Krew przy

Anatomia serca

Anatomia serca

.. ...pompy. Serce pobiera krew krążącą w organizmie z obu żył głównych, górnej i dolnej ( vena cava superior et inferior ), oraz z żył płucnych. Krew z komór serca tłoczona jest do aorty ( największa tętnica człowieka ) i pnia płucnego ( łac. truncus pulmonalis ). Serce podzielone jest na..

Czynność mechaniczna serca (hemodynamika serca)

.. ...Podczas rozkurczu komór krew napływa z przedsionków przez otwarte zastawki przedsionkowo - komorowe. Skurcz mięśniówki przedsionków wyprzedza skurcz mięśniówki komór serca, więc krew swobodnie zostaje wtłoczona podczas skurczu przedsionków do komór serca. Ciśnienie skurczowe w lewej..

Zastawki serca

.. ...odpływowe, prowadzą krew z komór do wielkich tętnic, aorty i pnia płucnego. U ich początków każde ujście tętnicze zamyka się trzema płatkami półksiężycowatymi ( valvulae semilunares ). Wszystkie trzy płatki półksiężycowate pnia płucnego tworzą zastawkę pnia płucnego ( valva trunci..

Praca serca

.. ...komorowe otwierają się ( krew napływa do komór ), a zastawki aorty i pnia płucnego zostają zamknięte, co zapobiega cofaniu się krwi z tych naczyń. Przepływ krwi w sercu daje zjawiska osłuchowe nazywane tonami serca. Skurcz komór podczas którego strumień krwi uderza w zamknięte zastawki..

Zator płuc (zatorowość płucna)

Zator płuc (zatorowość płucna)

.. ...z obszaru, z którego krew zbierana jest przez żyłę główną ( około 60% z żył uda ), pozostałe z układu żylnego miednicy. U osób starszych, unieruchomionych ( nawet przez krótki czas np. podczas lotu samolotem ) może dojść do zakrzepicy i oderwania materiału zatorowego. Do innych przyczyn..

Leki kardiologiczne (leki stosowane w chorobach serca)

Leki kardiologiczne (leki stosowane w chorobach serca)

.. ...prawidłowo pracować krew dociera do narządów w niedostatecznej ilości. Przyczyn niewydolności serca jest wiele: zmiany związane z wieloletnim nadciśnieniem tętniczym, choroba niedokrwienna i zawał mięśnia sercowego, wady zastawkowe, zapalenie mięśnia sercowego, zaburzenia rytmu serca...

Izolowany ubytek przegrody międzykomorowej

.. ...przeciekiem lewo - prawym ( krew przecieka z lewej do prawej komory przez otwór w przegrodzie międzykomorowej ) nie wymagają leczenia chirurgicznego. Wskazaniem do leczenia kardiochirurgicznego jest istotny hemodynamicznie przeciek lewo - prawy z pogorszeniem funkcji lewej komory...

Naczynia wieńcowe serca

Naczynia wieńcowe serca

.. ...jest momentem kiedy krew może swobodnie przepływać przez tętnice wieńcowe. Lewa tętnica wieńcowa ( arteria coronaria sinistra ) odchodzi w lewej zatoce aorty w postaci krótkiego pnia ( ok. 1 cm ), który następnie dzieli się na gałąź międzykomorową przednią - przednią zstępującą ( LAD -..

Sztuczne zastawki serca

.. ...krążenie pozaustrojowe. Krew pacjenta jest przetaczana do specjalnej maszyny gdzie ulega utlenowaniu i oczyszczeniu z dwutlenku węgla i metabolitów. Zastawka może być naprawiona lub wymieniona na sztuczną ( plastikowo - metalowa konstrukcja ). Wszczepienie sztucznej zastawki wymaga..

Kontrapulsacja wewnątrzaortalna

.. ...musi być zaopatrywane w krew. Rolę naczyń tętniczych serca pełnią tętnice wieńcowe, rozpoczynające się w początkowym odcinku aorty ( opuszce aorty ) i doprowadzające krew do serca głównie w fazie jego rozkurczu. Mięsień sercowy, budujący ściany serca, jest wtedy rozluźniony i może..

Tamponada worka osierdziowego

.. ...wyniku zapalenia lub krew - gromadząca się w wyniku urazu serca ). Gromadzący się płyn powoduje pogorszenie funkcji hemodynamicznej serca. Płyn uciska na serc powodując zmniejszenie objętości napełniania komór i upośledzenie kurczliwości. Stan kliniczny pacjenta zależny jest od szybkości..

Ciśnienie krwi i tętno

Ciśnienie krwi i tętno

.. ...skurczu ( systole ) krew wyrzucana jest z komór do tętnic. W czasie rozkurczu ( diastole ) krew napływa z przedsionków do komór. W warunkach normalnych serce człowieka wykonuje ok. 60 - 80 skurczów na minutę. W momencie skurczu komór serca krew napływa do tętnic - powoduje to wzrost..

Acenocumarol (Sintrom, Sincumar)

Acenocumarol (Sintrom, Sincumar)

.. ...wyższa jego wartość, tym krew jest rzadsza . Zakres terapeutyczny INR jest różny w zależności od schorzenia i ryzyka ewentualnego krwawienia, zwykle dąży się do uzyskania wartości 2,0 - 3,0. Acenokumarolu nie wolno popijać sokiem grejpfrutowym, może to znacznie zmniejszyć skuteczność..

Aorta

Aorta

.. ...Naczynia te zaopatrują w krew głowę i kończyny górne. Od części zstępującej odchodzą miedzy innymi tętnice międzyżebrowe. W odcinku brzusznym najważniejsze odgałęzienia aorty to pień trzewny, tętnice nerkowe, tętnice krezkowe. Naczynia te doprowadzają krew do wszystkich narządów jamy..

Gazometria

.. ...badania można pobrać krew włośniczkową ( z płatka ucha albo czubka palca ) ale bardziej wiarygodne wyniki otrzymuję się z krwi tętniczej. Pierwsze pobranie wykonuje zwykle technik laborant nakłuwając wybrane miejsce i pobierając kroplę krwi za pomocą specjalnej kapilarki ( bardzo..

Ciągłe zmęczenie

Ciągłe zmęczenie

.. ...Jest to stan, w którym krew nie ma wystarczających zasobów hemoglobiny aby zapewnić wszystkim organom odpowiedni dowóz tlenu. Ciągłe zmęczenie towarzyszy infekcjom. Znany jest na przykład zespół chronicznego zmęczenia po przebyciu mononukleozy. Z zakresu endokrynologi trzeba pomyśleć o..

Fala zwrotna

.. ...skurcz komory przetłoczył krew do aorty ( z komory lewej ) lub pnia płucnego ( z komory prawej ). W przypadku niedomykalności zastawki, w czasie skurczu komory cześć krwi zostanie przepompowana do tętnic, ale cześć wróci do przedsionka. Uruchamia to pewne mechanizmy patofizjologiczne. Z..

Niedomykalność zastawki mitralnej

.. ...mitralna to stan, w którym krew cofa się w czasie z skurczu z lewej komory do lewego przedsionka. Niedomykalność zastawki może wynikać z uszkodzenia każdego z elementów aparatu zastawkowego. Defekt może dotyczyć samych płatków, najczęściej jest to następstwo choroby reumatycznej,..

Krążenie hiperkinetyczne

.. ...znacznej niedokrwistości ( krew z mała ilością hemoglobiny dostarcza za mało tlenu do tkanek, serce próbuje więc zwiększyć ilość tlenu przez zwiększenie ilości dostarczanej krwi ), w marskości wątroby ( nadciśnienie wrotne ) czy w przypadku istnienia przetok tętniczo - żylnych (..

Niedotlenienie

.. ...naczyń doprowadzających krew do danego obszaru, narządu ( mówimy wtedy o niedokrwieniu, częścią tego zjawiska jest właśnie niedotlenienie ), może również wynikać z niezadowalającą ilością tlenu dostarczanego przez krew. Może to być związane z niskim poziomem hemoglobiny, substancji..

Niedotlenienie serca

.. ...wieńcowych doprowadzające krew do warstwy podwsierdziowej są mechanicznie zaciskane w fazie skurczu; wydłużenie tej fazy upośledza więc ukrwienie serca; w chorobach przebiegających z obniżeniem stężenia tlenu we krwi: w niedokrwistościach i chorobach płuc przebiegających z upośledzeniem..

Krew w moczu (krwiomocz)

.. Obecność krwi w moczu może być objawem wielu poważnych chorób i zawsze wymaga konsultacji z lekarzem. Przyczyna krwiomoczu może dotyczyć samego okładu moczowego od nerek, przez moczowód do pęcherze moczowego i cewki moczowej. Należy zawsze wykluczyć uraz jednego z tych elementów. Krwiomocz może również być..

Nagłe zatrzymanie krążenia (NZK)

.. ...naczynia doprowadzające krew do serca. W drugim, serce nie ma przestrzeni do pracy. Wydajna praca serca jest też niemożliwa przy masywnym zatorze tętnicy płucnej. Do nagłego zatrzymania krążenia może także dojść z powodu zatrucia lekami czy chemikaliami. Przy NZK serce nie wykonuje pracy..

Osierdzie

.. ...żyły doprowadzające krew do serca. Konsekwencją tamponady może być NZK ( nagłe zatrzymanie krążenia ) i zgon chorego. W niektórych chorobach zakaźnych dochodzi do zajęcia osierdzia i powstawania w jego obrębię blizn łącznotkankowych ( np. w gruźlicy ). Możliwe jest także zwapnienie..

Tętnice wieńcowe

Tętnice wieńcowe

.. ...naczyniami doprowadzającymi krew do mięśnia sercowe. Stanowią pierwsze odgałęzienia aorty wstępującej, rozpoczynają się tuż nad płatkami zastawki aortalnej. Tętnica wieńcowa lewe dzieli się na gałąź międzykomorową przednią i gałąź okalającą. Tętnica wieńcowa prawa kończy się jako gałąź..

Niedomykalność zastawki trójdzielnej

.. ...gdy przy skurczu serca krew cofa się z prawej komory do przedsionka. Niedomykalność zastawki trójdzielnej może mieć charakter organiczny, lub ( co zdarza się znacznie częściej ) czynnościowy. U podłoża organicznej niedomykalności zastawki trójdzielnej leżą uszkodzenia płatków zastawki...

Zwężenie zastawki trójdzielnej (stenoza zastawki trójdzielnej)

.. ...krwią. Fizjologicznie, krew wraca do serca właśnie przez prawy przedsionek. W sytuacji, gdy zastawka trójdzielna jest zwężona, znaczna część krwi pozostaje w przedsionku i cofa się do żył. Efektem tego są obrzęki ( początkowo nóg, z czasem powiększenie wątroby, śledziony, wodobrzusze )..

Krążenie w życiu płodowym

Krążenie w życiu płodowym

.. ...niż w sercu noworodka. Krew z obwodu wpływa do przedsionka prawego. Dalej jednak, zamiast do prawej komory, przedostaje się do lewego przedsionka. Nieznaczny procent objętości, który przez prawą komorą serca płodu pompowany jest do pnia płucnego, przedostaje się do aorty za pośrednictwem..

Przewodozależny przepływ płucny

.. ...jest konieczna, aby krew wpływała do pnia płucnego. Taka sytuacja ma miejsce na przykład we wrodzonej ciasnej stenozie lub atrezji ( zarośnięciu ) zastawki płucnej. Prawa komora nie może przepompować krwi do pnia płucnego, możliwe jest za to cofnięcie się krwi z aorty do naczyń płucnych..

Przewodozależne przepływ obwodowy

.. ...to sytuacja, w której krew z naczyń płucnych musi przepływać do aorty, ponieważ lewa komora nie jest w stanie wypompować krwi na obwód. Przeszkodą dla lewej komory może być koarktacja aorty ( odmiana podprzewodowa ), wrodzona stenoza zastawki aortalnej lub wrodzony ubytek łuku aorty...

Zator

.. ...naczynia, które dostarczały krew do łożyska. Czasami jednak, zanim naczynia krwionośne zdążą się obkurczyć, dochodzi do zassania fragmentu odklejającego się łożyska. Do zatoru powietrznego dochodzi w sytuacji uszkodzenia dużych naczyń żylnych, na przykład żył szyi lub żyły głównej (..

Miażdżyca naczyń trzewnych

.. ...krezkowe doprowadzają krew do jelit. Zapotrzebowanie tego odcinka układu pokarmowego na krew wzrasta po posiłku. W takiej sytuacji wzrasta jelitowy przepływ krwi, to znaczy procent objętości minutowej serca, która dostarczana jest do naczyń kreskowych. Większe zużycie krwi przez jelita..

Leczenie zachowawcze niedokrwienia kończyn dolnych

.. ...poprawiają zaopatrzenie w krew niżej położonych mięśni. Z leków podawanych w ramach leczenie zachowawczego należy wymienić preparaty aspiryny i tiklopidyny ( oba leki blokują płytki krwi i zmniejszają ryzyko powstawania skrzeplin ) oraz preparaty z grupy statyn. Statyny nie tylko..

Zwężenia tętnic szyjnych

.. ...szyjnych, doprowadzających krew do mózgu, jest jednym z możliwych powikłań uogólnionej miażdżycy naczyń. Objawy choroby zależne są od stopnia zwężenia. Mogą sprowadzać się do zawrotów i bólów głowy. Częste są także omdlenia, utraty przytomności, zaburzenia widzenia. Przy zwężeniach..

Tętno u kobiety ciężarnej

Tętno u kobiety ciężarnej

.. ...efektem odruchu ortostatycznego lub wynika z ucisku ciężarnej macicy na żyłę główną dolną ( główna żyła zbierająca krew z kończyn dolnych, miednicy i jamy brzusznej oraz wpadająca do prawego przedsionka )...

Wsierdzie

.. ...warstwy wymaga odpowiednio długiej fazy rozkurczu serca. Krew wypełniająca komory może uciskać na drobne naczynia warstwy podwsierdziowej i powodować jej niedokrwienie objawiające się bólem wieńcowym...

Hematokryt

Hematokryt

.. ...powiedzieć, że wzrasta, gdy krew jest zagęszczona i maleje, gdy staje się bardziej rzadka. Stąd jedną z najczęstszych przyczyn wzrostu hematokrytu jest odwodnienie. Poważniejsze przyczyny wzrostu Ht to czerwienica prawdziwa ( choroba rozrostowa, w przebiegu której dochodzi do..

Perfuzja narządowa

.. ...intensywności jego pracy. Krew nie tylko dostarcza odpowiednich zasobów, ale również wypłukuje substancje przemiany materii. Przepływ krwi przez dany narząd jest wyrażany procentem rzutu minutowego serca. Wydolność serca jako pompy oraz adekwatna odpowiedź na mechanizmy regulujące jego..

Rehabilitacja po zawale serca

.. ...które mogą zaopatrywać w krew obszary zagrożone zawałem. Plan rehabilitacji powinien być ustalony w uzgodnieniu z rehabilitantem oraz w oparciu o wyniki test wysiłkowego wykonanego w kilka tygodni po zawale serca. Optymalne jest ustalenie natężenia wysiłku, który mobilizuje przemiany..

Tętniak przegrody międzyprzedsionkowej

.. ...całego płodu w utlenowaną krew pochodzącą z łożyska. W chwili przyjścia na świat, wraz z pierwszym krzykiem, otwierają się naczynia płucne. Otwór międzyprzedsionkowy jest już zbędny. Zmiana gradientów ciśnień w jamach serca powoduje jego funkcjonalne zamknięcie. Otwór międzyprzedsionkowy..

Hipoplazja

.. ...przypadku tej wady krew w zasadzie nie dostaje się do prawej komory, jej mięsień nie jest stymulowany, zaburzony jest prawidłowy rozwój tej części serca i w efekcie dochodzi do hipoplazji prawej komory serca...

Nadciśnienie wrotne

.. ...którego pośrednictwem krew z jelit dostaje się do wątroby. Jest funkcja bardzo istotna z punktu widzenia metabolizmu całego ustroju. Wątroba zapewnia nie tylko odpowiednie przekształcenie większości substancji odżywczych, ale przede wszystkim neutralizuje substancje szkodliwe...

Prometazyna (Diphergan)

.. ...zarówno przez barierę krew - mózg jak i przez łożysko oraz przechodzi do pokarmu kobiecego. Matki nie powinny stosować tego leku w okresie karmienia piersią. Podawanie prometazyny kobietom w ciąży jest zarezerwowane dla sytuacji, gdy lek jest konieczny. Prometazyna jest przede wszystkim..

Budowa krwi

Budowa krwi

.. Krew składa się z osocze i elementów komórkowych. Osocze. W skład osocza wchodzą substancje takie jak czynniki krzepnięcia oraz równoważące ich funkcję składniki układu fibrynolitycznego, białka ( głównie albuminy ), hormony, lipidy, jony ( przede wszystkim sód, potas, magnez i wapń w odpowiednich stężeniach..

Polineuropatia cukrzycowa

.. ...zaopatrującego nerwy w krew ) oraz czynniki metaboliczne związane z nadmiarem i nieprawidłowym przetwarzaniem glukozy. Za słusznością tych hipotez przemawia związek występowania polineuropatii z nieprawidłową kontrolę glikemii u diabetyków. Długi czas trwania choroby, częste epizody..

Retinopatia cukrzycowa

Retinopatia cukrzycowa

.. ...uszkodzenia bariery krew - siatkówka. Na podstawie obrazu dna oka w badaniu okulistycznym wyróżnia się trzy stopnie retinopatii cukrzycowej: retinopatia nieproliferacyjna prosta - w badaniu dna oka obserwuje się mirkonaczyniaki, krwotoki śródnaczyniówkowe, zmiany nazywane wysiękami..

W zawale serca liczy się przede wszystkim czas

.. ...rozpuszcza zakrzep, krew może znowu swobodnie dopływać do mięśnia i serce wychodzi z zawału bez większych uszkodzeń - wyjaśniał prof. Grajek. Jak przyznał, w idealnych warunkach najlepszym sposobem na zawał jest angioplastyka - wprowadzony do naczynia specjalny balonik pozwala pozbyć się..

Immunoterapia chorób serca

.. ...odczyn zapalny, poddając krew pacjenta działaniu odpowiednich substancji, a następnie wstrzykując ja z powrotem do krwiobiegu. Dla porównania obserwowali także podobną liczbę zdrowych osób. Okazało się, że trwając 22 tygodnie immunoterapia zmniejszyła ryzyko zgonu i hospitalizacji w..

Trombopoetyna chroni serce po zawale

.. ...wieńcowych ), które prowadzą krew do serca. Najczęściej jest on spowodowany zablokowaniem naczynia wieńcowego przez zakrzep i w konsekwencji niedotlenieniem komórek serca. Obecnie nie ma metod, które w bezpośredni sposób chroniłyby mięsień sercowy przed skutkami zawału. Najnowsze badania..

Gen wielkiego serca

.. ...komory, która pompuje krew do tkanek obwodowych ( prawa komora odpowiada za przepływ krwi przez płuca ). Nieprawidłowe działanie genu sprzyja powiększeniu lewej komory, co prowadzi do licznych zaburzeń - na przykład rośnie zagrożenie zawałem. Także powiększenie serca związane z forsownym..

Hormon powiększający serce

.. ...Prawdopodobnie substancja wydziela się pod wpływem treningu. Specjaliści obawiają się, że IGF - 1 w przyszłości może być stosowany jako środek dopingujący, podobnie jak wcześniej stało się to z hormonem wzrostu...

Lepsza diagnostyka choroby wieńcowej serca

.. ...zaopatrujących mięsień sercowy w krew. Dzięki temu możliwe jest wykrycie zmian w naczyniach krwionośnych, które wskazują na możliwość rozwinięcia się choroby wieńcowej u osoby poddanej badaniu. Atutem nowo opracowanego kompleksu technetu, jest stosunkowo łatwa metoda otrzymywania tego..

Każda minuta ważna przy ostrym zawale serca

.. ...sercowego przestaje dopływać krew i zaczyna on obumierać. Objawia się to najczęściej ( niemal u 90 proc. chorych ) ostrym bólem w klatce piersiowej, który nie ustępuje w ciągu kilku minut; ale może też wystąpić duszność, osłabienie, pocenie się, utrata przytomności. W Polsce na zawał..

Ściskanie ramienia w czasie zawału może ratować serce

.. ...substancje pokarmowe krew nie dopływa do pracującego mięśnia, co powoduje ból ( zwykle za mostkiem ) i martwicę mięśnia sercowego. Chory jak najszybciej powinien trafić do szpitala, aby lekarze mogli udrożnić naczynia wieńcowe i ograniczyć rozmiar zniszczeń. Duńscy naukowcy z..

Niesterydowe leki przeciwzapalne (NLPZ)

.. ...przeciwgorączkowo, rozrzedzają krew ( blokada COX1 upośledza funkcje płytek krwi ) oraz przeciwbólowo. NLPZ mogą być toksyczne dla wątroby, nerek i układu sercowo - naczyniowego. Blokada produkcji prostaglandyn w błonie śluzowej żołądka może doprowadzić do powstania wrzodów i krwawień...

Kołatania, ablacje - okiem dochtora - Str. 2

.. ...miałam robione badania: krew, prześwietlenie klatki piersiowej, EKG i ECHO. Przepisano mi leki ( nie pamiętam ich nazwy ) i przede wszystkim kazano mi unikać sytuacji stresowych. Niestety życie tak mi się ułożyło, że każdy dzień to dla mnie stres, ponieważ mam poważne problemy..

Kołatania, ablacje - okiem dochtora - Str. 16

.. ...z moją morfologią - krew mi wyszła zagęszczona i musiałem obiecać, że będę pił 2 l. mineralnej codziennie. Teraz już wiem, że trzeba było iść na medycynę : ) A jeśli chodzi o siatkówkę, to mój kolega też jest specjalistą - oglądał wszystkie mecze naszej reprezentacji, zna cały skład..

Kołatania, ablacje - okiem dochtora - Str. 40

.. ...podstawowe badania - krew, ciśnienie, tętno, EKG, cukier i skierował mnie na badania do neurologa, kardiologa i endokrynologa. Te badania wyszły tak: - krew ok - EKG - ( napisze to co zapamiętałam ) szumy, niemiarowość oddechowa, zbyt szybka akcja bicia serca, wysoki puls, reszty..

Kołatania, ablacje - okiem dochtora - Str. 48

.. ...było mi zimno ( jakby krew nie krążyła ) i cała się trzęsłąm. Dodatkowe skurcze czuję często. Od tygodnia po dłuzszej przerwie codziennie... Opanowałam go siłą woli - więc pewnie to cos z nerwami... nurtuje mnie pytanie ... cobędzie dalej skoro mając 30 lat dopadaja mnie takie stany ....

Częstoskurcz - ablacja - Str. 3

.. ...forum i psujesz innym krew ??? Pani Marla vel Nov_a być może bywa tu, bo nie ma gdzie ulokować swojego żalu. Mnie obchodzi to, że ma problemy po zabiegu i trafia na niekompetentnych i niezadowalających ją lekarzy, dlatego przykro mi, że mówi czasem takie rzeczy. fakt..nie mam gdzie..

Częstoskurcz - ablacja - Str. 15

.. ...sie leki rozrzedzające krew, aby ta nie zakrzepła w tętnicy. Teraz jest okej. Tylko że dalej mdleję. Ale mam nadzieję że w czerwcu będzie już okej. I że zabieg w maju się uda w sensie że wyleczą mi wadę. Ogólnie to ja byłam specyficznym przypadkiem,dlatego nie ma co się obawiać.Czekam :..

Częstoskurcz - ablacja - Str. 28

.. ...o 16.00. pobrali mi krew na badania. Nastepnego dnia przyszla po mnie z rana bardzo mila pielegniarka i zaprosila mnie na ablacje.zaprowadzila mnie na sale( wazne jest abys byla na czczo przed ablacja i musisz miec wygolone pachwiny ) Sama poszlam przerazona nie wiedzac co mnie czeka a w..

Częstoskurcz - ablacja - Str. 30

.. ...że miałam rozrzedzaną krew, ale i tak nie załuję i jak bedzie trzeba to przejde to jeszcze raz. Głowy do góry to jest do wytrzymania. A sama ablacja - trochę boli przy wkłuwaniu w tętnice, ale to na prawde nic strasznego. Mnie przypalanie nic nie bolało, tylko troche ciepło było. Moja..

Częstoskurcze napadowe ciągle wracaja - Str. 3

.. ...przenoszeniu tlenu przez krew a to z kolei powoduje niedotlenienie i serce zaczyna przyspieszac zeby sobie jakos pomoc. Poza tym kazda infekcja z temperatura podnosi tetno, tachykardia moze tez wystepowac przy zaburzeniach hormonow tarczycy. Witam, pierwszy raz dostalem napadu na drugi..

2-ga ablacja za mną

.. ...przyjęć, pobrano mi krew, dostałą antybiotyk i jazda na zabieg: ) Nawet nie zdążyłam się porządnie przestraszyć. Miałam kupe szczęścia, że odbyło się to tak szybko. No masz, ja do Ciebie smaruję na gg a Ciebie wzięli z marszu na ablację: ) Mam nadzieję, że tym razem wszystko będzie..

Echo serca - Str. 2

.. ...przez ktore przepływa krew czy cos takiego? A sa inne parametry ewentualnej uposledzonej funkcji rozkurczowej , czli E/A czy IVRT? nadcisnienia nie mam, wiec to chyba zwezenie, czy mozliwe jest abym przez to miala zespol tachy - brady i dodatkowe skurcze komorowe i nadkomorowe we..

Echo serca - Str. 14

.. ...krzepnięcie, przeważnie leci mi krew jak jest duszno i parno oraz rano przy wstawaniu Witam Pani Izabello. Od pewnego czasu odczuwam bolesne dźgnięcia w okolicy serca. Zrobiłem echo serca i oto wyniki. LV 5.0 LA 3.7 RV 2.2 Grubość ścian 1.2 Płyn w worku osierdziowym - wolna Lewa komora i..

Echo serca - Str. 18

.. ...Jeżeli otwór jest duży, krew utleniona z lewego przedsionka przepływa do prawego, nastepnie do prawej komory i do płuc. W związku z tym płuca otrzymują nadmierną ilośc krwi, a do pozostałych narządów napływa zbyt mała ilośc krwi. Krew do prawego przedsionka napływa pod stosunkowo niskim..

Echo serca - Str. 32

.. ...nie jest za dobrze, bo krew cofa sie prawie do pluc. Niestety nie wyjasnil co to oznacza.Czy moglaby mi to wytlumaczyc?Dziekuje i pozdrawiam Pani Izabelo! Miałam ostatnio robione ECHO serca i EKG serca, dlatego że bardzo źle się czułam i robiło mi się słabo. Lekarz powiedział, że mam..

Nerwica lękowa - jak z nią walczyć? - Str. 29

.. ...nie wejdzie im to w krew,bo bedzie mi na twarzy lądowało wszystko co fuj,wkońcu jak mama pozwoliła.A teraz moje młodsze dziecie tarmosi mnie niemiłosiernie za włosy,ale moze ten * masaż * pomoze mojej schorowanej głowicy: ) Mała fajnie ze wracasz.Ja wiem,ze bedzie Ci potem przykro,jak..

Nerwica lękowa - jak z nią walczyć? - Str. 32

.. ...jak wali serce, jak krew pulsuje w skroniach a w żołądku szaleje sztorm. Nie ważne co, ale trzeba coś w tych momentach zrobić, bo kiedy się ruszamy, rozmawiamy nie nasłuchujemy tego, co się we wnętrzu dzieje. Moim zdaniem tylko w taki sposób można uniknąć nakręcania. Mała, bardzo Ci..

Nerwica lękowa - jak z nią walczyć? - Str. 33

.. ...zresztą szybciej wchodzi w krew ).Dharma w tym tygodniu napewno zadzwonię do Ciebie.Dziś jestem podłaczona do aparatu badającego serce, ale jakoś nie kołacze - to dobrze.Bardzo bym chciała żebyśmy kiedyś tak mogły się spotkać - wszystkie jak tu jesteśmy.Kto wie może kiedyś do tego..

Nerwica lękowa - jak z nią walczyć? - Str. 38

.. ...zdrowych * to tylko krew szybko odpływa do mózgu i szybko odpływa z serca...jakos tak mi kiedys tłumaczył jakis lekarz.Ale oczywiście nas wszystko co ma związek z sercem rozkłada na łopatki: )w sumie jednocześnie smutne i śmieszne: )Poplatane te nasze choróbstwo. Celestyno powiedz..

Migotanie przedsionków

.. ...jonogram Tzn,pobieraja krew na magnez i potas.Wracam do domu po kilku godzinach zupełnie nieprzytomna.PPotem jest dzien przerwy i znowu.Tez pracuje ale to sie staje niemozliwe.Czekam na ablacje w marcu. Moze............ mi pomoze choc trace nadzieje tym bardziej ze jestem po zawale..

Acenocumarol i wskaźnik INR

.. ...czynników II, VII, IX i X ). Krew krzepnie więc znacznie trudniej, co znacznie zmniejsza możliwość powstania zakrzepów lub zatorów wewnątrz naczyń. Jedynym parametrem, który pozwala monitorować leczenie acenokumarolem jest czas protrombinowy oraz wyliczany na jego podstawie INR (..

Acenocumarol i wskaźnik INR - Str. 2

.. ...tzn jak pobierana jest krew i jak duze jest to urzadzenie. Oczywiście ,ze ok. 2000 zl , tu jest stronka producenta i opis urządzenia: http://www.coaguchek.pl/content/coaguchek_meter/index.html Dziekuje ślicznie Ta cena jest dośc przystepna chyba rozważę zakup czegoś takiegow przyszłosci..

Acenocumarol i wskaźnik INR - Str. 4

.. ...ciagle mam pobierana krew z lewej reki i ciagle z tej samej żyły. Zrosty już są i jak igła w niego się wkuje to bardzo boli. pisałś o antykoncepcji, ja mam 24 lata i zabezpieczam się niestety prezerwatywami i globulkami plemnikobujczymi, no i kochamy sie tylko w dni niepłodne. Nigdy nie..

Acenocumarol i wskaźnik INR - Str. 5

.. ...kiedys przy takim inr krew z nosa leciala mi ciurkiem przez 6 godzin jak woda z kranu ale czulam sie dobrze a inr byl ponizej 2. i od tego czasu mam strach isc gdziekolwiek zeby nie dostac krwotoku :/ z tym ze nie wiadomo czy przez to czy mi jakas zylka pękła. odkad biore acenocumarol i..

Wypadanie płatka zastawki dwudzielnej - Str. 7

.. ...dzisiaj byłam zbadać sobie krew, cukier, cholesterol i elektrolity. Zapłaciłam 30 złotych. Ale prawda jest taka, że rodzinny mi nie wypisze skierowania, bo nie ma wskazań. To jest tak: jak ci nic nie jest, to po co? a Gdzie profilaktyka? No więc sama o to dbam. No właśnie nie moge się..

Wypadanie płatka zastawki dwudzielnej - Str. 11

.. ...serce bije szybciej krew krązy i nasz słaby płatek nie daje rady i część krwicofie sięi wtedy jest to nie przyjemne uczucie. U mnie czasem jest to krótki atak a czasami porostu czuje jak to serce warjuje ale jak się uspokoje to i moje serce też . kiedys rozmawiałam, z pania doktor która..

Wypadanie płatka zastawki dwudzielnej - Str. 14

.. ...wykryto że masz za gęstą krew, bardzo proszę o odpowiedź. dawno nic nie pisałam czuje sieróżnie raz jest ok a nieraz ta że nie chce się żyć, a tym bardziej że jestem w strasznym dołku p[sychicznym i to mnie dobija a serce zaraz daje o sobie znac. w lipcu lekarz zrobił mi echo i..

Wypadanie płatka zastawki dwudzielnej - Str. 15

.. ...wykryto ,ze mam za gęstą krew tylko biorę rozrzedzenie ponieważ ma ono zapobiec skutkom ubocznym arytmii.Czeste niemiarowe bicie serca może doprowadzić do zakrzepow lub udarów.Po to biorę leki na rozrzedzenie.Czy ktos z was biorze jakies leki na to wypadanie. Witajcie Po stwierdzonej..

Ablacja - Walczak, Czerwiński, Wojnarowa - Str. 3

.. ...podczas ataku jakby krew gwałtownie przypływała do głowy, a jak napad się konczył, odpływała. Moje ataki są bardzo wytrwałe, całkiem jakby chciały mnie wykończyć, mam już tego serdecznie dość! Odwiedziłam kardiologa ( kolejny raz ) powiedziałam, ze leki nie działają. Mam skierowanie na..

Chelatacja - Str. 4

.. ...jednoznacznie świadczy że krew nie dociera w coraz liczniejsze obszary.Zaliczę dziś jeszcze jedną kroplówe i na tym raczej zakończe.Wszystko wskazuje na to że to jest prawdą co w tej sprawie ogłosiła Okręgowa Izba Lekarska w Koszalinie. Uwaga na kroplówkowych szarlatanów 2007 - 06 - 22..

Chelatacja - Str. 12

.. ...zwiększoną ilość, by krew razem z lepką lipoproteiną a mogła rozprowadzić go do tętnic w celu ,,wyreperowania * uszkodzonych naczyń. Jeżeli tętnice będą zdrowe - mocne i gładkie wtedy cholesterol z lepką lpa i wapniem nie odłoży się . Zatem sztuczne obniżanie cholesterolu odwraca naszą..

Napadowy częstoskurcz nadkomorowy - Str. 3

.. ...dodatkową droge przepływu i krew krazy miedzy przedsionkami, i to jest powodem moich kłopotów, powiedziała mi również, iż dopóki to nie bedzie konieczne i próba Valsalvy mi bedzie pomagala to ok, a jesli ataki sie nasilą to mam sie zgłosic, i wychodzi na to ze bede to musiał zrobic. Po..

Acenocumarol a inne narządy

.. ...watrobę. w wyniku tego krew po prostu krzepnie wolniej niż normalnie. Musisz mieć stały kontakt ze swoim lekarzem,ktory powinien dosyć często zalecać kontrolę Twoich wynikow krwi. Podczas ewentualnego krwawienia z nerek,watroby czy z powodu wrzodu zołądka ( czego Ci nie zycze )moze..

Acenocumarol a inne narządy - Str. 2

.. ...Czasem rano mam w ustach krew z powodu np. przygryzienia sobie języka we śnie. Pozdrawiam! Acenocumarol nie wpływa wprost na stawy a pośrednio. Na skutek rzadkiej krwi latwo powstają wylewy podskórne. Od 13 lat w związku z tym towarzyszą mi siniaki. Ostatnio po upadku mialem duże wylewy,..

Potas - czemu go tak mało? - Str. 2

.. ...sam niedobór może zdiagnozować nawet chemik który ma podstawowe dane na temat norm o stężeniach tych związków w organiźmie.Tylko musi zbadać krew.Ale niestety przyczyny raczej na tej podstawie nie poda...

Ablacja - kompendium wiedzy

.. ...wagę. Pobierają wam krew do analizy, każą zmierzyć temperaturę, po czym macie czas na zbijanie bąków ( większość osób kładzie się dalej spać ). O godz. 9 śniadanko. Mniej więcej o tej porze mamy również pierwszy obchód. Wtedy możecie zadać pierwsze pytania, choć jeśli jesteście nowi, bez..

Ablacja - kompendium wiedzy - Str. 4

.. ...wszystko boli bo ja widze krew to cały jestem z waty i mnie osłabia , także u mnie z założeniem weflonu jest dosc spory problem ) Ty napewno jestes bardziej odporną osobą wiec jak ja sobie poradziłem to Ty bez miejszego problemu. pozdro witam wiem ze strach jest duzy przed zabiegiem ja..

Ablacja - kompendium wiedzy - Str. 6

.. ...mam wrażenie, że moja krew jest zdecydowanie za bardzo rozrzedzona!!! Nawet po zastrzykach w brzuch mam małe wylewy, które utrzymują się już 4 lub 5 dni... CO MAM Z TYM ZROBIĆ??? Czy któś sie z tym borykał? nie mam szans, żeby dostać się do kardiologa i zapytać o to - mąż ledwo wywalczył..

Ablacja - kompendium wiedzy - Str. 17

.. ...przebiega pod zastawka i krew plynąca z zastawki chłodzi elektrodę. Witam moze tu uzyskam odpwiedz?Chodzi mi o badanie elektrofizjologiczne,po holterze wyszlo,ze mam arytmie nadkomorowa,a w trakcie badaniu elektofiz.nie wywolano u mnie arytmii i lekarz powiedzial,ze jest ok.Miewam nadal..

Kardiomiopatia rozstrzeniowa - Str. 7

.. ...jest miarodajna bo ta krew cześciowo wraca przez te zastawki i rzeczywista frakcja by wynosiła u niego ok 15%.Dzisiaj był u innego kardiologa ( rodzina nas koniecznie chciała skonsultowac u innego ) i powiedział żebyśmy jednak starali się wrócić do kolejki do transplantacji ( wycofali..

Kardiomiopatia rozstrzeniowa - Str. 16

.. ...drętwieją mi dłnie i stopy - krew nie dochodzi prawie nie mam w nich czucia nawet czasem gdy jestem w domu .Biorę na to ..polfilin ale nic nie pomaga. Może ktoś ma podabne przypadłści i radzi sobie z nimi... ps.mimo iż frakcja na dzień dzisiejszy 52%. Witam Ponownie ! Helena 38. Ja mam..

Po ablacji - Str. 3

.. ...za bardzo rozrzedzona krew, bo nawet po zwyklych zastrzykach w brzuch mam male wylewy, ktore utrzymuja sie juz 4 - 5 dzien... czy ktos wie cokolwiek na temat postepowania z tak duzym wylewem po ablacji??? oczywiscie smaruje mascia na wchlanianie krwiakow, ale nie widze efektow... bede..

Po ablacji - Str. 13

.. ...sprawatzn. masz rozrzedzoną krew i skłonność do pęknięć naczyń kwionośnych albo ( tak jak ja ) nie poleżałaś sobie tyklo wzięłaś się za robotę. Ja wcierałam żel * Lioton * i krwiak obniżał się aż prawie do kolana, powoli się wchłonił. Będzie dobrze. barbar44 Ja stosowałem arcalen z..

Po ablacji - Str. 22

.. ...chwilę obecną, mogę oddać krew, dla kogoś kto jej bardzo potrzebuje podczas chemioterapii? Witam wszystkich. Podobnie jak większość z Was miałem przeprowadzony zabieg ablacji. Wykonano go w Katowicach w listopadzie 2008r. Co do lekarzy czy pielęgniarek nie mam zastrzeżeń, trochę obsługa..

Woda w płucach i całkowita niewydolność płuc

.. ...calkowitom niewydolnosc płuc wczoraj wieczorem byl stan krytyczny przez usta i nos wydzielala sie krew.Czy mozecie mi cos wiencej na ten temat powiedzcie chodzi mi o to czy wjdzie z tej śpionczki ??? czekam..

Niedomykalność zastawek i szmery w okolicach zastawki trójdzielnej

.. ...miałam robione badania: krew, prześwietlenie klatki piersiowej, EKG i ECHO. Przepisano mi leki ( nie pamiętam ich nazwy ) i przede wszystkim kazano mi unikać sytuacji stresowych. Niestety życie mi się tak ułożyło, że każdy dzień to dla mnie stres, ponieważ mam poważne problemy małżeńskie..