Miażdżyca naczyń

Udar mózgu

Udar mózgu

.. ...zakrzepowo - zatorowe na tle miażdżycowym; blaszka miażdżycowa zwężająca światło naczynia może powodować niedokrwienie lokalne ( w zakresie unaczynienia danej tętnicy ); u pacjentów z upośledzonym ukrwieniem mózgu do udaru może dojść w wyniku nagłego obniżenia ciśnienia, zmian lepkości..

STENT

.. ...otworzenie stentu, który zapobiega zwężeniu poszerzonej tętnicy wieńcowej. ETAP 3 - wypuszczenie powietrza z balonika i jego usunięcie. Umieszczony w naczyniu stent pozostaje w miejscu pierwotnego przewężenia...

Hiperlipidemia

Hiperlipidemia

.. ...powstawanie blaszki miażdżycowej. HDL cholesterol ( cholesterol o wysokiej gęstości - High Density Lipoprotein. Odpowiedzialny jest za transport cholesterolu do wątroby. Działa korzystnie i określany jest jako dobry . Wzrost stężenia frakcji VLDL i LDL powoduje wzrost ryzyka miażdżycy..

Triglicerydy (trójglicerydy)

.. ...przyspieszenie rozwoju zmian miażdżycowych w naczyniach wieńcowych. Fakt, że nie do końca poznana jest rola triglicerydów w powstawaniu blaszki miażdżycowej bierze się z trudności w separacji efektów HDL i triglicerydów. Stężenie triglicerydów i cholesterolu HDL są ze sobą ściśle..

Naczynia wieńcowe serca

Naczynia wieńcowe serca

.. ...wyniku pęknięcia blaszki miażdżycowej ) dochodzi do zawału mięśnia sercowego w obszarze unaczynionym przez dane naczynie. Początkowo prawa i lewa tętnica wieńcowa biegną razem w obrębie tzw. bruzdy wieńcowej. W dalszym przebiegu lewa tętnica wieńcowa układa się w bruździe międzykomorowej..

Przerost mięśnia sercowego (przerost lewej komory serca)

.. ...przyspieszeniem rozwoju miażdżycy w naczyniach wieńcowych i zwiększonego zapotrzebowania mięśnia sercowego na tlen ( wzrasta masa mięśnia sercowego a naczynia wieńcowe nie mają możliwości rozrostu ). Wszystkie te zmiany w morfologii serca prowadzić mogą do zawału serca, niewydolności..

By-passy

.. ...powoduje wgniecenie blaszki miażdżycowej w ścianę naczynia. U pacjentów z chorobą wieńcową ( zwężeniami wielu naczyń wieńcowych ) angioplastyka może być bardziej ryzykowna niż operacja pomostowania aortalno - wieńcowego czyli by - passów. Operacja pomostowania polega na ominięciu..

Koronarografia

Koronarografia

.. ...kardiolog ocenia zmiany miażdżycowe w naczyniach i kwalifikuje pacjenta do leczenia zachowawczego lub zabiegu zwanego angioplastyką ( PTCA, potocznie - balonikowanie ). Po zabiegu pacjent pozostaje w łóżku ok. 24 godzin utrzymując nakłutą kończynę w pozycji wyprostowanej. Powikłania..

No reflow phenomenom

.. ...spowodowaną pęknięciem blaszki miażdżycowej, która całkowicie zamyka światło naczynia wieńcowego. Kardiologia inwazyjna umożliwia udrożnienie zamkniętego naczynia z uzyskaniem przepływu krwi w jego świetle. Rewaskularyzacja naczynia z uzyskaniem zadowalającego przepływu krwi nie zawsze..

Choroba niedokrwienna serca (choroba wieńcowa)

Choroba niedokrwienna serca (choroba wieńcowa)

.. ...) to objawowy okres miażdżycy naczyń wieńcowych. Spowodowana jest zmianami morfologicznymi w naczyniach wieńcowych lub naczyniach ich odgałęzień. Choroba niedokrwienna serca to ostre lub długotrwałe pogorszenie czynności serca wywołane zaburzeniem równowagi między aktualnym..

Choroba niedokrwienna a płeć człowieka

.. ...tomograficznym obecność zmian miażdżycowych w naczyniach wieńcowych. Nawet przed okresem menopauzy 10 proc. kobiet bez typowych czynników ryzyka ma subkliniczne zmiany miażdżycowe, co wskazywać może, że czynniki ryzyka u kobiet różnią się od rozpoznawanych u mężczyzn. Z powodu innej..

Miażdżyca (blaszka miażdżycowa)

Miażdżyca (blaszka miażdżycowa)

.. Powstawanie blaszki miażdżycowej w świetle naczyń wieńcowych jest przyczyną choroby niedokrwiennej serca. Wyróżniamy różne postaci choroby niedokrwiennej: dławica piersiowa stabilna ( angina pectoris stabilis ), dławica piersiowa niestabilna ( angina pectoris instabilis ), zawał serca ( infarctus cordis ) i..

Powstawanie blaszki miażdżycowej

Powstawanie blaszki miażdżycowej

.. Blaszka miażdżycowa jest zmianą występującą w ścianie tętnic ( błona wewnętrzna ) powstającą w przebiegu miażdżycy naczyń. Blaszka składa się z masy lipidowej ( głównie LDL - zły cholesterol ), komórek oraz włóknika. Uwypukla się do światła naczynia i zmniejsza jego średnicę. Może to powodować niedokrwienie..

Dieta obniżająca poziom cholesterolu

Dieta obniżająca poziom cholesterolu

.. ...najistotniejszych czynników rozwoju miażdżycy naczyń wieńcowych a co za tym idzie choroby niedokrwiennej serca. Wszyscy pacjenci, u których stwierdzono zaburzenia lipidowe powinni zacząć się leczyć zarówno farmakologicznie jak i poprzez stosowanie odpowiedniej diety. Odpowiednia dieta..

Cukrzyca

Cukrzyca

.. ...rówieśników dotyczą problemy miażdżycy, zawałów, udarów. Cukrzyca typu 2. Cukrzyca typu 2, niegdyś nazywana cukrzyca ludzi otyłych. U podłoża choroby leży względny niedobór insuliny. Trzustka nie jest tu uszkodzona, produkcja insuliny jest zachowana. Występuje natomiast oporność tkanek..

Niedotlenienie serca

.. ...może być z: zmianami miażdżycowymi naczyń wieńcowych, które ograniczają przepływ krwi, a więc i możliwość dostarczania tlenu; skurczem naczyń wieńcowych, jak na przykład w anginie Printzmetala; zaburzeniami rytmu serca, w przebiegu których skraca się faza rozkurczu mięśnia sercowego;..

Fenofibrat (Lipanthyl, Grofibrat, Fenoratio, Fenardin, Apo-Feno)

.. ...powstawania blaszek miażdżycowych w naczyniach tętniczych. Leki z grupy fibratów są stosowane w stanach zwiększonego stężenia cholesterolu. Fibraty mogą uszkadzać wątrobę i mięśnie, stąd konieczne jest okresowe kontrolowanie poziomu enzymów wątrobowych ( Aspat, Alat ) oraz zgłaszanie..

Pulsowanie brzucha

Pulsowanie brzucha

.. ...średnicy lub ewentualne zwężenia oraz oboczność blaszek miażdżycowych i charakter przypływu krwi przez naczynie. Badanie ma w takiej sytuacji przede wszystkim na celu wykluczenie tętniaka aorty brzusznej...

Miażdżyca naczyń trzewnych

.. Miażdżycą naczyń trzewnych nazywamy stan, w którym w wyniku uogólnienia procesów miażdżycowych, zmienione są tętnice pnia trzewnego oraz tętnice krezkowe. Tętnice krezkowe doprowadzają krew do jelit. Zapotrzebowanie tego odcinka układu pokarmowego na krew wzrasta po posiłku. W takiej sytuacji wzrasta..

Przewlekłe niedokrwienie kończyn dolnych

Przewlekłe niedokrwienie kończyn dolnych

.. Zmiany miażdżycowe rozwijające się z wiekiem i pod wpływem rozlicznych czynników ryzyka, dotyczą nie tylko tętnic wieńcowych. Zwężeniu ulegają także inne naczynia tętnicze chorego, dość często naczynia tętnicze kończyn dolnych. Do zwężeń wywołanych zmianami miażdżycowymi może dochodzić na różnym poziomie..

TIA  (przemijające ataki niedokrwienne)

TIA (przemijające ataki niedokrwienne)

.. ...zaburzenia rytmu, lub miażdżycowe zmiany samych naczyń mózgowych. Objawem zespołu TIA jest chwilowy, odwracalny deficyt neurologiczny. Jednym z możliwych, i chyba najczęstszych objawów są: uczucie drętwienia połowy twarzy lub ciała, przejściowe niedowłady połowicze, afazja ( zaburzenia..

Zwężenia tętnic szyjnych

.. ...powikłań uogólnionej miażdżycy naczyń. Objawy choroby zależne są od stopnia zwężenia. Mogą sprowadzać się do zawrotów i bólów głowy. Częste są także omdlenia, utraty przytomności, zaburzenia widzenia. Przy zwężeniach znacznego stopnia może wystąpić zespół TIA lub nawet może dojść do..

Zespół Lerischa

Zespół Lerischa

.. ...konfiguracja zwężeń miażdżycowych w obrębie tętnic kończyn dolnych. Dokładnie, jest to współistnienie całkowitej niedrożności lub znacznego zwężenia w obu tętnicach biodrowych ( aorta brzuszna rozgałęzia się na końcu swojego przebiegu na dwie tętnice biodrowe wspólne: lewa i prawą,..

Winpocetyna (Cavinton, Viecbrol, Vinpocetine, Vinpoton)

.. ...lub przy stwierdzonej miażdżycy naczyń mózgowych ). Winpocetyny nie należy stosować jednocześnie z heparyną. Przed rozpoczęciem terapii należy także wykluczyć możliwość krwawienia do ośrodkowego układu nerwowego. W ramach działań niepożądanych, winpocetyna może powodować przyspieszenie..

Lipidogram

.. ...ryzykiem miażdżycy i chorób sercowo - naczyniowych. U ludzi z cukrzycą wartości norma się bardziej rygorystyczne z uwagi na fakt, że sama cukrzyca stanowi czynnik ryzyka chorób sercowo - naczyniowych...

Perfuzja narządowa

.. ...oraz stan naczyń zaopatrujących dany narząd. Chodzi tu oczywiście o ewentualne zmiany miażdżycowe, które upośledzają mechanizmy regulacyjne opierające się na prawidłowej kurczliwości naczyń tętniczych..

Homocysteina

.. ...hiperhomocysteinemią mają podwyższone ryzyko wystąpienia chorób sercowo - naczyniowych takich jak zawała mięśnia sercowego czy udar mózgu. Oznaczenie poziomu homocyteiny we krwi nie jest badaniem rutynowo wykonywanym...

Aterotromboza (zakrzepowe powikłania miażdżycy)

.. ...zakrzepowe powikłania miażdżycy. Obejmuje zagadnienie związane z zapobieganiem oraz leczeniem różnych postaci choroby niedokrwiennej serca ( miażdżyca tętnic wieńcowych ), choroby tętnic obwodowych oraz choroby naczyń mózgowych. Powikłania związane z tworzeniem się blaszek miażdżycowych..

Otępienie naczyniopochodne

.. ...naczyniopochodnego jest miażdżyca. Uszkodzenia naczyń krwionośnych ( angiopatie ) są także często konsekwencją nieleczonego nadciśnienia tętniczego lub cukrzycy. Prawidłowa kontrola tych chorób, walka z modyfikowalnymi czynnikami ryzyka miażdżycy ( przede wszystkim z otyłością ), mogą..

Zaniki pamięci (zaburzenia pamięci)

.. ...( głównie związane z miażdżycą ) oraz otępienie z ciałami Lowy - ego. Dość często u jednej osoby współistnieją zmiany charakterystyczne dla choroby Alzheimera oraz ogniska mikroudarów lub uszkodzenia naczyń mózgowych związane z nadciśnieniem tętniczym albo wieloletnią cukrzycą ( zmiany..

Poranny wzrost ciśnienia tętniczego

.. ...współistniejących chorób ( miażdżyca, cukrzyca, choroba niedokrwienna serca, itp ) naczynia wieńcowe czy naczynia mózgowe są uszkodzone, poranne wzrosty ciśnienia stanowią dodatkowe obciążenie, które może okazać się krytycznym. Stwierdzenie wysokich wartości ciśnienia tętniczego w..

W zawale serca liczy się przede wszystkim czas

.. ...Poznaniu. Kiedy z powodu miażdżycy dojdzie do zablokowania naczyń wieńcowych, w niedokrwionym obszarze dochodzi do martwicy - stopniowo obumiera coraz więcej komórek mięśniowych. Po trzech godzinach ich los jest przesądzony. Jeśli jednak uda się mechanicznie przetkać naczynie wieńcowe (..

Trudniejsze leczenie kobiet na choroby krążenia

.. ...tzw. bijącym sercu. Miażdżyca w naczyniach wieńcowych kobiet ma charakter bardziej rozsiany - znajduje się właściwie na całym przebiegu naczyń. Mężczyźni mają izolowane, pojedyncze zmiany w naczyniach, stąd płyn, który w czasie operacji z krążeniem pozaustrojowym pozwala sercu..

USG może pomóc w zidentyfikowaniu osób zagrożonych zawałem serca

.. ...wykazało istotne zmiany miażdżycowe - toteż po sześciu lub dziewięciu miesiącach powtórzono je. Jak się okazało, ryzyko zawału serca czy udaru mózgu oraz prawdopodobieństwo operacji sercowo - naczyniowej było związane nie tylko ze stopniem zwężenia naczyń, ale także z gęstością blaszki..

Zbyt szybkie bicie serca jest także niepokojącym objawem

.. ...choroby wieńcowej jest miażdżyca, obecnie określana jako przewlekły proces zapalny, prowadzący do odkładania złogów w naczyniach krwionośnych. W Polsce cierpi na chorobę wieńcową około 2 milionów osób i zdarza się od 80 do 100 tysięcy zawałów rocznie. Jak się oblicza, od 30 do 50 proc. z..

Polskie masło z kwasami omega-3 obniża ryzyko zawału serca

.. ...sposób ograniczają zmiany miażdżycowe w naczyniach krwionośnych. Kwasy te wspomagają także proces widzenia - są ważnym składnikiem siatkówki oka. Korzystnie wpływają na funkcjonowanie mózgu, gdyż są zasadniczym składnikiem błony komórkowej komórek nerwowych. Łagodzą objawy depresji i..

Białko PKC alfa sposobem na zakrzepy krwi

.. ...się włączyć także w miażdżycowo zmienionych naczyniach serca czy mózgu Stosowane obecnie leki zmniejszające krzepliwość - jak aspiryna, a zwłaszcza pochodne kumaryny - mogą niekiedy powodować nadmierne krwawienia. Naukowcy z University of Bristol oparli się na właściwościach..

Diagnostyka choroby wieńcowej serca poprzez białka z moczu

.. ...przypominają naukowcy, miażdżyca naczyń prowadzi do zawałów serca i udarów mózgu, uważanych ciągle najważniejsze przyczyny zgonów w krajach rozwiniętych. Obecnie złotym standardem służącym do oceny stanu naczyń wieńcowych i komór serca jest badanie ich przy pomocy promieni..

Pomidory pomogą w leczeniu chorób serca

.. ...przetłumaczyć jako Niemiażdżyca ) zawiera łatwo przyswajalną postać likopenu - aktywnego składnika pomidorów, który nadaje im charakterystyczny, czerwony kolor. Likopen blokuje zły cholesterol LDL, który może zatykać naczynia krwionośne, jednak w naturalnej postaci jest słabo wchłaniany...

Każda minuta ważna przy ostrym zawale serca

.. ...100 proc. związany z miażdżycą naczyń wieńcowych. Dochodzi do niego, gdy pęka blaszka miażdżycowa i tworzy się zakrzep zamykający naczynie. Gdy taki stan utrzymuje się 20 - 30 minut, do mięśnia sercowego przestaje dopływać krew i zaczyna on obumierać. Objawia się to najczęściej ( niemal..

Dieta uboga w węglowodany i bogata w białka zwiększa ryzyko miażdżycy

.. ...białka zwiększa ryzyko miażdżycy naczyń i osłabia procesy ich naprawy - wykazali badacze z USA. Informację na ten temat publikuje pismo Proceedings of the National Academy of Sciences . Diety wysokobiałkowe o zmniejszonej zawartości węglowodanów są popularne wśród osób odchudzających..

80 proc. zgonów z powodu zawału serca można zapobiec

.. ...wówczas, gdy blaszka miażdżycowa pęknie i oderwie się od ścianki naczynia wieńcowego, a następnie zaczopuje je, hamując dopływ krwi do serca. W wyniku przedłużającego się niedokrwienia fragment mięśnia sercowego obumiera. Miażdżyca tętnic jest najczęstszą przyczyną zawału. Jak podkreślił..

Stres częstą przyczyną zawału

.. ...przyspieszać powstawanie miażdżycy - podkreślił prof. Tykarski. Badania wskazują też, że stres nasila agregację płytek krwi, co zwiększa ryzyko powstania skrzepu zdolnego zablokować naczynie krwionośne i uniemożliwić przepływ krwi. Konsekwencją tego może być zawał serca - jeśli skrzep..

Lecz nadciśnienie skutecznie

.. ...większym stopniu do rozwoju miażdżycy naczyń oraz powikłań sercowo - naczyniowych - wyjaśniła specjalistka. Jak podkreślali kardiolodzy, redukcja masy ciała ma ogromne znaczenie w zapobieganiu i leczeniu nadciśnienia. Nawet umiarkowane schudnięcie może zapobiegać nadciśnieniu u osób z..

Długotrwały stres zwiększa ryzyko choroby serca u dzieci

.. ...przyspieszać procesy miażdżycowe i występowanie zmian w naczyniach i mięśniu sercowym, a także przyczynić się do powstania zatoru tętniczego i w konsekwencji - zawału serca lub udaru mózgu. Jedynie co piąty pytany uczeń jako formę łagodzenia objawów zdenerwowania deklaruje aktywność..

Nowy budynek Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu

.. ...chorego z każdą postacią miażdżycy kompleksową opieką - przez połączone siły kardiochirurga, kardiologa inwazyjnego, chirurga naczyniowego i angiologa. W ramach tej koncepcji w nowym obiekcie utworzone zostaną: oddział kardiologiczno - angiologiczny zajmujący się diagnostyką i terapią..

Kołatania, ablacje - okiem dochtora - Str. 5

.. ...niedokrwiennej serca ( zmiany miażdżycowe w naczyniach ). Panie doktorze, mam 33 lata od 4 trwają moje problemy z sercem. Biorę betabloker - czyli betaloc zok, dawka 75 mg/na dobę. Jeszcze do niedawna brałam tylko 25 mg. A pół roku temu połowę tabletki 25 mg. Troche się to posunęło...

Chelatacja - Str. 10

.. ...tutaj ustąpienie zmian miażdżycowych, czy to aż tak trudno przebadać? Za jednym zamachem można zrobić badania przed kuracją chelatacyjną, po kuracji oraz wybrać grupę osób której zastosuje się placebo i również przebadać. Badanie powinno objąć naczynia krwionośne, które stwierdza..

Chelatacja - Str. 18

.. ...odżywczych zapadamy na miażdżycę, tak dzięki uzupełnianiu diety w te substancje, możemy znacząco złogi usunąć i poprawić w naturalny sposób jakość tętnic. I nie tylko tętnic. Pozdrawiam Aczkolwiek tłumaczenie działania tej metody wydaje się sensowne jednak doszedłem do wniosku że jednak..

Chelatacja - Str. 19

.. ...przekonywać dr Krasicki ( dot. miażdżycy ).Poprawę zdrowia uzyskuje się po ok.50 - 55 wlewach ściśle przy tym monitorując wagę ciała oraz morfologię.Najważniejszym bodaj mankamentem jest fakt że zupełnie nie daje spodziewanych rezultatów przy 100% zapchaniu jakiejś tętnicy a o czym dr..

Koronarografia, gdzie? jakie skutki? lek prestarium

.. ...przeżycia. Mam rozsianą miażdżycę w trzech miejscach marginalnych w 90% zwężenia w innych po 50% etc...Przeszłam na rentę w 2001 roku. Choroba niestety jest postępująca. W 2005 roku miałam zawał, wtedy to kolejny raz leżalam na stole chirurgicznym, gdzie przeprowadzono angioplastykę..

Dodatkowe skurcze - Str. 142

.. ...naczyniowe, no jak to jakie - miażdżycowe:/ mam wysiłkowe bóle nóg, jeśli mi wyjda jakies zmiany w naczyniach w kończynach, to sa tez w innych miejscach, a wówczas Gabrysieńka od razu palnie sobie w główkę. Elwirka, a pani ginekolog widziała Twój zapis EKG, albo wypis , to znaczy kartę z..

Koronarografia i niedokrwienie mózgu

.. ...oderwania sie częsci blaszki miażdżycowej, która dostając sie do mózgu lub płuca powoduje zator. A zaczopowanie naczynia właśnie prowadzi do udaru niedokrwiennego. Objawy, które pan podaje są niespecyficzne( ból żołądka )i trudno coś powiedzieć wiecej, a zmęczniem nie musi sie pan..

Wysycenie aorty

.. ...tzn. aorta zmieniona miażdżycowo a mówiąc po ludzku to aorta w której ścianach znajdują się blaszki miażdżycowe, czyli złogi cholesterolu. Większość naczyń w naszym ciele wraz z wiekiem niestety jest tak zmieniona. NArastająca blaszka miażdżycowa prowadzi do postępującego zwężania się..

Cechy miażdżycy aorty piersiowej

.. ...i czuję się dobrze. Ciśnienie zwykle 110/70 Jestem szczupły BMI ok. 20.Czy to można wyleczyć? Do jakiego lekarza się udać? Kto podpowie? wyleczy dr.Glinka konieczna konsultacja z chirurgiem naczyniowym..

Zwapnienia aorty brzusznej

.. ...dla uwapnionej blaszki miażdżycowej w wewnętrznej błonie naczynia. Duży odsetek starszych pacjentów ma zwapnienia w ściane aorty i nie podejmuje się w tym przypadku żadnego leczenia... anula masz racje... tylko dlaczego??? przecież żyjemy w XXI wieku... kiedy wreszcie ludzie w wieku79..

Wąskie naczynia krwionośne oka

.. ...tworzenia się złogów miażdżycowych na ściankach tętnic powodując ich zwężanie. Obecnie jedną z popularnych metod usuwających takowe złogi jest balonikowanie. Zrób porządne badania to podstawa. mój wuj miał naczynka na siatkówce nie różowe,a srebrne.Był prawie niewidomy.Obniżył..

Rehabilitacja po operacji zastawki aortalnej

.. ...przebytego zawału serca lub miażdżycy tętnic prezbiegających ze znacznym nadciśnieniem W poradniku pokazane sa przykładowe ćwiczenia, które możesz wykonywac w domu. Sa podzielone na te wykonywane w : pozycji leżącej na plecach, pozycji siedzącej ( plecy wyprostowane ) pozycji stojącej (..

Niedomykalność zastawki aortalnej i mitralnej - Str. 2

.. ...przebytego zawału serca lub miażdżycy tętnic prezbiegających ze znacznym nadciśnieniem W poradniku pokazane sa przykładowe ćwiczenia, które możesz wykonywac w domu. Sa podzielone na te wykonywane w : pozycji leżącej na plecach, pozycji siedzącej ( plecy wyprostowane ) pozycji stojącej (..

Dieta ketogenna a choroby układu sercowo-naczyniowego

.. ...dietetyków, bo ponoć miażdżycorodnych ). Można w tym miejscu dyskutować nad pochodzeniem tłuszczu - zamiast spożywać twarde, nasycone tłuszcze zwierzęce, niejednokrotnie ubogacone w cholesterol, można zastąpić je olejami roślinnymi, rybimi - jedno - i wielonienasyconymi kwasami..

Koronografia - mam pytanie - ktoś sie na tym zna? - Str. 2

.. ...balon zgniata blaszkę miażdżycową, co poprawia przepływ krwi. Czasami w miejscu poszerzonego zwężenia umieszcza się stent. Stent to rodzaj metalowej siateczki, która utrzymuje naczynie otwarte. Stent pozostaje w tętnicy na stale. Angioplastykę wykonuje się w znieczuleniu miejscowym, a..

Bypassy i udar mózgu

.. ...niedokrwiennej serca jest miażdżyca. Z powodu nasilonej miażdżycy obejmującej naczynia wieńcowe twój tata, M, miał wykonane bypassy. Miażdżyca jest chorobą obejmującą WSZYSTKIE tętnice w organizmie człowieka. Czyli, jeżeli ktoś ma nasiloną miażdżycę w tętnicach wieńcowych,..

Nerwica - ja walczę, a Ty? pomóżmy sobie - Str. 2

.. ...nowotworów, zwalcza miażdżycę i zakrzepy, działa profilaktycznie na zapalenie żył w sytuacjach pooperacyjnych, po połogach, przywraca moczowi odczyn kwaśny, gdyż obniża alkalozę krwi, bierze udział w procesie termoregulacji, rozpuszcza kamienie nerkowe, wzmacnia układ sercowo -..

Problem z pulsem

.. ...powoduje iż blaszka miażdżycowa jest bardziej podatna na uszkodzenie. To już stosunkowo nieduży wysiłek może podnieść Ci na tyle puls, że ryzyko zawalu rośnie znacząco. Bezpieczniej jest zatem mieć puls dużo niższy i o wiele bardziej komfortowo. Unikanie nawet niedużych wysiłków też nie..

Walka z nadciśnieniem wygrana

.. ..., niszczeniu płytki miażdżycowej. Jest skuteczny w ponad 60 - ciu schorzeniach. Posiada aż 3 certyfikaty UE. Jego skuteczność jest potwierdzona wielokrotnymi badaniami i testowaniem w szpitalach w Europie. Stosowanie go jest wskazane u pacjentów: ze schorzeniami sercowo - naczyniowymi..

Drętwieje mi prawa ręka i tracę świadomość!!!

.. ...niedokrwienną[zwężone naczynia miażdżycowe,spadek ciśnienia...].Przeczytaj w internecie:,,chwilowa utrata wzroku * * .Może to coś ci podpowie.Dobrze zbadać cholesterol,przepływy w tętnicach szyjnych,a jeśli trzeba będzie to rezonans głowy albo angiografie naczyń głowy.Podłożem tego może..

Scyntygrafia - hipoperfuzja w obrębie ściany dolnej

.. ...uniesieniem ST - T bez zmian miażdżycowych w naczyniach wieńcowych. Koronografia była robiona ale wypadła ok i nie zakładali mi stentów. mam 33 lata pod tym linkiem wynik mojego badania izotopowego serca - może kogoś zainteresuje ( wyciąłem dane personalne - swoje i pieczątki lekarzy -..

Czuję się jak staruszka, a jestem taka młoda - Str. 2

.. ...niedokrwienną serca czyli miażdżycę naczyń wieńcowych. Ty raczej tego nie masz ( bardzo, bardzo rzadko w Twoim wieku, wyjątkowe sytuacje, kazuistyka ). Być może Twoje dolegliwości są spowodowane wadą zastawek serca ale właśnie na to pytanie ma odpowiedzieć UKG. To co mnie zastanawia w..

Czy to jest nerwica?

.. ...nerwica lękowa być może to miażdżyca,która w dalszym stadium powoduje zmiany osobowości.To trzeba zrobić badania,np. angiografię naczyń mózgowych,szumy moga być od utrudnionego przepływu krwi przez naczynia.Zrobić badanie przepływu przez naczynia szyjne.Byc może są przytkane od miażdzycy..