Liczba

Czynność mechaniczna serca (hemodynamika serca)

.. ...komór powtarza się cyklicznie z częstością ok. 72 skurczów na minutę w spoczynku. Jeden cykl pracy serca trwa około 800 ms. Podczas rozkurczu komór krew napływa z przedsionków przez otwarte zastawki przedsionkowo - komorowe. Skurcz mięśniówki przedsionków wyprzedza skurcz mięśniówki..

Zwężenie odpływu z prawej komory

.. ...serca pacjenta. Dostęp do serca uzyskiwany jest z żyły udowej. Niektóre przypadki wymagają operacji kardiochirurgicznej. Plastyka balonowa jest zabiegiem o wysokiej skuteczności i małej liczbie powikłań...

Zespół Barlowa (zespół wypadania płatków zastawki dwudzielnej)

.. ...bezobjawowy; u niewielkiej liczby chorych mogą wystąpić następujące objawy: zawroty głowy, kołatanie serca, utraty przytomności ( objawy te są wynikiem zaburzeń rytmu - najczęściej dodatkowych skurczów komorowych; dolegliwości przypominające ból dławicowy. Rozpoznanie zespołu Barlowa...

Powikłania zawału serca

.. ...wieńcowego ) dochodzi do licznych powikłań. Najczęstszym powikłaniem są zaburzenia rytmu i przewodzenia, które mogą doprowadzić do śmierci pacjenta ( najczęściej w mechanizmie migotania komór ). U ponad 92% pacjentów ze świeżym zawałem ( AMI ) występują komorowe skurcze przedwczesne, u..

Leki kardiologiczne (leki stosowane w chorobach serca)

Leki kardiologiczne (leki stosowane w chorobach serca)

.. ...fibraty. Do statyn zaliczamy na przykład simwastatynę ( Simvacard, Cardin, Simvacard, Simvacor, Vasilip, Vastan, Ximve, Zocor ) i atorwastatynę ( Tulip, Atoris, Atorox, Atrox, Sortis, Torvacard ). Jednym z wielu dostępnych na rynku fibratów jest fenofibrat ( Lipanthyl, Grofibrat,..

Statyny

Statyny

.. ...prowadzi do wzrostu liczby receptorów LDL ( Low Density Cholesterol, cholesterol niskiej gęstości, zły cholesterol ). Działanie statyn oprócz obniżania poziomu cholesterolu objawia się także stabilizacją blaszki miażdżycowej ( im mniejsze wysycenie blaszki miażdżycowej złogami..

Wstrząs kardiogenny

.. ...poniżej 2l na metr kw/min. Liczba pacjentów umierających z powodu wstrząsu kardiogennego jest bardzo wysoka i wynosi ok. 65 - 90%. Przyczyny wstrząsu kardiogennego. Niewydolność napełniania komór. tachyarytmie - zaburzenia rytmu z szybką czynnością serca; nagromadzenie płynu w worku..

Przewlekła niewydolność serca

.. ...przeżycia również ogólna liczba chorych z niewydolnością serca stale wzrasta. Rzeczywista częstość niewydolności serca w podeszłym wieku jest niedoszacowana, głównie ze względu na ograniczoną u starszych osób aktywność fizyczną, która mogłaby wyzwalać typowe objawy CHF. Jeżeli częstość..

Recenzja Choroba niedokrwienna serca, red. Wrześniewski, Włodarczyk

Recenzja Choroba niedokrwienna serca, red. Wrześniewski, Włodarczyk

.. ...socjologicznych. Pomimo licznego i różnorodnego zespołu autorskiego, dzięki odpowiedniemu uporządkowaniu zagadnienia te układają się w pewną całość, stanowiącą kompletne źródło wiedzy na temat tytułowej problematyki. Znajdujemy w książce zarówno zagadnienia klasyczne, jak Wzór zachowania..

Hibernacja mięśnia sercowego w chorobie wieńcowej

.. ...postaci embrionalnej. Liczba sarkomerów zmniejsza się a ich przestrzenny układ ulega zaburzeniu. Liczba i rozmiary mitochondriów.W komórkach hibernowanych zawartość glikogenu - spowodowane to jest zmianą podstawowego związku energetycznego ( zamiana z wolnych kwasów tłuszczonych - ang...

Dieta obniżająca poziom triglicerydów

Dieta obniżająca poziom triglicerydów

.. ...ograniczenie spożycia mono - i disacharydów. Można także zwiększyć liczbę posiłków do 5 na dobę. W sytuacji gdy opisane metody dietetyczne nie przynoszą rezultatu należy zastosować co kilka dni głodówkę...

Dieta obniżająca poziom cholesterolu

Dieta obniżająca poziom cholesterolu

.. ...najprawdopodobniej obniżają one liczbę receptorów dla LDL w wątrobie. Niezależnie od rodzaju zaburzeń gospodarki lipidowej wskazane jest spożywanie ryb morskich ( element diety śródziemnomorskiej ). Mięso ryb morskich bogate jest w kwasy omega 3, które korzystnie wpływają na poziom..

Aorta

Aorta

.. ...przebiegu aorta oddaje liczne gałęzie. Od części wstępującej odchodzą tętnice wieńcowe, zaopatrujące mięsień sercowy. Od łuku aorty odchodzą przed wszystkim lewa tętnica szyjna wspólna i lewa tętnica podobojczykowa oraz pień ramienno - głowowy, który dzieli się na prawe tętnice..

Duszność

Duszność

.. ...mało swoisty z uwagi na liczbę tych chorób. Jeśli stanowi jedyny objaw u człowieka bez żadnych schorzeń kardiologicznych czy innych nasuwających się przyczyn, może stwarzać poważne problemy diagnostyczne. W takich sytuacjach trzeba pamiętać, że duszność może być jednym z objawów zespołów..

Citalopram (Cipramil, Citaratio, Citaxin, Oropram, Cital, Cilon, Aurex)

.. ...wybiórczości powodował liczne efekty uboczne leków. Naturalnie każdy lek może wywołać pewne zaburzenia ze strony przewodu pokarmowego, zawsze jest też możliwość wystąpienia reakcji alergicznej na daną substancje. W przypadku inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny..

Układ renina-angiotensyna-aldosteron (RAA)

.. ...Ten związek ma bardzo liczne działania na nasz organizm, miedzy innymi kurczy naczynia ( co powoduje wzrost ciśnienia tętniczego ) i przyczynia się do tak zwanego remodelingu mięśnia sercowego. Powoduje także wzrost produkcji aldosteronu w nadnerczach. Aldosteron z kolei wpływa między..

Niedomykalność zastawki mitralnej

.. ...możliwością trzeba się liczyć u chorych z kardiomiopatią, nadciśnieniem tętniczym, choroba niedokrwienną serca. Może wreszcie dojść do zerwania nici ścięgnistych lub uszkodzenia mięśni brodawkowatych - struktur odpowiedzialnych za stabilizacje płatków zastawki. Tego typu niedomykalność..

Indapamid (Ipres long)

.. ...preparatów indapamidu należy liczyć się z możliwością wystąpienia hipokaliemii. W ramach zapobiegania hipokaliemii, razem z lekami moczopędnymi przepisuje się preparaty potasu ( wyjątek stanowią diuretyki oszczędzające potas ). Indapamid jest stosowany w leczeniu nadciśnienia tętniczego...

Krwiak mózgu

Krwiak mózgu

.. ...przez które przechodzą liczne drogi nerwowe i w obrębie których znajdują się ważne podkorowe ośrodki nerwowe. Ich uszkodzenie objawia się zwykle porażeniem połowiczym po stornie przeciwległej do krwiaka ( uszkodzenie torebki wewnętrznej ) i zaburzeniami czucia ( wzgórze ). Chory szybko..

Przytarczyce

.. ...występują najczęściej w liczbie 4 i zwykle są zlokalizowane w okolicy tarczycy ( po jednym w pobliży bieguna dolnego i górnego obu płatów tarczycy ). Przytarczyce produkują parathormon ( PTH ), za pośrednictwem którego kontrolują gospodarkę fosforanowo - wapniową organizmu. Do całego..

PDW (wskaźnik anizocytozy płytek krwi)

PDW (wskaźnik anizocytozy płytek krwi)

.. ...U zdrowego człowieka liczba płytek krwi ( PLT ) waha się w granicach 150 - 450 tys./ml. Płytki krwi powstają w szpiku kostnym z komórek prekursorowych zwanych megakariocytami. Średnia objętość trombocytów ( MPV ) wynosi 5 - 10 fl ( normy mogą się nieznacznie różnić w zależności do..

Arytmogenna dysplazja prawej komory

.. ...mięśnia sercowego zaliczana do grupy kardiomiopatii. Przyczyna rozwoje tej choroby jest nieznana. Wśród licznych teorii rozważa się uwarunkowania genetyczne, metaboliczne wady kardiomiocytów, etiologię wirusową ( powikłanie zapalenie mięśnia sercowego ), wreszcie rozpatruje się związek..

Miażdżyca naczyń trzewnych

.. ...liczne podobieństwa, jednostka ta w języku łacińskim nazywana jest angina abdominalis ( brzuszna ). Ból pojawia się około 30 minut po posiłku, stąd łatwo można przypisać go chorobie wrzodowej żołądka...

Zwężenia tętnic szyjnych

.. ...czasie, aby ocenić, czy ukrwienia mózgu za pośrednictwem pozostałych naczyń jest wystarczające, zwykle pacjent jest proszony o liczenie do 10 ), a następnie usuwa blaszki miażdżycowe z zwężonego odcinka...

Morfologia krwi obwodowej (normy krwi)

Morfologia krwi obwodowej (normy krwi)

.. ...odpornościowego. Ich całkowita liczba powinna zawierać się w przedziale 4 - 10 tys na mililitr. Cała populację leukocytów dzieli się na 5 grup komórek konkretnych funkcjach ( rozmaz krwi ): granulocyty ( obojętno, zasado i kwasochłonne ), limfocyty oraz monocyty. U dorosłego człowieka..

Tętno u kobiety ciężarnej

Tętno u kobiety ciężarnej

.. ...organizmie kobiety zachodzą liczne zmiany. W ujęciu kardiologicznym, najważniejsze jest rozwinięcie się krążenia hiperkinetycznego. Wzrasta rzut serca, wzrasta również objętość krwi krążącej. Znaczna część kobiet odczuwa w czasie ciąży kołatania serca. Kontrolne EKG nie wykazuje jednak..

Skrobiawica (amyloidoza)

.. ...skrobiawicy są nadal nieznane. Liczne, brane pod uwagę teorie nie pozwoliły na wypracowanie skutecznej terapii. W przebiegu choroby dochodzi do zajęcia wątroby, śledziony, układu pokarmowego, nerek, serca. Na tle amyloidozy może dojść do kardiomiopatii, jest to okoliczność pogarszająca..

Włókniak

.. ...pojawiają się na kończynach. Liczne włókniaki występują w chorobie Reclinghausena - nerwiakowłókniakowatości wrodzonej. W przebiegu tej choroby całe ciało człowieka jest usiane guzami o charakterze włókniaków. Włókniaki dotyczą nie tylko tkanki podskórnej. Mogą także pojawiać się w..

Leki przeciwdepresyjne

Leki przeciwdepresyjne

.. ...tych leków wiąże się z licznymi działaniami niepożądanymi. Inhibitory monoaminooksydazy ( inh. MAO - A lub MAO - B ) - to substancję hamujące aktywność enzymów odpowiedzialnych za rozkładanie neurotransmiterów. Pośrednio prowadzą więc do wzrostu ich stężenia. Tą grupę leków należy..

Tętno u dziecka

.. ...przedsionków do komór liczbę impulsów obliczanych w przybliżeniu ze wzoru: 220 - wiek/min. Z rachunku wynika, że maksymalna częstość serca w czasie wysiłku o małych dzieci i nastolatków jest bliska 200 uderzeń na minutę. Serce dziecka pracuje jednak również w spoczynku znacznie szybciej..

Plastyka serca

.. ...prowadzi do śmierci. Liczba wykonywanych przeszczepów serca jest wciąż zbyt mała, aby można było uznać transplantację tego narządu za realną metodę leczenia dla większości chorych. W środowisku lekarskim istnieje opinia, że transplantacja serca w ujęciu zdrowia publicznego jest jedynie..

Przeczulica (hiperalgezja)

.. ...zniszczonych komórek licznych substancji, które pobudzają receptory bólowe i wywołują wrażanie czuciowe. Stężenie tych substancji jest w tym miejscy wysokie, także nawet dotknięcie poparzonej okolicy wywołuje ból stanowi impuls ponadprogowy i wywołuje ból. Do podobnego zjawiska może..

Otępienie naczyniopochodne

.. ...pamięć, umiejętność liczenia, myślenia, orientacji i innych funkcji poznawczych. Głównym objawom towarzyszą zaburzenia emocjonalne, zaburzenia motywacji, zachowania. Wśród przyczyn otępienia najwięcej mówi się na temat choroby Alzheimera. Jednak prawie jedna trzecia zespołów otępiennych..

Rozsiane krzepnięcie wewnątrznaczyniowe (zespół DIC)

.. ...Drastycznie spada również liczba płytek krwi. Rozwija się drugi etap zespołu - koagulopatia ze zużycia. Chory często umiera z powodu licznych krwotoków. Zespół DIC pojawia się często w przebiegu posocznicy, po uszkodzeniu narządów, w przebiegu choroby nowotworowej, także jako powikłanie..

Budowa krwi

Budowa krwi

.. ...Leukocyty. Leukocyty, których liczba waha się od 4 do 10 tysięcy komórek na jeden mililitr krwi, stanowią siły zbrojne organizmu. Rozmaz krwi obwodowej pozwala na ocenę poszczególnych populacji leukocytów ( białych krwinek ). Są to limfocyty, granulocyty kwasochłonne, zasadochłonne oraz..

Skolioza

Skolioza

.. ...są do końca poznane. Liczne teorie odnoszą się miedzy innymi do zaburzeń genetycznych, defektów budowy i funkcji tkanki łącznej, zaburzeń wzrastania. Rozpatrywane są także możliwe związki skoliozy z chorobami mięśni i układu nerwowego. Stosowanie gorsetów nie ma na celu korekcji..

Usuwanie migdałków

.. ...ograniczono niegdyś bardzo liczne wskazania do tej operacji. Należy także pamiętać, że migdałki nie są narządami zbędnymi. Stanowią element pierścienie chłonnego gardła ( pierścień Waldeyera ), którego funkcją jest ochrona niżej położonych części okładu oddechowego przed drobnoustrojami..

Insulina

.. ...istotnym hormonem anabolicznym regulującym prawidłowy metabolizm ustroju. Zmniejszenie stężenia glukozy we krwi, najbardziej znany efekt działania insuliny, jest wypadkową licznych reakcji przebiegających dzięki odpowiedniemu stężeniu tego hormonu. Insulina zwiększa dokomórkowy transport..

Iwabradyna (Procoralan)

.. ...zawale mięśnia sercowego, liczne badania udowodniły, że ta grupa leków wydłuża czas życia w tej grupie chorych. Zdarza się jednak, że wpływ tych leków na węzeł przedsionkowo - komorowy jest nie do zaakceptowania u konkretnego chorego. W tych wypadkach alternatywą może być właśnie..

Skuteczne leczenie nadciśnienia możliwe też po 80-tce

.. ...pacjentów spadła o 28 proc., liczba zgonów z powodu udarów mózgu zmniejszyła się o 45 proc., a częstość występowania niewydolności serca spadła aż o 72 proc. Według prof Narkiewicza, chorzy bardzo dobrze tolerowali leczenie i tylko pojedyncze osoby nie ukończyły badania. Co ważne, efekty..

Nowe kanony rehabilitacji kardiologicznej

.. ...praktycznych wynika, że liczba zachorowań na zawał mięśnia sercowego wzrasta nie tylko z powodu starzenia się społeczeństwa. Coraz więcej jest bowiem przypadków zachorowalności wśród osób stosunkowo młodych, często poniżej 35. roku życia oraz wśród kobiet. Wielu chorym udaje się pomóc...

Nadciśnienie tętnicze ma ponad 8 mln Polaków

.. ...nadciśnieniem, a w 2025 roku liczba ta ma wzrosnąć o kolejne 560 mln osób. Dane te są alarmujące, jeśli weźmie się pod uwagę, że nadciśnienie tętnicze jest najczęstszą przyczyną powikłań sercowo - naczyniowych, takich jak zawał serca, czy udar mózgu. Z tego powodu uważa się je za główną..

W zawale serca liczy się przede wszystkim czas

.. Podanie leku fibrynolitycznego jeszcze w karetce daje większe szanse pacjentom, których zawał zaskoczył z dala od ośrodka kardiologicznego. Niestety, takich zabiegów nie chce finansować NFZ - mówił na spotkaniu zorganizowanym przez Polskie Towarzystwo Medycyny Rodzinnej prof. Stefan Grajek z Uniwersytetu..

Polacy mają za dużo cholesterolu we krwi

.. ...pozwoliłoby na obniżenie liczby przypadków tego groźnego zaburzenia nawet o ok. 300 tys. POTRZEBNE WSZECHSTRONNE ZMIANY Kardiolodzy podkreślają jednak, że farmakoterapia jest tylko jednym z działań, zmierzających do skutecznej walki z hipercholesterolemią w Polsce. Chore osoby, poza..

Nadciśnienie tętnicze to problem 30 proc. Polaków

.. ...Statystyki wskazują, że liczba chorych na nadciśnienie tętnicze na świecie ciągle rośnie. Jest to bowiem choroba określana jako cywilizacyjna, a wśród znanych czynników jej ryzyka znajdują się m.in. przewlekły stres, związany np. z pracą zawodową, otyłość i nadwaga, brak ruchu,..

Łóżko dla chorych na serce

.. Wyposażone w liczne czujniki łóżko ma czuwać nad stanem zdrowia osób z niewydolnością krążenia. W niewydolności krążenia serce nie radzi sobie z pompowaniem krwi. U pacjenta pojawiają się obrzęki, a sprawność fizyczna drastycznie maleje. Niewydolność krążenia wymaga dobrej opieki kardiologicznej, a częste..

Kibicowanie szkodzi sercu

.. ...Autorzy badania zastrzegają, że choć głównym winowajcą są emocje, pewną rolę mogą odgrywać towarzyszące kibicowaniu okoliczności: niedobór snu, niezdrowe jedzenie, picie alkoholu, palenie tytoniu itp...

Pionierskie badanie polskich kardiologów

.. ...przeprowadzone na niezbyt dużej liczbie pacjentów, jest czyste pod względem metodologicznym - powiedział prof. Stefan Kiesz. Protokół badania i technika stentowania pnia lewej tętnicy wieńcowej zostały opracowane przez polskich i amerykańskich kardiologów interwencyjnych: Pawła Buszmana,..

Immunoterapia chorób serca

.. ...że trwając 22 tygodnie immunoterapia zmniejszyła ryzyko zgonu i hospitalizacji w przypadku niektórych chorób serca o 25 do 39 procent. Do potwierdzenia tych danych potrzebne jednak będą dalsze badania...

Serce na miarę 21 wieku bije w laboratorium

.. ...serca wiążą się jednak liczne problemy związane z odpowiedzią układu odpornościowego biorcy. Często prowadzą one do upośledzenia działania nowego serca, nadciśnienia, cukrzycy i zaburzeń pracy nerek. Stworzenie sztucznego serca, jako alternatywy dla przeszczepów organu od dawcy, również..

Całkowicie wszczepialne polskie sztuczne serce za 5 lat

.. ...Zabrzu, placówka ta liczy na rolę koordynatora prac nad sztucznym sercem. Z racji największego doświadczenia jesteśmy predestynowani do tej roli. Program podzielono na 29 zadań. Pieniądze na ich zrealizowanie mają trafiać nie do fundacji, ale do instytucji, które je będą realizować -..

Trombopoetyna chroni serce po zawale

.. ...chemioterapii. Gwałtowny spadek liczby płytek może bowiem powodować krwawienia i krwotoki groźne dla życia pacjenta. Badacze kierowani przez dr Johna E. Bakera podawali trombopoetynę szczurom, które przechodziły zawał serca, a efekty porównywali z grupa gryzoni nieleczonych. Okazało się,..

Beta-blokery pogarszają wyniki operacji serca?

.. ...10 lat ocenia się na 800 000. Jak komentują specjaliści, lepiej przeprowadzać duże badania kliniczne i sprawdzać, jakie są skutki terapii niż optymistycznie zakładać, że lek zadziała tak jak myśleliśmy...

Gen wielkiego serca

.. ...ludziach i znacznej liczbie szczurów badań międzynarodowego zespołu ekspertów, zjawisko może mieć związek z genem Ogn. Wcześniej nikt nie podejrzewał, że gen Ogn wpływa na serce. Tymczasem to właśnie on reguluje rozrost lewej komory, która pompuje krew do tkanek obwodowych ( prawa komora..

Niedobór witaminy D naraża mężczyzn na choroby serca

.. ...że są one ważnym czynnikiem ryzyka zawału serca - komentują autorzy pracy. Zdaniem naukowców, zwiększenie dziennych rekomendowanych dawek witaminy D mogłoby przynieść korzyści zdrowotne społeczeństwu...

Przeszczepiono serce 9-miesięcznej dziewczynce

.. ...jakim jest brak dawców i liczba małych dzieci, oczekujących na podobne, ratujące życie zabiegi. To nie była operacja pionierska, ale pierwsza taka w Polsce, która daje szansę tym nieuleczalnie chorym dzieciom - ocenił lekarz. Jak mówił, szanse przyjęcia przeszczepu i powrotu do..

Migotanie przedsionków to najczęstsze zaburzeniem rytmu serca

.. ...osiemdziesiątce. Ogółem liczba chorych na MP sięga 1 proc. populacji. Migotanie przedsionków to całkowicie niemiarowa, bezładna czynność serca. Objawami są np. duszności ( zgłasza je ponad 60 proc. chorych ), uczucie kołatania, łatwe męczenie się, bóle w klatce piersiowej, zawroty głowy,..

Uwaga na zbyt szybkie tętno spoczynkowe

.. ...sercowo - naczyniowego zalicza się m.in.: podwyższone ciśnienie skurczowe i rozkurczowe, znaczną różnicę między nimi, wiek pacjenta, palenie tytoniu, podwyższone stężenie cholesterolu, glukozy i cukrzycę, a także otyłość brzuszną. Ostatnio podnosi się także znaczenie nowych markerów tego..

Nadciśnienie tętnicze należy leczyć w każdym wieku

.. ...Ziemi! A do 2025 roku liczba ta wzrośnie do 1,56 mln - ostrzega prof. Grodzicki. - To ogromne zagrożenie . Jak dodaje, w Polsce z powodu tego schorzenia cierpi około 8 mln osób, a kolejne 30 proc. zachoruje wkrótce, gdyż ich ciśnienie już teraz określane jest jako wysokie prawidłowe ...

Zmiana czasu a atak serca

.. ...czasu na letni rośnie liczba ataków serca, a jesienią, kiedy przechodzimy na czas zimowy - maleje - wynika z opublikowanych w środę badań szwedzkich naukowców. Badania przeprowadzone w Szwecji wskazują, że prawdopodobieństwo ataku serca wzrasta w pierwszych trzech dniach roboczych po..

Żylna choroba zakrzepowo - zatorowa nóg cichym zabójcą

.. ...umiera około 500 tysięcy. Liczba ta zdecydowanie przewyższa sumaryczną liczbę zgonów spowodowanych rakiem piersi, rakiem prostaty, zakażeniem HIV oraz wypadkami drogowymi. W Polsce, co roku diagnozuje się ok. 150 tys. przypadków zakrzepicy żył głębokich, a 50 tys. ludzi umiera z powodu..

Niewydolność serca a zanik mięśni

.. ...uszkodzonych mioblastów. To niesamowicie ekscytujące - mówią autorzy badań. Jeśli lek będzie działał tak samo u ludzi, zahamuje niszczenie mięśni i wydłuży czas życia pacjentów z dystrofią Duchenne*a - dodają...

Aterotromboza - jak leczyć, jak zapobiegać?

.. ...miażdżycowych. Pod wpływem licznych czynników zewnętrznych i skomplikowanych procesów biochemicznych blaszki te mogą ulec gwałtownemu uszkodzeniu, na co organizm odpowiada zwiększeniem krzepnięcia krwi przepływającej w tej okolicy. Prowadzi to do powstania skrzepliny, która zwęża lub..

Chipsy szkodzą sercu

.. ...jak chipsy i frytki, zaliczane do śmieciowej żywności ( junk food ). Dzieje się tak, gdyż ziemniaki są bogate w skrobię i zawierają aminokwas asparaginę. Pod wpływem wysokiej temperatury - powyżej 120 st. Celsjusza - po pewnym czasie dochodzi do reakcji sprzężenia między asparaginą oraz..

Lepszy monitoring pracy serca

.. ...ponieważ wciąż rośnie liczba osób z chorobami układu krążenia zagrożonych ryzykiem nagłych zdarzeń arytmicznych Technologia otrzymała wiele nagród i wyróżnień: złoty medal z wyróżnieniem oraz główną nagrodę Europejskiego Stowarzyszenia Wynalazców AEI na Belgijskich Międzynarodowych..

Każda minuta ważna przy ostrym zawale serca

.. ...dojdzie do zawału serca, liczy się każda minuta. Tymczasem polscy pacjenci, u których wystąpiły objawy zawału, jak np. ostry ból w klatce piersiowej, czekają ze zgłoszeniem się na pogotowie średnio 2,5 godziny - alarmowali lekarze na konferencji prasowej w Warszawie. Jak przypomniał..

Operacja jednoczesnego szczepienia bypassów i ablacji

.. ...kilku lat, ale przy wykorzystaniu starszej aparatury. Jak zapowiedział prof. Jaszewski dzięki nowemu generatorowi, który otrzymał szpital, możliwe będzie przeprowadzanie większej liczby takich operacji...

Dieta uboga w węglowodany i bogata w białka zwiększa ryzyko miażdżycy

.. ...obniżyła się - o 40 proc. - liczba komórek służących do odbudowy lub naprawy naczyń krwionośnych po uszkodzeniu. Są to tzw. komórki progenitorowe dla śródbłonka ( w skrócie EPC ). Choć ich rola nie została jeszcze dokładnie poznana, podejrzewa się, że odpowiadają one za utrzymanie układu..

Masywne uda chronią serce

.. ...specjaliści z Brytyjskiej Fundacji Serca i Narodowego Forum ds. Otyłości podchodzą do badań z rezerwą. Przyznają jednak, że ze względu na czas trwania obserwacji i liczbę badanych osób nie należy ich lekceważyć...

80 proc. zgonów z powodu zawału serca można zapobiec

.. ...zastraszającym tempie wzrasta liczba osób z nadwagą lub otyłością oraz z cukrzycą. Statystyki wskazują, że aż trzy czwarte cukrzyków umiera z powodu chorób układu krążenia. Zdaniem prof. Krzysztofa J. Filipiaka z I Katedry i Kliniki Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego,..

Leki na Alzheimera mogą spowalniać akcję serca

.. ...obecnie coraz większej liczby osób po 65. roku życia, dlatego też w przyszłości coraz więcej osób będzie narażonych na negatywne skutki działania leków. Większe znaczenie będzie miało rozsądne przepisywanie inhibitorów acetylocholinesterazy, mając na uwadze to, że wiążą się one z..

Leki złożone przyszłością terapii nadciśnienia tętniczego

.. ...specjalista. Nadciśnienie zaliczamy do schorzeń, w których efekty terapii w bardzo dużym stopniu zależą od pacjenta i jego dobrej współpracy z lekarzem - zaznaczył prof. Tykarski. Według kardiologa, nieprzestrzeganie zaleceń lekarskich odnośnie dawki i częstości zażywania leków jest..

Lecz nadciśnienie skutecznie

.. ...nadciśnienia. Na świecie liczba osób z nadciśnieniem wrasta szybciej niż liczba ludności. Obecnie ma je ok. 1 mld ludzi, ale w 2025 r. będzie ich już niemal 1,6 mld. Jak przypomniał prof. Jerzy Głuszek z Katedry i Kliniki Hipertensjologii, Angiologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu..

Nowy budynek Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu

.. ...umożliwi zwiększenie liczby pacjentów zabrzańskiego ośrodka o blisko połowę. Według dyrektora ds. medycznych ŚCCS prof. Mariusza Gąsiora, uruchomienie nowego budynku nie będzie oznaczało przeniesienia całej działalności Centrum z dotychczasowego, ciasnego obiektu A - zaadaptowanej przed..

W Polsce powinno być 120 transplantacji serca rocznie

W Polsce powinno być 120 transplantacji serca rocznie

.. ...w innych krajach ta liczba w ostatnich latach spadła. Najwięcej takich operacji, około 2 tysięcy, przeprowadza się w Stanach Zjednoczonych. Statystycznie w USA takich operacji jest ponad siedem na każdy milion mieszkańców. Jak zaznaczył Zakliczyński, ograniczona liczba dawców sprawia, że..

Gra w piłkę nożną pomaga znacznie obniżyć ciśnienie tętnicze

Gra w piłkę nożną pomaga znacznie obniżyć ciśnienie tętnicze

.. ...obserwowane były w drużynach liczących po dwie, trzy czy cztery osoby. Powszechnie wiadomo, że brak aktywności fizycznej jest istotnym czynnikiem ryzyka rozwoju chorób układu krwionośnego. Nowością jest jednak fakt, że tak przyjemna gra zespołowa może skutecznie wspomagać leczenie..

Winogrona mogą zapobiegać chorobom serca

Winogrona mogą zapobiegać chorobom serca

.. ...przed zespołem metabolicznym, który jest często zwiastunem miażdżycy i cukrzycy typu 2. Szacuje się, że obecnie problem ten dotyczy 50 mln Amerykanów. Swoje korzystne działanie winogrona zawdzięczają tzw. fitochemikaliom, czyli substancjom czynnym pochodzenia roślinnego, które wykazują..

Test tolerancji nikotyny Fagerströma

Test tolerancji nikotyny Fagerströma

.. ...Wyniki testu tolerancji nikotyny Liczba punktów i komentarz poniżej 5 niski poziom uzależnienia od nikotyny 5 - 7 średni poziom uzależnienia od nikotyny 8 i więcej wysoki poziom uzależnienia od nikotyny..

Kołatania, ablacje - okiem dochtora - Str. 2

.. ...ilosci juz nie moge zliczyc przez holtera ( 5 razy ) i usg serca na tescie wysilkowym ( 2 rrazy ) konczac. test wysilkowy zakonczyl sie wynikiem ujemnym raz 19 potem 20 met * s. usg za kazdym razem w granicach normy.wnioski z usg:miesien sercowy w calosci normokinetyczny.niedomykalnosc..

Kołatania, ablacje - okiem dochtora - Str. 3

.. ...kardiologiczna pomoc nie moglam liczyc ( pomijajac fakt iz byl to szpital polozniczy dodatkowo trwal w nim generalny remont - rodzilam przy akompaniamencie wiertarek i mlotkow! - wszystko to w Warszawie ). Rodzilam naturalnie. Pamietam tylko, ze gdy zobaczylam swoja corke, podziekowalam..

Kołatania, ablacje - okiem dochtora - Str. 4

.. ...Zauważamy je jeśli są bardzo liczne i powodują dyskomfort. Zauważamy jesli powoduja szybkie bicie serca czyli częstoskurcze. Zauważamy jeśli serce bije bardzo nierówno - tak bywa w migotaniu przedsionków. Tak więc wpw nie jest absolutnie jedyną przyczyną arytmii. Część zaburzeń rytmu..

Kołatania, ablacje - okiem dochtora - Str. 5

.. ...tym sekwencje SVT i liczna extrasystoliakomorowa. Oprócz tego echo serca wykazało u mnie wiotki płatek zastawki. Częstoskurczu chyba raczej nie mam, przynajmniej holter go nie wykazał. Dwa razy w nocy zdarzyło mi się coś takiego, co przypominało czestoskurcz ( porównuje do opsisów osób,..

Częstoskurcz - ablacja - Str. 10

.. ...znacznie mi się ich liczba zwiększyła. W ciągu roku natomiast musiałam 4 - krotnie zwiększyć dawkę leku. Czyw wiecie coś na temat ablacji przy dod skurczach komorowych? Szukam osób które miały robioną ablację w Szczecinie i miały ją robioną z powodu migotania przedsionków. Proszę o..

Częstoskurcz - ablacja - Str. 16

.. ...niestety nie mogę. Tak więc licze na tą: ) Ja tylko odradzam ablacji tym osobom,którym WPW nie przeszkadza, i nie muszą brac leków, a napady częstoskórczu nie sa odczuwalne. Tylko tyle. pozdrawiam i dziękuję za miłe słowa; ) No to Natalia - 21 maja znajdzie się tu parę osób, które będą..

Częstoskurcz - ablacja - Str. 23

.. ...ceremonii * ablacji w Łodzi. Liczę na komentarze. pozdrawiam Piotr Dziękuję Ewo za odpowiedź, chciałabym z Tobą porozmawiać i się poradzić, czy mogłabyś się odezwać do mnie na maila? annakosakowska@op.pl bardzo mi zależy : ) dziękuję pozdrawiam Ania witam ponownie jestem po wizycie u..

Częstoskurcz - ablacja - Str. 36

.. ...sensowne ułożenie dłuższej liczby pytań : ) Bo po głowie chodzą i nie dają spokoju : ) A i jeszcze pytanko czy Centrum Kardiologiczne Allenort to to samo co Centrum Kardiologiczne Anin, bo na ich stronce to raz tak nazwa, raz inna. I sama się juz pogubiłam. Chodzi mi o CK na Płowieckiej..

Jaki powinien być prawidłowy puls? - Str. 2

.. ...szczególnym dyskomfortem - nie licząc spocenia. Powiedziałbym nawet iż ze względu na brak owego dyskomfortu dosyć łatwo można przesadzić z wysiłkiem jeżeli nie kontrolujemy swojego tętna i nie wiemy na jaki wysiłek stać nasz organizm aby był on wciąż bezpieczny dla nas. Znacznie większy..

Jaki powinien być prawidłowy puls? - Str. 3

.. ...akcji serca HR, czyli liczba jego uderzeń na minutę. Ogólna zasada mówi: im wolniejsze masz tętno, tym lepiej dla zdrowia. 36 - 40 uderzeń na minutę to bardzo dobry wynik i znak, że organizm jest w świetnej formie. Ale tak naprawdę mało kto może się nim poszczycić! Zazwyczaj puls wynosi..

Echo serca - Str. 5

.. ...występująca w dużej liczby osób. Moje ciśnienie krwi wynosi 130/80, natomiast waga ok. 115 kg przy wzroście 183 cm.Jednak skierował mnie na badanie USG serca ( ECHO ). W wyniku tego badania stwierdzono śladową niedomykalność aortalną lu przedniemu płatkowi zastawki mitralnej poszerzoną..

Echo serca - Str. 8

.. ...ślad. Z tych wszystkich liczb zrozumiały jest dla mnie tylko parametr EF który od chwili zawału powoli lecz systematycznie rośnie, bo zaczynałem od 52%. Może to i dobrze... A.M. Łódź. Witam! W echu bez dramatycznych patologii - przerost Lk najpewniej związany z nadciśnieniem i graniczny..

Echo serca - Str. 18

.. ...międzyprzedsionkowej, wielkość ubytku wyliczona na podstawie pomiaru w czasie cewnikowania serca nie większa niż 38 mm, bez istotnej hemodynamicznie niedomykalności zastawki trójdzielnej i innych wad serca. Wstępna ocena wielkości ubytku musi poprzedzać przezskórne zamknięcie ASD II. TEE..

Echo serca - Str. 21

.. ...Z częsci parametrow liczbowych trudno coś wnioskowac na 100% Mam ogromną prośbę do mojej imienniczki - do Pani Izabeli. Chodzi o moje wyniki echa... Mam prośbe czy mogłaby pani je zinterpretować? EDD 42 ESD 25 IVS 7 PW 7 lewy przedsionek 32 prawa komora 22 Zastawka mitralna: DE 20 EF..

Serce przestaje nagle bić i wraca z wielkim hukiem

.. ...mojego poboru gdzie liczylo na mnie okolo 200 kumpli i kadra 2 godzinny trening sprawil ze dostalem ataku bylo mi goraco ale tez zimno serce jak glupie bilo szybko i w oczach mi sie mydlilo ;/odebralem bron i wrocilismy na pododdzial i juz bylem wykonczony ;/ poslano mnie na trzy dniowe..

Dziwne skurcze dodatkowe

.. ...prawie codziennie. Nie liczę ich ale ocenić ich liczbe moge na około 100 - 200 dziennie, co daje około 10 - 20 na godzinę. Co odczuwam? Głównie szarpnięcia w okolicy serca, połączone z wrażeniem uderzenia gorąca do głowy. Czasem te szarpnięcia są bardzo delikatne, w sytuacji stresowej są..

Dziwne skurcze dodatkowe - Str. 2

.. ...się za nadgarstek i liczyłam skurcze dodatkowe( ok.10 - 15/min ).I jeden mądry lekarz stwierdził, że powodem tych zaburzeń może być nieprawidłowość w innym organie, zaburzająca przewodnictwo elektryczne ( np.chory ząb,kamienie żółciowe,czy mięśniaki ).Po dwóch operacjach ( właśnie..

Jeszcze raz o dodatkowych skurczach

.. ...cierpieniu, oraz zredukowania liczby skurczów do minimum pozdrawiam Bardzo dziękuje za te wszystkie wypowiedzi. Troche się uspokoiłam. Od 5 dni walczę ze skurczami dodatkowymi Mój lekarz przepisał mi leki na nadciśnienie i Lokren 20 ( narazie 1/4 tabletki ) Ale widze,ze mało to pomaga...

Jeszcze raz o dodatkowych skurczach - Str. 2

.. ...skurczów na dobę, w tym liczna bi - i trigeminia. Po powrocie do Cordaronu wyniki Holtera i samopoczucie b.dobre. Kłopot w tym, że tego leku nie można stale używać, uszkadza płuca, tarczycę i wzrok. Pozdrawiam Witam wszystkich.miałam dwa zabiegi ablacji ostatni pół roku temu.Ostatnio..