejmującym ponad 10 tys. osób z 33 krajów badaniu pn. Beautiful oceniano wpływ iwabradyny na powikłania sercowo - naczyniowe u..

Tanie leki przeciwnadciśnieniowe okazały się najlepsze

.. ...chlorotalidon, amlodypinę - bloker kanału wapniowego lub lizynopril z grupy inhibitorów konwertazy. W roku 2000 z programu badań wyeliminowano jeszcze jeden lek - doxazosynę ( Cardura ), ponieważ okazała się mniej skuteczna niż znacznie tańsze leki moczopędne Środek moczopędny zapewniał..

Kołatania, ablacje - okiem dochtora - Str. 10

.. ...lekaz przepisal mi beta bloker toprol xl 50 1 raz dziennie i przeszlo teraz znowu mnie to dopadlo niewiem co to moze byc nagle mocne uderzenie a czasami trzy lub cztery pod rzad w tedy czuje sie wystraszony i jakby troche krecilo mi sie w glowie i zaraz mija dodam ze cisnienie mam ok i..

Kołatania, ablacje - okiem dochtora - Str. 17

.. ...lekaz przepisal mi beta bloker toprol xl 50 1 raz dziennie i przeszlo teraz znowu mnie to dopadlo niewiem co to moze byc nagle mocne uderzenie a czasami trzy lub cztery pod rzad w tedy czuje sie wystraszony i jakby troche krecilo mi sie w glowie i zaraz mija dodam ze cisnienie mam ok i..

Kołatania, ablacje - okiem dochtora - Str. 23

.. ...przejmuj się : ) Beta blokery obniżają tętno, czasami poniżej 60 uderzeń na minutę i lekarze dobrze o tym wiedzą. Ja na początku też strasznie panikowałem, ale odkąd przeczytałem na kilku stronach dotyczących kardiologii, że za bradykardię uważa się teraz akcję serca poniżej 50 uderzeń,..

Kołatania, ablacje - okiem dochtora - Str. 30

.. ...już nie wiem... B - blokery można brać w ciazy , najwięcej badań klinicznych w tej kwestii ma metoprolol PANI Izabelo mam pytanie ostatnio milam robione Ekg lekarz rodzinny skierowal mnie do szpitala na izbie przyjec zapytalam sie lekarza ktory mnie przyjmowal co oznacza Ekg to mi..

Częstoskurcz - ablacja - Str. 4

.. ...jednego dnia nie weźmiesz blokera nagle przystępuje atak na nieprzygotowane i uśpione serce, które przez pewien czas było chronione. Nawet na ulotce jest napisane, że nie można pod żadnym pozorem NAGLE przestać brać blokera, bo może się to zakończyć nawet zawałem. Dlatego kończenie..

Częstoskurcz - ablacja - Str. 62

.. ...leków nasercowych ( blokerów? ), biorę tylko Accard, Magne B6, Kaldyum oraz na uspokojenie Sedam. UKG tez miałam wykonywane dwukrotnie, ale niczego nie stwierdzono. Coś tam z jakąś frakcją wyrzutową jest , ale podobno w granicach normy. Doktor, który skierował mnie na konsultacje do..

Echo serca - Str. 22

.. ...jakies leki( np. b - blokery )? Dlaczego pytam , bo z kolei nie ma dużych ilości bardykardii , czy lekarz nie opisywal np. bloku A - V? Zmiany rytmu na zastępczy? Bo z opisu wygląda to na zahamowanie zatokowe,ale trzeba by zobaczyc krzywe. Dlaczego pytam czy byla interpetacja lekaska ,..

Echo serca - Str. 23

.. ...,ale nie da sie leczyć przez internet! propranolol nie jest lekiem uspokajającym , jest b - blokerem ,wiec zwalnia czynność serca. ok rozumiem ale lekarz dał mi ten lek na uspokojenie i wyrownanie tętna...

Betaloc zok 50 raz dziennie

.. ...generalnie po beta - blokerach. Wydaje mi się, że jak go zażywam częściej czuję bóle w klatce piersiowej typu kłucie, gniecenie. Pozdrawiam was. Ja zażywam 100 - ke, a i piwko lubię wypic ( i to nie jedno ) wszystko jest oki. Ciśnienie jest na przyzwoitym poziomie ( nawet na kacu ). Fakt..

Jeszcze raz o dodatkowych skurczach

.. ...farmaceutyki. Jak już to beta - bloker lub srodki uspokajajace.W przypakach cięższych wybiera się mniejsze zło i daje się antyarytmiczne leki. Tak czy siak nie są one obojetne i zbyt doskonałe. Ekstrasystolia czyli własnie skurcze dodatkowe ma ponoc spory % populacji, wiekszosc ich nawet..

Podejrzenie zespołu WPW

.. ...powinno się stosować b - blokery ale to Cibie chyba niedotyczy. Pozdrawim : ) Witam. Ja rowniez mam miec Ablacje , czy nie obawiasz sie o powiklania zabiegu? nierozwaznosc lekarz itp.? ja mam 18 lat i sie boje..;/ bardzo byl bym wdzeiczny za odpowiedz.. pzdr U mnie wykryli zespół wpw w..

Nerwica lękowa - jak z nią walczyć? - Str. 2

.. ...uspokajające niż np. beta blokery. Czy Wy też tak macie? Czy to nie jest dowód na nerwowe podłoże tych wszystkich sensacji z serduchem? Czyli jednym słowem uspokoić i wyciszyć organizm a skurcze znikną bądź stana się sporadyczne? Hej przemas bylme dzisiaj w aptece zapytac sie o ten lek..

Nerwica lękowa - jak z nią walczyć? - Str. 6

.. ...asparginie i beta - blokerze, bo niestety mam też współistniejącą ( niewielką ) wadę serca. Ale i to mam zamiar ( za zgodą kardiologa ) odstawić i sprawdzić, czy przeżyję; ). Jedyne, czego mi brakuje to, jak napisał Vertico, przekopać się przez emocje i zidentyfikować źródło problemów. I..

Nerwica lękowa - jak z nią walczyć? - Str. 39

.. ...należy on do grupy beta - blokerów i faktycznie przywraca pracę serca do normy. Nie jest niebezpieczny i myślę, że nie odczujesz skutków ubocznych ( no chyba że się nakręcisz, jak to my potrafimy; ) ). Dodam może jeszcze to, że należy on do starszych leków, na rynku jest cała moc..

Nerwica lękowa - jak z nią walczyć? - Str. 86

.. ...przepisywali mi tzw.Beta - blokery,które miały nie dopuścić do tych napadów lub psychotropy.Zależało od lekarza danej dziedziny.Tylko jak już wcześniej wspomniałam ja do chemii jestem uprzedzona i nie brałam ani nie biorę na to zupełnie nic.Jeśli już,to np.Validol ( ziołowe tabletki )..

Tachykardia i metacord 50

.. ...EKG,tylko od razu przepisała bloker.Fakt, EKG wykazało,że serce zbyt szybko bije,ale moim zdaniem,może to też być wynik,np.zdenerwowania podczas badania,a nie od razu jakiejś anomalii. Jestem w kropce.Nie wiem jak zareaguje na ten lek,czy nie jest zbyt silny dla mnie...Ale muszę..

Wypadanie płatka zastawki dwudzielnej - Str. 2

.. ...Metoprolol jest beta - blokerem i oddzialuje wylacznie na serce. No cześć,wszystko zależy w jakim stopniu jest nieszczelna zastawka,powiem ci że nie sport ci zaszkodzi tylko zbyt ciężka praca.A z tymi lekami na obniżenie ciśnienia to trzeba uważać,one działają,ale brać je trzeba do końca..

Wypadanie płatka zastawki dwudzielnej - Str. 3

.. ...czasem małe dawki beta blokeru, zazwyczaj stosowane przez krótki czas, w przypadku małego dziecka mozna spróbowac zastawkę wzmocnic diętą bogatą w wit.:A,E,B1,B6,B2 i wapń, wskazane jest zażywanie magnezu ( zwykle 500 mg dwa razy dziennie ) w przypadku mniejszych dzieci wystarczy raz,..

Wypadanie płatka zastawki dwudzielnej - Str. 4

.. ...leków z grupy beta - blokerów. U pacjentów bezobjawowych, po wykluczeniu innych patologii serca oraz zaburzen jego rytmu w badaniu holterowskim, nie ma przeciwskazań do podjęcia pracy, z wyjątkiem ciężkiej fizycznie. Zwykła rekreacyjna aktywnośc fizuczna też nie jest pzreciwskazana. Nie..

Wypadanie płatka zastawki dwudzielnej - Str. 6

.. ...) czy to też beta - bloker? rytmonorm jest na zaburzenia rytmu, do tego biore jeszcze bemecor który jest beta - blokerem. jak tam się czujecie po weekendzie? Spokojnie z waszymi sercami? Illusioned angel, gdzie idziesz na studia? witam wsztstkich serdecznie! Super ciepły weekend i..

Leki na arytmię to bzdura!

.. ...powiedzial jak to z beta - blokerami jest, ze niestety trzeba bedzie utrafic na ten odpowiedni, bo tak jak ktos z was napisal kazdy organizm jest inny.. Kazdy organizm reaguje inaczej zeby dobrac odpowiedni lek musialam brac rozne leki az wreszcie moj organizm zareagowal pozytywnie. Bez..

Napadowy częstoskurcz - kiedy ablacja?

.. ...pozdrawiam wszystkich p.s.co do beta blokerów i leków na nadciśnienie to nie są obojętne dla zdrowia, mogą wywoływać i nasilać alergie, ja na przykład ciągle chodze w plamach a od dawna ich nie biorę...

Duży puls - Str. 2

.. ...niewielka dawke beta blokera i wszystko wroci do normy, glowa do gory pozdrowieniaa ty lukaszu nie rzucaj slów na wiatr i nie dołój innych jesli sie na tym nie znasz!!! mam 41 lat durze cisnienie190/ 120 puls 126 w jaki sposub obnizyc puls. prosze bardzo o odpowiedz . Bronislaw najlepiej..

Ablacja - kompendium wiedzy - Str. 2

.. ...jakies nowinki ? Czy beta blokery sa wskazane, biorac pod uwage, ze nie mam juz cech preekscytacji ? Mam wrazenie, czytajac posty na wielu forach na swiecie, ze kardiolodzy rozkladaja rece, mowiac trzeba czasu, bo serce musi dojsc do siebie, serce musi sie przyzwyczaic, to minie z..

Ablacja - kompendium wiedzy - Str. 6

.. ...Cordaronu i dodatkowego beta blokera, nie potrzebna była kardiowersja ani inne wzmożone działanie a jedynie moje stałe leki podawane drogą dożylną i oczywiste mieszanki polaryzujące. Jednak w tym roku, 16 czerwca, wystąpił u mnie nagle częstoskurcz na około 150HR/min co mnie zbytnio nie..

Ablacja - kompendium wiedzy - Str. 15

.. ...imprez, tancow itp,a b - blokerow nie moglam brac bo mam astme oskrzelowa i alergie.Bralam wtedy przez 8 miesiecy isoptin i przez ten czas nie mialam czestoskurczu,ale serce i tak szybko bilo i skurcze czulam jako slabe,dretwialy mi rece,wiec odstawilam ten lek.Po trzecim napadzie,tym..

Ablacja - kompendium wiedzy - Str. 16

.. ...jest od roku beta - blokerem.Mialam przypadek już 4 lata temu z sercem i trafiłam na badania do szpitala,nic wtedy nie wyszlo bo nie miałam robionego holtera,ale i tak dostałam juz leki na serce.Niestety po wyjściu lekarz pierwszego kontaktu odstawił je jak sie skończyły,chodziłam tak 4..

Kardiomiopatia rozstrzeniowa - Str. 5

.. ...bierzecie dawki beta blokerow. Moj maz bierze od miesiaca Vivacor polowe najmniejszej dawki czyli 3 mg. Przeczytal na ulotce ze optymalna dawka to jest 25 dziennie a on po tej minimalnej czuje sie slabo.Probowali mu zwiekszyc ale poczul sie gorzej i znowu wrocili do najmniejszej. Czy..

Kardiomiopatia rozstrzeniowa - Str. 27

.. ...komora oczywiscie beta blokery itd .norma zadnych zmian przez prawie 4 lata nikt mi nic nie mowi zaden lekarz co moge czego nie moge mam tego dosyc mam dola od czterech lat .dwa miesiace temu zalozyli mi icd z pacemaker ( stymulator serca ) fajnie jestem wdzieczny ale ja dalej nic nie..

Po ablacji - Str. 8

.. ...( na początek beta - bloker, później nie wiadomo jeszcze co ), za jakiś dłuższy czas ponowna ablacja... Nie powiem, podbudowana tym nie jestem :/ Pocieszcie, proszę... Powiedzcie, że w końcu będę kiedyś mogła żyć normalnie, a nie męczyć się ekstremalnie przy byle jakim wysiłku z..

Po ablacji - Str. 9

.. ...mowy abym nie brala betablokerow lub lekow na nadcisnienie bo kiedy cisnienie podnosi sie powyzej 160 to zaraz zaczynaja sie migotki ale od miesiaca dretwieje mi lewa reka i lewy bok w okolicach piersi czy ktos z Was mial takie dolegliwosci prosze o odpowiedz bede wdzieczna Witam mam..

Po ablacji - Str. 22

.. ...dadza na jakis czas beta bloker czy cos. Co to za zycie z tym cholerstwem. Lekarze zaproponowali mi ablacje. Co sądzicie o Klinikach w Łodzi?Czy któraś z pań po ablacji była w ciąży?Są z tym jakieś problemy?A jak z intensywnym życiem zawodowym i pracą zmianową?Czy po tym zabiegu można..

Niskie tętno

.. ...Jeśli bierzesz beta blokery to może taki byc. Najcześciej 50 - 60, ale zdarza sie troche nizej. Jeśli uprawiasz sport wytrzymałościowy to inna sprawa - wtedy to norma pozdrawiam Witam, od bardzo dawna ( ponad 20 lat ) leczę wysokie ciśnienie, choć słowo leczę nie całkiem odpowiada..

Zespół Barlowa i poród naturalny czy cesarka?

.. ...jakiś lek najlepiej b - bloker: bisocard, pół tabletki z 5 mg na początek to naprawde olbrzymia dawka. Na początku może być z tym ciężko, ale szybko się człowiek przyzwyczaja : - ). Należy sprawdźić czy się ma prawidłowe ciśnienie. Oczywiście brać magnez by uniknąć zaburzeń rytmu serca i..

Zespół Barlowa i poród naturalny czy cesarka? - Str. 2

.. ...przypisał mi beta - bloker - bisoprolol ( ConcorCor 1,25 ). Czy są efekty - napiszę za jakiś czas ;P Pozdrawiam! Co to znaczy, że masz objawy raz na 1,5 - 2 m - ce? Ja też mam tą chorobę. Urodziłam dwoje dzieci - zdrowych.Lekarz powiedział mi że nie jest to nic grożnego, że można z tym..

Czy mam nerwicę serca?

.. ...Dziwne jest to, że beta blokery jeśli w ogóle działają to przez kilka m - cy potem muszę szukać nowego leku, a po roku czy dwóch okazuje się, że ten poprzedni lek znowu na mnie działa. Wariactwo! droga kasiu około 3 lat temu miałam straszne takie same obiawy jak ty ,rozumiem cie jak się..

Propranolol

.. ...niestety branie beta - blokerow powoduje utrate tych pierwiastków czego przyczyna moga byc wlasnie drgania miesni i zaburzenia ich kurczliwosci, pozdrawiam Ma 8 msc synka.Ma zespół wydłużonego QTc.Od 4 msc bierze Propranolol.Czy ten lek ma wpływ na jego rozwój? Czy mogą się z tym wiązać..

Propranolol - Str. 2

.. ...1 )Po co łączyć b - blokery selektywne z nieselektywnymi? betaloc jest selektywny i działa bardziej, ze tak powiem na sprawy kardiologiczne 2 )jakby ta osoba zjadła całe opakowanie propranololu, to mogłoby dojść do zatrzymania akcji serca Jak to po co łączyć.... No przecież dlatego, że..

Ablacja - Str. 7

.. ...ważne branie tych beta blokerów w ciąży nie jest wskazane, więc ablacja na przyszłość uratowała mnie od tego problemu : ) Bardzo bym prosiła o opisanie wyniku. Robiłam holtera i mam takie wyniki!! Zarejestrowano 103530 pobudzeń Rytm prowadzAcy zatokowy o czestosci 74/min zarejestrowano..

Nerwica - czy na pewno? - Str. 2

.. ...jednoczesnie antydepresanty i blokery ? nie gryza sie? Witam Wiem co Cie neka bo tez tak mialam i jest to zupelnie normalne.Ztym trzeba sie nauczyc zyc,a mowiac inaczej trzeba kazdy nawet najmniejszy problem zaraz rozwiazac.Nie wolno sie zadreczac.Bedzi8e to dla Ciebie dziwne ale ja nie..

Nerwica - czy na pewno? - Str. 3

.. ...domyślałem. Mam jakiś betabloker ( Metacard ) ale go nie używam, jesli nie muszę. Na szczęści od kilku miesięcy nie muszę : ) Moim zdaniem na tym własnie polaga nerwica - raz coś ci jest a potem ci juz nie jest, a jest ci co innego albo nic, co tez się zdarza. Marcin Twój post mnie..

Nerwica - czy na pewno? - Str. 37

.. ...serca nie koniecznie blokery sa inne. Mnie lekarze tez olewali a ja glupia sie sluchalam i teraz mam za swoje.Problemy z kreg.mam od 12 lat,do tego doszlo serce i nadcisnienie,obecnie biore mnostwo lekow,na depresje i nerwice rowniez.Problemy z pulsem mialam juz w dziecinstwie ale..

Nerwica - czy na pewno? - Str. 76

.. ...musialam wrocic do beta - blokera niestety.A doo jakiego lekarza TY chodzisz jesli moge spytac i czemu 2 raz bedziesz miala holtera,co wyszlo w pierwszym? Chodze do kardiologa( wybacz ale nazwiska niechce podawać bo i tak pewnie Ci to nic nie da bo to mała miejscowość gdzie mieszkam )..

Ablacja i ciąża

.. ...ciąże nie brać beta blokerów i rodzić zdrowe dzieci. Po ablację wielka ulga zero zero zero problemów z sercem. duża różnica. Teraz trochę się boję bo wiele nie odczekałem no ale jakoś tak wyszło i mam nadzieję że wszystko będzie dobrze. Jak najbardziej polecam ablację przed ciążą a to..

Niedomykalność mitralna 1 z wypadaniem - Str. 2

.. B - bloker to nie tylko lek na nadciśnienie a przeciwskazaniem do stosowania jest ciśnienie poniżej 100. Zwalnia on także akcję serca - spowalnia rytm serca. Prosze zaufać lekarzowi on naprawde wie co robi: ) Niedomykalność jest bardzo częsta - problemem staje sie gdy powoduje groźne objawy. Jeśli wszystko..

Kardiowerter / defibrylator serca (ICD) - Str. 10

.. ...komora oczywiscie beta blokery itd .norma zadnych zmian przez prawie 4 lata nikt mi nic nie mowi zaden lekarz co moge czego nie moge mam tego dosyc mam dola od czterech lat .dwa miesiace temu zalozyli mi icd z pacemaker ( stymulator serca ) fajnie jestem wdzieczny ale ja dalej nic nie..

Ablacja - opis i przebieg

.. ...zmienione leki z Beta - blokerów na antyarytmiczne. Niestety leki nic nie pomagały. Ataki były i stawały się coraz częściej. Tak więc zrobiłem holtera który jak zwykle nic nie wykazał oprócz tylko kilka pojedynczych pobudzeń komorowych. Więc wspólnie z lekarzem zadecydowaliśmy o ablacji...

Poranne szybkie bicie serca - dlaczego? nerwica - Str. 2

.. ...napadowy.W dodatku beta - blokery nie likwidują tych problemów skutecznie. Mnie kiedyś bardziej pomagały leki przeciwlękowe np. Neurol lub Pramolan. A były też okresy gdy pomagał dłużej zażywany Koenzym Q10 oraz magnez. Jest jednak coś co do dziś przynosi mi ulgę; wygadanie się a..

WPW co to takiego?

.. ...stosować digoksyny ani blokerów kanałów wapniowych. W oczekiwaniu na ablację lub u chorych, którzy nie zgadzają się na leczenie inwazyjne, profilaktycznie można stosować beta - blokery, propafenon lub sotalol. Powyżej krótko o zespole WPW.Zastanawiam się jednak,czy wszystkie..

Pytania do lekarza, bo to bigeminia z Holtera? - Str. 2

.. ...teraz ) i ratuję się B blokerami, które niewiele mi dają za to znacznie obniżają ciśnienie i puls. Ja widzę wyraźnie, że aktywność fizyczna jest dobra a moment gdy usiądę na fotelu lub położę się wieczorem sprzyja arytmii. Lepiej jest mi spać na prawym boku, na lewym mam częściej...

Arytmia serca?

.. ...magnez i jakis beta - bloker po pol tabletki dziennie ale ja nie wykupilem tylko bralem magnez, skurcze tak i tak mam nadal, tak wiec wybralem sie na holtera i akurat w tym dniu co bylo badanie czulem sie swietnie ale wyczulem 3 takie szarpniecia i co sie okazalo,okazalo sie ze to co..

Bardzo płytki oddech i płatek zastawkowy

.. ...zrewidować dawkę B - blokera ( propranolol )Nie wiem jaką ma pani akcję na tym leku( moze po prostu dla pani organizmu zbyt wolną ). W tym przypadku może pomóc zwyczajne zmniejszenie dawki lub zmiana leku. Kiedy wiemy że B - bloker jest zbyt silny - kiedy pojawiają sie objawy typu..

Kołatania serca, to nerwica? - Str. 2

.. ...sectral - są to betablokery które napewno pomogą ci w normalnym funkcjonowaniu - nie obawiaj sie ! pozdrawiam i zyczę zdrówka Hej Elu. Ja mam podobny problem - czytam za dużo ulotek. Kiedy lekarz przepisał mi Betalock stwierdziłam, że chyba zwariował, bo podaje się go głównie osobom po..

Niski puls po concorze 2,5

.. ...wystarczała teraz biore beta - bloker z tej samej grupy bisocard 15. No ja też biorę concor 2.5 dokładnie od wczoraj po pół tabletki rano i wieczorem. Puls w granicach 63/70 ciśnienie 133/90 ale to sie zmienia zazwyczaj 120/80 czyli prawidłowe.Problem w tym że sam się nakręcam nie mogę..

Do tych którym pomogły betablokery!

.. ...tych,którym pomogły betablokery uporać się ze skurczami dodatkowymi - czy po pierwszej dawce leku nastapiła poprawa czy braliście przez jakis czas i dopiero arytmia ustąpiła?Tak myślę,że może ja zbyt szybko odkładałam leki nie widząc poprawy. Witaj Aneto! w moim przypadku lek z tej grupy..

Betablokery a powolne tętno

.. ...prace serca? Zadaniem b blokerów jest właśnie zwolnienie akcji serca. Tętno jest w porządku do momentu kiedy pojawiają sie objawy tzn. zawroty głowy, omdlenia. Jesli blokery nie wygaszają skurczy dodatkowych to trzeba zmienic leczenie. betablokery powoduja mniejsze zapotrzebowanie serca..