Naczynia tętnicze

Anatomia serca

Anatomia serca

.. ...narządem ośrodkowym układu naczyniowego określanym przez anatomów jako mięsień wydrążony, odgrywający rolę pompy. Serce pobiera krew krążącą w organizmie z obu żył głównych, górnej i dolnej ( vena cava superior et inferior ), oraz z żył płucnych. Krew z komór serca tłoczona jest do aorty..

Zespół Eisenmengera

.. ...który jest następstwem naczyniowej choroby płucnej. W zespole Eisenmengera dochodzi do rozwoju mięśniówki w ścianach naczyń krążenia płucnego. Wszystkie te zaburzenia powodują spadek wysycenia krwi tętniczej tlenem, co prowadzi do sinicy. Badania wykonywane przy podejrzeniu zespołu..

Zastawki serca

.. ...wsierdziem, od strony naczynia jego błoną wewnętrzną. Wypukłość płatka półksiężycowatego zwrócona jest ku komorze, wklęsłość ku tętnicy. Jego wypukły brzeg obwodowy przyczepia się do pierścienia włóknistego ( anulus fibrosus ), obejmującego ujście tętnicze. W chwili rozkurczu komór..

Angioplastyka (PTCA)

.. ...Angioplasty,przezskórna śródnaczyniowa angioplastyka wieńcowa ) jest to technika stosowana w poszerzaniu zwężonych przez blaszkę miażdżycową tętnic wieńcowych. PTCA nie wymaga zabiegu operacyjnego jedynie znieczulenia miejscowego. W zależności od rodzaju zmian miażdżycowych kardiolog..

Leki kardiologiczne (leki stosowane w chorobach serca)

Leki kardiologiczne (leki stosowane w chorobach serca)

.. ...problemów sercowo - naczyniowych są różnorodne, dlatego leki stosowane w walce z nimi należą do wielu grup. Najbardziej rozpowszechnionymi schorzeniami kardiologicznymi są: nadciśnienie tętnicze, choroba niedokrwienna serca, zaburzenia rytmu serca czy niewydolność serca. Strategie..

Anomalie tętnic wieńcowych

.. ...głównymi czy dużymi naczyniami tętniczymi. Przetoki u ludzi starszych mogą doprowadzić do niewydolności serca spowodowanej przeciążeniem objętościowym serca. W przypadku gdy przetoki tętniczo - żylne uchodzą do przedsionków mogą być one przyczyną nadkomorowych zaburzeń rytmu np...

Ubytek typu zatoki wieńcowej

.. ...także przepływ przez naczynia krążenia płucne. Patologiczne połączenie pomiędzy szeroką zatoką wieńcową a lewym przedsionkiem powoduje obniżenie utlenowania krwi tętniczej. Badania diagnostyczne wykonywane w diagnostyce ubytku typu zatoki wieńcowej: badanie ECHO serca; EKG; zdjęcie..

Antagoniści receptorów wapniowych (Ca blokery)

Antagoniści receptorów wapniowych (Ca blokery)

.. ...gdy inne głównie na naczynia krwionośne. Właściwości te decydują o ich zastosowaniu w określonych stanach klinicznych. Wskazania do stosowania antagonistów receptorów wapnia. choroba niedokrwienna serca, nadciśnienie tętnicze, nadkomorowe zaburzenia rytmu serca, kardiomiopatia..

Naczynia wieńcowe serca

Naczynia wieńcowe serca

.. Serce człowieka unaczynione jest przez tętnice wieńcowe ( początkowy odcinek tętnic wieńcowych obejmuje serce co może przypominać wieniec ). Wyróżniamy dwie główne tętnice wieńcowe, które odchodzą od aorty wstępującej w tzw. zatokach aorty ( Valsalvy ). Główne tętnice wieńcowe to lewa i prawa tętnica..

Przeznaczyniowe zamykanie przetrwałego przewodu tętniczego (PDA)

.. Przeznaczyniowe zamykanie przetrwałego przewodu tętniczego ( PDA ) odbywa się przy pomocy specjalnych sprężynek naczyniowych nazywanych koilami. Bardzo wysoką skuteczność zabiegu uzyskuje się stosując korek Amplatza ( the Amplatzer duct occluder ). Każdy przetrwały przewód tętniczy, który w życiu płodowym..

Białko C-reaktywne jako wskaźnik rozwoju miażdżycy tętnic

.. ...różnych częściach układu naczyniowego. Badanie powtórzono średnio po 6, 5 roku. Wyniki skorygowano względem wieku, płci i palenia papierosów. Ilorazy szans związane ze stężeniami CRP w najwyższym kwartylu w porównaniu z najniższym zwiększały się w zależności od postępu miażdżycy w..

Powstawanie blaszki miażdżycowej

Powstawanie blaszki miażdżycowej

.. ...Uwypukla się do światła naczynia i zmniejsza jego średnicę. Może to powodować niedokrwienie narządów zaopatrywanych przez daną tętnicę. Blaszka miażdżycowa może pękać, aktywuje wtedy osoczowe czynniki krzepnięcia i dochodzi do wytworzenia skrzepu. Może to spowodować całkowite zamkniecie..

Hipotonia ortostatyczna

Hipotonia ortostatyczna

.. ...hipotonią ortostatyczną w naczyniach poniżej przepony gromadzi się nawet 1, 5 litra krwi. W warunkach fizjologicznych zmiany ciśnienia tętniczego i objętości krwi w naczyniach analizowane są przez baroreceptory ( receptory odpowiedzialne za kontrolowanie ciśnienia krwi ). Baroreceptory..

Aorta

Aorta

.. ...podobojczykową i szyjną. Naczynia te zaopatrują w krew głowę i kończyny górne. Od części zstępującej odchodzą miedzy innymi tętnice międzyżebrowe. W odcinku brzusznym najważniejsze odgałęzienia aorty to pień trzewny, tętnice nerkowe, tętnice krezkowe. Naczynia te doprowadzają krew do..

Betaadrenolityki (beta-blokery)

Betaadrenolityki (beta-blokery)

.. ...działaniu rozkurczającym naczynia poprzez zwiększanie stężenia tlenku azotu. Leki z grupy beta - blokerów są wykorzystywane w leczenie choroby wieńcowej ( zwolnienie rytmu serca wiąże się ze zmniejszeniem zapotrzebowania mięśnia sercowego na tlen ), nadciśnienia tętniczego ( zmniejszenie..

Układ renina-angiotensyna-aldosteron (RAA)

.. ...miedzy innymi kurczy naczynia ( co powoduje wzrost ciśnienia tętniczego ) i przyczynia się do tak zwanego remodelingu mięśnia sercowego. Powoduje także wzrost produkcji aldosteronu w nadnerczach. Aldosteron z kolei wpływa między innymi na nerki i skłania je do oszczędzania sodu. Sód..

Indapamid (Ipres long)

.. ...również ciśnienie w naczyniach krwionośnych. Indapamid dodatkowo rozkurczania mięśnie naczyń ( spadek oporu naczyń prowadzi do spadku ciśnienia tętniczego ) i ogranicza przerost lewej komory. Działania niepożądane indapamidu to przede wszystkim zaburzenia elektrolitowe wynikające z..

Enalapril (Benalapril, Enarenal, Ednyt, Enap, Enazil, Epril, Mapryl)

.. ...innymi ma działanie naczynioskórczowe ), ostatnio podkreśla się pozytywne działanie ACE - I w cukrzycy i nefropatii cukrzycowej. Inhibitory konwertazy angiotensyny II ograniczają także przerost mięśnia sercowego w przebiegu nadciśnienia tętniczego, poprawiają funkcję serca w przebiegu..

Niedotlenienie serca

.. ...wieńcowych serca. Są to naczynia tętnicze odchodzące od aorty zaraz za zastawką tętniczą lewą. Napełniają się w czasie rozkurczu serca. Niedotlenienie wynikające z niedokrwienia mięśnia sercowego związane może być z: zmianami miażdżycowymi naczyń wieńcowych, które ograniczają przepływ..

Losartan (Cozaar, Lakea, Lorista, Lozap, Losacor, Losartic, Xartan)

.. ...receptor AT1 ) zapobiega naczynioskurczowemu działaniu angiotensyny, hamuje również proces remodelignu mięśnia sercowego, ponadto zmniejsza stężenie aldosteronu w organizmie, co również przyczynia się do zmniejszenia ciśnienia tętniczego krwi. Leki z grupy sartanów mają więc podobne..

Fenofibrat (Lipanthyl, Grofibrat, Fenoratio, Fenardin, Apo-Feno)

.. ...blaszek miażdżycowych w naczyniach tętniczych. Leki z grupy fibratów są stosowane w stanach zwiększonego stężenia cholesterolu. Fibraty mogą uszkadzać wątrobę i mięśnie, stąd konieczne jest okresowe kontrolowanie poziomu enzymów wątrobowych ( Aspat, Alat ) oraz zgłaszanie lekarzowi..

Perindopryl (Iprax, Prenessa, Prestarium, Noliprel)

.. ...Angiotensyna druga m.in. zwęża naczynia krwionośne podnosząc ciśnienie tętnicze krwi, zwiększa wydzielanie aldosteronu ( hormonu odpowiadającego za zwiększenie stężenia sodu w organizmie, co również pośrednio przyczynia się do wzrostu ciśnienia tętniczego ) oraz bierze udział..

Chwilowa utrata wzroku

Chwilowa utrata wzroku

.. ...kory mózgowej, jest unaczyniona przez odgałęzienia tętnicy środkowej siatkówki. Tętnica ta wywodzi się z tętnicy ocznej, pochodzącej z kolei do tętnicy szyjnej wewnętrznej. Tętnice szyjne wewnętrzna i zewnętrzna, oraz tętnica szyjna wspólna są często zmienione przez odkładające się w ich..

Nagłe zatrzymanie krążenia (NZK)

.. ...wypadku zaciśnięte są naczynia doprowadzające krew do serca. W drugim, serce nie ma przestrzeni do pracy. Wydajna praca serca jest też niemożliwa przy masywnym zatorze tętnicy płucnej. Do nagłego zatrzymania krążenia może także dojść z powodu zatrucia lekami czy chemikaliami. Przy NZK..

Mikroglroczolak (guz przysadki mózgowej)

Mikroglroczolak (guz przysadki mózgowej)

.. ...strony układu sercowo - naczyniowego ( tachykardia i zaburzenia rytmu, nadciśnienie tętnicze itp ). Ponieważ średnica mikrogruczolaków może być znacznie mniejsze niż 1 cm ( poniżej 3 mm są niewykrywalne w badaniach obrazowych np. MR - rezonans magnetyczny ) o obecności guza często..

Tętnice wieńcowe

Tętnice wieńcowe

.. Tętnice wieńcowe są naczyniami doprowadzającymi krew do mięśnia sercowe. Stanowią pierwsze odgałęzienia aorty wstępującej, rozpoczynają się tuż nad płatkami zastawki aortalnej. Tętnica wieńcowa lewe dzieli się na gałąź międzykomorową przednią i gałąź okalającą. Tętnica wieńcowa prawa kończy się jako gałąź..

Krążenie w życiu płodowym

Krążenie w życiu płodowym

.. ...płodowym układ sercowo - naczyniowy człowieka nie tylko funkcjonuje inaczej niż po urodzeniu, ale jest także inaczej zbudowany. Serce płodu ma kształt w przybliżeniu kulisty, lewe komora jest podobnej grubości co prawa. Przedsionki serca są połączone przez otwór w przegrodzie..

Zator

.. ...dochodzi do zaczopowania naczynia tętniczego przez materiał zatorowy. Materiałem zatorowym może być skrzeplina, powstała na skutek zaburzeń przypływu krwi, na przykład w jamach serca ( migotanie przedsionków ) czy w zmienionych miażdżycowa tętnicach ( skrzepliny przyścienne, skrzepliny..

Przewlekłe niedokrwienie kończyn dolnych

Przewlekłe niedokrwienie kończyn dolnych

.. ...Zwężeniu ulegają także inne naczynia tętnicze chorego, dość często naczynia tętnicze kończyn dolnych. Do zwężeń wywołanych zmianami miażdżycowymi może dochodzić na różnym poziomie ukrwienia kończyn dolnych. Typowe umiejscowienia to rozwidlenie aorty i tętnice biodrowe, tętnice udowe i..

Leczenie zachowawcze niedokrwienia kończyn dolnych

.. ...mięśniach powstają nowe naczynia, które omijają odcinki zwężenia tętnic i poprawiają zaopatrzenie w krew niżej położonych mięśni. Z leków podawanych w ramach leczenie zachowawczego należy wymienić preparaty aspiryny i tiklopidyny ( oba leki blokują płytki krwi i zmniejszają ryzyko..

Leczenie chirurgiczne niedokrwienia kończyn dolnych

.. ...przeprowadzić metodą wewnątrznaczyniową. Podobnie jak w przypadku angioplastyki wieńcowej, do tętnicy poniżej ( lub powyżej ) zwężenia wprowadza się cewnik. Naczynie w obrębie przewężenia rozszerza się za pomocą balonu. Zwykle na balonie umocowany jest STENT, który pozostaje w tętnicy i..

Zwężenia tętnic szyjnych

.. ...jest leczenie wewnątrznaczyniowe, ale popularniejsza jest nadal metoda tradycyjna. W znieczuleniu miejscowym ( pacjent nic nie czuje, choć jest przytomny ) chirurg dochodzi do tętnicy, zaciska ją z góry i z dołu ( w tym czasie, aby ocenić, czy ukrwienia mózgu za pośrednictwem pozostałych..

Tętniak rzekomy

.. ...Klasyczny tętniak to odcinek naczynia tętniczego, który, na skutek zmian chorobowych lub wrodzonej wady dotyczącej ściany tętnicy, uległ poszerzeniu. O tętniaku mówimy, gdy średnica zmiany jest minimum dwukrotnie większa niż prawidłowa średnica danego naczynia. Istotne jest, że ścianę..

Choroba Buergera (zakrzepowo-zarostowe zapalenie naczyń)

.. ...pojawienia się zmian w naczyniach, nadal jest nieznana. Wiadomo jednak, że sam proces jest nasilany ( jeśli nie wywoływany ) przez nikotynę. Stąd, rzucenie nałogu palenia jest absolutnie konieczne. Choroba Beurgera polega na zarastaniu naczyń tętniczych kończyn. Proces może dotyczyć..

Tętniak aorty brzusznej

.. ...poszerzenia się światła naczynia oraz powstania tętniaka, są patologiczne zmiany w obrębie ściany tętnicy. Defekt może być wrodzony, jak ma to miejsce w zespole Marfana. Zdecydowanie częściej jednak, zmiany patologiczne wywołane są przewlekłymi procesami chorobowymi, przede wszystkim..

Budowa naczyń krwionośnych

.. ...naczyń włosowatych. Naczynia są rodzajem przewodów, rur, jednak ich funkcja wykracza poza jedynie transport krwi z serca do narządów i z narządów do serca. Naczynia biorą także czynny udział w regulacji krążenia i ciśnienia krwi. Tętnice. Tętnice dzielimy na tętnice dużego, średniego i..

Karwedilol (Atrap, Carvedigamma, Carvetrend, Coryol, Dilatrend, Vicacor)

.. ...działaniu kurczącemu na naczynia obwodowe. Karwedilol jest jednym z czterech, obok nebiwololu, metoprololu, i bisoprololu, leków z grupy beta - blokerów zarejestrowanych do leczenie niewydolności serca. Inne główne wskazania kardiologiczne to nadciśnienie tętnicze oraz prewencja wtórna..

Wenflon (cewnik naczyniowy, kaniula dożylna)

Wenflon (cewnik naczyniowy, kaniula dożylna)

.. ...to najprostszy cewnik naczyniowy ( kaniula dożylna ), niezbędne narzędzie dzisiejszej medycynie. Wenflon można zakładać do żył ( najczęstsze zastosowanie ), ale także do naczyń tętniczych. Pozwala na stały dostęp do danego naczynia krwionośnego, bez konieczności wielokrotnego nakłuwania..

Nadciśnienie wtórne

.. ...późniejszym wieku nadciśnienie naczynionerkowe jest zwykle związane z dysplazja naczyniowo mięśniową tętnicy nerkowej. Inną wrodzoną przyczyną nadciśnienia tętniczego dzieci jest kaorktacja aorty – wrodzona wada polegająca na zwężeniu tętnicy głównej w jej części piersiowej. Za..

Dieta po zawale serca

Dieta po zawale serca

.. ...przeciwdziałanie chorobom sercowo - naczyniowym, które do zawału serca doprowadziły. Podstawowe trzy jednostki chorobowe, które należy brać pod uwagę, to nadciśnienie tętnicze, miażdżyca oraz cukrzyca. Zwykle kluczowa jest redukcja wagi ( zespół metaboliczny ). Bardzo istotne jest..

Neurastenia

.. ...strony układu sercowo - naczyniowego takie jak chwiejność tętna czy skoki ciśnienia tętniczego krwi. Terapia opiera się na umiejętnym wypoczynku, zmianie środowiska, fizykoterapii czasem farmakoterapii...

Akromegalia

.. ...zmiany to nadciśnienie tętnicze, kardiomegalia i niewydolność serca. Podstawą leczenie akromegalii jest usunięcie gruczolaka przysadki. W niektórych wypadkach stosuje się farmakoterapię lub/i radioterapię...

Otępienie naczyniopochodne

.. ...przyczyną otępienia naczyniopochodnego jest miażdżyca. Uszkodzenia naczyń krwionośnych ( angiopatie ) są także często konsekwencją nieleczonego nadciśnienia tętniczego lub cukrzycy. Prawidłowa kontrola tych chorób, walka z modyfikowalnymi czynnikami ryzyka miażdżycy ( przede wszystkim z..

Zaniki pamięci (zaburzenia pamięci)

.. ...Alzheimera, otępienie naczyniopochodne ( głównie związane z miażdżycą ) oraz otępienie z ciałami Lowy - ego. Dość często u jednej osoby współistnieją zmiany charakterystyczne dla choroby Alzheimera oraz ogniska mikroudarów lub uszkodzenia naczyń mózgowych związane z nadciśnieniem..

Retinopatia w nadciśnieniu tętniczym

Retinopatia w nadciśnieniu tętniczym

.. ...tętnicach, także w drobnych naczyniach siatkówki. W przebiegu retinopatii związanej z nadciśnieniem tętniczym obserwuje się skurcz naczyń tętniczych siatkówki ( miejscowy lub uogólniony ), następnie stwardnienie i pogrubienie naczyń tętniczych. W badaniu dna oka zmiany te dają..

Poranny wzrost ciśnienia tętniczego

.. ...odsetek epizodów sercowo - naczyniowych ma miejsce właśnie w godzinach porannych. W zasadzie chodzi nie tyle o porę dnia, co o reakcję układu naczyniowego na szybką zmianę pozycji leżącej na pionową oraz przejście ze stanu spoczynku do stanu równego nasilenia aktywności dziennej. Zmiany..

Doksazosyna (Apo-Doxan, Cardura, Doxar, Kamiren, Prostatic, Zoxon)

.. ...wazodylatacyjne ( rozkurcza naczynia ) i dlatego głównym wskazaniem jest terapia nadciśnienia tętniczego. Doksazosyna ma również bardzo pozytywne działanie ametaboliczne: poprawia profil lipidowy ( wzrost HDL i spadek LDL ), zwiększa insulinowrażliwość organizmu, działa antyagregacyjnie..

Nadciśnienie tętnicze ma ponad 8 mln Polaków

.. ...przyczyną powikłań sercowo - naczyniowych, takich jak zawał serca, czy udar mózgu. Z tego powodu uważa się je za główną przyczyną zgonów w krajach rozwiniętych - przed paleniem i wysokim poziomem cholesterolu. W Polsce na nadciśnienie cierpi 8 mln osób, a drugie tyle jest nim..

Terapia genowa w kardiologii

.. ...który odkłada się w naczyniach wieńcowych, że wiele osób dotkniętych tą chorobą w wieku 20, 30 lat już przebyło zawał - wyjaśnia naukowiec. Innym zastosowaniem tej nowoczesnej techniki biologii molekularnej może być przeciwdziałanie nawrotowi zwężenia tętnic po zabiegu ich udrażniania...

Pionierskie badanie polskich kardiologów

.. ...dzieli się na dwa duże naczynia - tętnicę zstępującą przednią i okalającą. Ich część wspólna to właśnie pień, bardzo krytyczne miejsce, bo w przypadku jego zwężenia pojawia się ryzyko wystąpienia ostrej niewydolności krążenia i zgonu pacjenta. Specjaliści z Górnośląskiego Centrum..

Światowy Dzień Serca 2008

.. ...na choroby sercowo - naczyniowe, stanowiące przyczynę ponad połowy zgonów w Europie - podkreślono. Według lekarzy, choroby te powodują więcej zgonów niż nowotwory. Większości chorób układu krążenia udałoby się uniknąć poprzez obniżenie ciśnienia tętniczego i poziomu cholesterolu,..

Nadciśnienie tętnicze należy leczyć w każdym wieku

.. ...uszkodzeniu ulegają naczynia tętnicze, a serce zmuszone jest do nadmiernej pracy. Nieleczone nadciśnienie szybko prowadzi do rozwoju miażdżycy, a w konsekwencji wystąpienia choroby wieńcowej, zawału serca, udaru mózgu, niewydolności nerek i demencji starczej. Nadciśnienie można rozpoznać..

Pomiar ciśnienie w tętnicy udowej

.. ...może uszkodzić serce, naczynia krwionośne i wiele narządów - na przykład nerki czy mózg. Skuteczne leczenie nadciśnienia wymaga przeprowadzenia dokładnych pomiarów, ale długotrwałe mierzenie ciśnienia tętniczego bywa próbą cierpliwości zarówno dla pacjenta, jak i lekarza. Trzeba robić..

Bezsenność a choroby serca

.. ...ustalili wcześniej amerykańscy naukowcy, których badania wykazały, że osoby śpiące mniej niż 5 godzin na dobę są 500 - krotnie bardziej narażone na nadciśnienie tętnicze niż osoby śpiące powyżej 6 godzin...

Dentysta ostrzega przed zawałem

.. ...chorób układu sercowo - naczyniowego osób w wieku od 40 do 65 lat, biorąc pod uwagę wiek, płeć, poziom cholesterolu, ciśnienie tętnicze i palenie tytoniu. Osoby, dla których ryzyko udaru bądź zawału okazywało się wyraźnie wyższe, były kierowane do specjalisty od układu krążenia. W sumie..

Bierne palenie szkodzi tętnicom nastolatków

Bierne palenie szkodzi tętnicom nastolatków

.. ...palenie może szkodzić naczyniom krwionośnym u osób dorosłych, dotychczas nie było wiadomo, czy podobny wpływ wywiera na naczynia dzieci i nastolatków - komentuje główna autorka pracy dr Katariina Kallio z Uniwersytetu w Turku w Finlandii. Badania jej zespołu prowadzone wśród 494 dzieci..

Kołatania, ablacje - okiem dochtora - Str. 5

.. ...przedsionka i zatkać jakies naczynie obwodowe, powodując zator. Może to być tętnica w mózgu i efektem udar mózgu. Dlatego u znacznej części ( niemal u wszystkich ) zaleca się poza leczeniem antyarytmicznym leczenie lekami przeciwzakrzepowymi. Jeśli napady sa krótkie, serce poza arytmia..

Kołatania, ablacje - okiem dochtora - Str. 16

.. ...skrzepów. w organiźmie masz naczynia - żyły i tętnice o różnych średnicach, ale te najdrobniejsze - cieniuteńkie - bardzo łatwo przytkać - a ich zadaniem jest umozliwienie przepływu krwi. we krwi są zawieszone elementy morfotyczne - czerwone, białe ciałka krwi i płytki. i chociaż są one..

Częstoskurcz - ablacja - Str. 22

.. ...stwierdzono po nim że naczynia wieńcowe są wolne czyli ok. Mam jednak wiele wątpliwości: 1. nadal czuję się źle i odczuwam dodatkowe skurcze co jest bardzo uciążliwym dyskomfortem i w dodatku bolesnym ponieważ odczuwam w tych momentach ból w klatce piersiowej. Ponadto mam nadciśnienie..

Acenocumarol i wskaźnik INR

.. ...serca,sztucznej protezy naczyniowej i innych operacjach serca i naczyń istnieją warunki sprzyjające powstaniu zakrzepów i zatorów organizmie. Dlatego kazdy chory po wszczepieniu sztucznej zastawki , po większości operacji naczyniowych ( np. na tętnicach szyjnych , aorcie brzusznej..

Co to jest PCI, RCA, pień?

.. ...badanie,a dwa pozostałe to naczynia krwionośne.Proszę o pomoc.Dzięki.Pozdrawiam. PCI - przezskórna interwencja wieńcowa, RCa - prawa tętnica wieńcowa, pien - pień lewej tetnicy wieńcowej Wielkie dzięki...

Propranolol

.. ...preparatem rozszerzającym naczynia krwionośne, zwlaniającym czynność serca i zmniejszającym siłę jego skurczu. Wskazaniami do jego stosowania są m.in. nadciśnienie tętnicze, zespół WPW,nadkomorowe i komorowe zaburzenia rytmu serca, zawał serca, phaeochromocytoma czy dodatkowe skurcze...

By-passy operacja Zabrze

.. ...bajpasów( pomostów ) w wielonaczyniowej chorobie wieńcowej o ktrej pisze kilku naszych Czytelników. Co proponujemy i co wykonujemy w Zabrzu: A.W leczeniu choroby wieńcowej: - małoinwazyjne wideotorakospowe leczenie chory jednegfo ale za to najważniejszej tetnicy wieńcowej .Jest nia..

Zwężenie aorty a tabletki antykoncepcyjne

.. ...ale ważnych życiowo naczyniach, jak np. żyła lub tętnica siatkówki ) Dziekuje: )czyli wnioskuje ze wiekszych przeciwskazan w mojej wadzie nie ma tak?? wiem ze jakies ryzyko zawsze istnieje ale puki co to tabletki moge brac pod uwage tak??: ) lekarz powiedzial mi ze wiekszych..

Stenty - dlaczego nie zastosowano by-passów?

.. ...). Czy to oznacza, że naczynie znów się zamyka? Co się robi w takiej sytuacji? Czy powinien natychmiast iść do kardiologa? Czy zabieg będzie powtórzony? Jakie jest ryzyko zawału? Czy zabieg mógł się nie udać bo tętnica była zatkana prawie w 90%? By - passy to poważna operacja w..

Nadciśnienie tętnicze 170/100

.. ...dopplerowsą przepływu krwi w naczyniach nerkowych Zalecono stosowanie preparatów na obniżenie ciśnienia Było OK Ponad rok temu zaczęłam stosować dietę optymalną Kwaśniewskiego ( wysokotłuszczowa ) leki odstawiłam ciśnienie jest teraz książkowe czy to alveo mozna kupic w aptece czy trzeba..

Chore migdałki i paciorkowiec a nadciśnienie tętnicze

.. ...nerkowo - naczyniowego. Ostatnio usunęłam migdałki z powodu częstych infekcji i alergizacji paciorkowcowej. Chciałabym zapytać się czy chore migdałki i paciorkowiec mogą mieć wpływ na ciśnienie tętnicze?..

Wąskie naczynia krwionośne oka

.. ...że mam bardzo wąskie naczynia krwionośne oraz wąskie tętnic o wzmozonym odblasku naczynia wypełnione prawiodłow, echo serca w normie proszę o odpowiedź co może być tego przyczyną wysoki poziom cholesteroku ogólny 237 LDL 156 HDL 60 trójgrycelidy 102 Przede wszystkim powinnaś skonsultować..

Lokren i tritace w leczeniu nadciśnienia?

.. ...z przyczyn sercowo - naczyniowych; u chorych na cukrzycę, u których istnieje przynajmniej jeden czynnik ryzyka, taki jak nadciśnienie tętnicze, duże stężenie cholesterolu całkowitego, małe stężenie cholesterolu frakcji HDL ( tzw. * dobrego cholesterolu * ), palenie tytoniu, kliniczne..

Jestem podłamany leczeniem nadciśnienia - Str. 2

.. ...pomimo rozszerzenia naczyn krwionosnych organizm potrzebuje tego nadcisnienia, gdyz przyczyna jest inna. polecam zrobic wiecej badan, bo przyczyna jest na pewno, a w mlodym wieku szczerze watpie ze jest nia sztywnosc naczyn krwionosnych, za wczesnie racja sztywnienie tętnic w młodym..

Dziwne skurcze w przełyku

.. ...Boję się, że to jakieś naczynia wokół serca lub samo serce. Skurcz jest szybki ale przerażający. Pomimo, że cierpię na arytmię nie odczuwam wtedy dodatkowych uderzeń serca. Wyczytałam coś o tzw. * mostku mięśniowym * takiej wadzie, gdy tętnica sercowa bywa zaciskana dodatkowym włóknem..

Migotanie przedsionków - ablacja - Str. 33

.. ...poszerzenie zwężonego naczynia i migotania powinny ustąpić. Mrarek pisał, że tętnice wieńcowe ojca nie były zwężone więc poszerzanie nie było konieczne. W koronarografii ocenia się tylko duże naczynia wieńcowe, a przecież jest mnóstwo mniejszych które też mogą powodować niedokrwienie...

Koronarografia

.. ...mięśniowy zwężający światło naczynia do 75 %.Poza tym nierówności przyścienne, bez istotnych przewężeń. GO - Gałąź okalająca: drożna,z nierównościami przyściennymi bez istotnych przewężeń. PTW - Prawa tętnica wieńcowa: zwężona proksymalnie 40 - 60%, następnie w segmencie środkowym..

Niewydolność zastawki tętnicy płucnej u 9-dniowego niemowlaka

.. ...skutek wtórnych zmian w naczyniach płucnych dojdzie do znacznego wzrostu ciśnienia w tętnicy płucnej ( nadciśnienie płucne ) i w prawej komorze do odwrócenia przecieku krwi przez ubytek. Krew z prawej komory pozbawiona tlenu będzie przepływała do lewej. Będzie się z tym wiązało..

Ramipril

.. ...rozszerza także duże naczynia i tętniczki wieńcowe zarówno w obszarze niedokrwienia jak i obszarach o prawidłowym ukrwieniu. Amlodypina zwiększa całkowitą tolerancję wysiłku, zmniejsza częstość i nasilenie bólów dławicowych. Nie zaburza czynności węzła zatokowego, przewodnictwa..

STENT - zabieg udrożnienia żył

.. ...żył czyli wkłada się w naczynia sprężynkę, czy są osoby, które miały taki zabieg?jak on przebiega i jak się po nim czujecie? Czekam na odpowiedz Mam 35 lat, w lipcu tego roku założono mi stenta powlekanego, gdyż mialam w ok 80% przytkaną tętnicę.Stenta założono podczas zabiegu..

Powikłania przewodu Bottala

.. ...lat temu pewnie i metody były inne zamykania przewodu. A w takich sytuacjach to juz tylko specjaliści wiedza jaka jest droga postepowania. nt? nadciśnienie tętniczego? podczas nt może pojawić się pda?..

Przełożenie wielkich naczyń

.. ...przelozenie wielkich naczyn? Jestem mamą dziewczynki 2,5 letniej z wrodzoną wadą przełożenia wielkich pni tętniczych i podtętniczego ubytku międzykomorowego. Stan po zabiegu Rashkinda w pierwszej dobie życia.Stan po korekcji anatomicznej wady metodą Janeta, krążemie zewnątrzustrojowe..

Przewężenie tętnicy szyjnej

.. ...uszach,mroczki przed oczami,oraz naczyniaka płata prawego ciemieniowego.Jak pytałam się o terminy w poradniach naczyniowych to jak tylko powiedziałam z czym jest to nikt nie chciał go przyjąć twierdząc że wymaga zabiegu a ponieważ ma 14 lat to u dzieci nie robią.Czy rzeczywiście mógłby..

Koronografia - mam pytanie - ktoś sie na tym zna?

.. ...spręzynki, ktora poszerza naczynie , Ale ta sprezynka została w tej zyle na stałe? W tętnicy!!!! Tak na stałe No a na czym polega przepychanie żył czy nie ma czegos takiego Przepychanie tetnic polega na wpuszczeniu balonu powietrza pod cisnieniem kilku atmosfer zaleznie od stanu tetic i..

Koronografia - mam pytanie - ktoś sie na tym zna? - Str. 2

.. ...siateczki, która utrzymuje naczynie otwarte. Stent pozostaje w tętnicy na stale. Angioplastykę wykonuje się w znieczuleniu miejscowym, a badanie trwa około 1 - 2 godzin. W celu wykonania angioplastyki potrzebny jest 3 - 4 dniowy pobyt w szpitalu. Samo poszerzenie tętnicy nie jest..

Tętniak tętnic mózgowych

.. ...Nieinwazyjna tj. wewnątrznaczyniowa - wprowadza się cewnik do naczyń i wprowadza nim do tętniaka spiralę, która wypełnia tętniaka od środka i go zamyka wyłączając go z krwiobiegu. Obie metody zastosowano w 97 roku u mojej mamy - jedną dla jednego a drugą dla drugiego tętniaka, choć..

Naczynia włosowate

.. ...narządy w jakich występuja naczynia włosowate tętniczo - tętnicze, tetniczo - żylne oraz żylno - zylne...Proszę o pomoc... tętniczo - tetnicze - * w nerkach, one łączą 2 tętnice ze sobą tętniczo - żylne - * w większości narządów, zaczynają się na końcu tętnicy a kończą się żyłami żylno -..

Czy ktoś też tak ma? objawy nerwicy?

.. ...badaniem przepływu w naczyniach tętniczych i żylnych , ocena stanu naczyń.A wykonuje lekarz radiolog,robiący badanie USG,jednak nie wszyscy wykonują,z braku odpowiedniej aparatury.Forum nie zastąpi wizyty u lekarza,o ile ktoś się zna może wyjaśnić pewne zagadnienia/Ja to robię..

Zapchana prawa tętnica szyjna

.. ...najlepszą kliniką jest * naczyniówka * w Bytomiu. Pozdrawiam serdecznie życząc zdrowia. Podam namiary w e mail mój adres pierwszy ks@interia.eu znam 2 przypadki gdzie zrobiono operacje tętnic szyjnych ale to są ludzie jeszcze młodzi ,około 60 a ten sam problem ma teściowa byłam z nią u..

Echo serca 2,5 latka

.. ...powiązania sercowo - naczyniowe. Przepływy w aorcie brzusznej, łuku aorty, pniu i tętnicach płucnych prawidłowe. Przepływy przez zastawki przedsionkowo - komorowe i komorowo - naczyniowe prawidłowe ( niewielka fala zwrotna z zastawki trójdzielnej, śladowa z zastawki t.płucnej - bez..

Nerwica serca?fobia spoleczna?zycie to dla mnie koszmar - Str. 2

.. ...znaleźć.Witamina PP powoduje, że naczynia krwionośne się rozszerzają i wtedy więcej krwi napływa do tętniczek znajdujących się w okolicach twarzy i efekt rumieńca gotowy. Prawie całkowicie z tego wyszłam dzięki odpowiedniej diecie.Trzeba po prostu unikać pokarmów zawierających duże..

Tętniak w nodze

.. ...się gdy tacie popękały naczynia włosowate. W końcu wzięli go do szpitala i nagle okazało się że ma tętniaka w tętnicy na 7 cm. Lekarz powiedział, że konieczna jest operacja. Albo amputacja nogi, albo bajpasy jakieś, żeby ominąć to chore miejsce. lekarz powiedział, że ryzyko wynosi 50/50..

Przełożenie wielkich naczyń tętniczych u niemowląt

.. ...juz są przełozone te naczynia to serduszko normalnie funkcjonuje?Jakie badania są tu najwazniejsze zanim dziecko sie urodzi?Gdzie najlepiej wykonują takiego typu zabiegi? Mam córkę po takiej operacji. Ma już 6 lat i jak na razie rozwija się normalnie. wade wykryto u niej dopiero po..

Tętnica biodrowa niedrożna

.. ...musi pójść do chirurga naczyniowego który skieruje Go na wszczepieniu stentów, czyli poszerzenie żyły. Jest to zabieg niebolesny ale po zabiegu trzeba leżeć ok. 14 godzin.Ale później jaka ulga w chodzeniu. Ja jeszcze po tym zabiegu wzięłam 24 wlewy chelatacji i jest już 2 lata jak mam..

Ring naczyniowy

.. ...robić mój syn ma ring naczyniowy to znaczy że tętnica podobojczykowa prawa przymyka powoli przełyk i mówią mi że najlepszym wyjściem jest tętnice obciąć i zaślepić,tak się robi rączka nie będzie miała tętna i będzie zimniejsza ale będzie ok.proszę was o pomoc czy nie można tej tętnicy..

Przepływ lewo-prawy przez IAS u niemowlęcia

.. ...okresie życia płodowego - naczynie łąćzące tętnicę płucną z aortą. Stanowi jedną z najczęstszych wrodzonych wad serca. W nastepstwie zmian okołoporodowych w kilkadziesiat godzin po urodzeniu dzicka dochodzic powino do fizjologicznego zamknięcia sie przewodu tętniczego. U wczesniaków..

Nie zamknieta tetnica u dziecka 3 tygodniowego

.. ...przewodu cewnikami poprzez naczynia obwodowe. Stopień nasilenia zmian zależy od średnicy przewodu. PDA powoduje zaburzenia podobne do obserwowanych w VSD. U wcześniaków przewód tętniczy zamykany jest farmakologicznie przez podanie inhibitora prostaglandyn – indometacyny Po..

Odwodnienie - Str. 3

.. ...abu wyrównać krew w naczyniach, dotenić odpowiednie narzady mięsnie, wyrównać ciśnienie itd. To nawęcej działa nerw błedny w przeponie oraz naczynia w nogach i najwieksze tętnice. Kazdy tak ma tylko zazwyczaj nie zwraca na to uwagi, bo by dwano zwariował. hmm..ale mnie jeszcze tydzień..

Tętniak aorty brzusznej

.. ...miejscu przejścia światła naczynia przez skrzeplinę/ ok. 3,5 mm./. Ujście tętnicy krezkowej górnej niedrożne na odcinku ok. 8mm. Dolny brzusiec tętniaka /łączy sie z górnym nieposzerzonym odcinkiem dł.ok7mm/ ma długość ok.45mm. W najszerszym miejscu ma wymiar 45x54mm. Przyścienna..

Czy to nadmiar potasu?

.. ...czynności serca ). Rozszerza naczynia krwionośne, dzięki czemu serce może łatwiej dostarczyć krew do wszystkich części ciała. Prowadzi to do obniżenia wysokiego ciśnienia tętniczego. Lozap poprawia czynność serca. * Teraz spojrzałam na składniki i substancją czynną jest losartan potasu,..

Czy to może być objaw nerwicy?

.. ...tego wizyta u chiruga naczyniowego, wszystko ok. Teraz neurolog, na pierwszy rzut oka stwierdził nerwicę, zlecił rtg kręgosłupa ( nie ma ucisku na nerwy ) i badanie przepływów w tętnicach mózgowych. W tym ostatnim wyszło, że jestem nerwus pierwsza klasa, bo wszedzie przepływy turbulentne..