Migotanie przedsionków do

Zaburzenia rytmu serca

.. ...Trzepotanie przedsionków Migotanie przedsionków Częstoskurcz przedsionkowy Rytmy z łącza przedsionkowo - komorowego. Częstoskurcze przedsionkowo - komorowe nawrotne. Rytmy komorowe. Częstoskurcz komorowy Przyspieszony rytm komorowy idiowentrykularny Torsades de pointes Migotanie komór..

Powikłania zawału serca

.. ...najczęściej w mechanizmie migotania komór ). U ponad 92% pacjentów ze świeżym zawałem ( AMI ) występują komorowe skurcze przedwczesne, u 8% migotanie komór ( VF ), u blisko 50% zaburzenia nadkomorowe, zaś u 20 - 35% zaburzenia przewodzenia przedsionkowo - komorowego. Ponad połowa..

Zator płuc (zatorowość płucna)

Zator płuc (zatorowość płucna)

.. ...do płuc w przebiegu migotania przedsionków. Materiał zatorowy powoduje niedrożność pnia płucnego lub jego odgałęzień co jest przyczyną nagłego wzrostu oporu w naczyniach płucnych. Prawa komora serca zostaje przeciążona ciśnieniowo, co może doprowadzić do niewydolności serca..

Udar mózgu

Udar mózgu

.. ...krwi, niedokrwistości; migotanie przedsionków, wady serca, zawał serca z obecnością skrzeplin w uszku lewego przedsionka mogą być źródłem materiału zatorowego powodującego udar mózgu. Krwotok mózgowy ( 15% ). ponad 60% przypadków wywołane jest pęknięciem tętniaka naczynia mózgowego; w..

Tachykardia

.. ...stosowanie używek ( kawa, papierosy ( nikotyna ), kofeina w napojach ); migotanie przedsionków, trzepotanie przedsionków; niewydolność serca, infekcyjne zapalenie wsierdzia; zapalenie mięśnia sercowego...

Migotanie przedsionków

.. ...niewiadome pochodzenie ). Migotanie przedsionków spowodowane jest przez organiczną chorobę, która prowadzi z reguły do powiększenia lewego przedsionka. W zależności od czasu trwania migotanie przedsionków jest zwykle dzielone na napadowe ( paroxysmal, napad jest krótkotrwały, ustępuje w..

WPW (zespół Wolffa - Parkinsona - Whitea)

.. ...krótki co u pacjentów z migotaniem przedsionków może sprowokować częstoskurcz komorowy lub migotanie komór ( nagły zgon sercowy ). Rozpoznanie zespołu WPW. objawy kliniczne; zapis EKG; badanie holterowskie; EKG wysiłkowe ( w zapisie EKG zanika fala delta charakterystyczna dla tego..

Anomalie tętnic wieńcowych

.. ...nadkomorowych zaburzeń rytmu np. migotania przedsionków. W większości przypadków przetoki wykrywane są u dzieci lub dorosłych podczas osłuchiwania serca w gabinecie lekarskim. Upośledzony przepływ przez przetoki tętniczo - żylne powoduje, że mogą być one przyczyną infekcyjnego zapalenia..

Serce sportowca (rozstrzeń u sportowców)

Serce sportowca (rozstrzeń u sportowców)

.. ...) może być przyczyną migotania przedsionków. Kilkuletnie obserwacje zawodowych sportowców wyczynowych ( grupa 46 osób - 80% uprawiało kolarstwo ) wykazały, że długotrwały ekstremalny wysiłek tego typu może być przyczyną zmian w sercu, prowadzących do groźnych dla życia zaburzeń rytmu...

Acenocumarol (Sintrom, Sincumar)

Acenocumarol (Sintrom, Sincumar)

.. ...chorych z utrwalonym migotaniem przedsionków itd. Acenokumarol należy przyjmować rygorystycznie według wskazówek lekarza, przedawkowanie może doprowadzić do krwotoków zagrażających życiu pacjenta. Dawkowanie ustala się indywidualnie dla każdego chorego. Terapia acenokumarolem musi..

Arytmia serca

.. ...komorowego. Są to na przykład: migotanie przedsionków, trzepotanie przedsionków, częstoskurcze przedsionkowe. Węzeł przedsionkowo - komorowy stanowi swego rodzaju wentyl bezpieczeństwa. W warunkach fizjologicznych jest to jedyna droga, którą impuls elektryczny może przedostać się z..

Kardiowersja

.. ...nadkomorowych zaburzeń rytmu ( migotanie lub trzepotanie przedsionków ). Rozróżnia się kardiowersję farmakologiczną i elektryczną. Kardiowersja farmakologiczna polega na próbie przywrócenia rytmu zatokowego za pomocą leków antyarytmicznych. Kardiowersja elektryczna polega na próbie..

Amiodaron (Cordarone, Opacorden, Sedacoron, Amiokordin)

.. ...tachyarytmiach, na przykład w migotaniu przedsionków, w celu kontroli rytmu komór. Amiodaron jest także ważnym lekiem w resuscytacji krążeniowo oddechowej, podaje się go dożylnie w celu przerwania migotania komór. Działania niepożądane mogą dotyczyć zjawisk elektrofizjologicznych w..

Metoprolol (Betaloc, Betaloc ZOK, Beto ZK, Metocard, MetoHEXAL, Metoprolol)

.. ...serca ( częstoskurcze, migotanie przedsionków, skurcze dodatkowe ). Do działań niepożądanych, występujących głównie po przedawkowaniu lub przy jednoczesnym przyjmowaniu innych leków wpływających na układ bodźcoprzewodzący serca, należą bradykardia i bloki przewodzenia. Inne efekty..

Sotalol (Biosotal, Darob, Satohexal)

.. ...nadkomorowych ( np. migotanie przedsionków ) i zaburzeniach komorowych, szczególnie gdy chory źle toleruje lub ma przeciwwskazania do stosowania amiodaronu ( np. nadczynność tarczycy ). Z racji zwalniania rytmu serca i spowalniania przewodnictwa w układzie bodźcoprzewodzącym serca,..

Werapamil (Isoptin, Lekoptin, Staveran, Veratens)

.. ...nadkomorowych zaburzeń rytmu: migotania lub trzepotania przedsionków, częstoskurczów, ekstrasystoli nadkomorowych. Nie należy stosować werapamilu jeśli istnieje dodatkowa droga przewodzenia przedsionkowo - komorowego ( zespoły preekscytacji, np. WPW ). Lek zwalnia przewodzenie..

Hipokaliemia

.. ...rytmu nadkomorowych ( migotanie przedsionków ) i komorowych. Pojawiają się dolegliwości związane z tachyarytmiami. Znaczna hipokaliemia wiąże się z ryzykiem nagłego zgonu sercowego w mechanizmie migotania komór. Leczenie hipokaliemii. Leczenie hipokaliemii polega na podawaniu preparatów..

Sole potasu (Kalipoz, Kaldyum, Kalimat, Kalium, Acespargin, Kalibit)

.. ...dodatkowe, częstoskurcze, migotanie przedsionków ) oraz arytmii komorowych, w tym torsady i migotania komór ( nagły zgon sercowy ). Jony potasu odgrywają bardzo istotną role w utrzymywaniu równowagi kwasowo - zasadowej i wodnej organizmu, w wielu procesach wewnątrzkomórkowych,..

Nadczynność tarczycy

.. ...często występuje napadowe migotanie przedsionków. Arytmie te ustępują przy prawidło prowadzonym leczeniu nadczynności tarczycy. W skrajnych przypadkach może dojść do przełomu tarczycowego, w przebiegu którego pojawiają się zaburzenia rytmu serca, gorączka, pobudzenie psychoruchowe i..

L-tyroksyna (Letrox, Eltroxin, Euthyrox N)

.. ...kołatania serca. Przy nagłym odstawieniu leku może pojawić się napad migotania przedsionków. Preparaty zawierające L - tyroksynę dostępne w Polsce ( za indexem leków MP 2007 ): Letrox, Eltroxin, Euthyrox N...

Propafenon (Polfenon, Rytmonorm)

.. ...nadkomorowych zaburzeń rytmu ( migotanie przedsionków, trzepotanie przedsionków, ekstrasystolie nadkomorowe ). Lek przynosi dobre efekty u chorych z zaburzeniami rytmu i zespołem WPW. Jak każdy lek antyarytmiczny, także propafenon może paradoksalnie wywoływać zaburzania rytmu ( działanie..

Chwilowa utrata wzroku

Chwilowa utrata wzroku

.. ...może dojść w przebiegu migotania przedsionków. Powstające w sercu skrzepliny stanowią materiał zatorowy szczególnie niebezpieczny dla naczyń mózgu ( zator i udar niedokrwienny ) oraz pnia płucnego ( zator płucny ). Może się jednak także zdarzyć, że drobna skrzeplina będzie za mała, by..

Niedotlenienie mózgu

Niedotlenienie mózgu

.. ...podkradania czy w napadowym migotaniu przedsionków ). Niedotlenienie mózgu może także wynikać przyczyn zewnętrznych, np. z powodu spadku objętości tlenu w powietrzu ( choroba wysokogórska ). Niedotlenienie mózgu może mieć również przewlekły i początkowo subkliniczny przebieg. Problemy z..

Rytm zatokowy

.. ...rozchodzenia się pobudzeń elektrycznych w sercu. W przypadkach rożnego typu zaburzeń rytmu, na przykład w migotaniu przedsionków, leczenie może mieć na celu właśnie przywrócenie rytmu zatokowego serca...

Zator

.. ...przykład w jamach serca ( migotanie przedsionków ) czy w zmienionych miażdżycowa tętnicach ( skrzepliny przyścienne, skrzepliny powstające na pękniętych blaszkach miażdżycowych ). Materiał zatorowy mogą także stanowić inne substancje, jak komórki tłuszczowe, fragmenty łożyska, gazy (..

Zespół tachy-brady (tachykardia-bradykardia)

.. ...Najczęściej jest to wstawka migotania przedsionków. Tachyarytmia wygasa a na jej miejsce pojawia się zaburzenie o charakterze bradykardii ( zwolnienie rytmu serca ), często z towarzyszącymi zaburzeniami przewodzenia w niższych piętrach układu bodźcoprzewodzącego. Zespół tachy - brady..

Kardiomiopatia restrykcyjna

.. ...serca, bardzo często migotanie przedsionków. Kardiomiopatia restrykcyjna może występować bez uchwytnej przyczyny, jest jednak bardzo rzadka ( postać idiomatyczna ). Kardiomiopatia restrykcyjna może także rozwinąć się na tle układowych chorób tkanki łącznej, cukrzycy, sarkoidozy, po..

Kardiomiopatia tachyarytmiczna (tachykardiomiopatia)

.. ...długotrwale utrzymujące się migotanie przedsionków prowadzi początkowo do rozstrzeni przedsionków ( poszerzenia jamy na skutek rozciągnięcia jej duża ilością krwi ), a następnie do podobnych zmian w obrębie komór, zwłaszcza lewej. Towarzyszy temu spadek frakcji wyrzutowej serca i objawy..

Migotanie przedsionków u ciężarnych

Migotanie przedsionków u ciężarnych

.. Postępowanie w migotaniu przedsionków u kobiety ciężarnej jest uzależnione w dużej mierze od tego, jak arytmia jest tolerowana. Jeśli chora jest niestabilna hemodynamicznie ( spadek ciśnienia, omdlenia, zaburzenia świadomości ) postępowaniem z wybory jest natychmiastowe przerwanie arytmii za pomocą..

Digoksyna (Digoxin, glikozyd naparstnicy)

.. ...współistnieją zaburzenia rytmu ( migotanie lub trzepotania przedsionków ). Lek należy dawkować ściśle według zalecań lekarza. Glikozydy naparstnicy mają wąskie okno terapeutyczne, to znaczy dawka lecznicza jest zbliżona do dawki szkodliwej. Przedawkowanie digoksyny może stanowić..

Migotanie przedsionków z miarową czynnością komór

.. Z definicji, migotanie przedsionków jest arytmią nadkomorową, charakteryzującą się niemiarową i przyspieszoną czynnością komór oraz brakiem hemodynamicznej czynności przedsionków. Chory może dobrze tolerować arytmię, może nie odczuwać kołatania serca, zawrotów głowy ani innych objawów związanych z niemiarową..

Migotanie przedsionków to najczęstsze zaburzeniem rytmu serca

.. Migotanie przedsionków jest najczęstszym zaburzeniem rytmu serca. Przytrafia się coraz większej liczbie ludzi. Obecnie cierpi na tę dolegliwość tak duża część populacji, że zaczyna się mówić o chorobie w kategoriach epidemii. Zagraża życiu, pojawia się coraz wcześniej. Zdarza się, że występuje nawet przed 40..

Operacja jednoczesnego szczepienia bypassów i ablacji

.. ...nowa metoda leczenia migotania przedsionków. Jak poinformował kierownik Kliniki Kardiochirurgii Uniwersytetu Medycznego prof. Ryszard Jaszewski podobne operację były wykonywane wcześniej w Polsce, ale ta będzie pierwszą z wykorzystaniem innowacyjnego generatora, którego skuteczność sięga..

Gen ZFHX3 zwiększa ryzyko migotania przedsionków serca

.. ...który zwiększa ryzyko migotania przedsionków serca, zaburzenia które często poprzedza zawał i niewydolność serca - informują dwie niezależne grupy naukowców na łamach pisma Nature Genetics . Migotanie przedsionków to najczęstsze zaburzenie rytmu serca, polegające na nieskoordynowanym..

Kawa obniża ryzyko zaburzeń rytmu serca

Kawa obniża ryzyko zaburzeń rytmu serca

.. ...czego 30 proc. z powodu migotania przedsionków, najczęstszej arytmii. Analiza wykazała, że osoby, które wypijały minimum 4 filiżanki kawy dziennie były o 18 proc. mniej narażone na pobyt w szpitalu z powodu arytmii w porównaniu z osobami niepijącymi kawy wcale. Picie od 1 do 3 filiżanek..

Kołatania, ablacje - okiem dochtora

.. ...którą lekarze nazywają migotaniem przedsionków ( AFIB ). W zależności od tego, czy pacjent jest poza arytmią zdrowy, czy współistnieją inne choroby skuteczność zabiegu to ok 60 - 80%. Zabieg jest też dłuższy i nieco bardziej niemiły ( więcej aplikacji prądu we wrażliwych miejscach serca..

Kołatania, ablacje - okiem dochtora - Str. 2

.. ...o polaczenie ciazy i migotania przedsionkow. Jak duze jest ryzyko, ze w ciazy to sie nasili? Czy sa zbierane takie statystyki na swiecie? Czy zbadane jest, jakie tetno, jak dlugo trwajacy, na przyklad, atak migotania przedsionkow jest niebiezpieczny dla plodu? Zdaje sobie sprawe ze..

Kołatania, ablacje - okiem dochtora - Str. 3

.. ...rozpoznanie napadowe migotanie przedsionkow okalajaca ablacja pradem RF ujsc zyl plucnych po tym zabiegu jestem 11 miesiecyale jezeli nie biore lekow a mam wlaczony betaloc 100i rytmoron 2razy po 150 to po dwoch dniach serce zaczyna szalec i nie rowno bic czy to bylby nawrot i w tym..

Kołatania, ablacje - okiem dochtora - Str. 4

.. ...( dotyczaca ciazy i migotania ). Mam jeszcze takie pytanie, jak szacuje sie ryzyko ablacji w przypadku migotania przedsionkow ( u mnie na holterach wychodza epizody migotania, trzepotania i dodatkowe pojedyncze pobudzenia nadkomorowe - ok. 1500/dobe ). Czytalam gdzies, ze ryzyko..

Częstoskurcz - ablacja - Str. 4

.. ...ablacji, częstoskórczów i migotania przedsionków. Mam to za sobą więc chętnie wypowiem się na TEN temat oczywiście. Pozdrawiam wszystkich cierpiących Witam wszystkich wczoraj milam robiony zabieg. samo badanie nie bolalo tylko ablacja byla bardzo nieprzyjemna lale da sie zniesc. zawsze..

Częstoskurcz - ablacja - Str. 5

.. ...stwierdzono napadowe migotanie itrzepotanie przedsionkow po miesiacu juz mialam zaplanowana ablacje wlasnie w Szczecinie a ja mam juto ablacje, zobaczymy po co ze mną bedzie. dzisiaj jade do szpitalka, nie wiem czy sie bać czy nie bo wcale te częstoskurcze mi nie p[rzeszkadzają, wręcz..

Częstoskurcz - ablacja - Str. 10

.. ...trzech lat cierpie na migotanie przedsionków. Kiedyś zarzały się rzadko. Teraz nawet cztery w ciągu tygodnia. Farmakoterapia nie pomaga. Wczoraj zgodziłem sie na ablację którą mam mieć pod koniec lutego. Troche sie boję. Możesz napisać jak sie czujesz dziś i czy warto było poddać sie..

Częstoskurcz - ablacja - Str. 12

.. ...pierwsza ablacja przy migotaniu przedsionków robiona w tym ośrodku. Robił ją wspaniały dr Stanke ze Szczecina wspólnie z dr Sielskim z Bydgoszczy i oczywiście jeszcze cały zespół innych dobrych ludzi bez których ten zabieg by sie nie udał. Obsługa super. Podobno sprawilem im trochę..

Jaki powinien być prawidłowy puls? - Str. 3

.. ..., że zespół WPW lub migotanie przedsionków. Wczoraj miałam stresujący dzień ale po pracy zjadłam obiad, wypiłam melisę i połozyłam się żeby odpoczać. Podczas tego odpoczynku poczułam nagle szybkie bicie serca ( około 10 sek )ale nic poza tym - bez duszności, bez bólu. Zmierzyłam sobie..

Częstoskurcze napadowe ciągle wracaja - Str. 3

.. ...komorowe i nadkomorowe i migotania przedsionkow ale tej nazwy co napisales to nie wiem co to jest moze ktos z lekarzy sie odezwie i wytlumaczy pozdrawiam Panie soprano, Supraventricular tachycardia ( SVT ) to częstoskurcz nadkomorowy, a Ventricular Ectopic Beat ( VEB ) to skurcz..

Echo serca - Str. 7

.. ...powiekszony LP9zapewne mama ma migotanie przedsionkow ) , frakcja wyrzutowa nieco obnizona i cechy nadcisnienia płucnego , ktore jest wynikiem wady mitralnej. Z tego opisu mama kwalifikuje się ( z samego opisu echo ) ewentualnie do wymiany/plastyki zastawki mitralnej. Nie wiem co jest w..

Echo serca - Str. 8

.. ...zmian Rzeczywiście ma migotanie przedsionków. Koronarografię miała rok temu po zawale, wiem że założyli jej jeden stand. Pani Izo, jakie powikłanie ma Pani na myśli , które mogłoby spowodować w tak krótkim czasie zniszczenie zastawki aortalnej? Czy zatem stan mamy ( oczywiście wynikający..

Echo serca - Str. 10

.. ...kardiochirurgicznego, pewnie mama ma migotanie przedsionkow z pauzamipowyżej 3 s , stad decyzja o wszczepieniu rozrusznika.Co do róznicy w echokardiografii - jest to metoda niestety subiektywna i bardzo dużo zalezy od doświadczenia osoby badającej, ja jednak oparlabym sie na ocenie..

Echo serca - Str. 18

.. ...zaburzeń rytmu wystąpienie migotania przedsionków i niewydolności krążenia Infekcyjne zapalenie wsierdzia nie stanowi zagrożenia w czystym ubytku międzyprzedsionkowym, jeśli nie wspólistnieje wada zastawki dwudzielnej ( mitralnej ). ASD zdarza sie częściej u płci żeńskiej. ASD : W sercu..

Jeszcze raz o dodatkowych skurczach

.. ...przewodzenia powodują migotanie przedsionków a i te, mimo że to sprawa powazniejsza, nie są bezposrednim zagrozeniem życia. Ja mam pojedyńcze odczuwalne skurcze od dobrych 10 lat. Sa okresy że ich nie czuję wcale a są okresy wiekszego ich nasilenia - wtedy przynam się ze mimo mej..

Jeszcze raz o dodatkowych skurczach - Str. 2

.. ...powiedzieli mi, że mam migotanie przedsionków, a na wypisie ze szpitala napisali że miałem częstoskurcz antydromowy. Ciekawe, bo ostatnio byłem w Centrum Kardiologii Anin, na badaniach i wizycie i lekarz strwierdził że faktycznie miałem częstoskurcz z małymi wstawkami migotania..

Jeszcze raz o dodatkowych skurczach - Str. 3

.. ...sie.3 m - ce temu miałem migotanie przedsionków podobno ( tak mówi lekarz ) było to następstwem alkoholu.W szpitalu podali mi RYTMONORM i po kilku godzinach migotanie ustąpiło. Obecnie biorę BETALOC100 jest wygodny bo zażywam go tylko raz na dobę, ale dodatkowe skurcze i tak nie..

Podejrzenie zespołu WPW - Str. 4

.. ...przeszedlem czestoskurcz i migotanie przedsionkow z szybka akcja komor na 280HR wiec Katarzyna, nie strasz nikogo ze jak bedzie mial tetno powyzej 220HR to umrze, ja Dzieki Bogu zyje i inni tez. Pozdrawiam serdecznie. edyta:właśnie tydzien temu mialam ablacjie,nie jest to przyjemny..

Podejrzenie zespołu WPW - Str. 5

.. ...lecz mogą przejść w migotanie przedsionków to się leczy np Polfenonem. Jedna nieraz migotanie może przejść w trzepotanie komór a to już jest niebezpieczne .Leczenie niekiedy nie przynosi efektów i wtedy wykonuje się ablację.Ja jestem już rok po niej i jest ok. Idz do dobrego kardiologa i..

Nerwica lękowa - jak z nią walczyć? - Str. 105

.. ...po ablacji z powodu migotania przedsionkow lekarze powiedzieli ze to od dlugoletniego nadcisnienia Witam! wiecie że lęk jest objawem wszystkich nerwic, ale w nereicy lękowej jest największy. Wszystkie objawy ( kołatanie serca, omdlenia, duszności, bóle pleców ) to typowe objawy właśnie..

Nerwica lękowa - jak z nią walczyć? - Str. 569

.. ...choruję na napadowe migotanie przedsionków, co dodatkowo potęguje moją nerwicę. Próbowałam pomocy psychologów i psychiatrów ale bez rezultatów. Jedynym lekiem który mi pomaga jest właśnie XANAX. Zażywam ten lek od 10 lat . Zaczynałam od dawki O,25g do 0,50 na dobę w zależności od..

Nerwica lękowa - jak z nią walczyć? - Str. 833

.. ...jeszcze na napadowe migotanie przedsionków w czym mogę być już ekspertem. Te wszystkie choroby bardzo się lubią i ściśle na siebie oddziałowują. To tyle na początek. Pozdrawiam. Kikuś. Kochana, to że mialaś kiepską nockę to chyba nie zarzucisz lekow?? Wiesz zdecydowałaś się na nie -..

Nerwica lękowa - jak z nią walczyć? - Str. 930

.. ...obudzilem sie w nocy z migotaniem przedsionków ( tak przynajmniej twierdzi lekarz ). Potem nastapiły dreszcze i straszny lęk, że umrę. Pojechalismy wtedy na pogotowie ale EKG i cisnienie w normie. Mialem robionego Holtera ale nie wykazal wiekszych nieprawidlowosci lecz trzeba przyznac ze..

Migotanie przedsionków

.. Mam migotanie przedsionków, od 3 lat, napadowe, nie radzę sobie z tym. Jestem jedynym żywicielem rodziny. Pracuję dużo, muszę, syn studiuje. Nie wiem jak postępować w trakcie ataku, lekarz powiedział, że tak na prawdę to nie ma na to leku. Napad trwa ok.6 - 8 godz. w tym czasie jestem wyłaczona z życia...

Migotanie przedsionków - Str. 2

.. ...arytmie komorową zmniejsza migotanie przedsionków. Badania światowe, które pokazały że 1000 - 1500mg EPA i DHA z grupy omega3 o 80% zmniejszają ryzyko nagłej śmierci sercowej, o 60% zmniejszają ilość zgonów z powodu zawału serca z arytmią,o 50%zmniejszają ryzyko zgonu z powodu zawału..

Acenocumarol i wskaźnik INR - Str. 4

.. ...ciąży... Mam 23 lata i migotanie przedsionków, Acenocumarol zażywam od jakiś 4 lat. W marcu tego roku zaszłam w ciążę, przez pierwszy miesiąc nie wiedziałam, że jestem w odmiennym stanie i nadal zażywałam Acenocumarol w dawce 1 - 3/4 - 3/4. W momencie, kiedy ciąża została potwierdzona..

Acenocumarol i wskaźnik INR - Str. 6

.. ...napewno od cordarone na migotanie przedsionków.Pozdrawiam! witam ponownie. Oprócz warfinu przyjmuje leki na niedoczynność tarczycy od 12 lat. Z tym związana jest suchość skóry i wypadanie włosów. Ale u mnie to sie nasiliło po operacji zastawki i lekach na krzepliwość. Nie wiem, czy..

Wypadanie płatka zastawki dwudzielnej - Str. 8

.. ...rytmu ,czasem napadowe migotanie przedsionków.jest to strasznie nieprzyjemne,budzi lęki,osłabia,wprawia w straszny dyskomfort.Ale są tez miesiące ,że czyje sie bardzo dobrze.Musimy sie nauczyć z tym życ,co sobie i innym z calego serca życzę. Jeszcze jedna sprawa o której zapomniałam,to..

Wypadanie płatka zastawki dwudzielnej - Str. 10

.. ...Ostatnio dostałam znowu migotania przedsionków,nie miałam przez ostatnie 14 miesięcy.Bylam u kardiologa a on zaproponował mi zabieg ablacji na te arytmie i powiedział ,że to nie są objawy od wypadania zastawki dwudzielnejZdezorientował mnie całkowicie tym.Nie wiem co o tym wszystkim..

Zaburzenia rytmu serca

.. ...ekstrasystolia przedsionkowa( pary,salwy,pojedyncze pobudzenia zablokowane )bralam lokren 20 1 * 1.teraz biosotal 80 3 * 1/2 tabletki.ktos mi powiedział że jest to migotanie przedsionków.co to oznacza???..

Leki na arytmię to bzdura! - Str. 3

.. ...operacji zastawki miałam migotania przedsionków przez cały miesac.Bez kroplówek nie przeszły.Teraz zażywam cordarone i mam spokój 1.5 roku. Gdy serce jest niespokojne to wezmę sobie oxazepan.Jednak bardzo rzadko.Oby tak dalej.Pozdrawiam! Witam Moja znajoma ma arytmię ale jakąś łagodną,..

Ablacja - Walczak, Czerwiński, Wojnarowa - Str. 2

.. ...11 lat temu ( WPW i migotanie przedsionków, w czerwcu 2006 miałem szybki częstoskurcz antydromowy który zakończył się kardiowersją ), dlatego też nie zwlekam i robie wszystko szybko. Wcześniej nie mogłem dostać się na ablacje do Instytutu Kardiologii więc to czekanie i kilkakrotne..

Ablacja - Walczak, Czerwiński, Wojnarowa - Str. 3

.. ...mogl sie dodzwonic ,ma migotanie przedsionkow,zniechecilam sie do tej pacowkii w Aninie albo zle trafilismy z tata czyli pani dokotor Szufladowicz,ciesze sie ze sie dowiedzialam troche na ten temat Witam, mam od 5 lat mam częstoskurcz nadkomorowy. Pod koniec lutego miałem zarejestrować..

Ablacja Łódź

.. ...FACHOWIEC Moja przygoda z migotaniem przedsionków zaczęła się dwanaście lat temu,na lekach/cordarone/ustawiał mnie dr.jacek lambert ,do sierpnia u/r miałem wrażenie że jestem zdrowym facetem lecz po tym terminie moje migotanie zaatakowało mnie z siłą i aktywnościa jakiej nie..

Ablacja Łódź - Str. 2

.. ...lat miałem napadowe migotanie przedsionków dodatkowo nadciśnienie i jeszcze kilka dodatków,w kwietniu/22/b.r w Sterlingu miałem zabieg ablacji po którym na chwilę obecną jest o.k.sam zabieg jest praktycznie bezbolesny,skuteczność jednego zabiegu określić można na75%,co nie znaczy że..

Częstoskurcze i arytmie - jakie leki bierzecie? - Str. 2

.. ...jakichs 16 lat jest migotanie przedsionkow i od jakichs 8 lat w szpitalu robia regularnie Defibrylacje. Pradem budza serce do zycia. Sa rowniez zastawki otwarte. Powiem prosta a bardzo prawdziwa rzecz. Otoz jestem przekonana, ze kazda wada sie poglebia jesli na czas nie zrobi sie..

Częstoskurcze i arytmie - jakie leki bierzecie? - Str. 3

.. ...1500 na dobe i napadowe migotania przedsionkow ) i planuje zajsc w ciaze. Rozmawiajac z lekarzami ( kardiologami i ginekologami ) ustalilam, ze zarowno leki ( wyjatkiem chyba jest isoptin ) jak i arytmie nie sa za dobre w ciazy. Chociaz, powiedziano mi tez, ze o ile arytmia nie jest..

Po ablacji - nie wiem czy udana!

.. ...także przeżyłem 2 trzy migotania przedsionków w przeciągu 11 lat. Cieszę się jedynie z tego, że ablacje będzie mi wykonywał ten sam zespół co Asiuli, często jest tak, że dopiero druga a nawet trzecia ablacja gwarantuje powrót do pełni sił. Znam też takie osoby, które po drugiej ablacji..

Napadowy częstoskurcz nadkomorowy

.. ...konkretna choroba serca np migotanie przedsionkow trzepotanie itp a jak mialas stwierdzony cestoskurcz nadkomorowy ze pytasz kiedy ablacja Bardzo dziekuje za moja odpowiedz.kiedy 20 lat temu pojawil mi sie pierwszy raz napad arytmii - lekarz nazwal to czestoskurcz napadowy.ale EKG tego..

Napadowy częstoskurcz nadkomorowy - Str. 3

.. ...nieraz lekarze nazywali migotanie ( trzepotanie ) przedsionków występują od ok 7 lat, w tym 3 razy wylądowałem w szpitalu, 2 razy skończyło się na pobycie w izbie przyjęc, raz leżałem 2 dni wszpitalu na oddziale. Oczywiscie na samym poczatku na izbie przyjec pielegniarka mnie wysmiała,..

Acenocumarol a inne narządy

.. ...zazywam Acenocumarol, mam migotanie przedsionków. chcialabym sie skontaktowac z osoba ktora tak jak ja zazywa ten lek Medeah00@wp.pl A ja mam pytanie: czy można czymś innym zastąpić Acenocumarol? Mój tata właśnie ze względu na brak możliwości ustawienia odpowiedniej dawki regularnie co..

Kardiolog z sercem w Szczecinie

.. ...31.01.2006. Pisałaś, że miłaś migotanie przedsionków i z tego powodu zrobili Ci ablację. Powiedz jak po tej ablacji na Arkońskiej? Czy wyleczyli Ci wszystko? Aha w jakim wieku jest ta Pani doktor Bogacka? nie znam wieku pani dr z wygladu okolo 45lat po ablacji czuje sie lepiej mialam..

Ablacja - kompendium wiedzy

.. ...z zespołem WPW oraz migotaniem przedsionków. Ablacja ( zakończona powodzeniem ) przeprowadzona metodą klasyczną ( bez użycia Carto, Loca Lisa ). Przyjęcia w Klinice są zazwyczaj w niedzielę, wiec będziecie prawdopodobnie poproszeni o przyjazd właśnie w ten dzień. Pora przyjazdu nie ma tu..

Ablacja - kompendium wiedzy - Str. 3

.. ...Szczecinie.Nie mam juz wyjscia bo migotania przedsionkow powtarzaja sie dwa razy tygodniowo. Jest tylko drobny problem - jestem po zawale serca no ....... ablacja napewno bedzie trudniejsza i mam obawy czy skuteczna. Moze wiesz cos na ten temat? Niestety, ja nie mialem zawalu, ale..

Ablacja - kompendium wiedzy - Str. 6

.. ...się przerodzeniem w migotanie przedsionków do około 280HR/min, gdzie lekarz podał mi w domu 150mg Cordaronu, później następne 75mg w karetce i migotanie zwolniło do 180HR/min wachając się do 140 - 180 HR/min, pomimo dobrego ciśnienia spadał mi rzut serca, czyli przepompowywalność krwi na..

Ablacja - kompendium wiedzy - Str. 13

.. ...wykonaną ablację z powodu migotania przedsionków( CKA lub IK Anin ). Wiem, że w tym wypadku skuteczność zabiegów wynosi ok. 50%. Czy ktoś z Was miał wykonaną ablację z powodu migotania przedsionków, jak się czuje , czy nie trzeba było wykonywać powtórnych zabiegów?Bedę wdzięczny za..

Będę miał ablację! Anin Warszawa - Str. 2

.. ...Walczaka dla mojegp taty ma migotanie przedsionkow.Wizyta sie odbyła jak najbardziej i bylismy umowieni na telefoniczny kontakt z profesorem,tato miał zalecone badanie holtera,dzwoniłam 3 tygodnie bez skutkow rozmowy z profesorem.Wkoncu panie na recepcji przyjeły fax z winikami i..

Kardiomiopatia rozstrzeniowa - Str. 3

.. ...szpitalu 34%, do tego ma migotanie przedsionkow, ayrtmie. Jest to dla nas szok i sama nie wiem co bedzie dalej, podobno po biopsji dopiero stwierdza jaka jest przyczyna, jak leczyc a lekarka w opolu przedstawila mi czarna wersje o przeszczepie ( nawet nie wiem czy powiedziala to wszystko..

Kardiomiopatia rozstrzeniowa - Str. 7

.. ...prawdopodobnie napadowe migotanie przedsionków..Z tego ci się orientuję ,to mam dość duże powiększenie lewej komory.Czuję się różnie. Bardzo często odczuwam ból między łopatkami i po tym pojawia się kołatanie i nierówne bicie serca.Na koniec marca mam wizytę u kardiologa z kontrolnym..

Kardiomiopatia rozstrzeniowa - Str. 12

.. ...jest nadcisnienie i migotanie przedsionków w wywiadzie ,ale nie ma juz kardiomiopatii rozstrzeniowej. Na chwilę obecna choroba jest w odwrocie. Jeśli jednak mogę chciałbym udzielić kilku wskazówek. - nastawić się pozytywnie do zaistniełej sytuacji - do znudzenia mierzyć ciśnienie -..

Kardiomiopatia rozstrzeniowa - Str. 15

.. ...pogorszenie - doszło migotanie przedsionków i jestem już na rencie - całkowita niezdolność do pracy.W razie dalszego pogorszenia czeka mnie wszczepienie kardiowertera lub nawet przeszczep serca.Jestem na optymalnych dawkach leków.Obecnie jest trochę lepiej,ale przy tej chorobie trzeba..

Po ablacji - Str. 2

.. ...ablacji,jestem po zawale i mam migotanie przedsionkow,termon mam na 22 .02.06.Pociesz jeszcze Witam wszystkich tych przed jak i po ablacji. Dokładnie jest tak że po zabiegu mamy dany rok czasu albo dastaniemy ataczek albo nie. Wszystko zależy czy nasze oparzenie się zabliźni w taki..

Po ablacji - Str. 3

.. ...trakcje ablacji miałem migotanie przedsionkow:( usuneli jedna droge dodatkowa ale odrazu wykryli druga ktorej lekarz sie bał usunac poniewaz przebiegała w dosc niebezpiecznym miejscu, wiec druga została , po zabiegu ledwo chodziłem przez jakis tydzien ( strasznie opuchniete pachwiny ) od..

Po ablacji - Str. 6

.. ...nadkomorowego. Po migotaniu przedsionków oraz WPW jest troszkę inaczej,poprostu trzeba więcej czasu aby być w dobrej formie, sądzę że w czerwcu zaszalejesz na weselach.Pa wszystkiego dobrego,pozdrowionka..

Po ablacji - Str. 8

.. ...doszły wtedy częste migotania przedsionków ), na szczęście wszystko skończyo się dobrze i mam zdrową 1,5 - roczną córcię : ) ) ) Pozdrawiam! Witaj Dorka, jak czesto w czasie ciazy mialas migotania przedsionkow? Tak pytam, bo mam podobny problem. Tzn planuje zajsc w ciaze, jakis miesiac..

Szybkie tętno - Str. 10

.. ...wpadalem kilkukrotnie w migotanie przedsionkow. Moze uda sie za drugim, albo trzecim razem... cos lub ktos kaze mi im ufac, choc moim zdaniem skape informowanie pacjenta jest nie fair. Jesli jednak chodzi o opieke nie moge powiedziec nic zlego. opiekuja sie dokladnie tyle ile trzeba...

Szybkie tętno - Str. 12

.. ...mam chorobe wiencowa i migotanie przedsionkow nieraz czuje sie do d..ale staram sie nie panikowac choc nieraz mi to nie wychodzi wtedy dzwonie do pani doktor i ona mowi co moge zwiekszyc z lekow. Do Wiki, nerwica może zdziałać straszne rzeczy i produkuje te objawy, które masz. Rozumiem..

Szybkie tętno - Str. 14

.. ...krótkie, kilku sekundowe migotanie przedsionków. Miałam nawet wykonana gastroskopię. ( tragedia!!! ) Od tamtego czasu na stałe biorę leki. Obecnie już tylko potas, magnez i obniżający puls corektin.Są okresy, gdy nic sie nie dzieje. Czuje się znakomicie. Bywa jednak i tak, że mam * atak..

Sztuczna zastawka i normalne życie - Str. 2

.. ...nieleczone częstoskurcze i migotanie przedsionków? Raczej poszerzenie lewego przedsionka jest powodem zaburzeń w układzie przewodzącym i np. migotania przedsionków, a więc niedomykalności,ale sa takie formy arytmii , ktore w ogromnym skrocie powodują powiększenie się serca , spadek jego..

Sztuczna zastawka i normalne życie - Str. 5

.. ...zostało mi utrwalone migotanie przedsionków. Cały czas jestem skazana na łykanie tabletek, badania wskaźnika... Po rocznej nieobecności wróciłam do pracy, wiadomo są różne dni,ale ludzie nie mając żadnych problemów ze zrowiem też mają różne dni. A my powinniśmy się wspierać. ja nawet nie..

Ablacja - Str. 3

.. ...u osob po zawale i z migotaniem przedsionkow? Tak sie boje a to mnie czeka.Irena Jestem 3 dni po ablacji i dzisiaj mialam skurcz ktory trwal ok. 20 sek. moze troche wiecej. Czy to tak moze byc? Z gory dziekuje za odpowiedz! Tak, tak moze być ja miałam ablację w piątek, a w sobotę miałam..

Ablacja - Str. 4

.. ...miałem już z 8 razy oraz migotania ) w tym miesiącu, który od 2 lat mnie męczy nic nie idzie funkcjonować, pracować. Chciałem zapytać czy jest to bardzo skomplikowany zabieg przy tym iż mam bardzo ciężką astmę i oddech na 40% normy. pozdrawiam Grzegorz Czy po jednorazowym wystąpieniu..