Depolaryzacja

Czynność mechaniczna serca (hemodynamika serca)

.. ...krwi w naczyniach. Fala depolaryzacji biegnąca przez mięśniówkę przedsionków i komór powoduje ich skurcz, faza repolaryzacji poprzedza ich rozkurcz. Układ krążenia jest niezbędny do zapewnienia następujących funkcji: transportowanie tlenu i substratów odżywczych do tkanek; usuwanie..

EKG (elektrokardiogram)

EKG (elektrokardiogram)

.. ...normalnie przebiega od strony lewej do prawej ( często określane są jako przegrodowe załamki Q ); Zespół QRS - depolaryzacja mięśniówki komór serca; Załamek T - załamek ten odpowiada repolaryzacji komór...

Migotanie przedsionków

.. ...całkowicie zdezorganizowana depolaryzacja mięśniówki przedsionków. Fala depolaryzacji nie prowadzi do skutecznego hemodynamicznie skurczu przedsionków. W badaniu przedmiotowym pacjenta z migotaniem przedsionków stwierdza się całkowicie niemiarową czynność serca i deficyt tętna na..

WPW (zespół Wolffa - Parkinsona - Whitea)

.. ...częstoskurczów. Fala depolaryzacji może przechodzić z przedsionków do komór drogą dodatkową i powracać wstecznie pęczkiem Hisa do przedsionków. Taka wędrująca fala depolaryzacj nazywana jest reentry i jest ona przyczyną powstania częstoskurczu. Dodatkowa droga przewodzenia nazywana jest..

Zespół wydłużonego QT (long QT syndrome, LQTS)

.. ...jest to graficzny zapis depolaryzacji i repolaryzacji komór serca. Jego długość mierzona jest od początku zespołu QRS do końca załamka T. W prawidłowo pracującym sercu długość odstępu QT skraca się wraz ze wzrostem częstości akcji serca. Zespół wydłużonego QT może być wrodzony lub nabyty..

Defibrylacja

Defibrylacja

.. ...Następująca samoistnie depolaryzacja w naturalnych ośrodkach bodźcotwórczych, najszybciej w węźle zatokowo - przedsionkowym. Defibrylacja elektryczna jest zabiegiem ratującym życie. Nie potrzebne jest żadne przygotowanie pacjenta do tego zabiegu. Znieczulenie nie jest stosowane bo..

Preekscytacja

Preekscytacja

.. ...elektryczne komór ( depolaryzacja ) następuje więc najwcześniej po 120 ms od pobudzenia przedsionków. Na wydruku badania EKG zależność ta jest obrazowane odstępem pomiędzy załamkiem P a zespołem QRS. Odstępem krótszy niż 120 ms wskazuje na obecność dodatkowej drogi przewodzenia w obrębie..

Rytm zatokowy

.. ...regularnych zespołów QRS ( depolaryzacja komór ) po każdym załamku P. Ponadto załamki P muszą być dodatnie we wszystkich odprowadzeniach poza kanałem aVR, gdzie muszą być ujemne. Dodatni lub ujemny załamek ( do góry lub do dołu w stosunku do głównej linii zapisu EKG ) dostarcza nam..

Zaburzenia przewodzenia śródkomorowego

.. ...pobudzenia nazywamy depolaryzacją. Zaburzenia przewodnictwa prowadzą do powstania arytmii. Może wystąpić z rzadko - lub częstoskurcz jak również innego typu zaburzenia rytmu: ekstrasytolie, pauzy, trzepotania i migotania komór. Badaniem koniecznym do prawidłowej oceny zaburzeń..

CK-MB - Str. 2

.. ...ROZPOZNANIE przedwczesna depolaryzacja( pobudzenie )komór i hipokalemia pozdrawiam Faktycznie,nie ma innych odchyleń od normy jak tylko hipokaliemia i zbyt wysokie CK - MB. Mimo wszystko jednak postaraj sie o tę konsultację zwlaszcza pulmonologiczną. Miewasz tez zawroty glowy,mroczki..

Satro - nareszczie coś wiarygodniejszego od EKG - Str. 5

.. ...tym samym przebiegu depolaryzacji co ma kluczowy wpływ na otrzymywany wynik. Dzikuję * p * za głos rozsądku. Bo cóż mamy w zamian??? Tańsze i równie bezpieczne ( nieinwazyjne ) jest jedynie typowe EKG. Podana cena zawiera konsultację specjalisty kardiologa. Samo badanie to kwota zaledwie..