Echo serca es 34

Zwężenie odpływu z prawej komory

.. ...odpływu z prawej komory: ECHO serca EKG Zdjęcie rentgenowskie klatki piersiowej Leczenie zwężenia odpływu z prawej komory. Leczenia korekcyjnego wymagają pacjenci, u których w badaniu ECHO serca zmierzono gradient ciśnień powyżej 30 mmHg. Większość zwężeń może być leczona metodą..

Zwężenie odpływu z lewej komory

.. ...rozpoznania zwężenia: ECHO serca z Dopplerem; EKG; zdjęcie rentgenowskie klatki piersiowej; test wysiłkowy; cewnikowanie serca; Pacjenci objęci są profilaktyką infekcyjnego zapalenia wsierdzia - zarówno przed jak i po zabiegu. Leczenie zwężenia odpływu z lewej komory. Walwuloplastyka lub..

Zespół Barlowa (zespół wypadania płatków zastawki dwudzielnej)

.. ...zastawki dwudzielnej: ECHO serca ( widoczna jest fala niedomykalności w kolorowym dopplerze i tzw. efekt hamaka ); EKG - najczęściej prawidłowy, ale mogą być widoczne zaburzenia repolaryzacji; osłuchując pacjenta lekarz stwierdza klik mezosystoliczny. Leczenie zespołu Barlowa. Leczeniem..

Zespół Eisenmengera

.. ...biopsja płuca - obecnie coraz rzadziej stosowana. Leczenie zespołu Eisenmengera jest zachowawcze. Metody operacyjne nie są w Polsce przeprowadzane. Obowiązuje profilaktyka infekcyjnego zapalenia wsierdzia...

Dorzut zawału serca

.. ...dyskinetyczne ). Następstwem tego zjawiska może być niewydolność serca, pęknięcie ściany serca, powstanie tętniaka prawdziwego lewej komory. Ekspansja sprzyja zjawisku remodelingu ( przebudowy ) mięśnia sercowego...

Trzepotanie przedsionków

.. ...ustalonego przez lekarza ( echo serca, holterowskie badanie EKG, stymulacja przezprzełykowa przedsionków ). Każdy napad trzepotania przedsionków wymaga ustalenia jego przyczyny. W przypadku jednorazowego napadu nie jest konieczne przewlekłe stosowanie leków antyarytmicznych. W większości..

Wstrząs kardiogenny

.. ...ultrasonograficzne ( ECHO serca ). Mimo, że współczesna kardiologia dąży do ograniczenia metod inwazyjnych w standardowej diagnostyce i zastępowaniu ich diagnostyką nieinwazyjną, we wstrząsie kardiogennym nadal niezastąpiony pozostaje pomiar rzutu minutowego i ciśnienia zaklinowania w..

Izolowany ubytek przegrody międzykomorowej

.. ...się na wynikach badań: ECHO serca EKG zdjęcie RTG klatki piersiowej Leczenie ubytku przegrody międzykomorowej. Pacjenci z małym przeciekiem lewo - prawym ( krew przecieka z lewej do prawej komory przez otwór w przegrodzie międzykomorowej ) nie wymagają leczenia chirurgicznego. Wskazaniem..

Serce trójprzedsionkowe

.. ...noworodków podczas badania ECHO. Klinicznie serce trójprzedsionkowe manifestuje się podobnymi objawami jak w zwężeniu lewego ujścia żylnego. Bardzo często serce trójprzedsionkowe skorelowane jest z ubytkiem w przegrodzie międzyprzedsionkowej. Leczenie serca trójprzedsionkowego. Operacja..

Koarktacja aorty

.. ...rentgenowskie klatki piersiowej, ECHO serca. Leczenie koarktacji aorty. Leczeniem inwazyjnym obejmowani są pacjenci z istotnym zwężeniem aorty. Istotne czynnościowo zwężenie aorty to taki, w którym gradient ciśnień wynosi powyżej 20 mmHg. Poszerzenie miejsca zwężenia wymaga zabiegu..

Tetralogia Fallota

.. ...opiera się na badaniach: ECHO serca EKG zdjęcie rentgenowskie klatki piersiowej Leczenie tetralogii Fallota. W pacjentów, u których nie występują przeciwwskazania czynnościowe i anatomiczne wykonywany jest zabieg korekcji tetralogii Fallota. Wyniki leczenia operacyjnego są dobre...

Anomalie tętnic wieńcowych

.. ...cewnikowanie jam serca ECHO serca z oceną przepływów ( Doppler ) zdjęcie rentgenowskie klatki piersiowej Holter - 24 godzinne badanie EKG badanie radioizotopowe ( SPECT ) Leczenie anomalii naczyń wieńcowych. W przypadku wrodzonych przetok tętniczo - wieńcowych leczenie powinno obejmować..

Przetrwały przewód tętniczy (PDA)

.. ...przewodu tętniczego: ECHO serca z oceną przepływów ( Doppler ); zdjęcie rentgenowskie klatki piersiowej. Wszyscy pacjenci z PDA wymagają leczenia zabiegowego aby uniknąć rozwoju nadciśnienia płucnego...

Ubytek typu zatoki wieńcowej

.. ...zatoki wieńcowej: badanie ECHO serca; EKG; zdjęcie rentgenowskie klatki piersiowej; często stosuje się badanie angiograficzne ( wypełnienie naczyń wieńcowych kontrastem ). Leczenie ubytku typu zatoki wieńcowej. Leczenie zabiegowe wymagane jest tylko i wyłącznie u pacjentów z istotnym..

Przerost mięśnia sercowego (przerost lewej komory serca)

.. ...nadciśnieniowym lewej komory. ECHO serca: najlepsze badanie do diagnozowania przerostu; zdjęcie rentgenowskie: przerost mięśniówki lewej komory niewielkiego stopnia nie jest początkowo widoczny; w bardziej zaawansowanych stadiach widoczne jest poszerzenie sylwetki serca w lewo ku dołowi..

Walwuloplastyka balonowa zastawki aortalnej

.. ...ultrasonograficzne serca ( ECHO serca ). Zabieg walwuloplastyki balonowej zastawki aortalnej polega na wprowadzeniu specjalnego cewnika zakończonego balonem do serca pacjenta ( dostęp taki sam jak w przypadku angioplastyki - PTCA ). Po umiejscowieniu balonu w miejscu pierścienia..

Balonowa angioplastyka koarktacji aorty

.. ...- 90% pacjentów leczonych tą techniką uzyskuje się spadek gradientu ciśnień. Po zabiegu należy wykonać po ok. 5 - 6 miesiącach badanie ECHO serca metodą dopplerowską w celu kontroli gradientu ciśnień...

Przewlekła niewydolność serca

.. ...decyduje wynik badania echokardiograficznego serca. Badanie echokardiograficzne ma obecnie podstawowe znacznie w diagnostyce niewydolności serca. Jednak wykonanie tego badania u osób starszych jest niejednokrotnie utrudnione w związku z dużą częstością rozedmy i otyłości u pacjentów tym..

Tętniak rozwarstwiający aorty

.. ...ciśnienia tętniczego; ECHO serca i zdjęcie rentgenowskie - poszerzenie śródpiersia; tomografia komputerowa stosowanie leków przeciwbólowych ( narkotyczne leki przeciwbólowe ); odstawienie leków przeciwkrzepliwych; obniżenie ciśnienia skurczowego do 100 - 120 mmHg ( beta - bloker,..

Tętniak pozawałowy serca

.. ...stosowane jest badanie ECHO serca. Leczenie tętniaka pozawałowego serca. zachowawcze - leki obniżające obciążenie serce, antyarytmiczne, przeciwzakrzepowe; operacyjne - kardiochirurgiczne usunięcie tętniaka ( aneuryzektomia ), resekcja wsierdzia, ablacja prądem częstotliwości radiowej..

Pęknięcie wolnej ściany serca

.. ...obserwowane jest przepełnienie żył szyjnych. Diagnostyka pęknięcia ściany serca. ECHO serca Leczenie pęknięcia ściany serca. drenaż worka osierdziowego, walka ze wstrząsem; operacja kardiochirurgiczna...

Pęknięcie przegrody międzykomorowej

.. ...brzegu mostka. Diagnostyka pęknięcia przegrody międzykomorowej. ECHO serca Leczenie pęknięcia przegrody międzykomorowej. nitroprusydek sodu, kontrpulsacja wewnątrzaortalna; operacja kardiochirurgiczna...

Tamponada worka osierdziowego

.. ...rtg klatki piersiowej, ECHO serca, cewnikowanie prawego serca ). Najbardziej wartościową metodą badania serca jest ECHO serca ( badanie ultrasonograficzne ). W przypadku ostrej tamponady worka osierdziowego w USG serca ( ECHO serca ) widoczny jest płyn w jamie osierdziowej powodujący..

Kardiomiopatia rozstrzeniowa

.. ...ultrasonograficzne - echo serca. Dokładne określenie rodzaju kardiomiopatii czasami jest możliwe dopiero po pobraniu wycinków mięśnia sercowego ( biopsja mięśnia sercowego ). Terapia farmakologiczna kardiomiopatii rozstrzeniowej obejmuje różne grupy leków poprawiających kurczliwość..

ECHO serca (USG serca)

ECHO serca (USG serca)

.. Echo serca ( USG serca, echokardiografia, UKG, ultrasonokardiografia ) jest badaniem, które pozwala na ocenę budowy serca i jego pracy. Podczas badania ECHO oceniane są zastawki ( ich budowa i funkcja ), jamy serca ( tj. przedsionki i komory ) - oceniane są poprzez pomiar ich objętości, grubości ścian,..

Akineza

.. ...się do wyników badania ECHO serca. Jednym z elementów takiego badania, obok oceny budowy mięśnia sercowego i zastawek oraz grubości ścian, jest ocena kurczliwości poszczególnych elementów serca. Do opisu kurczliwości mięśnia sercowego używa się terminów: normokineza - kurczliwość..

Frakcja wyrzutowa

.. ...się podczas badania ECHO serca. Zwykle oblicza się tylko EF lewej komory, wynik świadczy o wydolności mięśnia sercowego. U zdrowego człowieka frakcja wyrzutowe lewej komory powinna przekraczać 65%. Niewydolności serca towarzyszy spadek EF poniżej 45 - 50%. Frakcja wyrzutowa poniżej 20%..

Fala zwrotna

.. ...ocenia się w badanie ECHO serca, bardzo dobrze widoczna w opcji color dopller. Jeśli niedomykalność dotyczy jednej z zastawek odgraniczających przedsionki od komór ( zastawka trójdzielna pomiędzy prawym przedsionkiem i komorą oraz dwudzielna pomiędzy lewym przedsionkiem a lewą komorą )..

Hipokineza

.. ...serca, oznacza kurczliwość mięśnia zmniejszoną w stosunku do normy. Hipokineza najczęściej świadczy o niedokrwieniu danego fragmentu mięśnia sercowego na różnym tle ( najczęściej na tle choroby wieńcowej )...

Szmery serca u dzieci

.. ...pozwala rozwiać badanie ECHO. Wyróżniamy trzy rodzaje szmerów niewinnych: Szmer muzyczny, występujący przeważnie miedzy 2 a 7 rokiem życia dziecka. Powstawanie szmeru muzycznego jest związane z turbulentnym przepływem krwi w lewej komorze serca. Buczenie żylne, występuje szczególnie..

Niedomykalność zastawki trójdzielnej

.. ...jakiś czas kontrolne ECHO serca. Objawy niedomykalności trójdzielnej są mało swoiste. Chory skarży się na obniżoną tolerancję wysiłku, czasem ból w prawym podżebrzu. Z czasem dołącza się pełna gama objawów niewydolności prawokomorowej. Leczenie niedomykalności trójdzielnej polega na..

Arytmogenna dysplazja prawej komory

.. ...częstoskurcze komorowe. W ECHO serca: zaburzenia kurczliwości prawej komory, poszerzenie jej światła, czasem uwypuklenia ściany w postaci tętniaków. W diagnostyce wykonuje się także izotopowe badanie mięśnia sercowego oraz często biopsję. Niestety nie ma skutecznego leczenie...

Wymiary jam serca w badaniu ECHO

Wymiary jam serca w badaniu ECHO

.. ...na podstawie badanie ECHO wykonywanym w kilku projekcjach. Ocenia się średnicę lewej komy podczas skurczy i rozkurczu serca. Podobnie ocenia się grubość tylnej ściany lewej komory. Grubość przegrody międzykomorowej ocenia się w rozkurczu. Ponadto, mierzy się średnicę prawej komory,..

Zaciskające zapalenie osierdzia

.. ...rentgenowskiego ( serce w pancerzu zwapniałego osierdzia ) i badania ECHO serca. Przydatna może być także tomografia komputerowa lub rezonans magnetyczny. Leczenie polega na wykonaniu zabiegu perikardiocentezy...

Wegetacja (skupisko bakterii i komórek zapalnych)

.. ...echokardiograficznego serca. Razem z objawami ogólnymi, wegetacje składają się na obraz infekcyjnego zapalenia wsierdzia, co stanowi wskazania do intensywnej antybiotykoterapii w warunkach szpitalnych...

Stan przedzawałowy

.. ...) oraz wynik badania ECHO serca obrazujący spadek kurczliwości danego fragmentu mięśnia. Można powiedzieć, że jeśli mimo długo utrzymującego się bólu świadczącego o niedokrwieniu mięśnia sercowego nie zaobserwowano zmian w zapisie EKG, wzrostu stężenia troponin ani upośledzenia..

Zawał serca jako powikłanie zabiegu operacyjnego

.. ...odcinka ST. W obrazie ECHO lekarz może stwierdzić hipokinezę niedokrwionego fragmentu mięśnia sercowego. Potwierdzeniem zawału jest podwyższony poziom sercowych troponin. Zawał serca związany z zabiegiem chirurgicznym wyróżnia się nie tylko objawami, ma także odmienne przyczyny typowy..

Tele-EKG jest znacznie tańsze

.. ...zakresie konsultacji echokardograficznch i radiologicznych. Tele - EKG umożliwia długotrwałe monitorowania pracy serca w warunkach normalnej aktywności życiowej, w warunkach szczególnych i ekstremalnych. Stwarza to nowe możliwości diagnostyczne, a także zdecydowanie poprawia opiekę nad..

Kołatania, ablacje - okiem dochtora - Str. 3

.. ...i wreszcie mam wynik echo serca, na ktorym oprocz wypadania platka pojawia sie asynergia skurczu ( opatrzona komentarzem blok, preekscytacja ). Czy mimo stosunkowo niskiego, wlasciwie przewaznie prawidlowego tetna, mozna u mnie mowic o WPW? Z gory dziekuje za odpowiedz. Pozdrawiam..

Kołatania, ablacje - okiem dochtora - Str. 8

.. ...stwierdzono zaburzeń rytmu, w echo serca niewilka nieistotna hemodynam,icznie fala zwrotna przez zast.trójdz.w lewej komorze serca widoczne pojedyncze struny rzekome , hormony tarczycy w normie , morfologia b.z., rtg kl.piersiowej o sylwetce serca prawidł., Raz EKG z zapisem..

Kołatania, ablacje - okiem dochtora - Str. 12

.. ...lekarzy tez wątpliwa, echo serca w normie ( ślad fali zwrotnej pod zastawka mitralną ). Jeśli chodzi o arytmie ( te wstrętne skurcze, przewalania i trzepotania serca ) to też mam o tym nie myśleć, jeść dużo magnezu ( ktory niestety nie pomaga ) i wierzyc, że jestem zdrowa. Jeden z..

Kołatania, ablacje - okiem dochtora - Str. 19

.. ...myśleć?? Zrobili mi echo serca w Zabrzu i powiedzieli ze wszystko ok. Kazali brac magnez itd, przestac palić i schudnać!! Byłam na L4 przez 3 tygodnie byłam tak wystraszona ze juz nawet po kilkanascie razy mierzyłam ciśnienie. Szok za tydzień jade znów do Zabrza na kontrole. Przestałam..

Zastawka trójdzielna i nerwica wegetatyna

.. ...na lekarz na badaniu echo serca napisał mi taki komentarz: trójdzielna - II/III bardzo wąski jest środkowy - protosysteliczny( bądź protosystuliczny, bardzo niewyraźnie napisane ); mitralna - I/II Bardzo wąski jest środkowy - protosysteliczny( bądź protosystuliczny, bardzo niewyraźnie..

Częstoskurcz - ablacja - Str. 13

.. ...dotychczasowe EKG oraz Echo serca. Prof. na konsultacji ustala termin ablacji to wspaniały człowiek który roztacza wokół siebie niesamowitą aure. Zaufajcie mu to wielki autorytet w swojej dziedzinie. Zostanie wam wyznaczony termin Ablacji i dostaniecie listę badań, które trzeba wykonać..

Częstoskurcz - ablacja - Str. 14

.. ...dotychczasowe EKG oraz Echo serca. Prof. na konsultacji ustala termin ablacji to wspaniały człowiek który roztacza wokół siebie niesamowitą aure. Zaufaj mu to wielki autorytet w swojej dziedzinie. Zostanie ci wyznaczony termin Ablacji i dostaniesz listę badań, które trzeba wykonać na 3..

Częstoskurcz - ablacja - Str. 42

.. ...chwile. Zrobili mi ekg, echo serca i zalozyli holter okazalo sie ze mam supraventricular ventricular ectopy. MIeszkam w Irladnii wiec trudno mi sie dogadac z lekarzem. Lekarz powiedzial ze mam sie zglosci za 6 tygodni na konsultacje z kardiologiem ale dziisaj znowu serce zaczalo stawac..

Częstoskurcz - ablacja - Str. 49

.. ...i rok temu robili mi echo serca, choltera, no i powiedzieli mi ze to jest czestoskurcz napadowy, no ale tak jak pisalem biore ten betaloc 25 i magnez i dalej zle sie czuje, no i po tym alkocholu.A jesli mam napad to jakos staram sie uspokoic i przemeczyc te 2 godziny katorgi ehh... Karol..

Jaki powinien być prawidłowy puls? - Str. 3

.. ...miałem 182 !! byłem na Echo serca i wyszło ze wszystko jest ok. mam teraz zrobic badania na tarczyce , zobaczymy co wyjdzie. a zobaczcie co ja znalazlem : Nikt z nas nie ma stałego pulsu. Czujesz, jak rośnie po wysiłku ( gdy np. wejdziesz po schodach ), a potem stopniowo się obniża. To..

Częstoskurcze napadowe ciągle wracaja - Str. 3

.. ...chwile. Zrobili mi ekg, echo serca i zalozyli holter okazalo sie ze mam supraventricular ventricular ectopy. MIeszkam w Irladnii wiec trudno mi sie dogadac z lekarzem. Lekarz powiedzial ze mam sie zglosci za 6 tygodni na konsultacje z kardiologiem ale dziisaj znowu serce zaczalo stawac..

Echo serca i pogrubialy płatek przedni zastawki mitralnej

.. ...mialam robine badanie echo serca ktore wykazalo: pogrubialy platek przedni zastawki mitralnej do 6,2 mm, zwloknialy, reszta w normie teraz doppler zastawka mitralna VE max 1,0m/s, VA 0,42m/s fala zwrotna slad/I stopnia aortalna bez fali zwrotnej zastawla trojdzielna vmax 0,70m/s fala..

Echo serca

.. ...zinterpretować moje dwa wyniki echo serca? 1 wyniki: Lewa komora - 41mm Lewy przedsionek - 29mm prawy przedsionek - 26 Grubość ścian tylna ściana 8mm przegroda międzykomorowa - 8mm duże naczynia szerokość Ao 28mm Przepływ płucny 108 cm/s 2 wynik: lewa komora 41mm lewy przedsionek - 29mm..

Echo serca - Str. 2

.. ...byc zdiagnozowana w echo , ale zaburzenia relaksacji moga wystepowac przy zaburzeniach rytmu serca A lewy przedsionek? Czy jest fala niedomykalności? jesli jest to jedyny nieprawidlowy parametr nie przywiazywalabym wielkiej wagi , poza tym obraz echokardiograficzny bada się całosciowo ,..

Echo serca - Str. 3

.. ...platka widoczne dodatkowe echo ok 1,5 zerwana nic, wegetacje? To znaczy ,ze w sercu na zastawce jest dodatkowa , nieprawidlowa struktura , balotująca, mozliwe ,ze jedna z nici jest zerwana i platek zastawki wypada albo rozwija sie na zastawce stan zapalny. mam 26 lat...i takei wyniki: RV..

Echo serca - Str. 4

.. Moje badanie Echo wykazało że mam niedomykalność zastawki trójdzielnej IV stopnia,ponadto mam prawą część serca powiększoną, mam 18 lat, trenuje sport - lekkoatletykę wyczynowo 6 razy w tygodniu, lekarz powiedział że powinnam przestać trenować ale decyzja należy do mnie. Pierwsze pytanie - Jak trenowanie..

Dziwne skurcze dodatkowe

.. ...odczuwa! Tak więc dopiero echo serca postawiło diagnozę: Wypadanie Płatka Zastawki Mitralnej ( MVP ) Witajcie!! dzis odebralam wynik trzeciego juz holtera, 27 lipca mam miec robiony test wysilkowy. Nawracajac do tych wynikow a wiec wyszly mi tak w ciagu doby, 16 tachycardi, 4 bradycardie..

Dziwne skurcze dodatkowe - Str. 3

.. ...założonego holtera, ekg, echo serca i lekarz powiedział, że mam arytmie, że wolno mi bije serce, nierówno mam co chwile dodatkowe bicie serca, ale że uprawiam sport to to u sportowców się zdarza, że z tym się normalnie żyje. 3miesiące temu jechałem na egzaminy do szkoły teatralnej do..

Nerwica lękowa - jak z nią walczyć? - Str. 2

.. ...silnym.polecam zrobienie echo serca i podzielenie się tą wiedzą.Tylko pamiętajcie że często lekarz wam nawet nie powie że coś jest nie tak.Mi przy pierwszym echo serca napisali w normie.Nie mialem pojecia czym jest wypadanie płatka wiec nawet sie tym nie przejmowalem, ale gdy objawy..

Nerwica lękowa - jak z nią walczyć? - Str. 6

.. ...wychodziły bez zarzutu. Echo serca, jak na człowieka po zawale - wręcz doskonałe. EKG wysiłkowe - dochodziłem bez problemu do ostatniego etapu i aparatura była wyłączana bo nie było już sensu męczyć mnie dalej... * Maratończykiem i tak już Pan nie będzie... * . Tym czasem zwykłe wyjście..

Nerwica lękowa - jak z nią walczyć? - Str. 7

.. ...badania kilka razy ekg echo serca i nic nie stwierdzil ale jak mialem dwa razy holtera to lekaz stwierdzil po tych cholterach ze mi w nocy jak spie zabardzo zwalnia bicie serca i teraz mi dal jakies badanie bezprzelykowe ale tego juz sie boje badania wiec narazie nie ide ale tak ogulnie..

Nerwica lękowa - jak z nią walczyć? - Str. 14

.. ...badania krwi, EKG i echo serca, na które czekałam pól roku. Wszystko było dobrze. Jednak dziś ciężko mi jest pójść i przebadać się, utwierdzić w przekonaniu, że poza nerwami nic mi nie dolega. Nawet dentysta to problem. Nie bałam się jesynie okulisty, bo nie jest inwazyjny, a diagnoza..

Wypadanie płatka zastawki dwudzielnej

.. ...brzusznej,tarczyca,nerki, gro badań krwi, echo serca.echo wykazalo wypadanie platka ale potraktowano to jako norme.kazali iść do nerwologa.no i szukam obecnie takiego ale i rozgladam sie po necie i z tego co wyczytalem to wiele osob z wypadaniem leczy sie na nerwy.Pewnie jest jakies..

Wypadanie płatka zastawki dwudzielnej - Str. 2

.. ...wypadanie platka po echo serca, moze warto porozmawiac z lekarzem o metoprololu. Leki uspokajajace - typu oxazepam czy hydrokzysyna tez sa szkodliwe dla organizmu. A choruje tylko serce. Metoprolol jest beta - blokerem i oddzialuje wylacznie na serce. No cześć,wszystko zależy w jakim..

Wypadanie płatka zastawki dwudzielnej - Str. 6

.. ...poszłam na badanie - echo serca,opowiedziałam lekarzowi co było dotychczas jakim lekiem kiedyś mnie leczono ,ale on młody kardiolog wiedział lepiej . Znalazł przeciek ,którego jak się pózniej w klinice okazało nie było , a nie zauważył wypadania płatka . Zapisał rytmonorm , którym by..

Wypadanie płatka zastawki dwudzielnej - Str. 12

.. ...mase badn:ekf, holter,echo serca, test pionizacyjny. w szpitalu dostalam Betalock zok 25. Oprocz tego lecze sie na astme. Mam 21 lat. Pierwsza utrate przytomnosci mialam w wieku 11 lat. I potem tak to juz sie powtarzalo.. Obecnie czuje sie coraz gorzej, mam drzenie rak, kolatanie serca,..

Najpierw stent potem rozrusznik

.. ...którym wyszło już coś nie tak .potem założono mu na 24 godz holtera.po tym badaniu wyszło ze ma 1 sekundowe zatrzymania akcji serca.zadecydowano o założeniu rozrusznika.czy miał ktoś podobną sytuacje...

Ablacja - Walczak, Czerwiński, Wojnarowa - Str. 2

.. ...ablacją. Jak np robi się ECHO Serca to i tak idzie się znowu do trzeciego lekarza, który wykonuje ECHO. Ze względu na to, że będe miał ablacje w Centrum Kardiologii Anin, dlatego trzymam się wszystkiego co poszczególny lekarz zaleca robić dalej, 3 konsultacje mi w zupełności wystarczą a..

Ślad fali zwrotnej do lewego przedsionka

.. Echo: Wielkośc jam serca, grubośc ścian lewej komory, kurczliwośc ogólna i odcinkowa prawidłowa. Płatki zastawek niepogrubiale. Przedni mitralny wydłużony, niestabilny, ale bez wyraźnego prolapsu do lewego przedsionka. Ślad fali zwrotnej do lewego przedsionka. Czy ktos mi moze powiedziec, co te wyniki tak na..

Dodatkowe skurcze komorowe

.. ...znaczenia ale mam powtarzać echo co dwa lata.Mam to podobno od urodzenia, dużo osób ma ale zwykle zrasta się a mi po prostu sie nie zrosła, taka mała wada serca bez znaczenia hemodynamicznego. W pierwszej ciąży było ok pod względem skurczy ale tętno miałam bardzo wysokie. Teraz jestem w..

Duży puls - Str. 2

.. ...przyczyne, zrob ekg, echo serca , wysilkowe byc moze to newrica a moze wystarczy dac niewielka dawke beta blokera i wszystko wroci do normy, glowa do gory pozdrowieniaa ty lukaszu nie rzucaj slów na wiatr i nie dołój innych jesli sie na tym nie znasz!!! mam 41 lat durze cisnienie190/ 120..

Duży puls - Str. 3

.. ...między innymi EKG lub echo serca. Ja miałam kiedyś tachikardię mój puls wynosił ponad 162 uderzenia na mynutę jednak mój kardiolog zapisał mi tabletki, które brałłam regularnie i mój puls wynosi teraz od 75 - 85. ja mam cisnienei dobra a puls rozny od 78 do np dzisiaj rano 115 mam 19..

Fizjologiczna niedomykalność zastawki płucnej i trójdzielnej I stopnia

.. ...Niedawno miałam robione echo serca i lekarz stwierdził u mnie fizjologiczną niedomykalność zastawki płucnej i trójdzielnej I stopnia. W związku z tym chciałam się zapytać czy jest to poważna wada czy drobny defekt? I stopien niedomykalności zastawek jest już powodem do obeserwacji. Nie..

Chelatacja - Str. 4

.. ...miesięcy temu wynik echo serca zabrzmiał mi jak wyrok o krześle elektrycznym.Skierowanie do szpitala i cała seria miodu koronografia,przeszczep zastawek,baypasy. Cztery lata wstecz, echo wykazywało tylko niewielką niedomykalność zastawki.Teraz przydusza mnie wręcz wydłużona miażdzycowo..

Napadowy częstoskurcz nadkomorowy - Str. 4

.. ...sirode ide na holtera a potem sie zobaczy czy ablacja wchodzi w gre wsumie do tego dąże narazie propranolol daje rade jak chcecie sie podzielić podobnymi doznaniami piszcie chętnie pogadam gg 5358579...

Kardiolog z sercem w Szczecinie - Str. 2

.. ...można zrobic prywatnie echo serca w szczecinie?i ile sie czeka? Szukam kardiologa dziecięcego w Szczecinie. cześć ,też chodziłam na Piłsudskiego do p.dokor .Jestem po 2 ablacjach i znów coś nie tak.Wyszły mi zwolnienia przyspieszenia ,skurcze komorowe i nad komorowe ,jedna przerwa w..

Silny ból w okolicach serca

.. ...gdy zrobiono mi wtedy echo serca, ktore nic nie wykrylo, zadnych cech wady serca, oprocz struny w lewej komorze serca, wiec lekarze doszli do wniosku ze nie musze juz dalej chodzic na wizyty. Pozniej jak mialam tak z 18 lat ( akurat jakos bylam po przebytej grypie ) i wtedy od czasu do..

Bajpas i praca - Str. 2

.. ...szczęśliwy.Ostatnio miałem bd echo serca nie bez blizny po zawale i zwapnieniach,próba wysiłkowa bd. Walka z cholesterolem to nasze zadanie 190 i niżej. Rehabilitacja po zawale to rowerek w domu z pomiarem tentna i zaczynamy po miesiacu stopniowo i ostrożnie.Ze szpitala na rehabilitacji..

Sztuczne zastawki serca - operacja Rosa - aorta 47mm

.. ...polegało na okresowym ekg, echo i pomiarze ciśnienia : ) W wieku 17 lat w stanie przedzawałowym wylądowałam w katowickiej klinice na Ligocie, parę dni potem w sąsiednim Ochojcu. Żaden lekarz nie chciał się podjąć leczenia. Miałam skandaliczną stenozę z niedomykalnością AO, przerost..

Ablacja - kompendium wiedzy - Str. 8

.. ...Potem 2 razy mi zrobiono echo serca przez ta sama osobe i niby wyszlo ze tego nie mam. UKG mam miec ponownie zrobione w przyszlym miesiacu przez kogos najbardziej doswiadczonego, zeby to sprawdzic jeszcze raz. Wypis także informuje, że mam miec powrorzona ablacje, gdyz wystepuja u mnie..

Ablacja - kompendium wiedzy - Str. 10

.. ...wykonywałem badania ( Echo Serca - 130zł, EKG - 25zł, Holter 12 Odprowadzeniowy 170 zł i wizyty - 110zł ) są to badania przygotowujące do ablacji, pod koniec stycznia mam wizytę u Pana Profesora Franciszka Walczaka ( 225zł + 25zł EKG ) i podczas tej wizyty Pan Profesor ustala termin..

Ablacja - kompendium wiedzy - Str. 12

.. ...RTG Klatki piersiowej, Echo Serca. Placi sie jedynie za konsultacje u lekarzy i za badania drobne takie jak EKG przed wizyta, ewentualnie Holter - pajaczek - 12 odprowadzeniowy. Zreszta to i tak lepsze wyjscie niz jezdzic do Instytutu Kardiologii w Warszawie przy ul.Alpejskiej, gdzie na..

Ablacja - kompendium wiedzy - Str. 17

.. ...wysiłkowe przed zabiegiem i echo serca. Pozdrawiam. Już pewnie dzisiaj nie odczytasz tej wiadomości. Tak, miałam robione i EKG wysiłkowe i echo serca ( kilkakrotnie ) - ale przed zabiegiem to tylko właśnie echo i Holter. Będę trzymać za Ciebie kciuki. Będzie na pewno dobrze. Pozdrawiam i..

Coronaritis, 5 miesięcy po

.. ...kuczliwości serca, próba wysiłkowa w porządku ) pytanie: w jaki sposób mogę wracać do normalej sprawności, jakie ćwiczenia moge, a jakich nie mogę wykonywać? osoby z wiedzą i doświadczeniem prosze o sugestie..

Nieistotne nieszczelności zastawkowe

.. ...kardiologa i zrobil mi echo serca. oto opis. LA - mm AO - pierscien 21mm, opuszka 32mm RV - 29mm IVS - 9mm, LDEDd - 54mm PW - 9mm Jamy serca wielkosci prawidolowej. Lewa komora o proawidlowej grubosci miesnia, prawidlowej kurczliwosci i regionalnej i globalnej. EF 55%. Relaksacja..

Kardiomiopatia rozstrzeniowa

.. ...kardiomiopatię jest echo sercai określenie frakcji wyżutowej życzę zdrowia dla siostry i koniecznie znajdźcie dobrego kardiologa bo to bardzo niebezpieczna choroba odezwij się do mnie na gg nr 4622933 Moja córeczka ( 2 letnia ) zachorowała na te chorobe. W chwili obecnej jest na lekach..

Kardiomiopatia rozstrzeniowa - Str. 6

.. ...Dzisiaj miał robione echo serca i frakcja wynosi 22%. Teraz serduszko jeszcze jest * obolale * czy po kilku miesiacach rekonwalestencji jest szansa za podwyzszenie frakcji czy już nalezy myslec o przeszczepie serca ???Prosze pomóżcie . Roxano, wydaje mi sie, ze na takie pytanie moga..

Kardiomiopatia rozstrzeniowa - Str. 7

.. ...się podczas badania ECHO serca. Zwykle oblicza się tylko EF lewej komory, wynik świadczy o wydolności mięśnia sercowego. U zdrowego człowieka frakcja wyrzutowe lewej komory powinna przekraczać 65%. Niewydolności serca towarzyszy spadek EF poniżej 45 - 50%. Frakcja wyrzutowa poniżej 20%..

Kardiomiopatia rozstrzeniowa - Str. 23

.. ...zdecydowaliście się zrobić mi Echo Serca. Diagnoza brzmiała jak wyrok. Nie wydolność Serca IV * , Kardiomiopatia Roztrzeniowa, Niedomykalność Zastawki Mitralnej III * , EF 10 % FS 5 %. To był szook !! Lekarze nie dawali mi szans na przeżycie, mówili rodzicom że teraz wszystko w rękach..

Po ablacji - Str. 5

.. ...dotychczasowe EKG oraz Echo serca. Prof. na konsultacji ustala termin ablacji to wspaniały człowiek który roztacza wokół siebie niesamowitą aure. Zaufajcie mu to wielki autorytet w swojej dziedzinie. Zostanie wam wyznaczony termin Ablacji i dostaniecie listę badań, które trzeba wykonać..

Po ablacji - Str. 20

.. ...nie miałam holtera, echo serca..jedynie EKG. Pozdrawiam wszystkich gorąco, trzymam kciuki za tych po i przed ablacja. Życzę zdrowych i spokojnych świąt. Witam Jestem 3 tygodnie po ablacji w śCK w Kielcach ( pozdrawiam wszystkich lekarzy i cały personel - są wspaniali ) i mam pytanie do..

Zmęczenie na sercu

.. ...ekg, ekg wysiłkowe, echo serca, poziom cukru we krwi, lipidogram, trojglicerydy...Bez tego nie da się nic powiedzieć.Idź do kardiologa, bo twój młody wiek nie gwarantuje ci 100% zdrowia. A jak z ciśnieniem? Ciśnienie jest lekko skaczące - czasem troche podwyższone, czasem trochę..

Niskie tętno

.. ...temu miałam robione echo servca i było prawidłowe.Często miewam dziwne przypadłości typu szum w uszach, poczucie słabnięcia ( ale bez omdleń ) , kołatania serca - tym bardziej zdziwiła mnie teraz tendencja do tak niskiego tętna. Dodam jeszcze że jestem niskociśnieniowcem. Czy to ma jakiś..

Zespół WPW a ciąża

.. ...moje dziecko musiało przechodzić to, co ja. CZy da się temu jakoś zapobiec???? zespół wpw nie jest dziedziczny. moja starsza córka jest zdrowa,a maleństwo w moim łonie też ma zdrowe serce [miało robione echo serca].mam czworo rodzeństwa i żadne nie ma wpw rodzice też nie mają nie wiem..

Szybkie tętno - Str. 9

.. ...kotnrolne ( pewnie ekg, echo serca itp ), i dosc szybko sie wychodzi do domu. Monia Ci udzieli dokladniejszej odpowiedzi, bo ona miala juz jedna ablacje, ja narazie tylko teoretyzuje na podstawie tego co wiem od lekarzy i osob, co mialy juz ablacje. No to bardzo bym prosił Monię o..

Szybkie tętno - Str. 11

.. ...tam zrobili mi EKG i echo serca i Pani doktor powiedziała że tu jest wszystko w porzadku.Kazała rzucic palenie i schudnać, i ten BETALOC mam brac doraznie. Po tym Betalocu żle sie czułam miałam zawroty i czasami wrazenie ze mdleje w tej głowie mnie jakos tak ściskało jakby ktos mnie..

Szybkie tętno - Str. 12

.. ...przydaloby sie zrobic jeszcze echo serca???Juz sama niewiem.Jakos nie moge zrozumiec tego, ze nerwy potrafia tyle zdzialac...Zaczelam brac tez magnez i wydaje mi sie, ze chwilami moje serce jest wyciszone, ale to moze wlasnie mi sie tylko wydaje : - ( Chwilami trace nadzieje, ze..

Szybkie tętno - Str. 14

.. ...u kardiologów ekg i echo w normie. Mam pytanie co się ze mną dzieje? Mam przyspieszone bicie serca co jest uciążliwe czasami wystepuja skurcze. Przyczyna może byc to że zazywałem przez ok rok narkotyk ale on 2 lat jestem czysty. Pisze bo przedtem nie mialem takich akcji z sercem. Troche..

Zespół Barlowa i poród naturalny czy cesarka?

.. ...powinnaś zrobić sobie echo serca - to podstawowe badanie które określi stopień zaawansowania z.B. Ja szczerze powiedziawszy też dużo czytam na temat tego zespołu ale tak naprawdę sama nie wiem jak sobie pomóc. Lekarz stwierdził że nie ma się czym denerwować i nie potrzebne jest żadne..