Obręcz

Zawał serca (zawał mięśnia sercowego)

Zawał serca (zawał mięśnia sercowego)

.. ...najczęściej występuje w obrębie ściany lewej komory. Zawał może obejmować całą grubość mięśnia ( zawał pełnościenny ) lub warstwę podwsierdziową ( zawał niepełnościenny - zawał bez załamka Q w zapisie EKG ). Przyczyny zawału serca. Ponad 90% zawałów mięśnia sercowego spowodowanych jest..

Układ przewodzący serca (układ bodźcotwórczy serca)

.. ...chwili wyjścia poza jego obręb. Bodziec elektryczny opuszczając węzeł zatokowo - przedsionkowy ( SA ) szerzy się równocześnie w drogach przewodzenia w obszarze przedsionków i w komórkach mięśniowych ( są to drogi fizjologiczne, anatomicznie nie są różnicowane ). W sercu człowieka..

Naczynia wieńcowe serca

Naczynia wieńcowe serca

.. ...wieńcowa biegną razem w obrębie tzw. bruzdy wieńcowej. W dalszym przebiegu lewa tętnica wieńcowa układa się w bruździe międzykomorowej przedniej a prawa w bruździe międzykomorowej tylnej. Tętnice wieńcowe układają się na powierzchni serca wężowato, dzięki czemu praca serca ( skurcz i..

Nadciśnienie tętnicze

Nadciśnienie tętnicze

.. ...szyjnych, nerkowych, oraz w obrębie tętnic kończyn dolnych; niewydolność nerek; tętniak rozwarstwiający aorty. Leczenie nadciśnienia tętniczego. Leczenie nadciśnienia tętniczego można podzielić na farmakologiczne i niefarmakologiczne: Leczenie niefarmakologiczne nadciśnienia tętniczego...

Recenzja Choroba niedokrwienna serca, red. Wrześniewski, Włodarczyk

Recenzja Choroba niedokrwienna serca, red. Wrześniewski, Włodarczyk

.. ...rozbieżnościami treściowymi w obrębie związków styl - strategie, wykazując dużą pomysłowość w wysuwaniu hipotez interpretacyjnych. Kolejny artykuł autorstwa D. Włodarczyk dotyczy związków między oceną sytuacji stresowej, której w koncepcji Lazarusa przypisuje się kluczowe znaczenie a..

Kardiomiopatia przerostowa

.. ...pierścieniowe wapnienie w obrębie zastawki mitralnej. Badanie EKG - zapis jest prawie zawsze nieprawidłowy ( 97% ) u pacjentów ze znaczną objawową HCM i mniej więcej w 90% nieprawidłowy u pacjentów bez objawów; może być nieprawidłowy, gdy echokardiogram nie wykazuje przerostu lewej..

Arytmia serca

.. ...blizna po zawale serca w obrębie komórek wchodzące w skład układu. Przyczyną arytmii może być też obecność dodatkowych dróg przewodzenia impulsów ( np. w zespole WPW ) albo obecność ektopowych źródeł rytmu. Są to grupy komórek poza układem bodźcoprzewodzącym, które generują impulsy i..

Ekstrasystolia (dodatkowy skurcz)

.. ...gdzie powstała ekstra: w obrębie przedsionków ( ekstra nadkomorowa ), czy też poniżej węzła zatokowo - przedsionkowego ( ekstra komorowa ). Na wykresie EKG widać również, czy impuls dodatkowy jest pojedynczy, czy też tworzy jakiś powtarzający się wzorzec ( pary, trójki, salwy, bigeminie..

Nadciśnienie płucne

Nadciśnienie płucne

.. ...sercowego i rozstrzeń w obrębie prawej komory i w konsekwencji rozwój prawokomorowej niewydolności serca. Nadciśnienie płucne ma charakter postępujący, dominującym objawem jest duszność wysiłkowa, z czasem dołączają się objawy i powikłania prawokomorowej niewydolności serca ( obrzęki..

Krwiak mózgu

Krwiak mózgu

.. ...liczne drogi nerwowe i w obrębie których znajdują się ważne podkorowe ośrodki nerwowe. Ich uszkodzenie objawia się zwykle porażeniem połowiczym po stornie przeciwległej do krwiaka ( uszkodzenie torebki wewnętrznej ) i zaburzeniami czucia ( wzgórze ). Chory szybko traci przytomność,..

Mrowienie w nogach

Mrowienie w nogach

.. ...opacznym. Parestezje w obrębie nóg mogą być objawem różnych schorzeń. Należy na pewno brać pod uwagę żylaki kończyn dolnych i niedokrwienie kończyn dolnych w wyniku chorób tętnic. Dla pierwszej jednostki bardziej charakterystyczne jest uczucie ciężkości nóg , ustępujące po nocnym..

Krew w moczu (krwiomocz)

.. ...procesów chorobowych w obrębie tych narządów oraz ich naczyń krwionośnych. Częstą przyczyną obecności krwi w moczu jest kamica układu moczowego. Kamień, przesuwając się w dół układu, kaleczy najpierw miedniczkę nerkową, potem nabłonek moczowodu i wreszcie ściany pęcherze i cewki...

Propafenon (Polfenon, Rytmonorm)

.. ...jest przewodzenie w obrębie całego układu. Podnosi się próg pobudliwości komórek, czyli wymagania w stosunku do najmniejszej siły impulsu koniecznej do wywołania reakcji komórki. Propafenonjest wykorzystywany w leczeniu nadkomorowych zaburzeń rytmu ( migotanie przedsionków, trzepotanie..

Lewogram

.. ...powstawania zwłóknień w obrębie lewej odnogi pęczka Hisa i do jego częściowego bloku. W takim wypadku oś serca również odchyla się w lewo. Lewogram może być naturalnym zjawiskiem w zupełnie zdrowym sercu, jeśli jednak u ludzi młodych występują napadowe częstoskurcze komorowe i inne..

Osierdzie

.. ...powstawania w jego obrębię blizn łącznotkankowych ( np. w gruźlicy ). Możliwe jest także zwapnienie osierdzia i powstanie swego rodzaju pancerza, jest to jednak w dzisiejszych czasach rzadkie zjawisko...

Mikroglroczolak (guz przysadki mózgowej)

Mikroglroczolak (guz przysadki mózgowej)

.. ...duży, uciska sąsiadujące struktury i wywołuje objawy neurologiczne. Typowy jest ucisk na nerwy wzrokowe w obrębie skrzyżowania wzrokowego, co wywołuje ubytki w polu widzenia ( zaniewidzenie dwuskroniowe )...

Obrzęk nóg

Obrzęk nóg

.. ...np. róża ). Obrzęk w obrębie stawów może być związany z ich uszkodzeniem w przebiegu reumatycznego zapalenia stawów, zmian zwyrodnieniowych, urazów czy innych chorób ( np. zespół nerczycowy ). Z patologi naczyniowych najczęstszą przyczyną obrzęku kończyn dolnych są żylaki. Z punktu..

Preekscytacja

Preekscytacja

.. ...drogi przewodzenia w obrębie mięśnia sercowego. Oznacza to, że węzeł przedsionkowo - zatokowy nie jest jedynym połączeniem miedzy częścią nadkomorową i komorową układu bodźcoprzewodzącego. Jednym z zespołów preekscytacji jest zespołów WPW ( Wolfa, Parknsona i Whitea ), w którym dodatkową..

Śluzak serca

.. ...umiejscawiający się najczęściej w obrębie lewego przedsionka. Śluzak jest najczęstszym guzem serca, choć w ogólnej populacji jest to patologia wyjątkowo rzadka. Może występować rodzinnie. Objawy śluzaka. Objawy śluzaka można podzielić na ogólnoustrojowe i objawy związane z zaburzeniami..

Struny ścięgniste i rzekome

Struny ścięgniste i rzekome

.. ...mięśnia sercowego w obrębie mięśnia brodawkowego może doprowadzić do zerwania się struny ścięgnistej i ostrej niedomykalności zastawki. Jest to bardzo poważne powikłanie zawału mięśnia sercowego. Struny rzekome. Struny rzekome maja budowę podobną do strun ścięgnistych. Różnica polega na..

Szmery w sercu

.. ...związane z wadami budowy w obrębie aparatu zastawkowego lub samego mięśnia serca. Najczęściej przyczyną szmerów są niedomykalności lub stenozy zastawek, przy czym głośność szmeru nie musi korelować z nasileniem wady - konieczne jest badanie ECHO. Coraz częściej zdarza się, że szmery nad..

Choroba reumatyczna (gorączka reumatyczna)

.. ...serca, szczególnie w obrębie zastawki mitralnej i aortalnej. Możliwe jest też wystąpienie bloków przewodzenia przedsionkowo - komorowego. Choroba dotyczy przede wszystkim dzieci i młodzieży. Leczenie odbywa się w warunkach szpitalnych. Po wyleczenie, z uwagi na możliwość wystąpienie..

Leczenie chirurgiczne niedokrwienia kończyn dolnych

.. ...się cewnik. Naczynie w obrębie przewężenia rozszerza się za pomocą balonu. Zwykle na balonie umocowany jest STENT, który pozostaje w tętnicy i ma na celu zapobieganie jej ponownemu, szybkiemu zwężeniu. Niestety czasem stenty również mogą zarosnąć. Inną metodą leczenie operacyjnego zwężeń..

Zespół, choroba, fenomen Raynauda

Zespół, choroba, fenomen Raynauda

.. ...bezwzględnym zaprzestaniu palenia. Początkowo, pomiędzy atakami, palce wyglądają prawidłowo. Z czasem jednak, powtarzające się epizody niedokrwienia, mogą doprowadzić do zmian w obrębie paznokci i skóry...

Tętniak aorty brzusznej

.. ...patologiczne zmiany w obrębie ściany tętnicy. Defekt może być wrodzony, jak ma to miejsce w zespole Marfana. Zdecydowanie częściej jednak, zmiany patologiczne wywołane są przewlekłymi procesami chorobowymi, przede wszystkim miażdżycą aorty. Tętniak aorty długo nie daje żadnych objawów...

Zespół Lerischa

Zespół Lerischa

.. ...zwężeń miażdżycowych w obrębie tętnic kończyn dolnych. Dokładnie, jest to współistnienie całkowitej niedrożności lub znacznego zwężenia w obu tętnicach biodrowych ( aorta brzuszna rozgałęzia się na końcu swojego przebiegu na dwie tętnice biodrowe wspólne: lewa i prawą, tworząc odwrócona..

Tachykardia zatokowa

.. ...układ przywspółczulny - współczulny. Jest dość częste u kobiet w okresie menopauzy. Inną przyczyną tachykardii zatokowej jest zjawisko reentry w obrębie węzła zatokowego - częstoskurcz zatokowy nawrotny...

Kardiomiopatia tachyarytmiczna (tachykardiomiopatia)

.. ...do podobnych zmian w obrębie komór, zwłaszcza lewej. Towarzyszy temu spadek frakcji wyrzutowej serca i objawy niewydolności lewokomorowej. Jest to jednak stan do pewnego stopnia odwracalny. Po przerwaniu migotania przedsionków zabiegiem kardiowersji i skutecznym utrzymywaniu prawidłowego..

Profilaktyka infekcyjnego zapalenia wsierdzia

.. ...nazębnego, zabiegi w obrębie dziąseł ), zabiegi laryngologiczne ( szczególnie w obrębie migdałków ) oraz niektóre zabiegi urologiczne i gastroenterologiczne ( poza gastroskopią ). Fizjologicznym elementem flory jamy ustnej są paciorkowce zielenicujące, które droga krwi mogą powodować..

Ucisk w gardle

Ucisk w gardle

.. ...lekarza rodzinnego. Z obrębie szyi w bliskiej odległości układają się struktury kilku układów. Wrażenie ucisku mogą wywoływać choroby przełyku, w takich sytuacjach zwykle dodatkowym objawem są trudności w połykaniu. Wrażenie ucisku może również wywoływać powiększenie tarczycy ( wole )...

Włókniak

.. ...także pojawiać się w obrębie stawów, wywodzę się wtedy z torebki stawowej lub ścięgien. Włókniaki mogą także rozwijać się w sercu ( włókniaki brodawkowate umiejscawiają się zwykle w obrębie zastawek serca ). Włókniaki mogą także występować w przełyku, w jelicie krętym, w obrębie tkanek..

Refluks

.. ...być przyczyną zmian w obrębie nabłonka przełyku. Leczenie polega zwykle na podawaniu preparatów inhibitorów pompy protonowej ( omeprazol ). Typowe dolegliwość to zgaga i pieczenia w nadbrzuszu, nasilające się po jedzeniu. Refluks pęcherzowo - moczowodowy. Refluks pęcherzowo -..

Zaburzenia przewodzenia śródkomorowego

.. ...bodźcoprzeodzącego w obrębie komór serca. Repolaryzacja jest procesem wygaszania pobudzenia, swego rodzaju przygotowywaniem się komórek do przyjęcia i przekazania kolejnego impulsu elektrycznego. Okres pobudzenia nazywamy depolaryzacją. Zaburzenia przewodnictwa prowadzą do powstania..

Mebeweryna (Duspatalin)

.. ...dolegliwości bólowych w obrębie jamy brzusznej. Mebeweryna działa objawowo, to znaczy, iż łagodzi ból, nie usuwa jednak jego przyczyny. Jaskra i łagodny przerost stercza nie stanowią przeciwwskazania do stosowania mebeweryny, substancja nie wykazuje działania cholinolitycznego. Nie..

Torbiel osierdzia

.. ...zapalnego toczącego się w obrębie osierdzia ( torbiel pozapalna lub otorbiony, czyli osłonięty warstwą włóknistej tkanki łącznej, wysięk ). W przypadku tego typu zmian, można opróżnić torbiel wykonując nakłucie pod kontrolą badania USG. Zabieg można także wykonać metodą endoskopową (..

Nerwoból (neuralgia)

.. ...dolegliwość bólowych w obrębie klatki piersiowej nie związanych z chorobami układu sercowo - naczyniowego. Opisywane są jako prądy, ostre kłucia wędrujące wzdłuż żeber. Często pojawiają się przy wysiłku. Dolegliwości zwykle mijają samoistnie, zaleca się wypoczynek i przerwę w intensywnej..

Zespół CREST (lSSc)

Zespół CREST (lSSc)

.. ...calcinosis - zwapnienia w obrębie tkanek miękkich; R - objaw Raynauda; E - esophagal dysfunction - zaburzenia czynność przełyku, różne postacie dysfagii, ból, pieczenie; S - sclerodactylia - stwardnienia w obrębie palców rąk; T - teleangiektazje - siatki poszerzonych naczyń krwionośnych,..

Objawy zajścia w ciąże

Objawy zajścia w ciąże

.. ...obwodu brzucha, zmiany w obrębie szyjki macicy stwierdzone podczas badania ginekologicznego oraz dodatni wynik próby ciążowej. Za pewne objawy ciąży uważa się możliwość wysłuchania tętna płodu przez powłoki brzuszne matki ( około 18 tyg. ciąży ), wyczuwanie ruchów płody przez lekarza..

Przeczulica (hiperalgezja)

.. ...receptorów bólowych, w obrębie unerwionej tkanki. Przykładem może być sytuacja poparzenia. Martwica danego fragmentu ciała wiąże się z uwolnieniem ze zniszczonych komórek licznych substancji, które pobudzają receptory bólowe i wywołują wrażanie czuciowe. Stężenie tych substancji jest w..

Otępienie naczyniopochodne

.. ...uszkodzenie głównie w obrębie istoty białej i jąder podkorowych. Obserwujemy ogniska udarowe rejonach odpowiedzialnych za pamięć ( okolice hipokampa ), rozsiane mikroudary, czasem zmiany o charakterze krwotocznym. U chorego dominują zaburzenia umiejętności przetwarzania informacji,..

Rozsiane krzepnięcie wewnątrznaczyniowe (zespół DIC)

.. ...mózgu. Mikrozatory w obrębie drobnych naczyń skórnych charakterystyczne krwawe wybroczyny. Uogólniona aktywacja kaskady krzepnięcia i powikłania zatorowe są pierwszym etapem zespołu DIC. Organizm, aby się bronić, uruchamia mechanizmy fibrynolityczne, mające przeciwstawić się ogólnej..

Zaniki pamięci (zaburzenia pamięci)

.. ...rozrostowy toczący się w obrębie ośrodkowego układu nerwowego. Zaburzenia pamięci mogą być także wywołane przez niektóre leki, np. flumazelin - substancje należącą do benzodiazepin ( tzw. tabletka gwałtu ). Chorobą, której przejawem mogą być zaburzenia pamięci, jest miedzy innymi..

Objawy wylewu (udar krwotoczny mózgu)

Objawy wylewu (udar krwotoczny mózgu)

.. ...torebką wewnętrzną. W jej obrębie przebiegają między innymi drogi nerwowe odpowiedzialne za czynne ruchy kończyn. Konsekwencją tak umiejscowionego ogniska udaru jest porażenie połowicze strony ciała przeciwnej do uszkodzenia. Charakterystycznym objawem jest zwrot gałek ocznych chorego w..

Rak gardła

.. ...nieparzysty narząd, w obrębie którego krzyżują się droga pokarmowa i droga oddechowa. Gardło jest podzielone na trzy piętra lub części. Piętru górnemu odpowiada część nosowa gardła, piętru środkowemu część ustana natomiast gardło dolne nosi także nazwę części krtaniowej. Procesy..

Polineuropatia cukrzycowa

.. ...Dolegliwości nasilają się w nocy i podczas stresu lub wysiłku. Leczenie powinno być nie tylko objawowe ( leki przeciwbólowe ) ale przede wszystkim przyczynowe - dobre efekty przynosi intensywna insulinoterapia...

Świąd skóry

Świąd skóry

.. ...trzustki zaciskający przewód żółciowy wspólny lub patologia w obrębie ujścia przewodu do dwunastnicy ( tzw. brodawka Vatera ). Świąd skóry może być także objawem ziarnicy złośliwej ( chłoniak Hodgina )...

Iwabradyna (Procoralan)

.. ...zwalnia przewodzenia w obrębie przedsionków ani w węźle przedsionkowo - komorowym. Jest to przyczyna dla której iwabradyna może być stosowana u pacjentów z jednoczesnymi wskazaniami i przeciwwskazaniami do stosowanie beta blokerów. Betaadrenolityki są wskazane u wszystkich osób po zawale..

Kardiomiocyty z ludzkich zarodkowych komórek macierzystych

.. ...chemicznych hamujących różne przyczyny śmierci komórek. Dzięki połączeniu tych dwóch sposobów naukowcom udało się znacząco zahamować rozwój uszkodzeń w obrębie mięśnia sercowego i wspomóc jego regenerację...

Kołatania, ablacje - okiem dochtora - Str. 52

.. ...wędrowania rozrusznika w obrębie węzła zatokowego przechodzący w godzinach nocnych w rytm dolnoprzedsionkowy ( czas P`Q 0,12sek. ) W okresie rytmu przedsionkowego rejesestrowano pojedyncze epizody bloku A - V II st * typ Mobitz II 2:1. Wizytę mam dopiero za 2 miesiące a jestem bardzo..

Kołatania, ablacje - okiem dochtora - Str. 65

.. ...modyfikację RF przewodzenia w obrębie łącza przedsionkowo - komorowego. Co do ataków to staram się sobie sama tłumaczyć, że to jest norma po ablacji... chociaż są one inne niż przed zabiegiem. Tylko to niskie ciśnienie mnie zastanawia i ta temp bo się utrzymują od ablacji.,.. a wydaje mi..

Częstoskurcz - ablacja - Str. 45

.. ...2 ogniska ektopowe w obrębie RVOT i w komorach epizody VT - 2002 rok, system CARTO. Druga ablacja 2005 r. - trzepotanie przedsionków - system CARTO ablacja cieśni prawego przedsionka. Po każdej ablacji zaraz miałam podpiętego HOLTERA. Niestety miałam ogromne wylewy na całych udach, które..

Echo serca - Str. 31

.. ...którego byłem z bólem w obrębie serca po echu serca stwierdził * * osierdzie wolne serca prawidłowej wielkości, zastawki serca wiotkie, wyraźne uginanie się środskurczowe przedniego płatka zastawki mitralnej z małą falą niedomykalności mitralnej zespół barlaa. * mało mi wyjaśnił więc..

Nerwica lękowa - jak z nią walczyć? - Str. 12

.. ...naczyń krwionośnych w obrębie brzucha może być przyczyną pogorszenia stanu zdrowia. Uzyskiwanie wrażenia chłodnego czoła Ostatnim ćwiczeniem standardowym jest nauczenie się wywoływania wrażenia chłodnego czoła. Ćwiczący koncentruje się na własnym czole powtarzając w myśli: * Moje czoło..

Nerwica lękowa - jak z nią walczyć? - Str. 28

.. ...zbliżyć, nie tylko w obrębie choroby. Życzę Wam udanego dnia! Całuski! Witam Kilka dni byłam nieobecna,bo komputer mi trochę nawalił( zresztą cały czas coś mu nie pasuje - a nowy - moze tez ma nerwy ha,ha )Widzę,ze się zrobiło bardzo rodzinnie.To miło. Nie martw sie Darhmo,ja jestem z..

Nerwica lękowa - jak z nią walczyć? - Str. 120

.. ...funkconuję na moich lekach w obrębie mojego kochanego mieszkania. Wyjść z domu - no to już z tym gorzej. Pisząc o dobieraniu leków nie miałam na myśli eksperymentowania. Dobranie leków mojej dr zajęło ok 1 roku. Teraz jest ok. Wiki ten artykulik o wyjściu z depresji jest mocny, prawda?..

Nerwica lękowa - jak z nią walczyć? - Str. 138

.. ...rozleglejszej patologii w obrębie serca. JAK DOCHODZI do WYPADANIA PLATKA ZASTAWKI DWUDZIELNEJ? Tego rowniez nie wiemy. Raczej nie w wyniku takich infekcji jak goraczka reumatyczna. Z drugiej strony nie stwierdza sie tej wady zaraz po urodzeniu, choc choroba raczej wystepuje w rodzinach...

Duży puls - Str. 3

.. ...odczuwam ból i kłócie w obrębie podstawy serca ... dodam , że mam problemy z ukrwiniem w obrębie dolnych kończyn i częste skurcze kończyn górnych ( bardzo często takie, że nie mogę unieść ręki, gdyż jest * * za ciężka * * ) ... cierpiałam na chypercholesterolemie , poza tym wszelkie..

Ablacja - kompendium wiedzy - Str. 6

.. ...węzłowego w całym jego obrębie. Wykorzystując elektrodę Lasso wykonano eliminację PVP z VCS. Wykonano mapę CARTO cieśni dolnej RA, nastepnie ablację linijna w jej obrębie. Kontrolna mapa CARTO potwierdziła blok dwukierunkowy przez cieśń dolną. Wynik odległy zabiegu do obserwacji..

Po ablacji - Str. 18

.. ...dwa ogniska ektopowe w obrębie RVOT w drodze odpływu prawej komory zlikwidowano systemem mapowania CARTO. W drugiej ablacji ( lipiec 2005 ) - napadowe trzepotanie przedsionków z użyciem systemu CARTO wykonano ablację RF cieśni prawego przedsionka. W dalszej części wypisu pisze: ablacja..

Arytmia - dziwne dolegliwości? - Str. 3

.. ...Holtera.To kotłowanie w obrębie klatki piersiowej i lekkie pieczenie jest dość męczace.Pewnie jakieś leki trzeba pobrać. http://www.zdrowie.med.pl/witaminy/wit_3.html zobaczcie na witaminę b1 morze pomóc. Witam wszystkich. W skrócie napisze ze mam wszystkie objawy które w wiekszosci sa..

Zastawka trójdzielna i płucna - fala zwrotna

.. ...zastawką, w 2 stopnia - w obrębie 1/3 przedsionka, w 3 stopnia fala zwrotna sięga połowy, a w 4 stopnia do dystalnej połowy prawego przedsionka. Niedomykalnośc zastawki trójdzielnej prawie nigdy nie jest głównym celem podejmowanego leczenia chirurgicznego. Podstawowym wskazaniem do..

Nerwica - czy na pewno? - Str. 11

.. ...kręgosłupa szyjnego i obręczy barkowej , magnetronic i laser . Fachowcy mówią , że mam lekko opadnięte lewe ramię i zalecają aby na nim nie nosić torby . Faktycznie odkąd pamiętam torby lub torebki noszę na lewym ramieniu - może coś w tym jest. Ucisk w głowie pozostaje i jakby *..

Nerwica - czy na pewno? - Str. 89

.. ...zaciskanie się jakby obręczy wokół szyi. Wszystko mi wskazuje na objawy związane z sercem ale dwóch kardiologów już to wykluczyło ( zapomnialem dodać, ze miałem też ekg wysyłkowe ). Wykluczyli również kręgosłup piersiowy, ale jeden z kardiologów zaznaczył, że może to być spowodowane..

Nerwica - czy na pewno? - Str. 167

.. ...głowy, ściskanie jak obręczą, szumy w uszach a przy tym wszystkim strach, że upadnę, ze nikt mi nie pomoże, że umrę...ostatnio moje objawy to uczucie pełności w brzuchu, zgaga, wymioty, nie moge nabrac pełnego oddechu, jestem zmęczona, słaba, nie mam czasami siły wstać z..

Nerwica - czy na pewno? - Str. 193

.. ...węzlowych nie ma,ani w obrębie tarczycy ani innych zmian w obrębie szyji.Czy mam być spokojna? Moni, musisz byc spokojna!!!!! Wystarczy ze mi odwalilo. No bo jak nauczyc sie zyc z mozliwymi kolataniami serca? Jak wybudza cie to w nocy i wali a ty sie cala telepiesz... a potem ten strach..

Pomocy! już zdesperowany jestem - Str. 7

.. ...fizycznych objawów w obrębie klatki piersiowej, ale także poza nią. Wcześniejsze doświadczenia życiowe zmuszały nas do bycia w symbiozie z lękiem, niepokojem, stałym zagrożeniem i wielu innymi złymi poczuciami i uczuciami. Doświadczenia życiowe przelały się na fizyczność. Systematyczność..

Bardzo silne bóle głowy wywołane stresem lub nerwami - Str. 2

.. ...lędźwiowego i szyjnego, nóg, obręczy barkowej ) są poprzeziębiane, ponapinane, robią się sztywne i uciskają na nerwy ( w kręgosłupie tudzież inne ) i dlatego boli głowa, żebra i czego tam jeszcze dusza zapragnie, dlatego ograniczona sprawność ruchowa a nawet dysfunkcje narządów..

Ostra tamponada serca

.. ...wstrząsie, miał sinicę w obrębie klatki piersiowej i twarzy, pocił sie, akcja serca 140, a mimo to chirurg dyżurny podjął decyzję o transporcie. Dodam, że pacjent zmarł w karetce 10 minut przed dojazdem do docelowego szpitala. Czy można było otworzyć klatkę piersiową na bloku operacyjnym..

Dodatkowe skurcze - Str. 149

.. ...spotkania oraz propozycje w obrębie jednej płci:P Abi,m a czemu my jeszcze nie mamy Ciebie na klasie własnie???:D I tak najlepsza panienka to wlasna reka : ) ) hehe chyba przesadzilem ; ) to moje gg 3208497 i wyślijcie mi swoje namairy to dam wam moje bo tak na forum to nie chcę ujawniać..

Dodatkowe skurcze - Str. 188

.. ...silne nawet objawy w obrębie klatki piersiowej, łacznie ze skurczami własnie. Chyba trzeba się z tym pogodzić, choć mnie osobiście bardzo to przeszkadza. Uczucie zalegania powietrza w przełyku i górnym odcinku przewodu pokarmowego i niemożność * odbicia się * , powoduje właśnie takie..

Dodatkowe skurcze - Str. 293

.. ...jego rytm, powstające w obrębie przedsionków serca, żył doprowadzających krew do przedsionków i w węźle przedsionkowo - komorowymDodatkowe skurcze nadkomorowe serca to często spotykana arytmia serca. Ich częstość zwiększa się z wiekiem. Występują także u zdrowych ludzi, choć w..

Czy to jeszcze nerwica?

.. ...zesp. Nierówność RR w obrębie PSVT;najwyżej o 25% I jeszcze:arytmie nadkomorowe,komorowe i jakiś ich opis ( chętnie przytoczę, jeśli ktoś zechce ). W badaniu ECHO: zmiany ( chyba ) niewielkie ( wypadanie zastawki - lekarz badający nazwał ją dolną - i zwiotczenie wszystkich pozostałych..

Prywtne klinki - jakie ceny zabiegów ablacji?

.. ...skierowania przez prof. Walczaka z Warszawy który przyjmuje a aninie na alpejskiej. Cena ablacji w Centrum Kardiologii na Płowieckiej w Warszawie od 10.000 do 13.700 + koszty badań dodatkowych,leków i pobytu...

Ból głowy nad okiem

.. ...ze stanem zapalnym w obrębie zatok - trzeba się udać do dobrego laryngologa i to wykluczyć, dobrze jeszcze sprawdzić ciśnienie wewnątrzgałkowe - jakiś miły okulista okaże się pomocny - no i jesli nic nie wyjdzie - ostatnim specjalistą do którego trzeba się zapisac będzie neurolog...

Zakrzepowe zapalenie żył

.. ...pomiędzy mięśniami ( a w obrębie klatki piersiowej i jamy brzusznej, pomiędzy narządami wewnętrznymi ) i, w odróżnieniu od żył powierzchownych, są niewidoczne podczas oglądania chorego. Zakrzep powstający w naczyniu żylnym całkowicie lub częściowo zatyka je i uniemożliwia prawidłowy..

Zbyt wysoki poziom DHEA w surowicy krwi

.. ...kłucie, pieczenie w jej obrębie, ucisk na szyję?,arytmie, zawroty głowy. Towarzyszy temu suchość w ustach. Nie wiem co robic, bardzo sie męcze. Zdarza mi sie ze nie moge powiedzieć slowa bo jestem taki slaby albo przejście z trybu aktywnego( szybki chód )do spoczynku( siedzenie )powoduje..

Nerwica serca?! ktoś z Was to ma? - Str. 130

.. ...niewidzialna,zaciskająca się obręcz na szyji.Czuję się,jakby ziemia usuwała mi się spod nóg.Nic nie wydaje się proste.I znowu ta gonitwa myśli.I znowu strach,lęk ,już sama nie wiem jak to nazwać.I znowu czuję się jak śmieć niepotrzebny nikomu.Jestem cała wypełniona niepokojem,Chyba bez..

Nerwica serca?! ktoś z Was to ma? - Str. 135

.. ...NAPIĘCIE MIęśNI KRęGOSłUPA, obręczy barkowej i szyi - na skutek ich przeziębienia lub naciągnięcia. Takie mięśnie sztywnieją i uciskają na nerwy ( co odczuwamy jako promieniujący ból ) i naczynia krwionośne ( co skutkuje niedokrwieniem mięśni i zawrotami głowy ). Dlatego to, co próbuje..

Nerwica serca?! ktoś z Was to ma? - Str. 291

.. ...uciskowy jakby mi ktoś obręcz na głowe założył. Poszłam do neurologa z najczarniejszymi myślami że mam guza albo coś podobnego. Diagnoza była taka że to stres i przemęczenie ponieważ pracuje jako barmanka po nocach, dostałam lekarstwa które pomogły na 2 miesiące, potem ból glówy wrócił,..

Nerwica? nie wierzcie w to!

.. ...rozleglejszej patologii w obrębie serca. JAK DOCHODZI do WYPADANIA PLATKA ZASTAWKI DWUDZIELNEJ? Tego rowniez nie wiemy. Raczej nie w wyniku takich infekcji jak goraczka reumatyczna. Z drugiej strony nie stwierdza sie tej wady zaraz po urodzeniu, choc choroba raczej wystepuje w rodzinach...

Niedomykalność trójdzielna u niemowlęcia

.. ...zastawką, w 2 stopnia - w obrębie 1/3 przedsionka, w 3 stopnia fala zwrotna sięga połowy, a w 4 stopnia do dystalnej połowy prawego przedsionka. Nidomykalnośc zastawki trójdzielnej prawie nigdy nie jest głównym celem podejmowanego leczenia chirurgicznego. Podstawowym wskazaniem do..

Szukam kontaktu z osobami z wszczepioną zastawką - Str. 12

.. ...bolały mięśnie całej obręczy barkowej ( nie mogłem podnieść rąk do góry co wiązało się z problemami z ubieraniem się ) mostek tak bardzo nie bolał ale pewno to było spowodowane działaniem leków przeciwbólowych. W ogóle da się przeżyć ból, jedyne co było najgorsze to leżenie, spanie tylko..

Drżenie ciała, mięśni, juz sama nie wiem jak to nazwać - Str. 11

.. ...odlatywania * , odchodzenia, obręczy na głowie, oddzielania się mózgu od czaszki ( tak wiem, brzmi makabrycznie i tak też się to odczuwa ). Przestałam wychodzić z domu, miałam odruchy wymiotne, kiedy musiałam z kimś rozmawiać, spotykac się. Zakupy odpadały, wychodzenie z psem było..

Drżenie ciała, mięśni, juz sama nie wiem jak to nazwać - Str. 14

.. ...sztywnienie mięśni w jego obrębie.Nie byłam jeszcze .Rok temu probowałam się leczyć bo miałam podobne objawy a do tego bole głowy i w ogóle jestem nerwowa - jestem pewna że to nerwica ale pani doktor stwierdziła że jestem okazem zdrowia.JA TAK NIE UWAŻAM!chyba zacznę brać aspargin może..

Choroba wieńcowa naczynioskurczowa

.. ...potwierdzającą niedokrwienie w obrębie tej tętnicy.Zapadła decyzja o wstawieniu stentu.Dwa dni póżniej podczas zabiegu w CX były małe zmiany ,natomiast wystąpiły w RCA.Podano mi dożylnie lek rozkurczowy i zmiany ustąpiły.Biorę Dilzem ret.,Mono Mack, Simvacard,Polocard.Rozpoznano chorobę..

Ucisk, gula w gardle - Str. 7

.. ...dodać,że moja gula jest w obrębie języczka migdałków i czasem mi się wydaje,że wymioty by pomogły, wczoraj spróbowałąm nie pomogły, ale odruch wymiotny sie zdarza można oszaleć, zastanawiam się czy iść do internisty czy raczej psychiatry, ale z drugiej striny wyppadałoby chyba wykluczyć..

Ucisk, gula w gardle - Str. 15

.. ...gardlo jakby niewidzialna obręcz zaciskala mi sie na szyi...mam tego serdecznie dosc Do psychologa mam isc za dwa tygodnie dopiero nie licze na cud...szczerze to zwątpiłam w medycyne XXI wieku!!!! Może brzmi to pesymistycznie ale tak mysle...zadziwia mnie fakt ze lekarze do ktrych sie..

Migotanie przedsionków - ablacja - Str. 6

.. ...poruszania się tylko w obrębie domu i przez ok. miesiąc prowadzenie oszczędzającego trybu życia z wykluczeniem większych wysiłków fizycznych. Pisz i pytaj o wszystko co mogę wyjaśnić, mam w tej chwili dużo więcej czasu. Niezmiernie się cieszę, że dzięki mnie zmalał poziom Twojej paniki,..

Badanie USG serca płodu

.. ...czterojamowe i lezy w obrębie klatki piersiowej : ) Na dodatek akcja serca jest miarowa. Z tego co wiem to serce noworodka bije około 130 razy na minutę. Pamiętaj, ze wszytsko zalezy od jakości sprzętu i doświadczenia osoby przeprowadzajacej badanie. Duzy plus, ze jesli lekarz ma..

Nerwica przełyku wyleczalna? - Str. 2

.. ...czuje kulke w gardle i obręcz na gardle...wzieło mi sie to przez zakszuszenie sie jedzeniem, które mnie tak wystraszyło że uświadomiłem sobie że w każdej chwili moge umrzeć i do dziaj mnie tak trzyma, boje sie cokolwiek zjeść i nie moge też przestać o tym myśleć.... było podejrzenie że..

Ból po prawej stronie i *przeskakujące* żebro

.. ...Miałem trochę urazów w obrębie klatki ( karate ) w tym złamane 6 żebro przy przyczepie mostkowym ale nie wiem czy to ma z tym związek bo podobno bóle pourazowe z czasem przechodzą.Jeżeli ktoś ma podobne doświadczenia lub pomysł co z tym zrobić prosiłbym bardzo o odpowiedź. Ja nie..

Ból lewej strony klatki piersiowej i kłucie serca - Str. 2

.. ...dolegliwość bólowych w obrębie klatki piersiowej nie związanych z chorobami układu sercowo - naczyniowego. Opisywane są jako prądy, ostre kłucia wędrujące wzdłuż żeber. Często pojawiają sie przy wysiłku. Dolegliwości zwykle mijają samoistnie, zaleca się wypoczynek i przerwę w intensywnej..

Bóle w mostku, klatce piersiowej i plecach

.. ...lędźwiowego i szyjnego, nóg, obręczy barkowej ) są poprzeziębiane, ponapinane, robią się sztywne i uciskają na nerwy ( w kręgosłupie tudzież inne ) i dlatego boli głowa, mostek, żebra, plecy i czego tam jeszcze dusza zapragnie, dlatego ograniczona sprawność ruchowa a nawet dysfunkcje..

Nerwica i nałogi z tym związane

.. ...nerwicowe kołatania, lęki, obręcze na żołądku itp to fajki nie wezmę ze strachu ze po prostu zaraz umre :/ sewa12@gazeta.pl gg 6013137 JA CZY mam sters czy nie zawsze sobie wkrecam ze fajka odpreza i mnie bardziej uspokoi Wiesz Barbaro, nie sądzę, że wiesz o czym mówisz, jak ktoś przed..

Duszenie się - Str. 18

.. ...dziennie mam uczucie jakby obręczy na płucach, są takie ciężkie jakby były z metalu. Oddycham, ale nie mam tlenu w płucach, kręci mi się w głowie, jest mi słabo. Nie chce mi sie żyć. Od kilku miesięcy biorę afobam i po nich objawy łagodnieją , ale na krótko. W nocy jest mi zimno, trzęsę..

Duszenie się - Str. 31

.. ...trudnośc jak bym miała obręcz na płucach i szyi. Przez kilka dni w lutym zanim odwiedziłam psychiatrę ,tak się źle czułam że nie mogłam nawet utrzymac się na nogach, miałam zawroty głowy duszności. Byłam nawet na oddziale ratunkowym ( nic nie stwierdzili ). Teraz od kilku dni widzę..

Duszenie się - Str. 36

.. ...klatki piersiowej żelazną obręczą ) oraz zatykanie w mostku. Szybciej się męczę a do tego dochodzą kołatania serca. Nie wiem już, który objaw jest gorszy:( ( ( .Do tego doszła nerwica i powiem szczerze, nie wiem czy nerwy nie robią tutaj większego spustoszenia. Cała jestem rozstrzęsiona,..

Silna nerwica - sam nie wiem co się ze mną dzieje - Str. 9

.. ...zaciskanie się jakby obręczy wokół szyi. Wszystko mi wskazuje na objawy związane z sercem ale dwóch kardiologów już to wykluczyło ( zapomnialem dodać, ze miałem też ekg wysyłkowe ). Wykluczyli również kręgosłup piersiowy, ale jeden z kardiologów zaznaczył, że może to być spowodowane..

Koszmary, głupie myśli, zawroty głowy, boję się wyjść z domu

.. ...juz szybko:ucisk jakby obręczy wokółgłowy,uczucie jakby ktos położył mi ciężki głaz z tyłu głowy,zaciskanie w gardle,dusznosci,drgawki jak przy padaczce i zawroty głowy które nie pozwoliły mi samej poruszac się. Nieprzytomne myśli właściwie tylko o tym że to już koniec,bo tak życ sie nie..