II klinika

Zwężenie odpływu z prawej komory

.. ...przerostu prawej komory co klinicznie objawia się jej gorszą funkcją. Upośledzeniu ulega zarówno czynność skurczowa jak i rozkurczowa. Badania wykonywane w celu rozpoznania zwężenia odpływu z prawej komory: ECHO serca EKG Zdjęcie rentgenowskie klatki piersiowej Leczenie zwężenia odpływu..

Zespół Barlowa (zespół wypadania płatków zastawki dwudzielnej)

.. ...zespół Barlowa jest klinicznie i hemodynamicznie nieistotna. Rzadziej zespół Barlowa prowadzi do niedomykalności zastawki mitralnej ( dwudzielnej i dolegliwości ). Przyczyny występowania zespołu Barlowa. wada wrodzona, często jako wynik zespołu Marfana; wada nabyta, np. powstała w wyniku..

Zapalenie mięśnia sercowego

.. ...tasiemców, bąblowiec. Klinicznie zapalenie mięśnia sercowego jest jednostką bardzo zróżnicowaną. Stwierdzane są postacie bezobjawowe, jak i przebiegające gwałtownie i kończące się zgonem. Najczęściej obserwuje się średnio ciężki przebieg choroby. Postacie kliniczne zapalenia mięśnia..

Zapalenie wsierdzia

.. ...serca; narkomania. Objawy kliniczne infekcyjnego zapalenia wsierdzia. podwyższona temperatura ciała - nieswoisty objaw; zmiany osłuchowe; nadmierna potliwość, osłabienie, zimne kończyny; bóle pleców; guzki Oslera ( bardzo rzadki, ale swoisty dla zapalenia wsierdzia objaw - są to bolesne..

Powikłania zawału serca

.. ...ściany serca. Obraz kliniczny zawału mięśnia sercowego może być powikłany poszerzeniem obszaru martwicy, odczynem osierdziowym, powikłaniami zakrzepowo - zatorowymi. Do późnych powikłań zawału należy tętniak ściany lewej komory oraz zespół pozawałowy Dresslera. Informacje szczegółowe o..

Niewydolność serca

.. ...Najczęściej występującymi klinicznie objawami niewydolności serca jest osłabienie i łatwe męczenie ( pogorszenie tolerancji wysiłku fizycznego ). Bardzo charakterystyczna jest duszność ( subiektywne uczucie braku tchu ) pojawiająca się w czasie wysiłku, a w bardziej zaawansowanej postaci..

Zator płuc (zatorowość płucna)

Zator płuc (zatorowość płucna)

.. ...płucna ) jest stanem klinicznym, w którym dochodzi do zamknięcia światła jednej z tętnic płucnych materiałem zatorowym. Materiał zatorowy to w większości przypadków zakrzep ( może też być nim tłuszcz uwolniony z tkanek do układu krążenia podczas urazu ). Typowa lokalizacja zatoru płuc to..

WPW (zespół Wolffa - Parkinsona - Whitea)

.. ...wymaga leczenia. Postacie kliniczne zespołu WPW. zdecydowana większość pacjentów z zespołem WPW ma prawidłowy zapis EKG; pacjenci z pojedynczymi skurczami dodatkowymi ( ekstrasystolie ); pacjenci z zaburzeniami rytmu, które mogą zagrażać ich życiu, czas refrakcji pęczka Kenta (..

Leki kardiologiczne (leki stosowane w chorobach serca)

Leki kardiologiczne (leki stosowane w chorobach serca)

.. ...działania i wskazaniami klinicznymi. Pierwszą grupę stanowią betaadrenolityki nieselektywne, blokujące zarówno receptory β1 jak i β2, zaliczamy do nich m. in. sotalol ( Biosotal, Darob, Satohexal ) i propranolol. Druga grupa to betaadrenolityki selektywne, blokujące tylko..

LDL Cholesterol

LDL Cholesterol

.. ...Długoletnie badania kliniczne wykazały bezpośredni związek pomiędzy stężeniem cholesterolu LDL a chorobą niedokrwienną serca. To właśnie ta frakcja cholesterolu odgrywa kluczową rolę w patogenezie powstawania blaszki miażdżycowej. Poziom cholesterolu LDL w surowicy znacznie lepiej..

Triglicerydy (trójglicerydy)

.. Kliniczna korelacja pomiędzy stężeniem triglicerydów ( trójglicerydów ) a częstością występowania choroby niedokrwiennej serca jest mniej jasna niż w przypadku cholesterolu LDL i HDL. Wiadome jest, że podwyższone stężenie LDL w osoczu a obniżone HDL wpływają na przyspieszenie rozwoju zmian miażdżycowych w..

Hipoksja

.. ...jest określeniem stanu klinicznego, w którym utlenowanie tkanek jest niewystarczające. Powikłania układowe hipoksji czyli niewystarczającego utlenowania tkanek. Hipoksja objawia się sinicą centralną. Sinica występuje gdy ilość zredukowanej hemoglobiny we krwi włośniczkowej przekroczy..

Serce trójprzedsionkowe

.. ...podczas badania ECHO. Klinicznie serce trójprzedsionkowe manifestuje się podobnymi objawami jak w zwężeniu lewego ujścia żylnego. Bardzo często serce trójprzedsionkowe skorelowane jest z ubytkiem w przegrodzie międzyprzedsionkowej. Leczenie serca trójprzedsionkowego. Operacja..

Tetralogia Fallota

.. ...pnia płucnego. Objawy kliniczne tetralogii Fallota. sinica i duszność podczas wysiłku fizycznego; możliwe jest opóźnienie rozwoju fizycznego; palce dłoni i stóp pałeczkowate, paznokcie kształtu szkiełka zegarkowego, objawy te są wynikiem hipoksji ( zmniejszone utlenowanie krwi krążącej..

Anomalie tętnic wieńcowych

.. ...jest wtedy nieistotna klinicznie. Badania wykonywane w diagnostyce anomalii naczyń wieńcowych: EKG cewnikowanie jam serca ECHO serca z oceną przepływów ( Doppler ) zdjęcie rentgenowskie klatki piersiowej Holter - 24 godzinne badanie EKG badanie radioizotopowe ( SPECT ) Leczenie anomalii..

Antagoniści receptorów wapniowych (Ca blokery)

Antagoniści receptorów wapniowych (Ca blokery)

.. ...określonych stanach klinicznych. Wskazania do stosowania antagonistów receptorów wapnia. choroba niedokrwienna serca, nadciśnienie tętnicze, nadkomorowe zaburzenia rytmu serca, kardiomiopatia przerostowa. Działania niepożądane Ca - blokerów. niedociśnienie, bóle i zawroty głowy,..

Rozrusznik serca (stymulator serca)

Rozrusznik serca (stymulator serca)

.. ...trzeciego stopnia z objawami klinicznymi lub zaburzeniami hemodynamicznymi. Ostry zawał ściany przedniej często jest przyczyną hipotonii wynikającej z uszkodzenia lewej komory. Rozległy zawał może obejmować odnogi znajdujące się w przegrodzie międzykomorowej i powodować bradykardię. W..

Nadciśnienie tętnicze

Nadciśnienie tętnicze

.. ...Często pierwszym objawem klinicznym jest pogorszenie widzenia. Nadciśnienie tętnicze wywołuje wiele niekorzystnych powikłań. Do najczęściej występujących zaliczamy: choroba niedokrwienna i zawał mięśnia sercowego; udar mózgu ( Insultus cerebri ); retinopatia - uszkodzenie siatkówki w..

Obrzęk płuc

Obrzęk płuc

.. ...pulmonalis ) to stan kliniczny będący wynikiem masywnego przemieszczenia płynów z włośniczek płucnych ( drobne naczynia do tkanki śródmiąższowej ) i pęcherzyków płucnych. Zjawisko to spowodowane jest wzrostem ciśnienia w łożysku naczyniowym płuc. Przyczyny obrzęku płuc. sercowo -..

By-passy

.. ...lewej tętnicy wieńcowej; klinicznie jawna choroba 3 naczyń wieńcowych; klinicznie objawowa choroba 2 naczyń wieńcowych z tzw. ekwiwalentem zamknięcia głównego pnia, czyli zwężeniem LAD ( t. zstępująca przednia - gałąź lewej t. wieńcowej ) i Cx ( gałąź okalająca lewej t. wieńcowej w..

Przewlekła niewydolność serca

.. ...CHF ) jest zespołem klinicznym, wywołanym najczęściej przez dysfunkcję lewej komory, cechującym się objawami niedostatecznej perfuzji tkanek obwodowych, zaburzeniami regulacyjnymi oraz retencją płynów. Zazwyczaj rozwija się powoli, co powoduje, że wielu pacjentów nie zdaje sobie sprawy z..

Tamponada worka osierdziowego

.. ...upośledzenie kurczliwości. Stan kliniczny pacjenta zależny jest od szybkości gromadzenia się płynu w worku osierdziowym. Klinicznie tamponadę dzielimy na ostrą i podostrą: Tamponada worka osierdziowego ostra to bardzo dynamiczne gromadzenie się płynu w worku osierdziowym, np. w wyniku..

Białko C-reaktywne jako wskaźnik rozwoju miażdżycy tętnic

.. ...dają jeszcze objawów klinicznych. Irene M.van der Meer z Erasmus Medical Center w Rotterdamie oraz współpracownicy postanowili zbadać, czy białko C - reaktywne może być wskaźnikiem rozwoju miażdżycy w różnych miejscach układu tętniczego. Stężenie białka C - reaktywnego zmierzono w 773 -..

Choroba niedokrwienna serca (choroba wieńcowa)

Choroba niedokrwienna serca (choroba wieńcowa)

.. ...ich dostawą. Okresy kliniczne choroby niedokrwiennej serca. Stabilna choroba niedokrwienna serca ( dławica piersiowa stabilna, dusznica ) Niestabilna choroba niedokrwienna serca ( Angina pectoris instabilis ) Zawał serca ( Infarctus cordis ) Nagły zgon sercowy Przyczyny choroby..

Choroba niedokrwienna a płeć człowieka

.. ...diagnostyce i przebiegu klinicznym choroby niedokrwiennej serca u obu płci sprawiają trudności zarówno epidemiologom, jak i klinicystom. W ciągu minionych 20 lat częstość zgonów sercowych zmniejszyła się wśród mężczyzn, a wzrosła wśród kobiet. Zjawisko ma niewątpliwie charakter złożony,..

Recenzja Choroba niedokrwienna serca, red. Wrześniewski, Włodarczyk

Recenzja Choroba niedokrwienna serca, red. Wrześniewski, Włodarczyk

.. ...polskiej psychologii klinicznej, o dorobku cenionym także poza granicami kraju, posiada przy tym wyjątkowe doświadczenia związane z kardiologią, będące wynikiem dziesiątków lat badań. Skład autorski jest, odpowiednio do problematyki, interdyscyplinarny, obejmuje przede wszystkim..

Hipotonia ortostatyczna

Hipotonia ortostatyczna

.. ...prospektywnych badaniach klinicznych z grupą placebo. Kofeina jest nieselektywnym antagonistą receptora adenozyny. Wywiera znaczne słabsze od innych leków działanie presyjne. W przypadkach ciężkiej niewydolności autonomicznej prawie niemożliwa jest regulacja aktywności układu..

Dieta obniżająca poziom cholesterolu

Dieta obniżająca poziom cholesterolu

.. ...uzyskać poprawę stanu klinicznego ( obniżenie stężenia LDL w blaszce miażdżycowej powoduje stabilizację blaszki miażdżycowej ). Wpływ diety na metabolizm lipidów. Spożywanie nadmiernie kalorycznych posiłków prowadzi do otyłości a także wzrostu stężenia triglicerydów we krwi. Duża..

Bóle w klatce piersiowej o podobnym do dławicy charakterze

Bóle w klatce piersiowej o podobnym do dławicy charakterze

.. ...odpowiednich okolicznościach klinicznych ). Układ pokarmowy. Schorzenia przełyku, żołądka, dwunastnicy i dróg żółciowych oraz rzadziej okrężnicy, trzustki, wątroby i otrzewnej mogą powodować ból zlokalizowany w górnej części brzucha lub w klatce piersiowej. Typowy problem diagnostyczny..

Dławica Prinzmetala

.. ...na podstawie objawów klinicznych i badan dodatkowych jak ekg metoda Holtera i prowokowanie skurczu tętnic w czasie badania koronograficznego. Leczenie polega na podawaniu blokerów kanałów wapniowych ( Ca blokery ). Zaleca się rzucenie palenia papierosów. Istnieje możliwość występowania..

Sarkoidoza

.. ...sterydowe oraz ewentualnie leki immunosupresyjne. Diagnostyka opiera się na ocenie objawów klinicznych, wyniku badań obrazowych takich jak rtg czy tomografia komputerowa oraz ewentualnej biopsji zmian...

Depresja

Depresja

.. ...uproszczenie zagadnienia. Klinicznie depresja charakteryzuje się występowaniem pewnych objawów, które zaburzają normalne, codzienne funkcjonowanie chorego. Po za ogólnym nastojem depresyjnym, obecne są zwykle zaburzenia snu, zmiany masy ciała, różnego charakteru zaburzenia emocjonalne,..

Śluzak serca

.. ...stymulatora serca. Śluzaki mogą nawracać po operacji. Pozostawienie dużego śluzaka dające objawy kliniczne wiąże się z ryzykiem wystąpienia zaburzeń rytmu, epizodów zatorowych i nagłego zgonu sercowego...

Śpiączka

Śpiączka

.. ...śpiączki, ogólny stan kliniczny chorego może być ciężki lub stabilny. Ocenę świadomości przeprowadza się na całym świecie za pomocą skali Glasgow. Jest to 15 punktowa skala oceniająca trzy grupy parametrów: reakcje ruchowe pacjenta, kontakt logiczno słowny oraz odruchy. Człowiek w pełni..

Niedomykalność zastawki trójdzielnej

.. ...prezentuje żadnych objawów klinicznych. U tych ludzi, jeśli nie współistnieją inne wady serca, nadciśnienie płucne ani inne poważne choroby, wystarczy wykonywać raz na jakiś czas kontrolne ECHO serca. Objawy niedomykalności trójdzielnej są mało swoiste. Chory skarży się na obniżoną..

Niedomykalność zastawki aortalnej

.. ...niedomykalność, bez objawów klinicznych, występuje u znacznego procenta ogólnej populacji. Wada może być spowodowana uszkodzeniem płatków zastawek w przebiegu choroby reumatycznej serca, infekcyjnego zapalenia wsierdzia, na tle chorób tkanki łącznej ( np. RZS, ZSSK ) czy na tle zmian..

Przewodozależne przepływ obwodowy

.. ...lewej komory. Objawy kliniczne są zależne od stopnia zwężenia. Przy bardzo wąskiej koarktacji konieczna jest drożność przewodu tętniczego. Krew z prawej komory kieruje się wtedy po części do naczyń płucnych a po części to aorty w jej odcinku powyżej zwężenia. Należy pamiętać, że jest to..

Zator

.. ...niebezpiecznym stanem klinicznym, często kończy się zgonem matki. Po porodzie macica ciężarnej powinna się sprawnie obkurczyć. Zamyka w ten sposób naczynia, które dostarczały krew do łożyska. Czasami jednak, zanim naczynia krwionośne zdążą się obkurczyć, dochodzi do zassania fragmentu..

Miano ASO

.. ...konieczne jest stwierdzenie objawów klinicznych choroby lub przynajmniej objawów toczącego się procesu zapalnego w wynikach badań krwi ( podwyższony poziom leukocytów, podwyższone OB, często niedokrwistość )...

Tętniak rzekomy

.. ...powikłania mogą również pojawić się po operacjach naprawczych tętnic w miejscach zespolenia protezy z tętnicą. W zależności od rozmiaru tętniaka podejmuje się decyzję o obserwacji lub o leczeniu chirurgicznym...

Woda w płucach

Woda w płucach

.. ...się do dwóch sytuacji klinicznych. Pierwsza to obecność wysięku lub przesięku w świetle pęcherzyków płucnych. Zagadnienie opisane poniżej. Druga sytuacja to płyn w jamie opłucnowej. Pęcherzyki płucne, układające się jak grona winogron, są elementem tkanki płuc odpowiedzialnym za wymianę..

Stan przedzawałowy

.. ...oparciu jedynie o objawy kliniczne ( ból ) oraz wynik badania ECHO serca obrazujący spadek kurczliwości danego fragmentu mięśnia. Można powiedzieć, że jeśli mimo długo utrzymującego się bólu świadczącego o niedokrwieniu mięśnia sercowego nie zaobserwowano zmian w zapisie EKG, wzrostu..

Zespół jelita drażliwego

Zespół jelita drażliwego

.. ...przebiegającej z biegunką. Klinicznie, zespół najczęściej objawia się uporczywymi biegunkami. Możliwe jest jednak także występowanie odmiany z przeważającymi zaparciami lub odmiany mieszanej. Rozpoznanie i leczenie zespołu jelita drażliwego. Rozpoznanie zespołu jelita drażliwego odbywa..

Śmierć kliniczna

.. Śmierć kliniczna jest to stan, w którym człowiek jest nieprzytomny, nie jest zdolny do samodzielnego oddychania a jego serce nie bije. Według klasycznej definicji śmierci, człowiek jest martwy. Jeśli przyczyny zatrzymania akcji serca i oddychania nie są nieodwracalne, możliwe jest jeszcze przeprowadzenie..

D-dimery

.. ...500 mikrogram/ml przy klinicznym podejrzeniu żylnej choroby zakrzepowo - zatorowej ( zakrzepica żył głębokich lub zatorowość płucna ) stanowi dowód na trafność diagnozy. Niski poziom tego parametru w podobnej sytuacji pozwala wykluczyć żylną chorobę zakrzepowo - zatorową. Oznaczenie..

Rozsiane krzepnięcie wewnątrznaczyniowe (zespół DIC)

.. ...wielu chorób i stanów klinicznych. W przebiegu zespołu DIC dochodzi do nagłej aktywacji układu krzepnięcia. Zlepione trombocyty stają się materiałem zatorowym, który zatyka drobne naczynia wielu narządów - nerek, wątroby, mózgu. Mikrozatory w obrębie drobnych naczyń skórnych..

Polineuropatia cukrzycowa

.. ...bólów neuropatycznych. Klinicznie dzieli się je na dolegliwości przewlekłe i postępujące, ostre i odwracalne, zespoły uciskowe ( np. zespół cieśni nadgarstka ) oraz zespoły bólowe związane z leczeniem insuliną. Objawy opisywane przez chorego to parestezje o charakterze pieczenia lub..

Fibraty

.. ...statyn, zwiększa to jednak ryzyko wystąpienia działań niepożądanych obu tych grup. Przykłady fibratów: fenofibrat ( Lipanthyl, Fenoratio, Apo - Feno ), ciprofibrat ( Lipanor ) ( za Indexem Leków MP 2007 )...

Przeciw Zawałowi Serca

.. ...Zawałowi Serca I i II Kliniki Kardiologii UJ CM, zdrowy styl życia i sport - informuje rzecznik prasowy Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Violetta Szybowska. Dochód z imprezy przeznaczony zostanie na zakup sprzętu medycznego. Wspólna impreza - halowy turniej piłki nożnej z udziałem..

Nadciśnienie - dobre leki, złe leczenie

.. ...Andrzej Budaj, kierownik Kliniki Kardiologii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego ( CMKP ) przedstawił opublikowane na zjeździe American College of Cardiology w Chicago wyniki programu Ontarget, największych badań dotyczących skuteczności ochrony układu sercowo naczyniowego przez..

Trudniejsze leczenie kobiet na choroby krążenia

.. ...choć same schorzenia klinicznie są takie same, a ich leczenie odbywa się niemal tak samo. Ryzyko wystąpienia choroby wieńcowej u kobiet i u mężczyzn jest jednak zupełnie różne, tak jak i rokowania na wyzdrowienie. Prawdopodobieństwo wystąpienia u młodych kobiet choroby wieńcowej jest..

Pionierska operacja nieinwazyjnej krioablacji serca

.. ...przeprowadzili lekarze z Kliniki Kardiologii i Chorób Wewnętrznych Szpitala Uniwersyteckiego w Bydgoszczy. Odbyła się ona bez otwierania klatki piersiowej chorego. Dzięki zastosowaniu nowatorskiej metody, która eliminuje pooperacyjny ból i trudno gojące się rany, pacjent będzie mógł..

Terapia genowa w kardiologii

.. ...Marcin Gruchała z I Kliniki Chorób Serca AMG. Jak ocenia, terapia genowa może zachęcić organizmy tych pacjentów np. do wytworzenia nowych naczyń. Terapia może być też pomocna w przypadku pewnych rzadkich chorób uwarunkowanych defektem pojedynczych genów, np. hipercholesterolemii..

Pionierskie badanie polskich kardiologów

.. ...Polsko - Amerykańskie Kliniki Serca w Ustroniu i Górnośląskie Centrum Medyczne Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Publikacja na ten temat ukazała się właśnie w Journal of the American College of Cardiology - jednym z najbardziej prestiżowych amerykańskich pism medycznych w..

Całkowicie wszczepialne polskie sztuczne serce za 5 lat

.. ...lat gotowego do badań klinicznych całkowicie wszczepialnego polskiego sztucznego serca ma być efektem przyjętego w marcu rządowego programu Polskie Sztuczne Serce . Na realizację projektu budżet państwa zaplanował 30 mln zł, jednak polskie placówki naukowe zainteresowane projektem wciąż..

Operacja nowotworu serca metodą autotransplantacji

.. ...konferencji prasowej szef kliniki kardiochirurgii Szpitala Klinicznego Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, dr Marek Jemielity. Operację usunięcia nowotworu serca metodą autotransplantacji przeprowadził w środę twórca tej metody, amerykański kardiochirurg prof...

Pierwsza udana transplantacja serca w Polsce przeprowadzona była 20 lat temu

.. ...lata. ŻYCIE W PREZENCIE Klinika w Zabrzu była, jak przypomina prof. Religa, miejscem jego największych sukcesów zawodowych. Tam 15 sierpnia 1985 r. przeprowadził pierwszą operację na sercu, a w kilka miesięcy później - udaną transplantację serca. Tam też z jego inicjatywy powstała w 1988..

Beta-blokery pogarszają wyniki operacji serca?

.. ...10 lat ocenia się na 800 000. Jak komentują specjaliści, lepiej przeprowadzać duże badania kliniczne i sprawdzać, jakie są skutki terapii niż optymistycznie zakładać, że lek zadziała tak jak myśleliśmy...

Rajd dla zdrowia pacjentów po przeszczepie serca

.. ...przeszczepionymi sercami z klinik w Zabrzu i Krakowie przyjechało w niedzielę na rowerach razem z lekarzami spod szpitala im. Jana Pawła II na Rynek Główny w Krakowie. Chcieli pokazać, że po przeszczepie otrzymali szansę na normalne życie i propagować ideę transplantacji. Rowerzyści..

Laserowy rozrusznik serca

.. ...się w sposób nieskoordynowany. Natomiast nie zanosi się na razie, by laserowy rozrusznik znalazł zastosowanie w klinice - z czasem działanie lasera może prowadzić do uszkodzenia naświetlanych komórek...

Tele-EKG jest znacznie tańsze

.. ...raportu. Z kolei kierownik Kliniki Rehabilitacji i Elektrokardiologii Nieinwazyjnej IK w Aninie, prof. Ryszard Piotrowicz mówił, że tele - EKG jest przydatne także w rehabilitacji. Monitorowana i co bardzo ważne sterowana telemedycznie rehabilitacja w miejscu zamieszkania jest efektywna,..

Migotanie przedsionków to najczęstsze zaburzeniem rytmu serca

.. ...Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Kossakowskiego PAN. Na migotanie przedsionków cierpi ponad 2,3 mln osób w Ameryce Północnej oraz 4,5 mln w krajach Unii Europejskiej. Migotanie ma 1/3 osób hospitalizowanych z powodu arytmii serca. W grupie wiekowej 50 - 65 lat choruje na nie..

Nadciśnienie tętnicze należy leczyć w każdym wieku

.. ...Mamcarz, kierownik III Kliniki Chorób Wewnętrznych i Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ( WUM ). W leczeniu osób starszych bardzo ważne jest, aby terapia, oprócz przedłużenia życia, poprawiała także jego jakość, np. poprzez zmniejszenie częstości hospitalizacji pacjenta...

Sztuczne serce działa jak prawdziwe?

.. ...punktem takiego serca jest zasilanie - baterię trzeba ładować co 5 do 16 godzin. Na razie twórcy serca czekają na decyzję francuskich władz o ewentualnym dopuszczeniu sztucznego serca do prób klinicznych...

Żylna choroba zakrzepowo - zatorowa nóg cichym zabójcą

.. ...gałęzi. Taka sytuacja kliniczna nosi nazwę zatoru tętnicy płucnej i może spowodować natychmiastową śmierć człowieka - ostrzego prof. Tomkowski. Jak informuje, najbardziej typowym objawem ZŻG jest ból i obrzęk łydek lub ud, różnica w ich obwodzie, napięta skóra, poszerzone żyły układu..

Wymianiono zastawkę aortalną metodą przezskórną

.. ...Zabrzu ( Śląskie ) oraz Klinice Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Jak podkreślają, to rewolucyjna metoda dająca nadzieję najciężej chorym pacjentom. Samo wszczepienie nowej zastawki biologicznej trwa parę minut, odbywa..

Aterotromboza - jak leczyć, jak zapobiegać?

.. ...Waldemarowi Mieleckiemu z II Kliniki Kardiologii CM UJ w Krakowie za pracę pt. Effects of early abciximab administration before primary percutaneous coronary intervention on left ventricular function assessed by cardiac magnetic resonance . W tym roku po raz pierwszy wręczono również..

Polski robot kardiochirurgiczny

.. ...jako pierwsze do użytku klinicznego trafi ramię trzymające kamerę endoskopową Robin Heart Vision, zastępujące asystenta przy stole operacyjnym. Dyrektor Centrum Medycyny Doświadczalnej prof. Artur Stojko podkreślał, że przeprowadzone eksperymenty to ważne wydarzenie w historii..

Wszczepienny defibrylator serca

.. ...Jak poinformował szef Kliniki Kardiologii Interwencyjnej, Kardiodiabetologii i Rehabilitacji Kardiologicznej Centralnego Szpitala Weteranów w Łodzi prof. Andrzej Lubiński, szacuje się, że w Polsce co tydzień ginie w wyniku nagłego zgonu sercowego ok. 30 osób na każdy jeden milion osób,..

Nowa metoda leczenia zastawek serca

.. ...prof. Michał Wojtalik z Kliniki kardiochirurgii Dziecięcej UMP. Przeprowadziliśmy już eksperymenty na sercach świńskich, a także trzy zabiegi na świniach żywych - metoda jest skuteczna - zabieg nie zakłóca przepływu krwi w sercu - powiedział PAP prof. Wojtalik. Według prof. Wojtalika,..

Lepszy monitoring pracy serca

.. ...nowego zastosowania klinicznego jest badanie polegające na wykrywaniu alternansu załamka T, stosowanego w ocenie zagrożenia złośliwą arytmią komorową. Schorzenie to może skutkować nagłym zgonem sercowym. Badanie wykonuje się dotąd wyłącznie za pomocą specjalnych, stacjonarnych urządzeń...

Tanie leki przeciwnadciśnieniowe okazały się najlepsze

.. ...w 623 amerykańskich klinikach. Wszyscy uczestnicy mieli nadciśnienie i co najmniej jeden czynnik ryzyka choroby wieńcowej. Około połowę stanowiły kobiety. Jako podwyższone zdefiniowano ciśnienie powyżej 140/90. Losowo wybranym osobom podawano jeden z trzech leków: moczopędny..

Nordic Walking w rehabilitacji chorób serca

.. ...w Wojskowym Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu. Ponad 20 pacjentów z poważnymi schorzeniami, u których wyczerpano możliwość polepszenia komfortu życia za pomocą dostępnych technologii, ćwiczy m.in. Nordic Walking pod okiem specjalistów. Wojskowy Szpital Kliniczny we Wrocławiu jest pierwszą..

Operacja jednoczesnego szczepienia bypassów i ablacji

.. ...poinformował kierownik Kliniki Kardiochirurgii Uniwersytetu Medycznego prof. Ryszard Jaszewski podobne operację były wykonywane wcześniej w Polsce, ale ta będzie pierwszą z wykorzystaniem innowacyjnego generatora, którego skuteczność sięga 85 proc.; wcześniejsze zabiegi miały skuteczność..

Dieta uboga w węglowodany i bogata w białka zwiększa ryzyko miażdżycy

.. ...wykazać w badaniach klinicznych, jak dieta wpływa na układ krążenia - uważa jeden z autorów pracy, Anthony Rosenzweig z Beth Israel Deaconess Medical Center ( BIDMC ) w Bostonie ( stan Massachusetts ). Dlatego dotychczas naukowcy polegali na łatwych do zmierzenia wskaźnikach, takich jak..

80 proc. zgonów z powodu zawału serca można zapobiec

.. ...Wojskowego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu, choroby układu sercowo - naczyniowego są główną przyczyną zgonów na świecie - co roku umiera na nie 17,2 mln ludzi. W Polsce odpowiadają one za 48 proc. zgonów, podczas gdy choroby nowotworowe - za 23 proc. Mimo to Polacy ciągle boją się..

Leki złożone przyszłością terapii nadciśnienia tętniczego

.. ...Lewandowskiego z Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych, Nadciśnienia Tętniczego i Angiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, na nieprzestrzeganie zaleceń lekarskich istotny wpływ mają też skomplikowane schematy terapeutyczne oraz konieczność stosowania dużej liczby leków. Analizy..

Lecz nadciśnienie skutecznie

.. ...Głuszek z Katedry i Kliniki Hipertensjologii, Angiologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, w Polsce na nadciśnienie tętnicze cierpi ok. 9 mln osób, a drugie tyle jest nim zagrożonych, czyli ma ciśnienie tzw. wysokie prawidłowe ( tj. ciśnienie skurczowe 140 - 159..

Nadciśnienie leczone operacyjnie

.. ...operowana i dostanie leki, część tylko dostanie leki. Jeśli metoda się przyjmie, będzie mieć ogromne znaczenie dla zdrowia publicznego - tylko w Polsce na nadciśnienie tętnicze cierpi około 9 milionów osób...

Przeszczepy serca także w Poznaniu

Przeszczepy serca także w Poznaniu

.. ...kardiochirurgów ze Szpitala Klinicznego Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Poznań stał się piątym ośrodkiem w kraju przeszczepiającym serce po Zabrzu, Aninie koło Warszawy, Krakowie i Gdańsku. Serce przeszczepiono 40 - letniemu mężczyźnie; dawcą był 24 - latek -..

Kołatania, ablacje - okiem dochtora

.. ...lekarzy, w tym Kirownik Kliniki P. Doc Kalarus. Ja również : ) O tym jak długo się czeka na przyjęcie decyduje i kolejność zgłoszeń i stan ( zagrożenie ) chorego. W każdym razie czeka się za długo, a trudno jednoznacznie odpowiedzieć ile :( Pozdrawiam Panią A przy okazji Pania Magdalenę..

Kołatania, ablacje - okiem dochtora - Str. 2

.. ...Elektrofizjologii w Klinice Kardiologii. Polecam. Do Pana Arrrtura : ) Robię różne zabiegi, wszystkie są niewątpliwe stresem dla pacjenta. A skurcze dodatkowe są dość częste właśnie po ablacjach, więc przychylałbym się do zdania, że są efektem podrażnienia serca aplikacją i znikają w..

Kołatania, ablacje - okiem dochtora - Str. 3

.. ...Przyjmuje m.in. w prywatnej klinice w Aninie. Są tam też wykonywane zabiegi ablacji. Koszt ok. 15 000 zł. Nie miałam jeszcze bezpośredniego kontaktu z tym lekarzem, ale zdaje się na opinie jego pacjentów. Wizyte mam pod koniec stycznia. Myśle, że nareszcie trafie na konkretnego lekarza...

Kołatania, ablacje - okiem dochtora - Str. 10

.. ...specjaliści na świecie z kliniki kardiologicznej w Cleveland także odpowiadają na forum internetowym MedHelp. Mnie również pomogli właśnie przez internet, choć może Pan nie uwierzyć. Abstrahując już od tego że Pana temat jest nie w tym poście, podobnie jak i sprowokowany mój. Panie..

Częstoskurcz - ablacja - Str. 2

.. ...czujesz i co zdziałałaś w klinice w Aninie? uwierz mi, ja się czuję gorzej niż przed zabiegiem...:] Czy Marla i Nov_a zmówiły się by wspólnie tu narzekać i odstraszać ludzi? :/ mam pytnie jakie masz samopoczucie po zabiegu. co jest gorsze od czestokurczów po zabiegu. mam zabieg za..

Częstoskurcz - ablacja - Str. 5

.. ...Rzeszowa.Wspaniali lekarze, super klinika.Już na drugi dzień po zabiegu wychodzi się do domu. W Szczecinie , przepychaja mnie z kliniki do kliniki na konsultacje mam czekać 3 m - ce, traktuja mnie przedmiotowo , co najmniej, norma pewnie taka jest... wszędzie????? 54 lat, od 10 lat się..

Częstoskurcz - ablacja - Str. 8

.. ...konieczny ten zabieg w klinice w Gdańsku, miał do mnie zadzwonić na drugi dzień, minął prawie miesiąc, a on się nie odezwał i teraz już sama nie wiem czy u mnie jest konieczny ten zabieg czy nie? Czy często miał Pan ataki częstoskurczy, czy towarzyszyły przed tymi atakami bolesci serca,..

Częstoskurcz - ablacja - Str. 10

.. ...Anin, jest to świetna klinika. Byłem także na konsultacji u Pani Dr. Ewy Szufladowicz, wspaniały lekarz i diagnostych a przede wszystkim to co cechuje wszytkich lekarzy których poznałem w Instytucie Kardiologii w Aninie i w Centrum Kardiologii Anin ( Ci sami lekarze ) to to, że każdego..

Częstoskurcze napadowe ciągle wracaja

.. ...Mieszkam w Zabrzy obok kliniki kardiologicznej. Gdy mnie złapał kiedyś atak żona zawiozła mnie właśnie tam. Poprostu to jest pierwszoligowa placówka. Tam poza leczeniem farmakologicznym lekarze powiedzieli co mam robić w momęcie ataku. Najlepiej położyć się plasko na plecach wówczas..

Częstoskurcze napadowe ciągle wracaja - Str. 2

.. ...szpitala we Wroclawiu do kliniki wojskowej mam miec tam zrobione badanie EPS lecz zupelnie niewiem na czym ono polega. Mam prosbe do wszystkich czytelnikow tego forum. Jezeli ktos wie na czym to badanie polega proszę odpiszcie. Pozdrawiam. Witaj Jolu. Ja jeszcze nie bylam u zadnego..

Echo serca - Str. 2

.. ...całosciowo , z ocena kliniczną. mam niski poziom potasu, uzupelniam go na bierzaco kalipozem ale to nic nie daje, miesiac temu mialam go 4,1, a tydzien temu wyladowalam w szpitalu z poziomem 3,4, magnezu tez mam malo, kazali mi pojsc do nefrologa Może za mało tego kalipozu ,albo mas..

Echo serca - Str. 7

.. ...rubryczce rozpoznanie kliniczne mam wpisane * Vitium cordis ?? * te pytajniki oznaczają wlaśnie, ze nie moge się ostatniego słowa odczytać. proszę o pomoc. co to może być? i co oznacza * vitium cordis * ? moje wyniki: Zastawka mitralna EF 23mm/sek( 70 - 170 ) DE16mm/sek( 17 - 28 )..

Echo serca - Str. 10

.. ...odracza , jesli objawy kliniczne i obraz echokardiograficzny na to pozwalają.Co do decyzji kwalifikacji do operacji ostateczne zdanie ma kardiochirurg, bo on bedzie ten zabieg wykonywal Witam.Mialam robione dzisiaj echo serca. Wynikow niestety nie mam :( maja zostac przslane do do mojej..

Echo serca - Str. 16

.. ...jedyny parametr oceniający koniecznośc operacji zastawki aortalnej ) Bardzo istotne sa w tym momencie objawy kliniczne . Conko, czy te wartości * graniczne * gradientu są uzaleznione od wieku pacjenta ?..

Dziwne skurcze dodatkowe

.. ...pracuje w porzadnej klinice. Bardzo ciezko jest mi z tym zyc bo przy kazdej arytmi staje mi caly swiat przed oczami i wydaje mi sie ze juz nigdy nie zobacze mojego 8 misiecznego synka. Dowiedzialam sie rowniez ze wyszlo mi holterze obnizenie odcinka ST co moze sugerowac niewydolnosc..

Podejrzenie zespołu WPW

.. ...robil mi prof. Walczak z kliniki w Aninie. To podobno najlepszy specjalista od ablacji w polsce - wykonuje je od wielu lat, wiec mam nadizeje, ze niczego nie schrzani; ) Jak bede po zabiegu to opisze tu swoje wrazenia. Pozdr przeczytaj moją wypowiedż na temat inwazyjnego wejścia w..