Echo 5

Zwężenie odpływu z prawej komory

.. ...odpływu z prawej komory: ECHO serca EKG Zdjęcie rentgenowskie klatki piersiowej Leczenie zwężenia odpływu z prawej komory. Leczenia korekcyjnego wymagają pacjenci, u których w badaniu ECHO serca zmierzono gradient ciśnień powyżej 30 mmHg. Większość zwężeń może być leczona metodą..

Zwężenie odpływu z lewej komory

.. ...rozpoznania zwężenia: ECHO serca z Dopplerem; EKG; zdjęcie rentgenowskie klatki piersiowej; test wysiłkowy; cewnikowanie serca; Pacjenci objęci są profilaktyką infekcyjnego zapalenia wsierdzia - zarówno przed jak i po zabiegu. Leczenie zwężenia odpływu z lewej komory. Walwuloplastyka lub..

Zespół Barlowa (zespół wypadania płatków zastawki dwudzielnej)

.. ...zastawki dwudzielnej: ECHO serca ( widoczna jest fala niedomykalności w kolorowym dopplerze i tzw. efekt hamaka ); EKG - najczęściej prawidłowy, ale mogą być widoczne zaburzenia repolaryzacji; osłuchując pacjenta lekarz stwierdza klik mezosystoliczny. Leczenie zespołu Barlowa. Leczeniem..

Zespół Eisenmengera

.. ...biopsja płuca - obecnie coraz rzadziej stosowana. Leczenie zespołu Eisenmengera jest zachowawcze. Metody operacyjne nie są w Polsce przeprowadzane. Obowiązuje profilaktyka infekcyjnego zapalenia wsierdzia...

Zapalenie mięśnia sercowego

.. ...opryszczki, adenowirusy, echowirusy; bakteriami - gronkowce, pałeczki jelitowe, paciorkowce ( płonica, róża, zapalenie migdałków, Borrelia burgdorferi ( choroba z Lyme, borelioza ), maczugowiec błonicy ( błonica ); paciorkowcami - Toxoplasma gondii ( toksoplazmoza ), Trypanosoma cruzi (..

Dorzut zawału serca

.. ...dyskinetyczne ). Następstwem tego zjawiska może być niewydolność serca, pęknięcie ściany serca, powstanie tętniaka prawdziwego lewej komory. Ekspansja sprzyja zjawisku remodelingu ( przebudowy ) mięśnia sercowego...

Trzepotanie przedsionków

.. ...ustalonego przez lekarza ( echo serca, holterowskie badanie EKG, stymulacja przezprzełykowa przedsionków ). Każdy napad trzepotania przedsionków wymaga ustalenia jego przyczyny. W przypadku jednorazowego napadu nie jest konieczne przewlekłe stosowanie leków antyarytmicznych. W większości..

Wstrząs kardiogenny

.. ...ultrasonograficzne ( ECHO serca ). Mimo, że współczesna kardiologia dąży do ograniczenia metod inwazyjnych w standardowej diagnostyce i zastępowaniu ich diagnostyką nieinwazyjną, we wstrząsie kardiogennym nadal niezastąpiony pozostaje pomiar rzutu minutowego i ciśnienia zaklinowania w..

Izolowany ubytek przegrody międzykomorowej

.. ...się na wynikach badań: ECHO serca EKG zdjęcie RTG klatki piersiowej Leczenie ubytku przegrody międzykomorowej. Pacjenci z małym przeciekiem lewo - prawym ( krew przecieka z lewej do prawej komory przez otwór w przegrodzie międzykomorowej ) nie wymagają leczenia chirurgicznego. Wskazaniem..

Serce trójprzedsionkowe

.. ...noworodków podczas badania ECHO. Klinicznie serce trójprzedsionkowe manifestuje się podobnymi objawami jak w zwężeniu lewego ujścia żylnego. Bardzo często serce trójprzedsionkowe skorelowane jest z ubytkiem w przegrodzie międzyprzedsionkowej. Leczenie serca trójprzedsionkowego. Operacja..

Koarktacja aorty

.. ...rentgenowskie klatki piersiowej, ECHO serca. Leczenie koarktacji aorty. Leczeniem inwazyjnym obejmowani są pacjenci z istotnym zwężeniem aorty. Istotne czynnościowo zwężenie aorty to taki, w którym gradient ciśnień wynosi powyżej 20 mmHg. Poszerzenie miejsca zwężenia wymaga zabiegu..

Tetralogia Fallota

.. ...opiera się na badaniach: ECHO serca EKG zdjęcie rentgenowskie klatki piersiowej Leczenie tetralogii Fallota. W pacjentów, u których nie występują przeciwwskazania czynnościowe i anatomiczne wykonywany jest zabieg korekcji tetralogii Fallota. Wyniki leczenia operacyjnego są dobre...

Anomalie tętnic wieńcowych

.. ...cewnikowanie jam serca ECHO serca z oceną przepływów ( Doppler ) zdjęcie rentgenowskie klatki piersiowej Holter - 24 godzinne badanie EKG badanie radioizotopowe ( SPECT ) Leczenie anomalii naczyń wieńcowych. W przypadku wrodzonych przetok tętniczo - wieńcowych leczenie powinno obejmować..

Przetrwały przewód tętniczy (PDA)

.. ...przewodu tętniczego: ECHO serca z oceną przepływów ( Doppler ); zdjęcie rentgenowskie klatki piersiowej. Wszyscy pacjenci z PDA wymagają leczenia zabiegowego aby uniknąć rozwoju nadciśnienia płucnego...

Nieprawidłowy spływ żył płucnych

.. ...echokardiograficznego z badaniem przepływów metodą Dopplera. Wada ta musi być jak najszybciej leczona operacyjnie. Korekcja wady polega na połączeniu żył płucnych z lewym przedsionkiem. Wyniki leczenia są bardzo dobre...

Ubytek typu zatoki wieńcowej

.. ...zatoki wieńcowej: badanie ECHO serca; EKG; zdjęcie rentgenowskie klatki piersiowej; często stosuje się badanie angiograficzne ( wypełnienie naczyń wieńcowych kontrastem ). Leczenie ubytku typu zatoki wieńcowej. Leczenie zabiegowe wymagane jest tylko i wyłącznie u pacjentów z istotnym..

Przerost mięśnia sercowego (przerost lewej komory serca)

.. ...nadciśnieniowym lewej komory. ECHO serca: najlepsze badanie do diagnozowania przerostu; zdjęcie rentgenowskie: przerost mięśniówki lewej komory niewielkiego stopnia nie jest początkowo widoczny; w bardziej zaawansowanych stadiach widoczne jest poszerzenie sylwetki serca w lewo ku dołowi..

Walwuloplastyka balonowa zastawki aortalnej

.. ...ultrasonograficzne serca ( ECHO serca ). Zabieg walwuloplastyki balonowej zastawki aortalnej polega na wprowadzeniu specjalnego cewnika zakończonego balonem do serca pacjenta ( dostęp taki sam jak w przypadku angioplastyki - PTCA ). Po umiejscowieniu balonu w miejscu pierścienia..

Balonowa angioplastyka koarktacji aorty

.. ...- 90% pacjentów leczonych tą techniką uzyskuje się spadek gradientu ciśnień. Po zabiegu należy wykonać po ok. 5 - 6 miesiącach badanie ECHO serca metodą dopplerowską w celu kontroli gradientu ciśnień...

Przewlekła niewydolność serca

.. ...decyduje wynik badania echokardiograficznego serca. Badanie echokardiograficzne ma obecnie podstawowe znacznie w diagnostyce niewydolności serca. Jednak wykonanie tego badania u osób starszych jest niejednokrotnie utrudnione w związku z dużą częstością rozedmy i otyłości u pacjentów tym..

Tętniak rozwarstwiający aorty

.. ...ciśnienia tętniczego; ECHO serca i zdjęcie rentgenowskie - poszerzenie śródpiersia; tomografia komputerowa stosowanie leków przeciwbólowych ( narkotyczne leki przeciwbólowe ); odstawienie leków przeciwkrzepliwych; obniżenie ciśnienia skurczowego do 100 - 120 mmHg ( beta - bloker,..

Tętniak pozawałowy serca

.. ...stosowane jest badanie ECHO serca. Leczenie tętniaka pozawałowego serca. zachowawcze - leki obniżające obciążenie serce, antyarytmiczne, przeciwzakrzepowe; operacyjne - kardiochirurgiczne usunięcie tętniaka ( aneuryzektomia ), resekcja wsierdzia, ablacja prądem częstotliwości radiowej..

Pęknięcie wolnej ściany serca

.. ...obserwowane jest przepełnienie żył szyjnych. Diagnostyka pęknięcia ściany serca. ECHO serca Leczenie pęknięcia ściany serca. drenaż worka osierdziowego, walka ze wstrząsem; operacja kardiochirurgiczna...

Pęknięcie przegrody międzykomorowej

.. ...brzegu mostka. Diagnostyka pęknięcia przegrody międzykomorowej. ECHO serca Leczenie pęknięcia przegrody międzykomorowej. nitroprusydek sodu, kontrpulsacja wewnątrzaortalna; operacja kardiochirurgiczna...

Tamponada worka osierdziowego

.. ...rtg klatki piersiowej, ECHO serca, cewnikowanie prawego serca ). Najbardziej wartościową metodą badania serca jest ECHO serca ( badanie ultrasonograficzne ). W przypadku ostrej tamponady worka osierdziowego w USG serca ( ECHO serca ) widoczny jest płyn w jamie osierdziowej powodujący..

Choroba niedokrwienna a płeć człowieka

.. ...niedokrwiennej rzadziej przechodzą badania zarówno podstawowe, jak i specjalistyczne ( badaniem bardziej czułym i specyficznym, które warto by wykonywać u kobiet jest echokardiografia wysiłkowa. Także w warunkach szpitalnych badania inwazyjne są blisko 10 - krotnie częściej wykonywane u..

Przeznaczyniowe zamykanie ubytków międzyprzedsionkowych typu 2

.. ...mierzonej w badaniu ECHO 2D; ocenia się, że około 3/4 ubytków typu wtórnego można zamknąć tą techniką. Przeznaczyniowe zamykanie ubytków międzyprzedsionkowych typu 2 wykonuje się w znieczuleniu ogólnym, pod kontrolą echokardiograficznego badania przezprzełykowego. Wielkość ubytku ocenia..

Hibernacja mięśnia sercowego w chorobie wieńcowej

.. ...stosując diagnostykę echokardiograficzną z próbą dobutaminową oraz obrazowania radioizotopowego. Morfologia mięśni hibernowanego. W rejonach objętych hibernacją dochodzi do zmian wstecznych komórek mięśnia sercowego i uwstecznieniu ich struktury do postaci embrionalnej. Liczba sarkomerów..

Kardiomiopatia rozstrzeniowa

.. ...ultrasonograficzne - echo serca. Dokładne określenie rodzaju kardiomiopatii czasami jest możliwe dopiero po pobraniu wycinków mięśnia sercowego ( biopsja mięśnia sercowego ). Terapia farmakologiczna kardiomiopatii rozstrzeniowej obejmuje różne grupy leków poprawiających kurczliwość..

Kardiomiopatia przerostowa

.. ...zaburzeniami funkcji katecholamin w sercu w okresie embrionalnym lub przez polipeptydy wytwarzane przez gen ciężkiego łańcucha sercowej miozyny P ( p - MHC ). Rodzinne występowanie wskazuje na dominującą cechę autosomalną związaną z chromosomem 14q1. W niektórych rodzinach HCM jest..

ECHO serca (USG serca)

ECHO serca (USG serca)

.. Echo serca ( USG serca, echokardiografia, UKG, ultrasonokardiografia ) jest badaniem, które pozwala na ocenę budowy serca i jego pracy. Podczas badania ECHO oceniane są zastawki ( ich budowa i funkcja ), jamy serca ( tj. przedsionki i komory ) - oceniane są poprzez pomiar ich objętości, grubości ścian,..

Akineza

.. ...się do wyników badania ECHO serca. Jednym z elementów takiego badania, obok oceny budowy mięśnia sercowego i zastawek oraz grubości ścian, jest ocena kurczliwości poszczególnych elementów serca. Do opisu kurczliwości mięśnia sercowego używa się terminów: normokineza - kurczliwość..

Kardiowersja

.. ...jest wykonanie badania ECHO i stosowanie doustnych leków przeciwkrzepliwych ( np. acenokumarol ) na 4 tygodnie przed zabiegiem. W niektórych sytuacjach wykonuje się kardiowersję po uprzednim podaniu heparyny. W sytuacjach skrajnych, gdy arytmia stanowi bezpośrednie zagrożenie życia..

Frakcja wyrzutowa

.. ...się podczas badania ECHO serca. Zwykle oblicza się tylko EF lewej komory, wynik świadczy o wydolności mięśnia sercowego. U zdrowego człowieka frakcja wyrzutowe lewej komory powinna przekraczać 65%. Niewydolności serca towarzyszy spadek EF poniżej 45 - 50%. Frakcja wyrzutowa poniżej 20%..

Fala zwrotna

.. ...ocenia się w badanie ECHO serca, bardzo dobrze widoczna w opcji color dopller. Jeśli niedomykalność dotyczy jednej z zastawek odgraniczających przedsionki od komór ( zastawka trójdzielna pomiędzy prawym przedsionkiem i komorą oraz dwudzielna pomiędzy lewym przedsionkiem a lewą komorą )..

Niedomykalność zastawki mitralnej

.. ...Podstawa diagnostyki jest badanie ECHO. Kardiochirurgiczne operacje naprawcze wykonuje się w konkretnych grupach pacjentów z uwzględnieniem stopnia niedomykalności, przyczyn choroby i ogólnego stanu zdrowia...

Hipokineza

.. ...serca, oznacza kurczliwość mięśnia zmniejszoną w stosunku do normy. Hipokineza najczęściej świadczy o niedokrwieniu danego fragmentu mięśnia sercowego na różnym tle ( najczęściej na tle choroby wieńcowej )...

Szmery serca u dzieci

.. ...pozwala rozwiać badanie ECHO. Wyróżniamy trzy rodzaje szmerów niewinnych: Szmer muzyczny, występujący przeważnie miedzy 2 a 7 rokiem życia dziecka. Powstawanie szmeru muzycznego jest związane z turbulentnym przepływem krwi w lewej komorze serca. Buczenie żylne, występuje szczególnie..

Szmery w sercu

.. ...korelować z nasileniem wady - konieczne jest badanie ECHO. Coraz częściej zdarza się, że szmery nad sercem dorosłego człowieka są związane z pozostałościami po wrodzonych wadach zoperowanych w dzieciństwie...

Niedomykalność zastawki trójdzielnej

.. ...jakiś czas kontrolne ECHO serca. Objawy niedomykalności trójdzielnej są mało swoiste. Chory skarży się na obniżoną tolerancję wysiłku, czasem ból w prawym podżebrzu. Z czasem dołącza się pełna gama objawów niewydolności prawokomorowej. Leczenie niedomykalności trójdzielnej polega na..

Arytmogenna dysplazja prawej komory

.. ...częstoskurcze komorowe. W ECHO serca: zaburzenia kurczliwości prawej komory, poszerzenie jej światła, czasem uwypuklenia ściany w postaci tętniaków. W diagnostyce wykonuje się także izotopowe badanie mięśnia sercowego oraz często biopsję. Niestety nie ma skutecznego leczenie...

Wymiary jam serca w badaniu ECHO

Wymiary jam serca w badaniu ECHO

.. ...na podstawie badanie ECHO wykonywanym w kilku projekcjach. Ocenia się średnicę lewej komy podczas skurczy i rozkurczu serca. Podobnie ocenia się grubość tylnej ściany lewej komory. Grubość przegrody międzykomorowej ocenia się w rozkurczu. Ponadto, mierzy się średnicę prawej komory,..

Zaciskające zapalenie osierdzia

.. ...rentgenowskiego ( serce w pancerzu zwapniałego osierdzia ) i badania ECHO serca. Przydatna może być także tomografia komputerowa lub rezonans magnetyczny. Leczenie polega na wykonaniu zabiegu perikardiocentezy...

Sprężyste zwłóknienie wsierdzia

.. ...Badanie obrazowe EKG, ECHO i RTG klatki piersiowej mogą wraz z objawami sugerować opisywaną chorobę. Decydujący jest jednak wynik biopsji mięśnia sercowego. Leczenie sprowadza się do podawania sterydów i cytostatyków. Przyczyna choroby nie jest znana. Choroba jest ciężka, może..

Wegetacja (skupisko bakterii i komórek zapalnych)

.. ...echokardiograficznego serca. Razem z objawami ogólnymi, wegetacje składają się na obraz infekcyjnego zapalenia wsierdzia, co stanowi wskazania do intensywnej antybiotykoterapii w warunkach szpitalnych...

Kardiomiopatia gąbczasta

.. ...dojść do niewydolności krążenia. Zmiany gąbczaste dotyczą zwykle fragmentów ściany serca. Zaburzona może być kurczliwość tych fragmentów. Podstawą rozpoznania kardiomiopatii gąbczastej jest badanie ECHO...

Stan przedzawałowy

.. ...) oraz wynik badania ECHO serca obrazujący spadek kurczliwości danego fragmentu mięśnia. Można powiedzieć, że jeśli mimo długo utrzymującego się bólu świadczącego o niedokrwieniu mięśnia sercowego nie zaobserwowano zmian w zapisie EKG, wzrostu stężenia troponin ani upośledzenia..

Torbiel osierdzia

.. ...trakcie badanie USG ( ECHO ), wykonywanego z innych wskazań. Torbiel może uwidocznić także badanie tomograficzne lub rezonans magnetyczny. Torbiel może być zmianą wrodzoną, nie jest to jednak częste zjawisko. Zwykle jest to pozostałość procesu zapalnego toczącego się w obrębie osierdzia..

Zawał serca jako powikłanie zabiegu operacyjnego

.. ...odcinka ST. W obrazie ECHO lekarz może stwierdzić hipokinezę niedokrwionego fragmentu mięśnia sercowego. Potwierdzeniem zawału jest podwyższony poziom sercowych troponin. Zawał serca związany z zabiegiem chirurgicznym wyróżnia się nie tylko objawami, ma także odmienne przyczyny typowy..

Tele-EKG jest znacznie tańsze

.. ...zakresie konsultacji echokardograficznch i radiologicznych. Tele - EKG umożliwia długotrwałe monitorowania pracy serca w warunkach normalnej aktywności życiowej, w warunkach szczególnych i ekstremalnych. Stwarza to nowe możliwości diagnostyczne, a także zdecydowanie poprawia opiekę nad..

Kołatania, ablacje - okiem dochtora - Str. 2

.. ...który po zrobieniu badań ECHO EKG stwierdził że mam szmery w okolicach zastawki trójdzielnej i niedomykalność zastawek. Odesłano mnie do Świętokrzyskiego Centrum Kardiologii w Kielcach, tam ponownie miałam robione badania: krew, prześwietlenie klatki piersiowej, EKG i ECHO. Przepisano mi..

Kołatania, ablacje - okiem dochtora - Str. 3

.. ...i wreszcie mam wynik echo serca, na ktorym oprocz wypadania platka pojawia sie asynergia skurczu ( opatrzona komentarzem blok, preekscytacja ). Czy mimo stosunkowo niskiego, wlasciwie przewaznie prawidlowego tetna, mozna u mnie mowic o WPW? Z gory dziekuje za odpowiedz. Pozdrawiam..

Kołatania, ablacje - okiem dochtora - Str. 5

.. ...Raz na miesiąc i przechodziło po paru godzinach. Po roku było już 3 lub 4 razy na miesiąc i kroplówki. Od pół roku jest źle , dlatego zdecydowałem się na ablację. Dziękuję p. doktorowi za odpowiedź. Leków przeciwzakrzepowych do niedwna nie zażywałem, gdyż zdaniem lekarzy napady były zbyt..

Kołatania, ablacje - okiem dochtora - Str. 8

.. ...stwierdzono zaburzeń rytmu, w echo serca niewilka nieistotna hemodynam,icznie fala zwrotna przez zast.trójdz.w lewej komorze serca widoczne pojedyncze struny rzekome , hormony tarczycy w normie , morfologia b.z., rtg kl.piersiowej o sylwetce serca prawidł., Raz EKG z zapisem..

Zastawka trójdzielna i nerwica wegetatyna

.. ...na lekarz na badaniu echo serca napisał mi taki komentarz: trójdzielna - II/III bardzo wąski jest środkowy - protosysteliczny( bądź protosystuliczny, bardzo niewyraźnie napisane ); mitralna - I/II Bardzo wąski jest środkowy - protosysteliczny( bądź protosystuliczny, bardzo niewyraźnie..

Częstoskurcz - ablacja

.. ...częstoskurcze, które same przechodzą, ale mam też na codzień wysoki puls, miałam trzepotanie przedsionków i inne problemy , które przed ablacją nie były mi znane. Teraz jak mnie coś boli i mi dolega nie wiem co mam robić.Kiedyś było to oczywiste.Wzywało się pogotowie, oni zawozili... i w..

Częstoskurcz - ablacja - Str. 7

.. ...Miała holtera, EKG, echo, próby wysiłkowe.. dali jej tabletki, zwolnili do domu i kazali czekac na rezultaty. Po trzech tygodniach zgłosiła sie do szpitala - to samo.. Prawdopodobnie będzie miała ablację - w Warszawie lub Krakowie. Najgorsze jest to, że ona jest pielęgniarką {pracuje na..

Częstoskurcz - ablacja - Str. 13

.. ...dotychczasowe EKG oraz Echo serca. Prof. na konsultacji ustala termin ablacji to wspaniały człowiek który roztacza wokół siebie niesamowitą aure. Zaufajcie mu to wielki autorytet w swojej dziedzinie. Zostanie wam wyznaczony termin Ablacji i dostaniecie listę badań, które trzeba wykonać..

Częstoskurcz - ablacja - Str. 14

.. ...dotychczasowe EKG oraz Echo serca. Prof. na konsultacji ustala termin ablacji to wspaniały człowiek który roztacza wokół siebie niesamowitą aure. Zaufaj mu to wielki autorytet w swojej dziedzinie. Zostanie ci wyznaczony termin Ablacji i dostaniesz listę badań, które trzeba wykonać na 3..

Jaki powinien być prawidłowy puls? - Str. 2

.. ...niewydolnosc. ( bad echo ok, proba wysilkowa 10mets - czyli tolerancja wysilku srednia ) Witam Was. Mam prawie 17 lat i mój puls to ok 130 - 140. Nie znałem go do póki mamusia sobie ciśnieniomierza nie sprawiła, ale nie zamierzam iść z tym do lekarza bo nie przeszkadzało mi to nigdy więc..

Jaki powinien być prawidłowy puls? - Str. 3

.. ...miałem 182 !! byłem na Echo serca i wyszło ze wszystko jest ok. mam teraz zrobic badania na tarczyce , zobaczymy co wyjdzie. a zobaczcie co ja znalazlem : Nikt z nas nie ma stałego pulsu. Czujesz, jak rośnie po wysiłku ( gdy np. wejdziesz po schodach ), a potem stopniowo się obniża. To..

Częstoskurcze napadowe ciągle wracaja - Str. 3

.. ...chwile. Zrobili mi ekg, echo serca i zalozyli holter okazalo sie ze mam supraventricular ventricular ectopy. MIeszkam w Irladnii wiec trudno mi sie dogadac z lekarzem. Lekarz powiedzial ze mam sie zglosci za 6 tygodni na konsultacje z kardiologiem ale dziisaj znowu serce zaczalo stawac..

Echo serca i pogrubialy płatek przedni zastawki mitralnej

.. ...mialam robine badanie echo serca ktore wykazalo: pogrubialy platek przedni zastawki mitralnej do 6,2 mm, zwloknialy, reszta w normie teraz doppler zastawka mitralna VE max 1,0m/s, VA 0,42m/s fala zwrotna slad/I stopnia aortalna bez fali zwrotnej zastawla trojdzielna vmax 0,70m/s fala..

Echo serca

.. ...zinterpretować moje dwa wyniki echo serca? 1 wyniki: Lewa komora - 41mm Lewy przedsionek - 29mm prawy przedsionek - 26 Grubość ścian tylna ściana 8mm przegroda międzykomorowa - 8mm duże naczynia szerokość Ao 28mm Przepływ płucny 108 cm/s 2 wynik: lewa komora 41mm lewy przedsionek - 29mm..

Echo serca - Str. 2

.. ...byc zdiagnozowana w echo , ale zaburzenia relaksacji moga wystepowac przy zaburzeniach rytmu serca A lewy przedsionek? Czy jest fala niedomykalności? jesli jest to jedyny nieprawidlowy parametr nie przywiazywalabym wielkiej wagi , poza tym obraz echokardiograficzny bada się całosciowo ,..

Echo serca - Str. 3

.. ...platka widoczne dodatkowe echo ok 1,5 zerwana nic, wegetacje? To znaczy ,ze w sercu na zastawce jest dodatkowa , nieprawidlowa struktura , balotująca, mozliwe ,ze jedna z nici jest zerwana i platek zastawki wypada albo rozwija sie na zastawce stan zapalny. mam 26 lat...i takei wyniki: RV..

Echo serca - Str. 4

.. Moje badanie Echo wykazało że mam niedomykalność zastawki trójdzielnej IV stopnia,ponadto mam prawą część serca powiększoną, mam 18 lat, trenuje sport - lekkoatletykę wyczynowo 6 razy w tygodniu, lekarz powiedział że powinnam przestać trenować ale decyzja należy do mnie. Pierwsze pytanie - Jak trenowanie..

Dziwne skurcze dodatkowe

.. ...odczuwa! Tak więc dopiero echo serca postawiło diagnozę: Wypadanie Płatka Zastawki Mitralnej ( MVP ) Witajcie!! dzis odebralam wynik trzeciego juz holtera, 27 lipca mam miec robiony test wysilkowy. Nawracajac do tych wynikow a wiec wyszly mi tak w ciagu doby, 16 tachycardi, 4 bradycardie..

Dziwne skurcze dodatkowe - Str. 2

.. ...maja problemy i co przechodza z roznymi ciezkimi chorobami?? Mam nadzijeje ze tlumaczyc nie musze. Nie pisze tutaj tez po to by sie wymadrzac ale zeby was uspokoic bo widze ze lekarz mimo ze madrzejszy od was wszystkich nie zrobil tego tak jak byscie oczekiwali. Wolicie tutaj sami sie..

Dziwne skurcze dodatkowe - Str. 3

.. ...założonego holtera, ekg, echo serca i lekarz powiedział, że mam arytmie, że wolno mi bije serce, nierówno mam co chwile dodatkowe bicie serca, ale że uprawiam sport to to u sportowców się zdarza, że z tym się normalnie żyje. 3miesiące temu jechałem na egzaminy do szkoły teatralnej do..

Interpretacja ECHO (UKG)

.. Witam wykonałem ukg, lekarz wykonywający powiedział mi iz wszystko jest Ok ale ja jako bardzo nerwowa osoba nie wieze w to bo mam ciągłe uczucie duszności, a wizytę u kardiologa mam w maju... W linku zamieszczam wynik z ukg proszę o interpretacje http://img87.imageshack.us/my.php?image=hpim6558mj7.jpg I..

Podejrzenie zespołu WPW - Str. 3

.. ...stwierdzil wpw, pojutrze mam echo i holtera i mowil cos o jakims zabiegu wlasnie chyba ablacji. Mam kategorie wpw B, cisnienie 180, jem aktualnie leki na nadcisnienie, czuje sie po nich jak pol zywy, bo mam najsilniejsza dawke tritace 10mg, czy jakos tak. Szczerze mowiac to wogule nie..

Podejrzenie zespołu WPW - Str. 4

.. ...egzaminy sprawnościowe, przechodziłem badania i na samym końcu gdy już byłem bliski założenia wymarzonego munduru dowiedziałem się że mam zespół WPW. Mój świat runął na kolana w jednej chwili poczułem się jakbym stracił skrzydła, jakby ktoś obdarł mnie z marzeń i odebrał wszytko to na co..

Nerwica lękowa - jak z nią walczyć? - Str. 2

.. ...silnym.polecam zrobienie echo serca i podzielenie się tą wiedzą.Tylko pamiętajcie że często lekarz wam nawet nie powie że coś jest nie tak.Mi przy pierwszym echo serca napisali w normie.Nie mialem pojecia czym jest wypadanie płatka wiec nawet sie tym nie przejmowalem, ale gdy objawy..

Nerwica lękowa - jak z nią walczyć? - Str. 6

.. ...wychodziły bez zarzutu. Echo serca, jak na człowieka po zawale - wręcz doskonałe. EKG wysiłkowe - dochodziłem bez problemu do ostatniego etapu i aparatura była wyłączana bo nie było już sensu męczyć mnie dalej... * Maratończykiem i tak już Pan nie będzie... * . Tym czasem zwykłe wyjście..

Nerwica lękowa - jak z nią walczyć? - Str. 7

.. ...badania kilka razy ekg echo serca i nic nie stwierdzil ale jak mialem dwa razy holtera to lekaz stwierdzil po tych cholterach ze mi w nocy jak spie zabardzo zwalnia bicie serca i teraz mi dal jakies badanie bezprzelykowe ale tego juz sie boje badania wiec narazie nie ide ale tak ogulnie..

Nerwica lękowa - jak z nią walczyć? - Str. 12

.. ...mnie * , zaczęło przechodzić! To naprawdę świetny pomysł - nazywać lęk, mówić do lęku, wyzywać go na czym świat stoi. Nie szczędziłam mu słów, a kiedy się nie pojawiał, wyśmiałam go, że taki on * odważny * .Wszystko jest ok, nie dałam się sprowokować, zamierzam zrealizować to, co..

Acenocumarol i wskaźnik INR - Str. 4

.. ...dokładniej ) ale zastanawiam się, czy powinienem zrobić jakieś badanie typu Echo żeby się upewnić, czy nie zrobiły się skrzepy? Proszę o odpowiedź, bo jestem za granicą i ciężko tu dogadać się z lekarzami :(..

Acenocumarol i wskaźnik INR - Str. 5

.. ...przez stetoskop... Tylko echo przezprzełykowe lub tomografia. Zalecane jest kontrolowanie INR co dwa, trzy tygodnie, gdyż spadek INR w takim okresie nie stanowi wielkiego zagrożenia. Pod warunkiem że leki były brane systematycznie Dzisiejszy wynik: 2,64. Cieszę się, ale zarazem martwię,..

Instytut Kardiologii Anin i ablacja

.. ...zaczęły się badania ,krew, echo, rentgen. i wyjazdowe na Szaserów - Tomografię .Sobota i niedziela to błogi odpoczynek i zwiedzanie Instytutu. W poniedziałek Holter ( 12 ) i we wtorek o 8,30 leżałem już na stole. Zabieg trwał ok. 4 godz. Wykonano izolację trzech żył płucnych i częściowo..

Wypadanie płatka zastawki dwudzielnej

.. ...brzusznej,tarczyca,nerki, gro badań krwi, echo serca.echo wykazalo wypadanie platka ale potraktowano to jako norme.kazali iść do nerwologa.no i szukam obecnie takiego ale i rozgladam sie po necie i z tego co wyczytalem to wiele osob z wypadaniem leczy sie na nerwy.Pewnie jest jakies..

Wypadanie płatka zastawki dwudzielnej - Str. 2

.. ...wypadanie platka po echo serca, moze warto porozmawiac z lekarzem o metoprololu. Leki uspokajajace - typu oxazepam czy hydrokzysyna tez sa szkodliwe dla organizmu. A choruje tylko serce. Metoprolol jest beta - blokerem i oddzialuje wylacznie na serce. No cześć,wszystko zależy w jakim..

Wypadanie płatka zastawki dwudzielnej - Str. 6

.. ...poszłam na badanie - echo serca,opowiedziałam lekarzowi co było dotychczas jakim lekiem kiedyś mnie leczono ,ale on młody kardiolog wiedział lepiej . Znalazł przeciek ,którego jak się pózniej w klinice okazało nie było , a nie zauważył wypadania płatka . Zapisał rytmonorm , którym by..

Wypadanie płatka zastawki dwudzielnej - Str. 7

.. ...takiej potrzeby miałam echo1.5 roku temu i lekarz powiedział że z tym się żyje on też to ma i nie ma co się przejmować tylko mi jakoś trudno z tym żyć. A na prywatne wizyty i badania mnie po prosu nie stać. Wiesz co gaga,ja też nie jestem u prywatnego kardiologa, bo mnie też na to nie..

Najpierw stent potem rozrusznik

.. ...którym wyszło już coś nie tak .potem założono mu na 24 godz holtera.po tym badaniu wyszło ze ma 1 sekundowe zatrzymania akcji serca.zadecydowano o założeniu rozrusznika.czy miał ktoś podobną sytuacje...

Ablacja - Walczak, Czerwiński, Wojnarowa

.. ...którą, jak sądzę przechodziłaś? Dzięki za poprzednie dane. Warszawa, szpital na Spartańskiej - Pytkowski Ja osobiście mam mieć ablacje i idę ją wykonać w Instytucie Kardiologii w Warszawie z Panem Prof Franciszkiem Walczakiem i Dr. Ewą Szufladowicz na czele. Uważam że są najlepsi w tej..

Ablacja - Walczak, Czerwiński, Wojnarowa - Str. 2

.. ...ablacją. Jak np robi się ECHO Serca to i tak idzie się znowu do trzeciego lekarza, który wykonuje ECHO. Ze względu na to, że będe miał ablacje w Centrum Kardiologii Anin, dlatego trzymam się wszystkiego co poszczególny lekarz zaleca robić dalej, 3 konsultacje mi w zupełności wystarczą a..

Ślad fali zwrotnej do lewego przedsionka

.. Echo: Wielkośc jam serca, grubośc ścian lewej komory, kurczliwośc ogólna i odcinkowa prawidłowa. Płatki zastawek niepogrubiale. Przedni mitralny wydłużony, niestabilny, ale bez wyraźnego prolapsu do lewego przedsionka. Ślad fali zwrotnej do lewego przedsionka. Czy ktos mi moze powiedziec, co te wyniki tak na..

Nerwica? stwierdzono nerwicę wegetatywną ale nie miałam problemów

.. ...skierowanie na badanie echo, ja mialam podobne objawy i okazalo sie ze choruje na zapalenie osierdzia! nie lekcewaz tego, wiek nie ma nic do rzeczy, ja mam 22 lata, pozdrawiam 24.07.2006 Mialam objawy podobne do Twoich. Zaczelo sie od naglej dusznosci w mostku - kaszlalam chyba z..

Napadowy częstoskurcz - kiedy ablacja?

.. ...polecam!Wszystkie do tej pory przechodziły, miałam ich ok 4 - 6 rocznie, do ok pół godziny i żyłam z nieświadomością możliwości naprawy ( mimo że mój lekarz rodzinny ma specjalizację w kardiologii :/ ). Cieszę się że trafiłam na to forum, żałując jednocześnie że tak późno, ponieważ..

Dodatkowe skurcze komorowe

.. ...znaczenia ale mam powtarzać echo co dwa lata.Mam to podobno od urodzenia, dużo osób ma ale zwykle zrasta się a mi po prostu sie nie zrosła, taka mała wada serca bez znaczenia hemodynamicznego. W pierwszej ciąży było ok pod względem skurczy ale tętno miałam bardzo wysokie. Teraz jestem w..

Zespół Fallota

.. ...robione jakieś badania, echo ? Pozdarwiam ciepło Jestem Adam właśnie skończyłem 11 lat i mam zespół Fallota. Pierwszą operację miałem w pierwszej dobie życia, a kolejną w wieku 2 lat. Mam się dobrze na wychowaniu fizycznym ćwiczę na równi ze zdrowymi kolegami. Biorę udział w zawodach..

Duży puls - Str. 2

.. ...przyczyne, zrob ekg, echo serca , wysilkowe byc moze to newrica a moze wystarczy dac niewielka dawke beta blokera i wszystko wroci do normy, glowa do gory pozdrowieniaa ty lukaszu nie rzucaj slów na wiatr i nie dołój innych jesli sie na tym nie znasz!!! mam 41 lat durze cisnienie190/ 120..

Duży puls - Str. 3

.. ...między innymi EKG lub echo serca. Ja miałam kiedyś tachikardię mój puls wynosił ponad 162 uderzenia na mynutę jednak mój kardiolog zapisał mi tabletki, które brałłam regularnie i mój puls wynosi teraz od 75 - 85. ja mam cisnienei dobra a puls rozny od 78 do np dzisiaj rano 115 mam 19..

Fizjologiczna niedomykalność zastawki płucnej i trójdzielnej I stopnia

.. ...Niedawno miałam robione echo serca i lekarz stwierdził u mnie fizjologiczną niedomykalność zastawki płucnej i trójdzielnej I stopnia. W związku z tym chciałam się zapytać czy jest to poważna wada czy drobny defekt? I stopien niedomykalności zastawek jest już powodem do obeserwacji. Nie..

Chelatacja - Str. 4

.. ...miesięcy temu wynik echo serca zabrzmiał mi jak wyrok o krześle elektrycznym.Skierowanie do szpitala i cała seria miodu koronografia,przeszczep zastawek,baypasy. Cztery lata wstecz, echo wykazywało tylko niewielką niedomykalność zastawki.Teraz przydusza mnie wręcz wydłużona miażdzycowo..

Napadowy częstoskurcz nadkomorowy - Str. 3

.. ...trzeba zrobić Holtera, echo i wizyta u kardiologa ( niekoniecznie u tego co mi wykonywał zabieg ). I to chyba tyle, przynajmniej na razie; ) Jakbyś miał jeszcze jakieś pytania to to mój numer gg: 1122069. Pozdrawiam A ja wyszłam do domu na drugi dzien po ablacji juz. Kontrole mam dopiero..

Napadowy częstoskurcz nadkomorowy - Str. 4

.. ...sirode ide na holtera a potem sie zobaczy czy ablacja wchodzi w gre wsumie do tego dąże narazie propranolol daje rade jak chcecie sie podzielić podobnymi doznaniami piszcie chętnie pogadam gg 5358579...

Prof. Walczak - Anin - Str. 2

.. ...chorobe i wysłał na doł na echo, poprzednie miałąm 12 dni wcześniej - na szczęście podejrzenie się nie potwierdziło. Podsumuwując, nie dowiedizłąm się niczego, wyszłam przestarszonabo choroba cłąy czas łazi mi po głowie i biedniejsza o 400 zł bo tyle kosztowało mnie 15 minut w..