Choroba wieńcowka

Niewydolność serca

.. ...niewydolności serca. choroba wieńcowa ( niedokrwienna ); nadciśnienie tętnicze; wada zastawkowa; kardiomiopatia: rozstrzeniowa, przerostowa; infekcje obejmujące mięsień sercowy; inne. Objawy niewydolności serca. Najczęściej występującymi klinicznie objawami niewydolności serca jest..

STENT

.. ...jak i cierpiącym na chorobę niedokrwienną. W czasie każdej angioplastyki rozważana jest konieczność założenia stentu. Stentowanie. ETAP 1 - wprowadzenie balonika i stentu do tętnicy wieńcowej. W tej fazie stent jest złożony i obejmuje balonik. ETAP 2 - napompowanie balonika ciśnieniem od..

Triglicerydy (trójglicerydy)

.. ...częstością występowania choroby niedokrwiennej serca jest mniej jasna niż w przypadku cholesterolu LDL i HDL. Wiadome jest, że podwyższone stężenie LDL w osoczu a obniżone HDL wpływają na przyspieszenie rozwoju zmian miażdżycowych w naczyniach wieńcowych. Fakt, że nie do końca poznana..

Wstrząs kardiogenny

.. ...wyrzutowej. niestabilna choroba wieńcowa i zawał serca zapalenia mięśnia sercowego niedomykalność ujść tętniczych kardiomiopatia przerostowa leki kardiodepresyjne ( inotropowo ujemne ) zwężenie ujść tętniczych zator tętnicy płucnej zaburzenia rytmu ( bradyarytmie ) Leczenie wstrząsu..

Scyntygrafia perfuzyjna

.. ...scyntygrafii perfuzyjnej. choroba wieńcowa, zwłaszcza w przygotowaniu do wszczepienia by - passów lub koronaroplastyki; nietypowe formy zawału mięśnia sercowego; elektrokardiograficzne i/lub biochemiczne trudności diagnostyczne zawału mięśnia sercowego ( kolejny zawał ), blok odnogi,..

Przerost mięśnia sercowego (przerost lewej komory serca)

.. ...częstszą przyczyną objawów choroby niedokrwiennej serca. Objawy choroby niedokrwiennej serca spowodowane są przyspieszeniem rozwoju miażdżycy w naczyniach wieńcowych i zwiększonego zapotrzebowania mięśnia sercowego na tlen ( wzrasta masa mięśnia sercowego a naczynia wieńcowe nie mają..

By-passy

.. ...wykonywana jest u osób z chorobą wieńcową, u których nie można uzyskać poprawy ukrwienia mięśnia sercowego poprzez wykonanie angioplastyki wieńcowej. Angioplastyka ( PTCA ) jest to poszerzenie zwężonego naczynia wieńcowego specjalnym balonikiem, który wypełniany powietrzem powoduje..

Kontrapulsacja wewnątrzaortalna

.. ...zawału; niestabilna choroba wieńcowa; powikłania zawału - ostra pozawałowa niedomykalność zastawek, ubytek przegrody międzykomorowej; krańcowa niewydolność krążenia u chorych oczekujących na transplantację serca. Przeciwwskazania kontrapulsacji. niedomykalność aortalna; rozwarstwiający..

Test wysiłkowy EKG

Test wysiłkowy EKG

.. ...diagnostyka nieinwazyjna choroby niedokrwiennej serca ( powtarzające się bóle w klatce piersiowej ); każdy pacjent po zawale serca ma robioną próbę wysiłkową; diagnostyczne badanie po angioplastyce naczyń wieńcowych ( poszerzenie zwężonego światła przy użyciu specjalnego balonu ); test..

Brachyterapia wieńcowa

.. ...wieńcowa jest ostatnim osiągnięciem w leczeniu choroby niedokrwiennej serca i zapobieganiu restenozy w poszerzonych tętnicach; wykazano, że jej stosowanie istotnie zmniejsza występowanie zjawiska restenozy...

Choroba niedokrwienna serca (choroba wieńcowa)

Choroba niedokrwienna serca (choroba wieńcowa)

.. Choroba niedokrwienna serca ( IHD, ischaemic heart disease, Angina pectoris, dławica piersiowa, choroba wieńcowa ) to objawowy okres miażdżycy naczyń wieńcowych. Spowodowana jest zmianami morfologicznymi w naczyniach wieńcowych lub naczyniach ich odgałęzień. Choroba niedokrwienna serca to ostre lub..

Czynniki ryzyka choroby niedokrwiennej serca

.. Czynniki ryzyka choroby niedokrwiennej serca ( choroba wieńcowa ) podzielić można na: Czynniki nie podlegające modyfikacji ( nie mamy na nie wpływu ). wiek: mężczyźni powyżej 45 roku życia, kobiety powyżej 55 roku życia; płeć męska; wczesne występowanie choroby wieńcowej w rodzinie. Czynniki podlegające..

Hibernacja mięśnia sercowego w chorobie wieńcowej

.. Choroba niedokrwienna serca ( choroba wieńcowa ) występuje powszechnie i jest jedną z głównych przyczyn zgonów w Polsce. Postępy profilaktyki i terapii choroby niedokrwiennej serca znacznie wpłynęły na zmniejszenie umieralności jednak choroba wieńcowa wciąż pozostaje jedną z najważniejszych przyczyn..

Dieta obniżająca poziom cholesterolu

Dieta obniżająca poziom cholesterolu

.. ...wieńcowych a co za tym idzie choroby niedokrwiennej serca. Wszyscy pacjenci, u których stwierdzono zaburzenia lipidowe powinni zacząć się leczyć zarówno farmakologicznie jak i poprzez stosowanie odpowiedniej diety. Odpowiednia dieta pozwala ograniczyć rozwój miażdżycy naczyń wieńcowych,..

Bóle w klatce piersiowej o podobnym do dławicy charakterze

Bóle w klatce piersiowej o podobnym do dławicy charakterze

.. ...istnieją inne, oprócz choroby wieńcowej, stany chorobowe powodujące bóle w klatce piersiowej o podobnym do dławicy charakterze?. Tak. Wiele jednostek chorobowych objawia się bólami w klatce piersiowe, a kilka z nich daje objawy łudząco podobne do dławicy. Diagnostyka różnicowa..

Akineza

.. ...może dojść na podłożu choroby wieńcowej, jak również w przebiegu niektórych zaburzeń rytmu, w przebiegu kardiomiopatii, zapalenia mięśnia sercowego czy chorób tkanki łącznej przebiegających z zajęciem mięśnia sercowego ( np. twardzina układowa, sarkoidoza ). Spadek kurczliwości mięśnia..

Atenolol

.. ...stosowany w leczeniu choroby niedokrwiennej serca ( choroba wieńcowa ), w profilaktyce wtórnej zawału serca, w leczenie nadciśnienia tętniczego. Wpływ beta - adrenolityków na układ bodźcotwórczy serca jest też wykorzystywany w leczeniu niektórych zaburzeń rytmu ( tachyarytmie ). Beta -..

Betaadrenolityki (beta-blokery)

Betaadrenolityki (beta-blokery)

.. ...wykorzystywane w leczenie choroby wieńcowej ( zwolnienie rytmu serca wiąże się ze zmniejszeniem zapotrzebowania mięśnia sercowego na tlen ), nadciśnienia tętniczego ( zmniejszenie częstości pracy serca oraz poprzez hamujący wpływ na okład renina - angitensyna - alodsteron ), także w..

Ból w klatce piersiowej

Ból w klatce piersiowej

.. ...towarzyszyć wielu jednostkom chorobowym. Poniżej wymienionych i pokrótce opisanych jest tylko kilka. W przypadku bólu w klatce piersiowej kluczowe jest wykluczenie jego kardiologicznych przyczyn. Przyczyną może być choroba wieńcowa serca. Zawsze należy też wykluczyć zawał serca, który..

Ból serca

Ból serca

.. ...zaawansowanych postaciach choroby niedokrwiennej serca ból wieńcowy występuje także w spoczynku. Jego częstotliwość i nasilenie jest zależna od stopnia zwężenia naczyń wieńcowych i zaawansowania choroby. Dolegliwości utrzymują się kilka minut. Charakterystyczne jest ustępowanie bólu po..

Blok lewej, prawej odnogi pęczka Hisa

.. ...Dolegliwości wynikają z choroby podstawowej, czyli niewydolności serca, choroby niedokrwiennej serca ( choroby wieńcowej ), kardiomiopatii, zaburzeń rytmu ( tachyarytmie ), wad serca czy jako działanie niepożądane niektórych leków antyarytmicznych itd. Blok lewej odnogi jest częstszy niż..

Blok przedsionkowo-komorowy

.. ...zaburzeniami elektrolitowymi, chorobą wieńcową serca. Może również wystąpić u zupełnie zdrowego człowieka, w pewnych sytuacjach jest uznawany za normę ( na przykład przy bradykardii, czyli zwolnieniu rytmu serca poniżej 60 uderzeń na minutę ). Blok pierwszego stopnia zwykle nie wymaga..

Diltiazem (Blocalcin, Dilzem, Dilocard, Diltiazem, Oxycardil)

.. ...niektórych zaburzeń rytmu i w chorobie wieńcowej. Diltiazem jest także w powodzeniu stosowany w dławicy Prinzmetala. Blokery kanałów wapniowych są również stosowane w leczeniu napadów migrenowych ( obecnie uważa się, że jednym z zaburzeń leżących u podłoża migreny są skurcze naczyń..

Dławica Prinzmetala

.. ...Prinzmetala ) jest to postać choroby wieńcowej serca, w której dolegliwości bólowe nie wynikają ze zmian miażdżycowych obecnych w tętnicach wieńcowych serca ale są wywołana skurczem tych tętnic. Przyczyny występowania skłonności do kurczenia się tętnic wieńcowych nie są znane, sam skurcz..

Werapamil (Isoptin, Lekoptin, Staveran, Veratens)

.. ...wykorzystywane w terapii choroby niedokrwiennej serca ( choroba wieńcowa ), nadciśnienia tętniczego, niewydolności serca w przebiegu kardiomiopatii. Werapamil rozkurcza naczynia krwionośne, również wieńcowe, oraz zmniejsza zapotrzebowanie serca na tlen - stąd jego zastosowanie w wyżej..

Hipokineza

.. ...serca, oznacza kurczliwość mięśnia zmniejszoną w stosunku do normy. Hipokineza najczęściej świadczy o niedokrwieniu danego fragmentu mięśnia sercowego na różnym tle ( najczęściej na tle choroby wieńcowej )...

Enalapril (Benalapril, Enarenal, Ednyt, Enap, Enazil, Epril, Mapryl)

.. ...omdlenia, u pacjentów z chorobą wieńcową możliwe jest także wystąpienie bóli wieńcowych, itd ). Ciekawym efektem niepożądanym leków ACE - I jest wystąpienie uciążliwego, suchego kaszlu. Jest to wskazanie do odstawienia ACE - I i zastąpienie ich lekami z grupy antagonistów receptorów..

Trimetazydyna (Metazydyna, Preductal, Trimetaratio)

.. ...wykorzystywania w leczeniu choroby niedokrwiennej serca - zmniejsza częstość występowania bólów wieńcowych, zwiększa tolerancje wysiłku. Trimetazydyna stosowana jest także w chorobach przebiegających z zaburzeniami ukrwienia siatkówki oka oraz przy zawrotach głowy różnego pochodzenia...

Próba wysiłkowa

Próba wysiłkowa

.. ...pacjentów podejrzanych o chorobę wieńcową posiadających prawidłowy zapis EKG w spoczynku, do oceny wydolności wysiłkowej u chorych z rozpoznaną choroba wieńcową, po zawale serca oraz po leczenie reperfuzyjnym ( balonikowanie lub stentowanie naczyń wieńcowych ). Próbę wykonuje się także w..

Tętnice wieńcowe

Tętnice wieńcowe

.. ...przebiegu przewlekłej choroby niedokrwiennej serca, w odpowiedzi na postępujące zwężenia którejś z tętnic wieńcowy, następuje stopniowe poszerzanie tych drobnych połączeń. Wytwarza się tak zwane krążenie oboczne, które w sytuacji całkowitego zamknięcia światła jednego z dużych odgałęzień..

Choroba Kawasaki

.. Choroba Kawasaki ( zespół śluzowo - skórno - węzłowy ) występuje u małych dzieci, dotyczy głównie naczyń wieńcowych. Nadmierna odpowiedź układu odpornościowego po kontakcie z wirusem lub bakterią ( dokładna etiologia choroby wciąż nie jest znana ) wywołuje uogólniony stan zapalny naczyń wieńcowych,..

Miażdżyca naczyń trzewnych

.. ...porównuje się do stabilnej choroby niedokrwiennej ( łac. angina pectoris ). Zwężone naczynia wieńcowe zapewniają odpowiednie ukrwienie mięśnia sercowego w warunkach optymalnych. Zawodzą jednak w przypadku wysiłku, gdy, wraz ze wzrostem częstości serca, wzrasta jego zapotrzebowanie na..

Sercowy zespół X (kardiologiczny zespół X)

.. ...wieńcowych. Jedynym objawem choroby są bóle zamostkowe, podobne do tych w chorobie niedokrwiennej serca ( tzw. bóle wieńcowe ). Nasilenie dolegliwości może być jednak większe, a podjęzykowe podanie nitrogliceryny często nie przynosi pożądanych efektów. W toku diagnostyki przeprowadza się..

Ból w klatce piersiowej u dziecka

.. ...odruchowo wiązana z chorobami serca. U osób dorosłych wystąpienie tego typu bólu faktycznie obliguje lekarza do wykluczenie przede wszystkich choroby niedokrwiennej serca ( choroby wieńcowej ). U dzieci jednak tego typu dolegliwości niezmiernie rzadko związane są z sercem i układem..

Acebutolol (Abutol, Abutol long, Sectral)

.. ...zaburzeń rytmu serca oraz w chorobie niedokrwiennej serca. W tej ostatniej zmniejsza ryzyko wystąpienia zawału ( profilaktyka wtórna lub pierwotna ) oraz zmniejsza częstość występowania i nasilenie wieńcowych epizodów bólowych ( acebutolol zmniejsza zapotrzebowanie serca na tlen )...

Aterotromboza (zakrzepowe powikłania miażdżycy)

.. ...leczeniem różnych postaci choroby niedokrwiennej serca ( miażdżyca tętnic wieńcowych ), choroby tętnic obwodowych oraz choroby naczyń mózgowych. Powikłania związane z tworzeniem się blaszek miażdżycowych wiążą się głównie z uszkodzeniem komórek śródbłonka, tendencją do nadkrzepliwości..

Poranny wzrost ciśnienia tętniczego

.. ...miażdżyca, cukrzyca, choroba niedokrwienna serca, itp ) naczynia wieńcowe czy naczynia mózgowe są uszkodzone, poranne wzrosty ciśnienia stanowią dodatkowe obciążenie, które może okazać się krytycznym. Stwierdzenie wysokich wartości ciśnienia tętniczego w godzinach porannych u osoby..

Szczepionka przeciw nadciśnieniu

.. ...przyczyna połowy przypadków choroby wieńcowej i około 75 procent udarów mózgu. Szacuje się, że na nadciśnienie cierpi 25 procent ludności świata, zaś w Polsce - niemal 30 proc. dorosłych. Szwajcarska firma Cytos opracowała szczepionkę przeciwko hormonowi angiotensynie, odpowiedzialnemu..

Buraki obniżają ciśnienie krwi

.. ...przyczyna połowy przypadków choroby wieńcowej około 75 procent udarów mózgu. Szacuje się, że na nadciśnienie cierpi około 25 procent ludności świata, zaś w Polsce - niemal 30 proc. dorosłych. Buraki oprócz witaminy C i B1 zawierają wiele makro - i mikroelementów, dużo wapnia, magnezu,..

Nowe kanony rehabilitacji kardiologicznej

.. ...znajomości zasad zapobiegania chorobom. W Polsce ponad milion osób choruje na chorobę wieńcową. Rocznie odnotowuje się także około 100 tys. zachorowań na zawał mięśnia sercowego. Z dostępnych prognoz epidemiologicznych oraz obserwacji praktycznych wynika, że liczba zachorowań na zawał..

Terapia genowa w kardiologii

.. ...pomocna np. u pacjentów z chorobą wieńcową, u których zawodzą tradycyjne metody leczenia. W chorobie wieńcowej powstają zmiany miażdżycowe zwężające światło tętnic wieńcowych, co prowadzi do niedokrwienia mięśnia sercowego i zawału serca. Niestety, wiele metod dotychczas stosowanych,..

Pionierskie badanie polskich kardiologów

.. ...passów u pacjentów z chorobą pnia lewej tętnicy wieńcowej, przeprowadził polsko - amerykański zespół kardiologów i kardiochirurgów. W badanie na grupie 105 pacjentów było zaangażowanych kilka ośrodków, przede wszystkim Polsko - Amerykańskie Kliniki Serca w Ustroniu i Górnośląskie Centrum..

Jak stresująca praca niszczy serce

.. ...prowadzi do rozwoju choroby wieńcowej - informują badacze brytyjscy na łamach pisma European Heart Journal . Już wcześniejsze badania wykazały, że stresująca praca zwiększa ryzyko choroby wieńcowej serca, ale biologiczny mechanizm odpowiedzialny za ten związek nie był do końca znany -..

Zbyt szybkie bicie serca jest także niepokojącym objawem

.. ...Krzysztof Filipiak. Choroba wieńcowa jest podstępna - aż w 35 proc. przypadków zaczyna się ( i kończy ) nagłym zgonem z powodu zatrzymania krążenia. W pozostałych przypadkach pojawia się zespół wieńcowy, dławica piersiowa czy atypowy ból. Ogółem z powodu choroby wieńcowej umiera około 24..

Iwabradyna obniża ryzyko zawału serca

.. ...o 36 proc. u osób z chorobą wieńcową serca - poinformowali kardiolodzy konferencji prasowej w Warszawie. Jak podkreślił prof. Krzysztof Filipiak z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, korzyści z tego leku mogą odnieść zwłaszcza ci pacjenci z chorobą wieńcową, których tętno wynosi 70..

Uwaga na zbyt szybkie tętno spoczynkowe

.. ...rytm serca u osób z chorobami wieńcowymi to - zdaniem specjalistów - jeden z niedocenianych dotąd czynników zwiększających u nich ryzyko wystąpienia zawału, udaru i innych powikłań. Również osoby uważające się za zdrowe, u których serce w stanie spoczynku bije powyżej 80 uderzeń na..

Metoda OCT na zawał serca

.. ...pacjentów z zaostrzeniem choroby wieńcowej - powiedział w środę doktor Dudek. Zwrócił on jednak uwagę, że ten dosyć niski wskaźnik można jeszcze zredukować. Według niego należy przejść przy leczeniu pacjentów z zawałem serca z poziomu obrazowania angiograficznego na ultrasonografię..

Lepsza diagnostyka choroby wieńcowej serca

.. ...znacznie lepszą diagnostykę choroby wieńcowej serca. Substancja ta może być wykorzystana jako czynnik kontrastujący dla zobrazowania pracy serca, co uwidacznia ewentualne dysfunkcje układu wieńcowego serca, donosi Dalton Transactions. Choroby serca, w tym dusznica bolesna inaczej zwana..

Szybsze tętno w spoczynku a zawał serca

.. ...między tętnem a zawałem okazał się słabszy niż na przykład między papierosami a cukrzycą. Wcześniejsze badania wykazały, że pomiar tętna w spoczynku pozwala przewidzieć epizody choroby wieńcowej u mężczyzn...

Gruba szyja a choroby serca

.. ...zwiększonym ryzyku wystąpienia choroby wieńcowej mówi się, gdy poziom HDL spada poniżej 40 mg/dl w przypadku mężczyzn i 50 mg/dl w przypadku kobiet. Jak twierdzi prof. Jimmy Bell z MRC Clinical Sciences Centre, wyniki tych badań stanowią dowód na to, że stan zdrowia zależy nie tyle od..

Prace nad bezpieczniejszymi stentami wieńcowymi

.. ...stosowanych u osób z chorobami układu krążenia - informuje dr Tomasz Ciach z LIB. Jak wyjaśnił, zastosowane w stentach polimery nowej generacji - wydzielające leki i zbliżone budową do naturalnej wyściółki naczynia krwionośnego - zminimalizują prawdopodobieństwo ponownego zarośnięcia..

Diagnostyka choroby wieńcowej serca poprzez białka z moczu

.. ...prawidłowo zdiagnozować chorobę wieńcową u 84 proc. chorych. Zdaniem kierującego badaniami kardiologa Constantina von zur Muehlena, wyniki te rodzą duże nadzieje na to, że analiza białek w moczu znajdzie zastosowanie w diagnostyce choroby wieńcowej. Jest to o tyle ważne, że metoda ta..

Tanie leki przeciwnadciśnieniowe okazały się najlepsze

.. ...jeden czynnik ryzyka choroby wieńcowej. Około połowę stanowiły kobiety. Jako podwyższone zdefiniowano ciśnienie powyżej 140/90. Losowo wybranym osobom podawano jeden z trzech leków: moczopędny chlorotalidon, amlodypinę - bloker kanału wapniowego lub lizynopril z grupy inhibitorów..

Każda minuta ważna przy ostrym zawale serca

.. ...jest to pierwszy objaw choroby wieńcowej, powiedział prof. Opolski. Przyjmuje się, że niedotlenienie mięśnia sercowego nie powinno utrzymywać się dłużej niż dwie godziny, bo zawał stale się powiększa i może dojść do nieodwracalnego uszkodzenia serca - zaznaczył prof. Lech Poloński ze..

XIII Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

.. ...współczesnej kardiologii: chorobie wieńcowej, wadach serca, a także o niewydolności serca i zaburzeniach rytmu. Jest szansa, żeby przekazać tę wiedzę lekarzom, którzy nie mogą się dowiedzieć o nowościach w kardiologii ani o zmianach w postępowaniu diagnostycznym czy terapeutycznym na..

Stres częstą przyczyną zawału

.. ...dotyczy czynników ryzyka choroby wieńcowej u osób młodych - między 18. a 30. rokiem życia - wykazał, że ryzyko nadciśnienia tętniczego jest dwa razy wyższe u osób określanych jako niecierpliwe, czyli żyjące w ciągłym pośpiechu. Stres zwiększa aktywność układu współczulnego, co powoduje..

Bierne palenie szkodzi tętnicom nastolatków

Bierne palenie szkodzi tętnicom nastolatków

.. ...istotną rolę w rozwoju choroby wieńcowej i innych problemów z układem krążenia. U nastolatków wdychających najwięcej dymu tytoniowego ściana tętnicy szyjnej była o 7 proc. grubsza niż u nastolatków najmniej narażonych na bierne palenie, a ściana aorty - o 8 proc. grubsza. Ponadto, wraz..

Kołatania, ablacje - okiem dochtora

.. ...zdrowym sercu ( bez wady, choroby wieńcowej itp )najczęściej powodują jedynie osłabienie, czasem omdlenia, ale mogą być u niektórych zagrożeniem życia. Dlatego konieczna jest wizyta u kardiologa. Zabieg ablacji w większości rodzajów arytmii ma skuteczność ponad 90% a ryzyko powikłań jest..

Kołatania, ablacje - okiem dochtora - Str. 2

.. ...niedomykalność zastawek i chorobę wieńcową, po przeprowadzeniu badań lekarze stwierdzili że grozi mu zawał. Może podam jakie wyniki mi wyszły z badania echokardiograficznego 2D/Doppler/Kolor HEWLETT PACKARD Sonos 2000 Jama serca: Ao - 20mm, LP - 27mm, Pk - 25mm, Lk - 47/28mm. M.Lk - bez..

Kołatania, ablacje - okiem dochtora - Str. 12

.. ...dolegliwości mogące sugerowć chorobę wieńcową.Borykam się z tym od ok 14 lat ( teraz mam 42 ). Jeżeli chodzi o arytmie to ona okresowo ustępuje, np. miesiąc jest potem dwa nie, później znów pół roku mnie męczy i nie jest to zwiazane z zażywaniem bądź nie leków ( obecnie biorę Lokren 1/2..

Kołatania, ablacje - okiem dochtora - Str. 19

.. ...nadczynności tarczycy, choroby wieńcowej, przewlekłych infekcji - stomatolog! ). Ojej to temat na godzinną pogaduszkę z doktorem. Najlepiej tym który już Pana zna i robił ablację. Zachęcam, proszę po prostu pytać. Pani Aniu: proszę sie uspokoić. Już jest Pani pod opieka kardiologiczną...

Echo serca - Str. 5

.. ...wiem, chociaż mój ojciec chorował na chorobe naczyń wieńcowych. Dlatego dla wyjaśnienia tej kwestii postanowiłem dzisiaj zrobić holter ciśnieniowy. Odnośnie aorty to mam dwa różne badania USG serca ( zbliżone w czasie ) i na jednym wymiar aorty jest Ao=3,5 cm ( ECHO 2 - D ), natomiast na..

Echo serca - Str. 38

.. ...wynikające zapewne z choroby wieńcowej . Wskazana dalsza kontrola u kardiologa. I. Iza73 - na razie bez wiekszych * szkod * nadcisnieniowych P. Szawel - ten wynik bez większych patologii, jeśli nie bedzie nasilenia objawow klinicznych czestsze wykonywanie echo jest niepotrzebne P. Pia -..

Echo serca - Str. 43

.. ...pan na nadciśnienie i chorobe wieńcową? Witam pani izabelo bardzo bym pania prosił o inpretacje moich wyników.bardzo prosze i pozdrawiam., t Pierszy wynik; LVDd - 4,70cm LVDs - 3,32cm IVSd - 0,95cm IVSs - 1,12cm PWLVs - 1,05cm %SF - 29,36% P. mateuszu! Trudno interpretowac kilka cyfr -..

Migotanie przedsionków

.. ...kobiety moga byc maska choroby wieńcowej - może warto pójść tym tropem? wlasnie mi wszczepili stymulator i...........po 2 dniach jeszcze w szpitalu mialam migotanie przedsionkow.Jestem w dolku.Teraz 2 marca mam miec koronarografie a potem ew.ablacje.Ale czy moje serducho to wytrzyma..

Acenocumarol i wskaźnik INR - Str. 2

.. ...sztuczną zastawką i drugi z choroba wieńcowa. Adres ten znalazłem na innym forum. Mam pytanko istniej jakis aparat który mozna sobie kupic do oznaczania wskaznika INR. Moze ktoś wie cos na ten temat. Pozdrawiam www.drivehq.com/file/df.aspx/publish/stentor/PublicFolder Taki aparacit To..

Wypadanie płatka zastawki dwudzielnej - Str. 13

.. ...doswiadczenie w tej jednostce chorobowej posiada Klinika Choroby Wieńcowej Instytutu Kardiologii CM UJ w Krakowie . Zalecana literatura :The Mitral Valve Prolapse Syndrome/Dysautonomia.Survival Guide.James F.Durante,Cheryl L.Durante,John G.Furiasse,MD. ksiazka w jezyku ang.dostepna w..

Stent to zło?

.. ...badaniach podejrzewają chorobe wieńcową lub nadczynność tarczycy. Musimy podjąć decyzję o założeniu stentów. Muszą być założone od razu podczas pierwszej koronorografi, ponieważ mama nie może mieć podawanego kontrastu dwukrotnie w małym odstępie czasu. Mama ma arytmie komorową, ataki..

Chelatacja - Str. 12

.. ...50 - 80%. Stwierdzona choroba wieńcowa. Dolegliwości zamostkowe. Jeżdże na rowerze, nartach, rolkach, pływam. Od dwóch lat biorę leki na obniżenie cholesterolu i na nadciśnienie. Wsród wpisów na forum nt. chelatacji dwa - trzy lata temu jest sporo entuzjastycznych, ale stopniowo zanikają..

Bajpas i praca

.. ...samopoczucie. Na ryzyko choroby wieńcowej sklada sie wiele czynnikow , stres takze ,ale nie jest to niestety prosta zależnośc z poziomem cholesterolu. pozdrawiam Pani Izabelo, nie wiem czy dobrze trafiam ale szukam wszedzie odopowiedzi na nurtujace mnie pytanie. Prosze o odpowiedz na..

Niedomykalność zastawek i szmery w okolicach zastawki trójdzielnej

.. ...niedomykalność zastawek i chorobę wieńcową, po przeprowadzeniu badań lekarze stwierdzili że grozi mu zawał. Może podam jakie wyniki mi wyszły z badania echokardiograficznego 2D/Doppler/Kolor HEWLETT PACKARD Sonos 2000 Jama serca: Ao - 20mm, LP - 27mm, Pk - 25mm, Lk - 47/28mm. M.Lk - bez..

Woda w płucach

.. ...do tego wszystkiego choroba wieńcowa. Myśle, że lekarze robią wszystko co mogą, raczej sobie nie odpuścili, po prostu jest to ciężki przypadek. Co do ilości ściąganego płynu to jest to dość skomplikowane i zależy od wielu czynników. Jeśli ma pani jescze jakieś pytania to prosze na maila..

Woda w płucach - Str. 2

.. ...miażdzycę, bajpasy w nogach i chorobe wieńcową. Czy rzeczywiście można pozbyć sie wody dzięki lekom podawanym dożylnie?Proszę o wytłumaczenie tej kwestii. ..MAm za soba 1/3 i nie umiem odpowiedziec na ani jedno pytanie: ) mój Ojciec[54lata]ma wodę w płucach.[prócz tego astmę i przebyty..

Po bajpasach - Str. 7

.. ...szansa. Strasznie się martwię... Ona ma dużo chorób ( miadżyca, choroba wieńcowa, dna moczanowa, skoki ciśnienia, rwa kulszowa ) i boję się, że któraś z nich może zakłócić powrót do zdrowia lub gojenie....

Nerwica - czy na pewno? - Str. 145

.. ...wysiłkowym żeby wykluczyć chorobę wieńcową i wszystkie badania zawsze ok ale ja naprawde źle się czuję i nie wiem co mam robić mam 34 lata dwie córeczki żonę , staram się ukrywac że jest dobrze ale mi nie wychodzi bo nie jest dobrze nie mam już sił , czasem gdy strasznie mnie zaciska to..

Chelatacja na plus

.. ...tej metody w leczeniu choroby wieńcowej. jesli byly badania to gdzie mozna znalesc wyniki jakie czasopismo u pana tez tylko ogolniki nie poparte zrodlami tak jak u zwolennikow tej metody pozdrawiam werner Wydaje mi się, że wypowiedzi nie poprate faktami i konkretnymi wynikami badań..

By-passy operacja Zabrze

.. ...) w wielonaczyniowej chorobie wieńcowej o ktrej pisze kilku naszych Czytelników. Co proponujemy i co wykonujemy w Zabrzu: A.W leczeniu choroby wieńcowej: - małoinwazyjne wideotorakospowe leczenie chory jednegfo ale za to najważniejszej tetnicy wieńcowej .Jest nia tętnica zstepująca..

Koronarografia na podejrzenie choroby niedowieńcowej serca

.. ...związku z podejrzeniem choroby niedowieńcowej serca ; jeden z nich proponuje mi wykonanie koronarografi , drugi natomiast twierdzi ze jeszcze na to czas z tego typu badaniem jesli nie potrzeba to bywa róznie i czasami wiecej powikłań niż pozytku . Co Wy na to? U mojego Taty pojawiły się..

Koronografia - ryzyko i strach? - Str. 6

.. ...serca ) wskazywały na chorobę niedokrwienną ( wieńcową ) serca , po prostu chciał mieć pewność ,że będzie żył dalej - niestety w Jego przypadku koronarografia zakończyła się zawałem przez skrzep , który zaczopował tętnicę i pomimo godzinnej reanimacji odszedł od nas na zawsze, odszedł..

Najlepsi kardiolodzy w Polsce

.. ...Specjalistyczny im. Jana Pawła II Klinika Choroby Wieńcowej ul. Prądnicka 80 31 - 212 Kraków Potrzebuję opini o kardiochirurgu Doktorze Grzegorz Marek A moze wiecie do kogo zglosic sie z tetniakiem aorty..

Ból w klatce piersiowej i brak diagnozy

.. ...ewidentnie masz stwierdzoną chorobę wieńcową i dlatego występują bóle w klatce piersiowej, więc dlaczego piszesz, że żaden lekarz nie potrafi postawić diagnozy.Nie wiem co ci zaproponowano po zrobionych koronarografiach?. Miałam duszności i bóle w klatce piersiowej, więc jestem rok i 9..

Angioplastyka PTW

.. ...angioplastykę prawej tętnicy wieńcowej, jeżeli mama cierpi na chorobę wieńcową i ma bóle zamostkowe to nawet na pewno. Najlepiej poczytaj coś na temat koronarografii tam wszystkiego sie dowiesz. Pozdrawiam..

Szybkie tętno, szczególnie rano po śniadaniu

.. ...spostrzeżenia , ja przypuszczam chorobe wieńcową . jacek nie tylko wiencówka daje takie obiawy tu mozemy tylko gdybac najlepiej niech laski ida do lekarza i zrobia badania Oczywiście. choroba wiencowa? ja mam 26 lat Ja też mam wysokie tętno...ale nie po śniadaniu...:] gdyby to miala byc..

Bóle, wysoki puls, ablacja

.. ...klatce piersiowej jest choroba wieńcowa ( w wieku 19 raczej malo prawdopodobna ) Trzepotanie przedsionow jest objawem ,warto stwierdzic z jakiego powodu jest uszkodzony uklad przewodzący. I usmiechnąc się czasem do świata , to troszke pomaga... Nie masz się co tak denerwowaqć na sugestie..

Ablacja - gdzie robić? - Str. 2

.. ...dziś miała badanie na chorobę wieńcową okazało się że jest wszystko ok mama czuje się dosyć dobrze stwierdzono u niej niski poziom cholesteroru i potasu do tego jeszcze stwierdzono cukrzyce :( ma mieć przeprowadzony zabieg ablacji w przyszłym tyg w Katowicach ja się bardzo boję i szukam..

Czy serce boli?

.. ...wytwarzają sie związki które powodują ból.Najlepiej w tym wypaku wykonać EKG wysiłkowe i sprawdzić czy nie jest to choroba wieńcowa. Objawy które pani opisuje są niepokojące i wymagają kontaktu z lekarzem...

Dziwne mijajace bóle serca

.. ...nawet w zaawansoanej chorobir wieńcowej ), czy masz podwyższone ciśnienie tętnicze, jaki jest twój poziom cholesterolu , czy masz nadwage , czy palisz , czy w Twojej rodzinie były przypadki choroby wieńcowej. Wreszcie w jakich okolicznościach pojawiają się dolegliwości i kiedy mijają?..

Plaquex - lek na chorobę wieńcową?

.. ...informacje pod haslem : chelatacja. W Polsce wykonuje sie jej juz w wielu miastach. Mnie bardzo ta kuracja pomogla.Pozdrawiam! To haslo nalezy znalezc w wyszukiwarce no:emulti...i podjac decyzje samemu...

Na podstawie EKG można stwierdzić chorobę wieńcową?

.. ...Ekg stwierdził że mam chorobe wieńcową , poprosiłam o konsultacje u kardiologa ( termin dopiero na marzec ), biorę akard i bisokard, kołatania mam nadal , cisnienie spadło mi do 100/70, badanie cholesterolu w normie ja tez biore bisokard cisnienie po nim mam niskie ido tego puls..

Za duże stężenie trójglicerydów

.. ...może ktoś odpowiedzieć mi na pytanie, czym spowodowane jest znaczne stężenie trójglicerydów i do jakich następstw może to prowadzić. osłabiaja serce i wkonsekwencji do choroby wieńcowej i zawału serca..

Niedomykalność zastawki mitralnej

.. ...( np zaburzen rytmu, choroba wieńcowa ) objawy ujawniają sie pomiędzy 40 - 60 rokiem życia. Stopien niedomykalności ma tendencję do powiększania sie w czasie. Chorzy z niedomykalnoscią zastawki mitralnej skarzą sie poczatkowo na dusznośc wysiłkową, a następnie na spoczynkową i napadową..

Niedomykalność zastawki mitralnej a wypadanie płatka zastawki dwudzielnej

.. ...( np zaburzen rytmu, choroba wieńcowa ) objawy ujawniają sie pomiędzy 40 - 60 rokiem życia. Stopien niedomykalności ma tendencję do powiększania sie w czasie. Chorzy z niedomykalnoscią zastawki mitralnej skarzą sie poczatkowo na dusznośc wysiłkową, a następnie na spoczynkową i napadową..

Różnica między Concor a ConcorCor

.. ...również stosowany w chorobie niedokrwiennej serca ( chorobie wieńcowej ), niewydolności serca. Jak ma się to do zastosowania leku przy nadciśnieniu? Czy nie będzie negatywnych skutków na serce? ( zakładając, że oprócz nadciśnienia nic innego mi nie dolega ). Cześć ja też od niedawna..

Prince metal (skórcze tętnicy)

.. ...anglioplastyke z powodu początków choroby wieńcowej i skurczów tętnicy( prince metal ).Po 2 tygodniach wróciłem do pracy i było w miare dobrze ( mineły potworne bóle w klatce piersiowej )Kardiolog zalecił intensywne nawet forsowne spacery.W połowie lutego jedak zaczołem wysiadać. Po..

Jakby atak serca, uczucie silnego bólu w mostku

.. ...nerwica serca? czy objawy choroby wieńcowej ( dusznica bolesna ) boje sie, bo w mojej rodzinie wszyscy choruja na serce. Moja mama miała 2 lata temu zawał, mój tata ma nadcisnienie tętnicze. Napiszcie czy ktos kiedys miał cos takiego i co to moze być? Czy powinnam isc z tym do lekarza,..

Akineza i hipokineza

.. ...zmniejszona kurczliwość mięsnia sercowego ( w stosunku do przyjętej normy fizjologicznej ), występuje w przebiegu choroby wieńcowej, jest to następstwo przewlekłego niedotlenienia serca ( tzw.hibernacji serca )...