EKG do

Zwężenie odpływu z prawej komory

.. ...prawej komory: ECHO serca EKG Zdjęcie rentgenowskie klatki piersiowej Leczenie zwężenia odpływu z prawej komory. Leczenia korekcyjnego wymagają pacjenci, u których w badaniu ECHO serca zmierzono gradient ciśnień powyżej 30 mmHg. Większość zwężeń może być leczona metodą balonową...

Zwężenie odpływu z lewej komory

.. ...ECHO serca z Dopplerem; EKG; zdjęcie rentgenowskie klatki piersiowej; test wysiłkowy; cewnikowanie serca; Pacjenci objęci są profilaktyką infekcyjnego zapalenia wsierdzia - zarówno przed jak i po zabiegu. Leczenie zwężenia odpływu z lewej komory. Walwuloplastyka lub zabieg..

Zespół Barlowa (zespół wypadania płatków zastawki dwudzielnej)

.. ...tzw. efekt hamaka ); EKG - najczęściej prawidłowy, ale mogą być widoczne zaburzenia repolaryzacji; osłuchując pacjenta lekarz stwierdza klik mezosystoliczny. Leczenie zespołu Barlowa. Leczeniem zespołu Barlowa powinni być objęci tylko i wyłącznie pacjenci, u których występują kliniczne..

Zespół Dresslera

.. ...uszkodzenia serca w zapisie EKG. Leczenie zespołu Dresslera. Terapia zespołu Dresslera polega na podawaniu niesteroidowych leków przeciwzapalnych ( NLPZ - Aspiryna 1, 5 - 3g/dobę ). W przypadku znacznego narastania płynu lub w sytuacji gdy wysięk jest oporny na leczenie stosuje się -..

Zespół Eisenmengera

.. ...biopsja płuca - obecnie coraz rzadziej stosowana. Leczenie zespołu Eisenmengera jest zachowawcze. Metody operacyjne nie są w Polsce przeprowadzane. Obowiązuje profilaktyka infekcyjnego zapalenia wsierdzia...

Zapalenie mięśnia sercowego

.. ...głównie na podstawie EKG ); zapalenie mięśnia serca i osierdzia ( z objawami osierdziowymi ); zapalenie mięśnia serca z dolegliwościami typu dławicowego ( imitujące zawał serca ); postać klasyczna zapalenia mięśnia serca ( kardiomiopatia zastoinowa z zaburzeniami rytmu ); zapalenie..

Zawał serca (zawał mięśnia sercowego)

Zawał serca (zawał mięśnia sercowego)

.. ...załamka Q w zapisie EKG ). Przyczyny zawału serca. Ponad 90% zawałów mięśnia sercowego spowodowanych jest całkowitym zamknięciem światła tętnicy wieńcowej przez zakrzep powstały w wyniku pęknięcia blaszki miażdżycowej zwężającej tętnicę. Do innych przyczyn mogących spowodować zawał serca..

Dorzut zawału serca

.. ...elektrokardiograficznym serca ( EKG ). W badaniach laboratoryjnych obserwuje się wzrost enzymów będących markerami zawału. Częstość występowania dorzutu u pacjentów z zawałem serca określa się na ok. 4 - 8%. Warunki, które muszą być spełnione aby rozpoznać dorzut zawału serca: nawrót..

Układ przewodzący serca (układ bodźcotwórczy serca)

.. ...jest rejestrowana w EKG do chwili wyjścia poza jego obręb. Bodziec elektryczny opuszczając węzeł zatokowo - przedsionkowy ( SA ) szerzy się równocześnie w drogach przewodzenia w obszarze przedsionków i w komórkach mięśniowych ( są to drogi fizjologiczne, anatomicznie nie są różnicowane..

EKG (elektrokardiogram)

EKG (elektrokardiogram)

.. ...odpowiada załamek P. Badanie EKG doskonale nadaje się do obrazowania niedokrwienia mięśnia sercowego, zawału, zaburzeń rytmu. Wychylenia w zapisie EKG. Załamek P - powstaje w momencie depolaryzacji mięśniówki przedsionków szerzącej się z węzła zatokowo - przedsionkowego ( SA ); Odstęp PR..

Asystolia

Asystolia

.. ...mięśnia sercowego w EKG. Asystolia prowadzi do ustania czynności hemodynamicznej serca, do braku przepływu krwi w naczyniach krwionośnych. Ustanie krążenia powoduje niedotlenienie wszystkich komórek organizmu a zwłaszcza komórek ośrodkowego układu nerwowego, które są najbardziej wrażliwe..

Trzepotanie przedsionków

.. ...lekarskiego i badania EKG. W celu wykrycia przyczyn arytmii wykonuje się także inne badania laboratoryjne i kardiologiczne wg schematu diagnostycznego ustalonego przez lekarza ( echo serca, holterowskie badanie EKG, stymulacja przezprzełykowa przedsionków ). Każdy napad trzepotania..

Migotanie przedsionków

.. ...przedsionków w zapisie EKG. Aktywność elektryczna przedsionków może być wykryta za pomocą badania EKG. W EKG nie ma widocznych załamków P, a linia izoelektryczna składa się z wychyleń o małej amplitudzie ( migotania lub fal f ). Częstotliwość pobudzeń docierających do węzła AV waha się..

WPW (zespół Wolffa - Parkinsona - Whitea)

.. ...Whitea ): A - w badaniu EKG widoczna jest fala delta ( załamanie na ramieniu zespołu QRS - w tym typie pęczek Kenta obecny jest po lewej stronie ); B - w badaniu EKG nie stwierdza się fali delta - w tym typie pęczek Kenta znajduje się po prawej stronie. Zespół WPW może objawiać się..

Zespół wydłużonego QT (long QT syndrome, LQTS)

.. ...odstęp QT w zapisie EKG. Odstęp QT w EKG jest to graficzny zapis depolaryzacji i repolaryzacji komór serca. Jego długość mierzona jest od początku zespołu QRS do końca załamka T. W prawidłowo pracującym sercu długość odstępu QT skraca się wraz ze wzrostem częstości akcji serca. Zespół..

Izolowany ubytek przegrody międzykomorowej

.. ...wynikach badań: ECHO serca EKG zdjęcie RTG klatki piersiowej Leczenie ubytku przegrody międzykomorowej. Pacjenci z małym przeciekiem lewo - prawym ( krew przecieka z lewej do prawej komory przez otwór w przegrodzie międzykomorowej ) nie wymagają leczenia chirurgicznego. Wskazaniem do..

Koarktacja aorty

.. ...pacjent miał wykonane EKG, zdjęcie rentgenowskie klatki piersiowej, ECHO serca. Leczenie koarktacji aorty. Leczeniem inwazyjnym obejmowani są pacjenci z istotnym zwężeniem aorty. Istotne czynnościowo zwężenie aorty to taki, w którym gradient ciśnień wynosi powyżej 20 mmHg. Poszerzenie..

Tetralogia Fallota

.. ...badaniach: ECHO serca EKG zdjęcie rentgenowskie klatki piersiowej Leczenie tetralogii Fallota. W pacjentów, u których nie występują przeciwwskazania czynnościowe i anatomiczne wykonywany jest zabieg korekcji tetralogii Fallota. Wyniki leczenia operacyjnego są dobre. Profilaktyka..

Anomalie tętnic wieńcowych

.. ...anomalii naczyń wieńcowych: EKG cewnikowanie jam serca ECHO serca z oceną przepływów ( Doppler ) zdjęcie rentgenowskie klatki piersiowej Holter - 24 godzinne badanie EKG badanie radioizotopowe ( SPECT ) Leczenie anomalii naczyń wieńcowych. W przypadku wrodzonych przetok tętniczo -..

Ubytek typu zatoki wieńcowej

.. ...badanie ECHO serca; EKG; zdjęcie rentgenowskie klatki piersiowej; często stosuje się badanie angiograficzne ( wypełnienie naczyń wieńcowych kontrastem ). Leczenie ubytku typu zatoki wieńcowej. Leczenie zabiegowe wymagane jest tylko i wyłącznie u pacjentów z istotnym hemodynamicznie..

Cewnik Swana-Ganza

.. ...monitora ciśnienia i EKG. Zastosowanie cewnika pozwala na pobieranie próbek krwi do badania gazometrycznego. Cewnik Swana - Ganza wykorzystywany jest także do obliczania przepływów i oporów w krążeniu płucnym a także oceny ciśnienia rozkurczowego w lewym przedsionku i lewej komorze...

Defibrylacja

Defibrylacja

.. ...bez dostępnego zapisu EKG u pacjenta z NZK ( Nagłe Zatrzymanie Krążenia ). Wykonanie defibrylacji. posmarować całe powierzchnie elektrod ( łyżek defibrylatora ) żelem, który zmniejsza opór przewodzenia w miejscu styku elektrody ze skórą; wybrać wartość energii ( 200J dla pierwszych dwóch..

Nadciśnienie tętnicze

Nadciśnienie tętnicze

.. ...). Badanie ogólne ( obecność mikroalbuminurii ) i posiew moczu. U wszystkich chorych zaleca się wykonanie badania EKG. Kontrola poziomu cholesterolu całkowitego i frakcji: LDL, HDL, oraz trójglicerydów...

Przewlekła niewydolność serca

.. ...badania dodatkowe ( EKG, RTG ) klatki piersiowej stanowią bądź wstępną ocenę przyczyn oraz stopnia zaawansowania niewydolności, bądź są procedurami specjalistycznymi, wykonywanymi z określonych wskazań ( cewnikowanie serca, koronarografia, badania izotopowe, rezonans magnetyczny. Celem..

Tętniak pozawałowy serca

.. ...odcinka ST w badaniu EKG. Często powiązany jest z bólami wieńcowymi i zaburzeniami rytmu. Do diagnostyki tętniaków stosowane jest badanie ECHO serca. Leczenie tętniaka pozawałowego serca. zachowawcze - leki obniżające obciążenie serce, antyarytmiczne, przeciwzakrzepowe; operacyjne -..

Kontrapulsacja wewnątrzaortalna

.. ...zsynchronizowaniu pompy z zapisem EKG. W czasie pracy serca można wyróżnić dwie fazy: skurczu i rozkurczu. W fazie skurczu mięsień sercowy napina się i objętość komór serca ulega gwałtownie zmniejszeniu. Efektem tego jest wyrzucenie krwi z prawej komory do płuc a z lewej do aorty, stąd..

Badanie EKG Holter (całodobowe monitorowanie rytmu serca)

Badanie EKG Holter (całodobowe monitorowanie rytmu serca)

.. Badanie EKG metodą Holtera, ( całodobowe monitorowanie rytmu serca, badanie holterowskie - nazwa badania pochodzi od nazwiska twórcy ) wykonywane jest aby ocenić aktywność elektryczną serca w ciągu całej doby. Badanie Holtera zlecane jest przez kardiologa najczęściej w przypadku podejrzenia nieprawidłowej,..

Test wysiłkowy EKG

Test wysiłkowy EKG

.. Badanie wysiłkowe EKG ( test wysiłkowy EKG, próba wysiłkowa ) polega na ocenie zmian zachodzących w sercu podczas wysiłku fizycznego jakim jest jazda na rowerze stacjonarnym lub marsz na bieżni elektrycznej. Badanie ma na celu zdiagnozowanie zmian ukrwienia i czynności serca podczas wysiłku fizycznego. W..

Tamponada worka osierdziowego

.. ...w wielu badaniach ( EKG, rtg klatki piersiowej, ECHO serca, cewnikowanie prawego serca ). Najbardziej wartościową metodą badania serca jest ECHO serca ( badanie ultrasonograficzne ). W przypadku ostrej tamponady worka osierdziowego w USG serca ( ECHO serca ) widoczny jest płyn w jamie..

No reflow phenomenom

.. ...odcinka ST w badaniu EKG ( niedokrwienie mięśnia ). Zamknięcie tętnicy wieńcowej powoduje drastyczne zmiany w mikrokrążeniu, objawiające się obrzękiem miocytów ( komórki mięśniowe serca ). Obrzęk miocytów powoduje ich ucisk na naczynia włosowate. Badania dowodzą, że w patogenezie..

Przeznaczyniowe zamykanie ubytków międzyprzedsionkowych typu 2

.. ...przejściowe uniesienie w EKG odcinka ST - T nad ścianą dolną ( zator powietrzny oraz pojedyncze przypadki przejściowych zaburzeń neurologicznych. Postępowanie po zabiegu obejmuje podawanie aspiryny w dawce 150 - 300 mg przez 3 - 6 miesięcy ( w zależności od wagi pacjenta i wielkości..

Kardiomiopatia przerostowa

.. ...zastawki mitralnej. Badanie EKG - zapis jest prawie zawsze nieprawidłowy ( 97% ) u pacjentów ze znaczną objawową HCM i mniej więcej w 90% nieprawidłowy u pacjentów bez objawów; może być nieprawidłowy, gdy echokardiogram nie wykazuje przerostu lewej komory. Badanie holterowskie -..

Enzymy sercowe (markery martwicy mięśnia sercowego)

.. ...specyficznych zmian w EKG, charakterystyczny ból zawałowy, zrost stężenie markerów martwicy mięśnia sercowego. W niektórych sytuacjach ból jest niecharakterystyczny ( np. maska brzuszna zawału ) lub wręcz nieobecny ( u chorych ze współistniejącą cukrzycą ). Zmiany w EKG również mogą być..

Kardiowersja

.. ...czasie, pod kontrolą EKG, wyzwala się kilka impulsów elektrycznych. Energia impulsu, w zależności od charakteru i czasu trwania arytmii, budowy ciała pacjenta oraz parametrów kardiowertera, waha się od kilkunastu do kilkuset dżuli. W nowoczesnych kardiowerterach dwufazowych maksymalna..

Migotanie komór

.. ...pompują krwi. Wykres EKG w przebiegu migotania komór jest poszarpany, nieregularny, załamki są nieobecne. Chory jest nieprzytomny. Jedyną szansą przerwania migotania komór jest natychmiastowa podjęcie resuscytacji i jak najszybsza defibrylacja. Przygodny świadek nie związany z medycyną..

Ekstrasystolia (dodatkowy skurcz)

.. ...ekstrą. W oparciu o zapis EKG możemy ocenić, czy impuls ten powstał w samym układzie bodźcoprzewodzącym ( na przykład w węźle zatokowym ), czy też pochodzi spoza tego układu ( ektopowe źródła rytmu ). Możemy także stwierdzić gdzie powstała ekstra: w obrębie przedsionków ( ekstra..

Blok lewej, prawej odnogi pęczka Hisa

.. ...bardzo znamienny zapis EKG: szerokie zespoły QRS oraz charakterystyczne zmiany kształtu tych zespołów w odpowiednich odprowadzeniach przedsercowych. Chory zwykle nie odczuwa samego bloku przewodzenia. Dolegliwości wynikają z choroby podstawowej, czyli niewydolności serca, choroby..

Bigeminia komorowa

.. ...dodatkowych w badaniu EKG: pobudzenia prawidłowe powstałe w węźle zatokowym przeplatają się z dodatkowymi pobudzeniami komorowymi w ten sposób, że po każdym pobudzeniu prawidłowym pojawia się jedno dodatkowe. Na wykresie EKG obserwujemy więc występujące na przemian dwa zespołu QRS o..

Blok przedsionkowo-komorowy

.. ...przykład w przebiegu zawału serca ), wymaga wszczepienia stymulatora. Badaniem służącym do rozpoznawania bloków przewodzenia jest EKG, często badanie holterowskie ( ciągły zapis EKG przez 24h lub dłużej )...

Dławica Prinzmetala

.. ...towarzyszą im zmiany w EKG odpowiadające niedokrwieniu mięśnia sercowego lub rozpoczynającemu się zawałowi serca. Charakterystyczne jest występowanie epizodów bólowych w nocy lub nad ranem. Zarówno ból jak i zmiany w badaniu EKG ustępują samoistnie, ryzyko wystąpienia zawału w przebiegu..

Badanie CK (kinaza kreatynowa)

.. ...kreatynowej nie wystarczy do rozpoznania zawału, może towarzyszyć także zapaleniu mięśnia sercowego. Do rozpoznania zawału potrzebne są jeszcze odpowiednie zmiany w zapisie ekg i/lub typowy ból zamostkowy...

Lewogram

.. ...oparciu o wynik badania EKG. Do orientacyjnego określenie osi elektrycznej serca wystarczą zapisy z I i II lub I i aVF elektrody ( elektrody kończynowe ). Jeśli odchylenie osi wynosi poniżej - 30 stopni mówimy o lewogramie. Odchylenie osi elektrycznej serca w lewo może występować w..

Oś serca

.. ...oparciu o wyniki badania EKG ( zwykle korzystając z zapisu z elektrod kończynowych ) i podaje się w przybliżeniu ( normogram, lewogram lub dextrogram ) albo w sposób dokładny, podając kąta w stopniach. Odchylenia osi serca mogą wynikać z wrodzonych wariantów budowy układu..

Próba wysiłkowa

Próba wysiłkowa

.. ...oceniany jest zapis EKG, ciśnienie tętnicze oraz częstość serca. Pacjent wykonuje wysiłek idąc po ruchomej bieżni lub korzystając ze specjalnego roweru ( ergometr ). Badanie trwa do momentu, gdy pacjent osiągnie maksymalną dla siebie wartość tętna ( tętno przyspiesza w czasie wysiłku,..

Preekscytacja

Preekscytacja

.. ...przedsionków. Na wydruku badania EKG zależność ta jest obrazowane odstępem pomiędzy załamkiem P a zespołem QRS. Odstępem krótszy niż 120 ms wskazuje na obecność dodatkowej drogi przewodzenia w obrębie mięśnia sercowego. Oznacza to, że węzeł przedsionkowo - zatokowy nie jest jedynym..

Rytm zatokowy

.. ...rozchodzenia się pobudzeń elektrycznych w sercu. W przypadkach rożnego typu zaburzeń rytmu, na przykład w migotaniu przedsionków, leczenie może mieć na celu właśnie przywrócenie rytmu zatokowego serca...

Arytmogenna dysplazja prawej komory

.. ...nagły zgon sercowy. W EKG obserwuje się dekstrogram, napadowe bloki przewodzenia komorowego, tachykardię i częstoskurcze komorowe. W ECHO serca: zaburzenia kurczliwości prawej komory, poszerzenie jej światła, czasem uwypuklenia ściany w postaci tętniaków. W diagnostyce wykonuje się także..

Zespół Brugadów

.. ...wieku ) oraz badania EKG. EKG badaniu elektrokardiograficznym obserwujemy blok prawej odnogi pęczka Hisa oraz uniesienie odcinka ST w pierwszych trzech odprowadzeniach przedsercowych ( V1 - V3 ). Leczenie zespołu Brugadów polega na zabezpieczeniu chorego przed nagłym zatrzymaniem..

Częstoskurcz nawrotny

.. ...wywoływanie arytmii ), EKG metoda Holtera, stymulacja przezprzełykowa lub badanie elektrofizjologiczne z wprowadzeniem elektrod do serca przez tętnicę udową i aortę. Leczenie: farmakologiczne lub ablacja...

Tętno u kobiety ciężarnej

Tętno u kobiety ciężarnej

.. ...kołatania serca. Kontrolne EKG nie wykazuje jednak żadnych zaburzeń rytmu serca. Krążenie hiperkinetyczne wiąże się ze znacznym przyspieszeniem podstawowego rytmu serca, średnio o 20% w stosunku do wartości tętna sprzed okresu ciąży. Na wykresie EKG obserwujemy natomiast lewogram. Jest..

Sercowy zespół X (kardiologiczny zespół X)

.. ...odcinka ST w zapisie EKG wykonywanym w czasie próby ). Kolejnym badaniem jest koronarografia, która nie wykazuje żadnych nieprawidłowości ( zwężeń ) w tętnicach wieńcowych. Pozwala to na wykluczenie choroby niedokrwiennej serca. Występowanie bólów wieńcowych w kardiologicznym zespole X..

Zespół MAS

.. ...oraz badaniach dodatkowych. Jeśli nie udaje się uchwycić napadu w zapisie EKG metodą Holtera, można zastosować rejestrator zdarzeń lub badanie elektrofizjologiczne serca ( programowana stymulacja komór )...

Kardiologiczny rejestrator zdarzeń

.. ...chory poczuje nadchodzący napad arytmii, lub naciśnie przycisk tuż po odzyskaniu przytomności. Kardiolog może potem odczytać z pamięci urządzenia zapis EKG, który został nagrany dokładnie w czasie napadu...

Sprężyste zwłóknienie wsierdzia

.. ...). Badanie obrazowe EKG, ECHO i RTG klatki piersiowej mogą wraz z objawami sugerować opisywaną chorobę. Decydujący jest jednak wynik biopsji mięśnia sercowego. Leczenie sprowadza się do podawania sterydów i cytostatyków. Przyczyna choroby nie jest znana. Choroba jest ciężka, może..

Stan przedzawałowy

.. ...bólu świadczącego o niedokrwieniu mięśnia sercowego nie zaobserwowano zmian w zapisie EKG, wzrostu stężenia troponin ani upośledzenia kurczliwości serca w ECHO, człowiek doświadczył stanu przedzawałowego...

Zaburzenia przewodzenia śródkomorowego

.. ...Na podstawie wykresu EKG możemy wyróżnić blok prawej lub lewej odnogi pęczka Hisa. W przypadku lewej odnogi, blok może dotyczyć jedynie przedniej lub tylnej jej wiązki. Osobnym rozpoznaniem jest tak zwany blok trójwiązkowy, czyli współistnienie bloku prawej odnogi pęczka Hisa, bloku..

Choroba tako-tsubo (kardiomiopatia wywołana silnym stresem)

.. ...koniuszka serca. W zapisie EKG obserwujemy uniesienie odcinka ST, a więc zmiany charakterystyczne dla zawału mięśnia sercowego. Zespół tako - tsubo zwykle przebiega z bólem w klatce piersiowej i objawami niewydolności serca, stąd zawsze należy wykluczyć zawał. W przypadku opisywanej..

Aberracja przewodzenia

.. ...przewodzone przez węzeł przedsionkowo - komorowy oraz przez lewą odnogę pęczka Hisa, natrafia natomiast na okres refrakcji w prawej odnodze. W zapisie EKG taka aberracja ma postać bloku prawej odnogi...

Migotanie przedsionków z miarową czynnością komór

.. ...powikłaniami zatorowymi ( udar mózgu, zator płucny ). Bez badania EKG można w takich sytuacjach błędnie przypisać miarowość rytmu serca samodzielnemu umiarowieniu się pacjenta ( powrót rytmu zatokowego )...

W zawale serca liczy się przede wszystkim czas

.. ...na podstawie obrazu EKG. Jak dowiódł Program Wielkopolski, jeśli nie można natychmiast przewieźć chorego na angioplastykę, fibrynoliza znacznie poprawia rokowanie. W wielu wypadkach wskazane jest uzupełnienie leczenia angioplastyką, jednak gdyby nie fibrynoliza, szanse na przeżycie..

Łóżko dla chorych na serce

.. ...elektrody badające EKG. Wszystkie te dane można będzie analizować za pomocą odpowiednio oprogramowanego palmtopa, a następnie przekazywać lekarzowi za pośrednictwem telefonu lub szerokopasmowego internetu...

Tele-EKG jest znacznie tańsze

.. ...natychmiastowe przekazanie obrazu EKG do specjalistycznej placówki medycznej, w której od razu podejmowana jest decyzja o sposobie postępowania: pacjent nie jest przewożony do najbliższego szpitala tylko do ośrodka, w którym możliwe będzie optymalne leczenie. Takie postępowanie skraca..

Migotanie przedsionków to najczęstsze zaburzeniem rytmu serca

.. ...diagnozy jest badanie EKG. Konsekwencje choroby są wielorakie – zmniejszenie objętości wyrzutowej i minutowej serca ( spadek tolerancji wysiłku ), powiększenie się jam serca, powikłania zakrzepowo - zatorowe, siedmiokrotny wzrost śmiertelności krążeniowej. Rozróżnia się trzy..

Lepszy monitoring pracy serca

.. ...standardowego badania EKG. Zespół polskich badaczy: mgr inż. Artur Burtka i mgr inż. Zbigniew Kulesza pod kierunkiem prof. dr hab. inż. Andrzeja Napieralskiego pracował nad wykorzystaniem wymiennej pamięci Flash w rejestratorze. Jak wyjaśniają naukowcy, przykładem nowego zastosowania..

Każda minuta ważna przy ostrym zawale serca

.. ...specjalistami, którzy podejmują decyzję o podawanych lekach i postępowaniu z chorym. Jeżeli karetka nie ma takiego wyposażenia powinna zawieźć pacjenta do ośrodka z kardiologią inwazyjną - podsumował...

80 proc. zgonów z powodu zawału serca można zapobiec

.. ...Osoby, u których stwierdzone będą znaczne nieprawidłowości, przejdą dodatkowo badania EKG i będą mogły skorzystać z bezpłatnej porady kardiologa. Ambasadorką VII edycji akcji jest aktorka Małgorzata Socha...

Kołatania, ablacje - okiem dochtora

.. ...druciki rejestrujące ekg z wnętrza serca. To nie boli. Natomiast w większości przypadków trzeba wywołać arytmię w czasie zabiegu ( jeśli trzeba możemy ją zaraz przerwać, bez obaw ). U części chorych ablacja - czyli aplikacje prądu o częstotliwości radiowej - są wykonywane w miejscach w..

Kołatania, ablacje - okiem dochtora - Str. 2

.. ...przeprowadzilem ich mnostwo. od ekg zwyklego ktorego ilosci juz nie moge zliczyc przez holtera ( 5 razy ) i usg serca na tescie wysilkowym ( 2 rrazy ) konczac. test wysilkowy zakonczyl sie wynikiem ujemnym raz 19 potem 20 met * s. usg za kazdym razem w granicach normy.wnioski z..

Kołatania, ablacje - okiem dochtora - Str. 3

.. ...sie slaba. Mam kilka ekg z wynikiem pojedyncza ekstrasystolia z wstecznym przewodzeniem, mam dextrogyrie ( ? - nie wiem czy dobrze pamietam )i jakies zmiany ( w jednym ekg ) w zalamkach ( nieprawidlowy S i R, patologiczny Q, czas QTc skrocony ), mam ( wg holtera ) pojedyncze pobudzenia..

Kołatania, ablacje - okiem dochtora - Str. 4

.. ...żebym przesłał Panu dwa EKG zeskanowane z przed ablacji i teraźniejsze w celu oceny jak to się wszytsko zmieniło? Z góry dziękuję za wyrozumiałość i cierpliwość. Po konsultacji w Zabrzu lekarz prowadzący( czekam na ablację ) stwierdził, że nie ma przeciwwskazań do porodu siłami natury...

Częstoskurcz - ablacja - Str. 6

.. ...razem jak mi robili ekg to w tym czasie przestawałam odczuwac kołotanie.Lekarze diagnozuja to jako przyspieszony rytm zatokowy tak do 150 uderzen na minute i to spowodowany stresem.Ale mi sie robi cos takiego nawet jak leze w łożku i sie niczym nie stresuje.W wyniku holtera wyszło ze mam..

Częstoskurcz - ablacja - Str. 7

.. ...skurczów. Miała holtera, EKG, echo, próby wysiłkowe.. dali jej tabletki, zwolnili do domu i kazali czekac na rezultaty. Po trzech tygodniach zgłosiła sie do szpitala - to samo.. Prawdopodobnie będzie miała ablację - w Warszawie lub Krakowie. Najgorsze jest to, że ona jest pielęgniarką..

Częstoskurcz - ablacja - Str. 8

.. ...zasłabłam , szpital, ekg... wypisanie do domu z zaleceniem konsultacji u kardiologa .. a dzisiaj wizyta u kardiologa i skierowanie natychmiastowe na ablcje.. jutro ide na badanie holta .. :( Mam 27 lat. Od około 4 lat mam problemy z sercem.Poczatkowo ataki częstoskurczu występowały..

Częstoskurcz - ablacja - Str. 13

.. ...dotychczasowymi badaniami zapis EKG z zapisem napadu jeśli taki posiadacie i wszystkie dotychczasowe EKG oraz Echo serca. Prof. na konsultacji ustala termin ablacji to wspaniały człowiek który roztacza wokół siebie niesamowitą aure. Zaufajcie mu to wielki autorytet w swojej dziedzinie...

Jaki powinien być prawidłowy puls?

.. ...ten natychmiast zrobił EKG, ktore na szczescie wykluczyło winę serca, jednak zaczal badac dalej - skierowanie na badanie tarczycy i poziomu elektrolitów...no i znalazłam powód swojego szybkiego pulsu...wynik TSH mnie przestraszył - norma od 0.4 a moj wynik - 0,010 tak wiec od razu..

Jaki powinien być prawidłowy puls? - Str. 3

.. ...niedowierzaniem, odrazu zrobiono mi ekg, wyniki dosc złe, lecz na drugi dzien znowu miałam to badanie i było lepiej, a puls spadł do 100 w spoczynku, teraz czekam na wyniki badania krwi na tarczyce i inne możliwe choroby.. troche sie tym wszystkim przeraziłam i nie wiem czy naprawde mam..

Częstoskurcze napadowe ciągle wracaja - Str. 2

.. ...panstwowo,mialam robione ekg ( ale nic nie wykazalo ),a w czerwcu mam miec holter.Poki co biore Propranolol i jakos nie mam przyspieszonej akcji. Aleczuje sie taka ospala, nic mi sie nie chce, nie mam na nic ochoty ,nie pracuje:( boje sie wchylac bo zawsze ataki wystepowaly u mnie w..

Częstoskurcze napadowe ciągle wracaja - Str. 3

.. ...na chwile. Zrobili mi ekg, echo serca i zalozyli holter okazalo sie ze mam supraventricular ventricular ectopy. MIeszkam w Irladnii wiec trudno mi sie dogadac z lekarzem. Lekarz powiedzial ze mam sie zglosci za 6 tygodni na konsultacje z kardiologiem ale dziisaj znowu serce zaczalo..

Częstoskurcze napadowe ciągle wracaja - Str. 4

.. ...zaczalem rozmyslac, EKG oczywiscie nic nie wykazalo, a napadu na zyczenie nie moglem wywolac dla pana doktora wiec dostalem kroplowke i do domu. oczywiscie ironia losu, w samochodzie w drodze powrotnej napad * * sie znalazl * * no ale opanowalem sytuacje i meczylem sie reszte dnia w domu..

Echo serca - Str. 5

.. ...specjalistycznym, m.in. EKG, ECHO serca. W wyniku badania EKG lekarz internista opisujący elektrokardiogram stwierdził niezgodny blok prawej odnogi pęczka Hisa. Ponadto wyjaśnił że jest to ułomność bardzo popularna występująca w dużej liczby osób. Moje ciśnienie krwi wynosi 130/80,..

Echo serca - Str. 6

.. ...artwic to jest podobne do ekg odp. Dzien dobry mam pytanie. Podzczas badania echa serca wykryto ze mam powiekszona prawa komore serca.wpisano mi w w orzeczenie blok prawej odnogi p.HISA.Pozostale parametry w sercu byly w porzadku.Chcialbym sie dowiedziec czy jest to grozne i czy wplyw na..

Echo serca - Str. 8

.. ...RYTM ZATOKOWY ZWOLNIONY Z NIEMIAROWOSCIA ZATOKOWA. Co to moze oznaczac ?? dostalam skierowanie nna echo serca, niedlugo bede je robic ? ale co moze oznaczac ta niemiarowosci i zwolnioy rytm zatokowy ?..

Echo serca - Str. 9

.. ...dziękuję!. A.M. Łódź. Ekg_rytm zatokowy , a wię cpobudzenia z wezla zatokowego jak powinno byc ,zwolniony, a wiec występuje tzw. bradykardia zatokowa , niemiarowośc zatokowa bywa związana np. z faza oddechowową, częsta u mlodych osob no wlasnie dostalam skierowanie do kardiologa i na..

Dziwne skurcze dodatkowe

.. ...kardiolog powiedział po EKG, że w trakcie zarejestrowanego skurczu dodatkowego przebieg pobudzenia jest prawidłowy i wskazuje bardziej na tło nerwicowe skurczu. W trakcie wysiłku wszystko jest w porządku, a to podobno świadczy o łagodnym charakterze arytmii... czesc Ziutek, ja mam 26 lat..

Dziwne skurcze dodatkowe - Str. 2

.. ...wykryto u mnie podczas EKG dodatkowe skurcze komorowe ( te są o tyle groźniejsze, że ich nie czuć, a ich seria może spowodować niedotlenienie mózgu i wtedy można zemdleć niewiadomo gdzie i kiedy ). Ostatnimi czasy straszne nasiliły mi się te wszystkie arytmie, odczuwam je codziennie i..

Dziwne skurcze dodatkowe - Str. 3

.. ...założonego holtera, ekg, echo serca i lekarz powiedział, że mam arytmie, że wolno mi bije serce, nierówno mam co chwile dodatkowe bicie serca, ale że uprawiam sport to to u sportowców się zdarza, że z tym się normalnie żyje. 3miesiące temu jechałem na egzaminy do szkoły teatralnej do..

Jeszcze raz o dodatkowych skurczach

.. ...holtera...poniewaz co szedlem na ekg..to nic nie wykazywalo..a holeter w przeciagu 24..godzin...wyrzucil kawe na lawe..czyli ok 1000 pojedynczych pobudzen komorowych w tym 3 pary...oraz kilka nadkomorowych.Mam do Ciebie pytanie czy robiles Holtera i ile i jakie miales te dodatkowe..

Jeszcze raz o dodatkowych skurczach - Str. 2

.. ...razem jak mi robili ekg to w tym czasie przestawałam odczuwac kołotanie.Lekarze diagnozuja to jako przyspieszony rytm zatokowy tak do 150 uderzen na minute i to spowodowany stresem.Ale mi sie robi cos takiego nawet jak leze w łożku i sie niczym nie stresuje.W wyniku holtera wyszło ze mam..

Podejrzenie zespołu WPW

.. ...i lekarz po badaniu EKG stwierdził podejrzenie zespołu WPW. Mam 28 lat, nic mi się nie dzieje, nigdy nie chorowałem i tu nagle takie coś. Czy wiecie gdzie można znaleźć więcej informacji na ten temat? No wpisz sobie w googlach zespol wpw i ci sporo stronek na ten temat wypluje... Umnie..

Podejrzenie zespołu WPW - Str. 2

.. ...rozpoznawany jest zespoł wpw ? ekg? holter? wystarczy badanie ekg żeby stwierdzić że to wpw, jednak mój przypadek potwierdza, że nie wszyscy lekarze rodzinni są douczeni. Moja lekarka jak zrobiła mi ekg to włos jej się zjeżył i wysłała mnie do szpitala. W szpitalu od razu potwierdzili że..

Podejrzenie zespołu WPW - Str. 3

.. ...wiedzieć że to masz, bo ekg wychodzi dobrze. Nie decyduj się tylko na masarz wodny lub bicze wodne w okolicę klatki piersiowej z przodu i z tył bo włączy się kabelek i fikniesz jak ja : ). Mi lekarz przepisał nawet dzisiaj METOKARD 50mg w dawce pół dziennie. Jest to jedyny lek który naj..

Podejrzenie zespołu WPW - Str. 4

.. ...serca. W badaniach ( EKG, UKG, Holter, wysilkowe ) wyszla lekka arytmia i niedomykalnosc zastawki sercowej I - go stopnia. Zignorowalam to. Mialam wprawdzie przepisane tabletki ( min. Propranolol ), ale ich nie zazywalam. Wszystko wrocilo zupelnie niedawno i nie wiem czy jest to..

Nerwica lękowa - jak z nią walczyć?

.. ...Jestem w trakcie badan, ekg wykazalo ze mam nieregularny rytm zatokowy, ale ze jest to na tle nerwoym i nie mam sie czym martwic, ale wiadomo, [przy nerwicy czlowiek przejmuje sie wszystkim niejednokrotnie wmawiajac sobie rozmaite dolegliwosci. W ten poniedzialek mam miec robione ekg..

Nerwica lękowa - jak z nią walczyć? - Str. 6

.. ...zawale - wręcz doskonałe. EKG wysiłkowe - dochodziłem bez problemu do ostatniego etapu i aparatura była wyłączana bo nie było już sensu męczyć mnie dalej... * Maratończykiem i tak już Pan nie będzie... * . Tym czasem zwykłe wyjście po chleb do piekarni 100m od domu trwało 30 minut bo..

Nerwica lękowa - jak z nią walczyć? - Str. 7

.. ...mi badania kilka razy ekg echo serca i nic nie stwierdzil ale jak mialem dwa razy holtera to lekaz stwierdzil po tych cholterach ze mi w nocy jak spie zabardzo zwalnia bicie serca i teraz mi dal jakies badanie bezprzelykowe ale tego juz sie boje badania wiec narazie nie ide ale tak..

Nerwica lękowa - jak z nią walczyć? - Str. 11

.. ...szpitalu zrobili mi ekg i puścili do domu.Spałam wtedy u mamy,na drugi dzień wzięła mnie teściowa.No i właśnie po tym zdarzeniu poszłam do psychiatry,a reszte już znasz.No powiedz Madziu co siedzi w naszych głowach.Wydaje mi się ze jednak kochamy tych naszych mężów,żeby oni wiedzieli co..