Przedsionkowo komorowy

Anatomia serca

Anatomia serca

.. ...otworem nazywanym ujściem przedsionkowo - komorowym ( ostium atrioventriculare ), a każda komora - z początkiem wielkich tętnic: komora prawa ujściem pnia płucnego ( ostium trunci pulmonalis ) z pniem płucnym, komora lewa ujściem aorty ( ostium aortae ) z tętnicą główną ( aortą ). Obie..

Czynność mechaniczna serca (hemodynamika serca)

.. ...przez otwarte zastawki przedsionkowo - komorowe. Skurcz mięśniówki przedsionków wyprzedza skurcz mięśniówki komór serca, więc krew swobodnie zostaje wtłoczona podczas skurczu przedsionków do komór serca. Ciśnienie skurczowe w lewej komorze jest pięciokrotnie wyższe od ciśnienia..

Ablacja

.. ...tętniak w miejscu wprowadzenia igły do naczynia; powikłania zakrzepowo - zatorowe; przejściowy lub trwały blok przedsionkowo - komorowy; przebicie ściany naczynia lub serca, krwawienie do jamy osierdziowej...

Zespół Barlowa (zespół wypadania płatków zastawki dwudzielnej)

.. ...zamknięcie zastawek przedsionkowo - komorowych ( dwudzielna i trójdzielna ). W większości przypadków zespół Barlowa jest klinicznie i hemodynamicznie nieistotna. Rzadziej zespół Barlowa prowadzi do niedomykalności zastawki mitralnej ( dwudzielnej i dolegliwości ). Przyczyny występowania..

Zapalenie mięśnia sercowego

.. ...zaburzenia przewodnictwa przedsionkowo - komorowego ); objawy niewydolności serca; osłuchowo: szmery skurczowe o różnym charakterze, czasami 3 ton serca, szmer tarcia osierdziowego. W badaniach dodatkowych można stwierdzić: przyspieszony OB; wzrost aktywności CK - MB i stężenia troponiny..

Zastawki serca

.. ...nazywane są zastawkami przedsionkowo - komorowymi. Pomiędzy prawym przedsionkiem a prawą komorą znajduje się zastawka trójdzielna ( trzypłatkowa, łac. tricuspidalis ). Pomiędzy lewym przedsionkiem i lewą komorą znajduje się zastawka dwudzielna ( dwupłatkowa, łac. mitralis ). W ujściu..

Praca serca

.. ...zamknięcie zastawek przedsionkowo - komorowych co zapobiega cofaniu się krwi do przedsionków. Jednocześnie zastawka aorty i zastawka pnia płucnego są otwarte, umożliwiając wydostanie się krwi na obwód. W czasie rozkurczu komór ( diastole ) mają miejsce zjawiska odwrotne. Zastawki..

Powikłania zawału serca

.. ...zaburzenia przewodzenia przedsionkowo - komorowego. Ponad połowa pacjentów z zawałem ma objawy niewydolności serca, u ok. 8% występuje wstrząs kardiogenny, a u kolejnych 10% obrzęk płuc ( mechanizmem powstania jest niewydolność lewej komory i zastój krwi w płucach ). Do innych ostrych..

EKG (elektrokardiogram)

EKG (elektrokardiogram)

.. ...się z węzła zatokowo - przedsionkowego ( SA ); Odstęp PR - jest to nic innego jak czas potrzebny na przewiedzienie bodźca elektrycznego z przedsionków do komór serca za pośrednictwem węzła przedsionkowo - komorowego AV, który działa jako regulator przewodzenia; Załamek Q - załamki te..

Trzepotanie przedsionków

.. ...- 300/min. ). Węzeł przedsionkowo - komorowy częściowo hamuje przewodzenie tak szybkiej fali pobudzenia z przedsionków do komór. Ilość impulsów przewiedzionych do mięśniówki komór decyduje jaka jest częstość skurczów serca. Dzięki hamującemu działaniu węzła przedsionkowo - komorowego..

WPW (zespół Wolffa - Parkinsona - Whitea)

.. ...przedsionków do komór. Węzeł przedsionkowo - komorowy w sercu o prawidłowej budowie zapewnia opóźnienie impulsów elektrycznych wygenerowanych przez węzeł zatokowo - przedsionkowy ( SA ). Obecność w sercu dodatkowej drogi przewodzenia może być przyczyną występowania częstoskurczów. Fala..

Antagoniści receptorów wapniowych (Ca blokery)

Antagoniści receptorów wapniowych (Ca blokery)

.. ...zwolnienie przewodnictwa przedsionkowo - komorowego i zmniejszenie oporu naczyń obwodowych. Zmniejszenie pracy mięśnia sercowego i oporu obwodowego obniża zapotrzebowanie serca na tlen. Antagoniści receptorów wapniowych działają rozkurczająco na mięśniówkę gładką zarówno tętnic..

Defibrylacja

Defibrylacja

.. ...najszybciej w węźle zatokowo - przedsionkowym. Defibrylacja elektryczna jest zabiegiem ratującym życie. Nie potrzebne jest żadne przygotowanie pacjenta do tego zabiegu. Znieczulenie nie jest stosowane bo pacjent zwykle jest nieprzytomny. Wskazania do wykonania defibrylacji. migotanie..

Naczynia wieńcowe serca

Naczynia wieńcowe serca

.. ...unaczynnia węzeł zatokowo - przedsionkowy. Następnie odchodzi od niej gałąź komorowa prawa ( RV ) i gałąź przedsionkowa prawa ( RA ). W dalszym odcinku z prawej tętnicy wieńcowej wyodrębnia się tętnica brzeżna i tętnica zstępująca tylna ( PD ). Zakres unaczynienia tętnic wieńcowych...

Arytmia serca

.. ...przedsionkowe. Węzeł przedsionkowo - komorowy stanowi swego rodzaju wentyl bezpieczeństwa. W warunkach fizjologicznych jest to jedyna droga, którą impuls elektryczny może przedostać się z przedsionków do komór. Arytmie komorowe, czyli nieprawidłowa praca komór serca, mogą być poważnym..

Fala zwrotna

.. ...W tej fazie zastawka przedsionkowo - komorowa powinna być zamknięta, tak aby skurcz komory przetłoczył krew do aorty ( z komory lewej ) lub pnia płucnego ( z komory prawej ). W przypadku niedomykalności zastawki, w czasie skurczu komory cześć krwi zostanie przepompowana do tętnic, ale..

Ekstrasystolia (dodatkowy skurcz)

.. ...poniżej węzła zatokowo - przedsionkowego ( ekstra komorowa ). Na wykresie EKG widać również, czy impuls dodatkowy jest pojedynczy, czy też tworzy jakiś powtarzający się wzorzec ( pary, trójki, salwy, bigeminie ). Nie każde dodatkowe pobudzenie wywołuje skurcz mięśnia sercowego. Możliwa..

Blok lewej, prawej odnogi pęczka Hisa

.. ...niewydolność serca. Blok odnogi może również przejść w całkowity blok przedsionkowo - komorowy, którego wystąpienie jest stanem zagrożenia życia. W takich sytuacjach wyjściem jest wszczepienie rozrusznika serca...

Blok przedsionkowo-komorowy

.. O bloku przedsionkowo - komorowym mówimy w sytuacji, gdy impuls, powstający w układzie bodźco - przewodzącym, napotyka na przeszkodę w drodze z przedsionków do komór. Rozróżniamy trzy stopnie bloków przedsionkowo - komorowych: W bloku pierwszego stopnia czas przewodzenia przez węzeł przedsionkowo - komorowy..

Toczeń rumieniowaty układowy (SLE)

.. ...wrodzonego bloku przedsionkowo - komorowego III stopnia ( blok całkowity ). Leczenie tocznia polega na podawaniu sterydów i leków immunosupresyjnych oraz leczeniu powikłań wynikających z uszkodzenia narządów...

Atrezja zastawki trójdzielnej

.. ...płatków prawej zastawki przedsionkowo - komorowej. Przepływ krwi z prawego przedsionka do prawej komory jest więc niemożliwy. Praca serca jest możliwa jedynie dzięki współistnieniu ubytku w przegrodzie międzyprzedsionkowej. Istnieje kilka typów anatomicznych tej wady, zagrożenie życia..

Werapamil (Isoptin, Lekoptin, Staveran, Veratens)

.. ...dodatkowa droga przewodzenia przedsionkowo - komorowego ( zespoły preekscytacji, np. WPW ). Lek zwalnia przewodzenie fizjologiczne, a nie ma wpływu na przewodzenie drogą dodatkową, przez co zwiększa się ryzyko wystąpienia groźnych zaburzeń rytmu komór. Poza kardiologią, werapamil jest..

Preekscytacja

Preekscytacja

.. ...przejść przez węzeł przedsionkowo - komorowy, gdyż jest to jedyne połączenie elektryczne pomiędzy przedsionkami a komorami. Transmisja ta wymaga czasu od 120 do 210 ms, przy czym nie możliwe jest szybsze przejście impulsu. Jest to uwarunkowane budową i fizjologią komórek węzła zatokowo -..

Rytm zatokowy

.. ...przechodzi przez węzeł przedsionkowo - komorowy do pęczka Hisa i jego odnogami odpowiednio do prawej i lewej komory serca, pobudzając najpierw mięśniówkę przegrody międzykomorowej, następnie okolice koniuszka serca ( głównie mięśniówka lewej komory ) i resztę mięśnia obu komór. Rytm..

Niedomykalność zastawki trójdzielnej

.. ...niedomykalności prawej zastawki przedsionkowo - komorowej mówimy, gdy przy skurczu serca krew cofa się z prawej komory do przedsionka. Niedomykalność zastawki trójdzielnej może mieć charakter organiczny, lub ( co zdarza się znacznie częściej ) czynnościowy. U podłoża organicznej..

Zwężenie zastawki trójdzielnej (stenoza zastawki trójdzielnej)

.. ...przebiegu stenozy zastawki przedsionkowo - komorowej prawej wynikają z przepełnienia układu żylnego krwią. Fizjologicznie, krew wraca do serca właśnie przez prawy przedsionek. W sytuacji, gdy zastawka trójdzielna jest zwężona, znaczna część krwi pozostaje w przedsionku i cofa się do żył...

Choroba reumatyczna (gorączka reumatyczna)

.. ...przede wszystkim dzieci i młodzieży. Leczenie odbywa się w warunkach szpitalnych. Po wyleczenie, z uwagi na możliwość wystąpienie nawrotów choroby, obowiązuje długoletnia prewencyjna antybiotykoterapia...

Zjawisko reentry

.. ...pojedynczą drogą do węzła przedsionkowo - komorowego i dalej, poprzez pęczek Hisa i jego odnogi do mięśniówki komór. Jeśli przed opisana droga rozdwoi się na pewnym odcinku i po chwili znów połączy, są spełnione warunki do zaistnienie zjawiska reentry. Impuls jest przewodzony dalej,..

Częstoskurcz nawrotny

.. ...węzła ( częstoskurcz przedsionkowo - komorowy nawrotny - AVRT ). Rytm serca w czasie napadu wynosi powyżej 100 uderzeń na minutę. Objawy związane z arytmią są nieswoiste: zawroty głowy, mdłości, ból lub dyskomfort w klatce piersiowej, problemy z przełykaniem, uczucie kołatania serca,..

Zespół MAS

.. ...rytmu serca. W bloku przedsionkowo - komorowym drugiego lub trzeciego stopnia mogą mieć miejsce dwie sytuacje: W odpowiedzi na blok przewodzenia dochodzi do bradykardii. Serce, pracując w zwolnionym rytmie, może nie być w stanie zapewnić odpowiedniego ukrwienia mózgu - stąd omdlenia...

Kardiologiczny rejestrator zdarzeń

.. ...przykładem jest napadowy blok przedsionkowo - komorowy, w przebiegu którego dochodzi do utraty przytomności ( zespół MAS ). Rejestrator zdarzeń jest małym urządzeniem wszczepianym pod skórę na klatce piersiowej pacjenta. Urządzenie stale zapisuje w swojej pamięci wykres EKG, kasując..

Propranolol

.. ...serca ( głównie w węźle przedsionkowo - komorowym ) oraz zmniejszenie siły skurczu mięśnia sercowego. Sumaryczny efekt, w zestawieniu z hamowaniem wydzielania reniny w nerkach, to obniżenie ciśnienia tętniczego. Nadciśnienie tętnicze jest jednym ze wskazań do stosowania propranololu...

Wady serca

Wady serca

.. ...niej występujący kanał przedsionkowo - komorowy ). Wadą wrodzoną nazywamy także obecność u noworodka elementów charakterystycznych dla układu sercowo - naczyniowego płodu ( np: przetrwały przewód tętniczy ). Nabyte wady serca. Wady serca nabyte to najczęściej wady zastawek (..

Tętno u dziecka

.. ...pobudliwością komórek węzła przedsionkowo - komorowego, który może przepuścić z przedsionków do komór liczbę impulsów obliczanych w przybliżeniu ze wzoru: 220 - wiek/min. Z rachunku wynika, że maksymalna częstość serca w czasie wysiłku o małych dzieci i nastolatków jest bliska 200..

Plastyka serca

.. ...niedomykalności lewej zastawki przedsionkowo - komorowej ( zastawki mitralnej ), z czasem prowadzi do śmierci. Liczba wykonywanych przeszczepów serca jest wciąż zbyt mała, aby można było uznać transplantację tego narządu za realną metodę leczenia dla większości chorych. W środowisku..

Aberracja przewodzenia

.. ...przewodzone przez węzeł przedsionkowo - komorowy oraz przez lewą odnogę pęczka Hisa, natrafia natomiast na okres refrakcji w prawej odnodze. W zapisie EKG taka aberracja ma postać bloku prawej odnogi...

Migotanie przedsionków z miarową czynnością komór

.. ...stymulatora, całkowity blok przedsionkowo - komorowy trzeciego stopnia; nienapadowy rytm węzłowy komór ( generowany z węzła zatokowo - przedsionkowego ). Są to sytuacje niebezpieczne ponieważ niewdrożenie odpowiedniego leczenia przeciwkrzepliwego przy braku czynność hemodynamicznej..

Iwabradyna (Procoralan)

.. ...przedsionków ani w węźle przedsionkowo - komorowym. Jest to przyczyna dla której iwabradyna może być stosowana u pacjentów z jednoczesnymi wskazaniami i przeciwwskazaniami do stosowanie beta blokerów. Betaadrenolityki są wskazane u wszystkich osób po zawale mięśnia sercowego, liczne..

Kołatania, ablacje - okiem dochtora

.. ...przedsionków serca ( przedsionkowe czyli nadkomorowe ) oraz przedsionkowo - komorowe ( AVNRT, WPW ). Inną grupę stanowią arytmie komorowe - pochodzące z komór serca. Mogą być one łagodne - tzn mniej lub bardziej dokuczliwe, ale nie zagrażające życiu chorego. Najczęsciej są to pobudzenia..

Kołatania, ablacje - okiem dochtora - Str. 4

.. ...częstoskurczem nawrotny przedsionkowo - komorowy węzłowym. Napady częstoskurczu trwające ok.2 godz. bez utrat przytomności [ok.180 - 190/min, niskie ciśnienie jednocześnie]nękają córkę od 2 lat, początkowo zdarzały się rzadko,ale od października 2006 co miesiąc.Lekarz prowadzący leczenie..

Kołatania, ablacje - okiem dochtora - Str. 5

.. ...mam napadowe migotanie przedsionkow ( plus dodatkoe pojedyncze nadkomorowe ) pobudzenia i calkowicie przed migotaniami chronilo mnie branie Polfenonu 0,15 g trzy razy dziennie. Teraz bardzo powaznie zastanawiam sie nad ablacja z powodu planow macierzynskich.Z ta skutecznoscia, to zdaje..

Kołatania, ablacje - okiem dochtora - Str. 7

.. ...bloków przewodzenia przedsionkowo - komorowego. Trzeba to dokładnie sprawdzić, bo część z nich wymaga jedynie obserwacji a część leczenia. Koniecznie doradzam kontakt z kardiologiem i dokładną diagnostykę. Raczej w trybie pilnym. Warto to szybko sprawdzić Pani Barbara: W przypadku..

Częstoskurcz - ablacja - Str. 26

.. ...ablacji stwierdzili blok przedsionkowo - komorowy I stopnia oraz myśleli, że mam wadę przeciekową typu ASD. Przy wypisaniu nie stwierdzili wady przeciekowej typu ASD. Myślałam, że ten zabieg, który mi robili nie przyniósł efektu, byłam już załamana. W ciągu tych 9 dni lekarze robili mi..

Częstoskurcz - ablacja - Str. 27

.. ...oddzielna choroba plus blok przedsionkowo komorowy...sadze tak ponieważ duzo osob z tego co czytam( podobnie jak ja )ma czestoskurcz napadowy nadkomorowy powiazany z blokiem od 12 roku zycia...dodam też że przeczytalem wasze wypowiedzi i wiekszosc z was twierdzi że ma też nerwice(..

Częstoskurcze napadowe ciągle wracaja - Str. 3

.. ...nadkomorowe i migotania przedsionkow ale tej nazwy co napisales to nie wiem co to jest moze ktos z lekarzy sie odezwie i wytlumaczy pozdrawiam Panie soprano, Supraventricular tachycardia ( SVT ) to częstoskurcz nadkomorowy, a Ventricular Ectopic Beat ( VEB ) to skurcz dodatkowy komorowy...

Echo serca - Str. 9

.. ...obserwacji zastawki ujść przedsionkowo komorowych. Nie mam nic więcej na ten temat, a czuję się fatalnie... Jako 3 - latka miałam robione Echo, w którym wykryto szmery na sercu. To tegoroczne miało być tylko kontrolne, jednak okazało się dość istotne. Czy to może mieć wpływ na ciągłe..

Echo serca - Str. 52

.. ...przejść w całkowity blok przedsionkowo - komorowy. Pozdrawiam sandra806, 2008 - 11 - 03 22:36:14 Powinnaś zgłosić się do kardiologa prowadzącego, w celu określenia wielkości ubytku oraz określenie stosunku - Qp:Qs, co pozwoli na określenie metody oraz sposobu leczenia. Badanie..

Echo serca - Str. 54

.. ...prawidłowe zastawki przedsionkowo - komorowe i ujść tętniczych. fizjologiczna ITV i IPA. Łuk AO prawidłowy. prawidłowy przypływ w dużych naczyniach, niema PDA. wielkość jam serca i kurczliwość w normie. EF 68%. struna rzekoma w LV bardzo proszę o odpowiedz co oznaczają te wyniki cyt.: Do..

Echo serca - Str. 58

.. ...mile widziane. Czy tak złe samopoczucie jest efektem zaburzeń pracy serca do tego stopnia, że nie da się normalnie funkcjonować? Czy konieczne jest skierowanie do kardiologa? Mama takiego nie dostała :(..

Betaloc zok 50 raz dziennie

.. ...doszły mi w nocy bloki przedsionkowo - komorowe II stopnia Mobitz II, a w ulotce napisane jest że w przypadku bloków II i III stopnia przyjmowanie leku jest przeciwwskazaniem - jak mam to interpretować? To moje pierwsze opakowanie, ciśnienie mi się zmniejszyło ale doszły bóle w klatce..

Nerwica lękowa - jak z nią walczyć? - Str. 138

.. ...funkjonujaca zastawka przedsionkowo - komorowa otwiera sie szeroko, zeby wypuscic krew z przedsionka do komory, a nastepnie zamyka sie szczelnie, zeby zapobiec cofaniu sie krwi. KIedy platki zastawki dwudzielnej * wypadaja * , oznacza to, iż nie domyka sie ona do konca, a więc nie..

Blok przedsionkowy-komorowy II

.. ...Mam pytanie czy blok przedsionkowo komorowy jest nie bezpieczny??jak sie go leczy??niedawno sie o tym dowiedzialm i nie wiem nic na jego temat POMÓŻCIE!! mój mąż ma ( miał ) blok - ma wszczepiony rozrusznik ( żeby umiarowić rytm serca ) jest ok , jeśli masz pytania - pytaj Witam dziekuje..

Ablacja - Walczak, Czerwiński, Wojnarowa - Str. 3

.. ...migoto - trzepotanie przedsionkow i czestoskurcz komorowo - przedsionkowy... Ale ciesze sie, ze innym sie udalo... A ja miałam ablację 21 - 02 - 2008 w Częstochowie w Centrum Chorób Serca i Naczyń im Polonii Świata. Cieszę sie że tu trafiłam bo na zabieg czekałam niecały miesiąc od..

Ablacja - kompendium wiedzy

.. ...nawrotny częstoskurcz przedsionkowo - komorowy. Ten ostatni żeby się pojawić musi mieć do dyspozycji tak zwaną drogę dodatkową przewodzenia przedsionkowo - komorowego. Taka droga własnie występuje w zespole WPW. Mówimy o tym zespole wtedy kiedy droga ta przewodzi impulsy od przedsionków..

Ablacja - kompendium wiedzy - Str. 6

.. ...Hydroxyzyne. Częstoskurcze przedsionkowo - komorowe wahały się do 120 do 170 HR/min a w początkowej fazie po niepełnej ablacji 10 lat temu max to był 230 HR/min i epizodyczne godzinne napady po 110HR/min ustępujące po dodatkowej dawce Cordaronu ( Amiodaronu ) 100 mg i Atenololu 50 mg, i..

Ablacja - kompendium wiedzy - Str. 28

.. ...szlaku wolnego łącza przedsionkowo - komorowego. Witaj : ) ) ) Przykro mi że aż tak dosłownie podziliłaś mój los . U mnie po pierwszej ablacji pojawił się znów częstoskurcz, po kilku miesiącach, silny nie do przerwania samemu, tylko w szpitalu, też nie od razu :/ Trwał kilka dobrych..

Kardiomiopatia rozstrzeniowa - Str. 9

.. ...przejściowy lub trwały blok przedsionkowo - komorowy; * przebicie ściany naczynia lub serca, krwawienie do jamy osierdziowej; Powiązane artykuły: już to czytałam ale zanim miałam cewnikowanie i koronografie to co czytałam to wogóle sie nie pokrywało z prawdą ja po cewnikowaniu i..

Po ablacji - Str. 4

.. ...Oprócz czśetoskurczu przedsionkowo - komorowego zespolu wpw mialem jeszcze wykryty nawrotowy czestoskurcz węzlowy. wszystko sie udalo wypalić. czuje sie coraz lepiej,teraz o zadnym czestoskurczu nie ma mowy: ) powiedziano mi zebym przez miesiąc unikal wysilku a pozniej bede mogl..

Choroby serca - genetyczne?

.. ...serca - wspólny kanał przedsionkowo komorowy( nie ma zespołu downa gdyż właśnie ta wada występuje najczęściej u dzieci z tą chorobą ) mój dziadek również miał wadę serca. moje dodatkowe skurcze ( mocno odczuwalne ) pojawiają się najczęśniej kiedy jestem aktywna fizycznie, ale nie..

Szmer serca u 19 letniej dziewczyny

.. ...niedomykanie się zastawki przedsionkowo - komorowej. Zdziwiło mnie to że jej lekarka stwierdziła że badania badania nie są już potrzebne. Z tego co udało mi się wyczytać to jednak trzeba conajmniej raz do roku udawać się na kontrolę. Więc myślę że zmienimy lekarza. Sprawa wyszła..

RBBB co to jest?

.. ...mnie RBBB czyli blok przedsionkowo komorowy prawej odnogi pęczka hisa. Co to tak właściwie jest, bo nigdzie nie mogę znaleźć informacji o tym i jakie ewentualne kroki powinienem dalej podjąć?? Witam, u mnie tez to stwierdzono. Lekarz poinformowal mne, ze o ile nie ma zadnych innych..

Solarium a choroby serca

.. ...choruje na migotanie przedsionkow i komorowe zaburzenie rytmu pytalam kardiologa pozwolil A czujesz sie czasem po solarium jakos inaczej? Bo ostatnim razem jak bylam bylo mi strasznie goraco ( jak szlam do domu musialam polewac plecy zimna woda zeby dojsc do domu )na 7 razy tylko raz mi..

Niski puls nawet 45 uderzń

.. ...o odpowiedź Czy mama badała tarczycę pod katem niedoczynności? ja miałam kiedyś podobny problem..bardzo niski puls około 30 - 40 uderzeń..byłam u kardiologa wykrył blok przedsionkowo - komorowy serca...

Jakie są objawy WPW?

.. ...z pominięciem wezła przedsionkowo - komorowego.Występują przy tym dodatkowe skurcze serca róznie sie nasilajace, moga to być skurcze pojedyńcze( słabo odczuwalne )lub pary, ekstrasystole.Wyczuwa się wtedy szarpniecie serca, nierównoimierne bicie,pauzy itp.Czesto jednak dochodzi do napadu..

WPW co to takiego?

.. ...ortodromowego częstoskurczu przedsionkowo - komorowego skuteczne są adenozyna, werapamil, sotalol. Migotanie przedsionków jest w zespole WPW groźną arytmią i może prowadzić nawet do migotania komór. Postępowaniem z wyboru jest kardiowersja elektryczna. U chorych stabilnych..

WPW co to takiego? - Str. 2

.. ...przejściowy lub trwały blok przedsionkowo – komorowy; przebicie ściany naczynia lub serca, krwawienie do jamy osierdziowej; P.S. mam 20 lat, też mam wykryte WPW, ale forme utajona. chcieli mi robic ablacje 3 lata temu ale rodzce nie wyrazili zgody skoro nie ma takiej potrzeby,..

Powikłania ablacji

.. ...mogą byc powikłania ablacji? paulina@kubus.pl Jednym z powikłań jest nieplanowane spalenie łącza przedsionkowo - komorowego a co za tym idzie konieczność stałej stymulacji serca - wszczepnie rozrusznika...

Blok prawej odnogi pęczka Hisa

.. ...serca zapewnia węzeł przedsionkowo - komorowy, pęczek Hisa oraz prawa i lewa odnoga pęczka Hisa. W przypadku chorób obejmujących węzeł zatokowy ( zespół niewydolnego węzła zatokowego ) lub chorób polegających na uszkodzeniu układu przewodzącego impulsy elektryczne ( blok przedsionkowo -..

Częstoskurcz komorowy - Str. 2

.. ...mam rowniez migotanie przedsionkow i niestety pomimo wszczepienia stymulatora oraz wykonanej angioplastyki ( mam zalozone 3 stenty ) nic sie nie poprawilo. Napady mam srednio raz w tygodniu i trwaja po kilka godzin,biore cardarone,rytmonorm,betalok itp i nic nie pomaga.Zawsze musze byc..

Sprawdzony kardiolog z Wrocławia

.. ...wiedziałem - ma wadę zastawki przedsionkowo komorowej. Podobno bardzo nie wielką i od 6 lat nie miała żadnych badań i kłopotów. W sierpniu jej lekarz pierwszego kontaktu powiedział że zawroty głowy to normalne w takiej sytuacji i nie skierował jej na żadne badania. Jednak kiedyś ich nie..

Koszmarne dodatkowe skurcze a u lekarza wszystko OK, to nerwica?

.. ...gozej jak jest migotanie przedsionkow Elzbieta Mam to samo - czyli dodatkowe skurcze serca. Cierpie od maja - tj.wczesniej tez je miałam ale nie czułam/dopiero odczytałam na zapisie z wysiłkowego badania serca robionego 2 lata temu/Od maja mam je czesto. Oczywiście zrobiłam Holtera i tam..

Częstoskurcz komorowy a migotanie komór

.. ...przedsionku - częstoskurcz przedsionkowy jeśli w komorach - komorowy. Dokonałem małego streszczenia ksiązki do kardiologii: ) pytania - mail luxus3@op.pl Pozdrawiam dziekuje; - ) Łukaszu za odp a mozesz mi jeszce napisac ile skurczy dodatkowych nadkomorowych moze byc max/dobe? i czy sa..

Podwyższone ciśnienie, leki i częstoskurcze

.. ...zatokowego oraz napadowy blok przedsionkowo - komorowy typu Wenckebacha z zespołami MAS. to jeszcze raz prosze o pomoc. Jezu Asia - przecież gość popełnił tzw czeski błąd podajac odwrotnie swoje wyniki zmierzonego cisniena krwi. Jak może mieć cisnienie skurczowe niższe od rozkurczowego ?..

Różnica w odczuwaniu skurczów dodatkowych komorowych a przedsionkowych

.. ...dodatkowych komorowych a przedsionkowych. Czytam posty tu zawarte i rozumiem że przedsionkowe czuje się w przełyku - wniosek - komorowe odczuwa się w nadbrzuszu. Słyszałem że komorowe są groźne - a mnie cholera coś przeskakuje ostatnio poniżej mostka. Może mnie ktoś uspokoi albo..

Dodatkowe skurcze - Str. 57

.. ...po ablacji migotania przedsionkow , mialam okalajaca ablacje zyl plucnych nie ma czego sie bac tez mialam skurcze nadkomorowe i jak wynika z Twojej wypowiedzi jestem w Twoim wieku Pozdrawiam. Dzięki za odpowiedzi.Minia proszę napisz coś więcej o sobie,ile czasu minęło od Twojej..

Dodatkowe skurcze - Str. 62

.. ...bigeminii, wyłącznie dolnoprzedsionkowa 2x pobudzenia fuzyjne z EV. Z innego forum gdzie odpowiada lekarz dziś dowiedziałam się że mam tachykardię nadkomorową a to jest część wypowiedzi: W Pani sytuacji, z bliżej nieokreślonych powodów, cześć całego układu elektrycznego generuje..

Dodatkowe skurcze - Str. 113

.. ...są skórcze komorowe i przedsionkowe...chyba JA NIE CHCE UMIERAC !!!!!!!!!!!!! ;( Mnie pierwszy holter wykazał pobudzenia komorowe bez przerwy wyrównawczej w ilości: 2 : ) hehe, natomiast czuję ze wystepuja u mnie pobudzenia z przerwa wyrownawcza rowniez i to wlasnie te sie szczegolnie..

Dodatkowe skurcze - Str. 143

.. ...jest związana z węzłem przedsionkowo - komorowym ( AV, atrio - ventricular ) i zwykle znajduje się w prawym przedsionku, a o jego trwaniu nie decyduje przewodzenie do komór w stosunku 1:1, chociaż zwykle jest takie; • częstoskurcz przedsionkowo - komorowy ( AVRT [atrio -..

Szerokość aorty wstępującej

.. ...niewskazane. Czy ktos mial podbny problem? Dodam ze wade serca mam od urodzenia oraz blok przedsionkowo - komorowy III stopnia. Dissotatio artio - ventricular III gr. - congentius. Dziekuje za odpowiedz..

Po ablacji niepokojące objawy - Str. 2

.. ...napadowymi częstoskurczami przedsionkowo - komorowymi... A okazało się ( tzn. już dawno,ale nikt mi tego nie powiedział ) ,że mam jakies wypadanie przedniego płatka zastawki dwudzielnej ze śladową jej niedomykalnością...czy jakoś tak. Michał!1 O Jezu!! 5000??!! A możesz napisać jak je..

Arytmia nadkomorowa serca

.. ...to był częstoskurcz przedsionkowo komorowy z szybkim przewodzeniem do komór ok. 250 na min.Ataki miałam od 20 roku życia tak to pamiętam najpierw 2, 3 razy do roku po 2, 3 godz.Potem bywało częściej i dłużej aż doszło do 12 godz.co tydzień bo potem przerwał je lekarz.Od sierpnia..

Arytmia nadkomorowa serca - Str. 2

.. ...częstoskurcz nadkomorowy i przedsionkowo - komorowy czymś się różnią? ( Agnieszko przyczyniłaś się do tego, że zaczynam myśleć o przeprowadzeniu ablacji. Mam podobne objawy jak ty, częstoskurcze mam od 10 lat i też na razie występują około raz na kwartał, z tym że kiedyś były krótsze.....

Szybkie tetno II - Str. 4

.. ...poblizu peczka Hisa, lacza przedsionkowo - komorowego ). Wlozyli mi elektrode ablacyjna i zaczeli aplikowac ciepelko. Odczuwalam to jako uczucie dosc milego ciepla po prawej stronie ciala. Gdy aplikowali wyzsza temperature, to niestety tez bolalo. Ale nie jakos strasznie. Wreszczie pada..

Częstoskurcz a ciąża - Str. 3

.. ...Napadowe częstoskurcze przedsionkowo - komorowe( AVRT ) z udziałem pęczka Kenta - utajony zespół WPW. W czasie zabiegu straciłam przytomnośc z wyczerpania i straciłam wzrok na 3 dni.Było to dla mnie straszne jak i dla lekarzy... Lekarz stweirdził ze czeka mnie kolejna ablacja najlepiej w..

Blok komorowy u dzieci i wszczepienie rozrusznika

.. ...stymulator ze wzgledu na blok przedsionkowo - komorowy III stopnia, dzieki niemu czuje sie o wiele wiele lepiej, bardzo mi pomogl : - ) bardzo szybko przyzwyczailam sie do niego, w ogole go nie czuć a tak wiele zmienil jesli chodzi o moje zdrowie.. Moja córeczka w wieku 9 miesięcy miała..

Ataki arytmii serca

.. ...systemu: - Częstoskurcz przedsionkowy ektopowy, - Zespół WPW ( Wolfa – Parkinsona – Withe’a ), - Trzepotanie przedsionków, - Migotanie przedsionków, - Częstoskurcz z blizny ( pozawałowej, po zabiegu kardiochirurgicznym, po korekcji wad wrodzonych ), -..

Kto ma wszczepiony rozrusznik serca?

.. ...wszczepiony rozrusznik ( blok przedsionkowo komorowy II stopnia ) Aha i na lotnisku nie wolno przechodzić przez brami ( W Marketach można : ) nigdzie tam gdzie występuje pole magnetyczne ( NP.Rezonans Magnetyczny ) pozdrawiam U mojego taty też stwierdzono blok przedsionkowo komorowy II..

Kto ma wszczepiony rozrusznik serca? - Str. 2

.. ...stwierdzono w ekg blok przedsionkowo komorowy iii stopnia z rytmem zastepczym komorowym 35 - min . szmer skurczowy w punkcie erba ze wzgledu na podejrzenie iz blok iii stopnia jest wynikiem stosowania b - blokera, w dniu przyjecia nie zakladano mi elektrody endo - kawitarnej. rozpoczeto..

Nerwica serca?! ktoś z Was to ma? - Str. 20

.. ...prawidłowa - zastawki przedsionkowo - komorowe i naczyniowe bez istotnych zmian morfologicznych - przepływ przez zastawki prawidłowy - ciągłość przegród zachowana - grubość mięśnia w normie - kurczliwość mięśnia LK bez odcinkowych zaburzeń - funkcja rozkurczowa LK w normie - separacja..

Nerwica? nie wierzcie w to!

.. ...funkjonujaca zastawka przedsionkowo - komorowa otwiera sie szeroko, zeby wypuscic krew z przedsionka do komory, a nastepnie zamyka sie szczelnie, zeby zapobiec cofaniu sie krwi. KIedy platki zastawki dwudzielnej * wypadaja * , oznacza to, iżnie domyka sie ona do konca, a więc nie spelnia..

Częstoskurcz po ablacji

.. ...nawracający częstoskórcz przedsionkowo komorowy miałam od 20 lat nauczyłam się umiarawiać sama ale coraz częście lądowałam w szpitalu nawet co miesiąc trwał on około 15 do 18 godzin i był trudny do opanowania czy ktoś miał podobny częstoskurcz i czy jest po dłuższym okresie ablacji, ja..

Dodatkowe skurcze komorowe - przyczyny, leczenie, prognozy

.. ...albl z częstoskurczem przedsionkowym, albo z migotaniem przedsionków. O ablcji u osób z dod. skurczami komorowymi nic nie znalazłam. Tylko to,ze jest mozliwa i nawet skuteczna. Od ilu dod. skurczów ją robią - to nie mam pojecia. Wydaje mi się,ze te 3 tys. to troche mało. Ale mam..

Przyśpieszone przewodnicwo przesionkowo komorowe

.. ...to jest u was?? Blok przedsionkowo komorowy najczęściej nie wymaga leczenia w I i II stopniu, zaś w trzecim lub/i w niższych wymaga wstawienia stymulatora serca jeżeli wystapią omdlenia lub zatrzymanie akcji serca. : ) ale u mnie nie stwierdzono bloku przedsionkowo komorowego Alicjo : )..

Zespół Barlowa czyli problem z płatkami zastawki dwudzielnej

.. ...zamknięcie zastawek przedsionkowo - komorowych ( dwudzielna i trójdzielna ). Ja tez mam zespol barlowa od jakiegos roku mam dokladnie te same objawy co ty strasznie duzy puls zawroty glowy bóle serca bole pleców ostatnio nawet zdazylo mi sie zemdlec w stanie spoczynku mój puls wynosi 160..

Uczucia przewracania serca

.. ...przyspieszone przewodnictwo przedsionkowo komorowe ale pozniej zrobiono mi holtera ktory wychwycil 509 przedwczesnych pobudzen nakomorowych i 71 rytmow niemiarowych i napisano ze brak oznak przyspieszonego przewodnictwa wiec jedno badanie wykluczylo drugie :| zazywalam pezrz rok biosotal..

Uszkodzenie przewodnictwa komorowego serca

.. ...modyfikacje węzła zatokowo przedsionkowego co niestety może doprowadzić do bloku III stopnia. nie zgodziłam się na ten zabieg bo wiadomo że skończy się wszczepieniem stymulatora. a tego nie chcę. też się boję negatywnych skótkow i tych psychologicznych i medycznych...... ale jak ty masz..

Ablacja - czy można w znieczuleniu ogólnym? - Str. 2

.. ...tak ja mam migotanie przedsionkow i male dawki nie pomagaja bo przechodzilo w trzepotanie przedsionkow. lekarz mi nie dal wiecej bo zdecydowal ze lekarze na niemodlinskiej sie mna za miesiac zajma mam nadzieje ze tam mi dadza to co potrzeba Ewo, minia dziekuje za rady, ja mam 37 lat i..

Stymulator serca a skurcze przepony

.. ...wykryli u mnie blok przedsionkowo - komorowy III stopnia ( mialam bardzo niski puls, w nocy spadał nawet do 26 )i zostałam zakwalifikowana do wszczepienia tego urządzonka : )myślę że możemy porozmawiać poza forum bo tutaj zbyt wiele pisania , moj mail : patriszja@gmail.com oki już zaraz..

Interpretacja EKG

.. ...rozprzestrzenianiem zajmuje się węzeł przedsionkowo - komorowy i pęczek Hisa.Biegnie on wzdłuż przegrody międzykomorowej wzdłuż dolnej krawędzi jej części błoniastej.W odległosci ok 20mm od węzła przedsionkowo - komorowego pęczek Hisa dzieli się na dwie odnogi - prawą i lewa którymi..