Rozkurcz serca

Anatomia serca

Anatomia serca

.. ...skurcz ( systole ) i rozkurcz ( diastole ) komór i przedsionków. W momencie gdy przedsionki wypełniają się krwią, komory wyrzucają krew na obwód. Następnie rozkurczają się komory serca i krew przez ujścia przedsionkowo - komorowe prawe i lewe napływa z przedsionków do komór. Przy..

Czynność mechaniczna serca (hemodynamika serca)

.. ...repolaryzacji poprzedza ich rozkurcz. Układ krążenia jest niezbędny do zapewnienia następujących funkcji: transportowanie tlenu i substratów odżywczych do tkanek; usuwanie dwutlenku węgla i produktów przemiany materii ze wszystkich tkanek organizmu; regulacja temperatury organizmu..

Zwężenie odpływu z prawej komory

.. ...czynność skurczowa jak i rozkurczowa. Badania wykonywane w celu rozpoznania zwężenia odpływu z prawej komory: ECHO serca EKG Zdjęcie rentgenowskie klatki piersiowej Leczenie zwężenia odpływu z prawej komory. Leczenia korekcyjnego wymagają pacjenci, u których w badaniu ECHO serca..

Zastawki serca

.. ...tętniczych. Podczas rozkurczu komór zastawki przedsionkowo - komorowe otwierają się - pozwalając krwi na swobodny napływ z przedsionków. Budowa ogólna zastawek przedsionkowo - komorowych. Obie zastawki przedsionkowo - komorowe ( valvae atrioventriculares, nazywane żylnymi ),..

Praca serca

.. ...krwi na obwód. W czasie rozkurczu komór ( diastole ) mają miejsce zjawiska odwrotne. Zastawki przedsionkowo - komorowe otwierają się ( krew napływa do komór ), a zastawki aorty i pnia płucnego zostają zamknięte, co zapobiega cofaniu się krwi z tych naczyń. Przepływ krwi w sercu daje..

Niewydolność serca

.. ...) oraz niewydolność rozkurczową ( częsta w chorobie wieńcowej oraz w przerostach mięśnia sercowego ). Niewydolność rozkurczowa charakteryzuje się podwyższonym ciśnieniem późnorozkurczowym w komorze przy jej prawidłowej objętości późnorozkurczowej ( w badaniu rentgenowskim sylwetka serca..

Leki kardiologiczne (leki stosowane w chorobach serca)

Leki kardiologiczne (leki stosowane w chorobach serca)

.. ...pochodzenia roślinnego, który rozkurcza naczynia mózgowe i tym samym może zwiększać sprawność komórek nerwowych jest winpocetyna ( Cavinton, Viecbrol, Vinpocetine, Vinpo - ton ). Leki w nadciśnieniu tętniczym. Nadciśnienie tętnicze ( NT ) jest szeroko rozpowszechnioną chorobą, na którą..

Antagoniści receptora angiotensyny II

Antagoniści receptora angiotensyny II

.. ...angiotensyny II jest rozkurcz mięśniówki gładkiej, obniżenie oporu naczyniowego a co za tym idzie obniżenie obciążenia serca. Badania naukowe dowodzą o korzystnym działaniu inhibitorów receptora angiotensynowego na proliferację mięśniówki naczyń i serca. Leki tej grupy działają..

Cewnik Swana-Ganza

.. ...także oceny ciśnienia rozkurczowego w lewym przedsionku i lewej komorze. Cewnik Swana - Ganza zakładany jest u pacjentów z zawałem serca z powikłaniami hemodynamicznymi ( wstrząs kardiogenny ), obrzęk płuc, podejrzenie pęknięcia przegrody międzykomorowej. Wprowadzenie cewnika Swana -..

Naczynia wieńcowe serca

Naczynia wieńcowe serca

.. ...praca serca ( skurcz i rozkurcz ) nie powoduje wzrostu oporów przepływu. W około 80% przypadkach lewa tętnica wieńcowa ma większą średnicę od prawej. Rozkurcz komór jest momentem kiedy krew może swobodnie przepływać przez tętnice wieńcowe. Lewa tętnica wieńcowa ( arteria coronaria..

Przerost mięśnia sercowego (przerost lewej komory serca)

.. ...jej napełniania przy rozkurczu i upośledzenie funkcji skurczowej. Początkowo przerost jest koncentryczny, powyżej krytycznej masy serca 500g następuje przejście w przerost odśrodkowy ( ekscentryczny ). Przeciążenie objętościowe lewej komory będące wynikiem zwiększonego napełniania lewej..

Sztuczne zastawki serca

.. ...krwi podczas skurczu i rozkurczu. Między przedsionkami i komorami są zastawki: dwudzielna ( mitralna ) i trójdzielna. W ujściu aorty i pnia płucnego są zastawki: aortalna i pnia płucnego. Wymiana zastawek na sztuczne może być zalecana w przypadku ich nadmiernego zwężenia ( stenozy ) lub..

Przewlekła niewydolność serca

.. ...chorych ma dysfunkcję rozkurczową, zazwyczaj o cięższym i gwałtowniejszym przebiegu. Rozkurczowa dysfunkcja stanowi główną przyczynę niewydolności serca u osób po 80 roku życia Przebieg skurczowej niewydolności serca jest przeważnie stopniowy i bardziej powolny. W badaniu fizykalnym poza..

Kontrapulsacja wewnątrzaortalna

.. ...dwie fazy: skurczu i rozkurczu. W fazie skurczu mięsień sercowy napina się i objętość komór serca ulega gwałtownie zmniejszeniu. Efektem tego jest wyrzucenie krwi z prawej komory do płuc a z lewej do aorty, stąd zaś do całego organizmu. W fazie rozkurczu napięcie mięśnia maleje i komory..

Tamponada worka osierdziowego

.. ...niską amplitudą skurcz/rozkurcz. Odchylenia obserwowane w badaniach dodatkowych. W wyniku tamponady worka osierdziowego pojawiają się zmiany w wielu badaniach ( EKG, rtg klatki piersiowej, ECHO serca, cewnikowanie prawego serca ). Najbardziej wartościową metodą badania serca jest ECHO..

Nakłucie worka osierdziowego

.. ...utrudniony jest skurcz i rozkurcz ). Wykonanie nakłucia worka osierdziowego. Pacjent znajduje się w pozycji półsiedzącej pod kątem mniej więcej ok. 30 stopni do poziomu ( w pozycji tej płyn przemieszcza się przed przednią ścianę serca co ułatwia jego odprowadzenie ). Przed wkłuciem igły..

Ciśnienie krwi i tętno

Ciśnienie krwi i tętno

.. ...wyróżniamy skurcz i rozkurcz. Podczas skurczu ( systole ) krew wyrzucana jest z komór do tętnic. W czasie rozkurczu ( diastole ) krew napływa z przedsionków do komór. W warunkach normalnych serce człowieka wykonuje ok. 60 - 80 skurczów na minutę. W momencie skurczu komór serca krew..

Pomiar ciśnienia tętnicznego krwi

Pomiar ciśnienia tętnicznego krwi

.. ...jest jego skurczowa i rozkurczowa wartość. Wartość ciśnienia skurczowego zależy od rzutu serca i elastyczności tętnic. Ciśnienie rozkurczowe zależne jest od oporu naczyń obwodowych. Zmierzone wartości ciśnienia krwi zapisujemy w postaci: RR=xxx/yy mmHg, gdzie xxx to wartość ciśnienia..

Chinapryl (Acurenal, Accupro, AprilGen, Pulsaren, Quinapril TEVA)

.. ...obniżają ciśnienie poprzez rozkurczenie naczyń krwionośnych oraz poprzez wpływ na układ renina - angiotensyna - aldosteron. Dodatkowo powodują cofanie się niepożądanych zmian w mięśniu sercowym, wywołanych nadciśnieniem tętniczym ( remodeling serca ). Jak wszystkie leki obniżające..

Betaadrenolityki (beta-blokery)

Betaadrenolityki (beta-blokery)

.. ...dodatkowym działaniu rozkurczającym naczynia poprzez zwiększanie stężenia tlenku azotu. Leki z grupy beta - blokerów są wykorzystywane w leczenie choroby wieńcowej ( zwolnienie rytmu serca wiąże się ze zmniejszeniem zapotrzebowania mięśnia sercowego na tlen ), nadciśnienia tętniczego (..

Fala zwrotna

.. ...pojawia się w czasie rozkurczu komór serca. W tej fazie zastawki tętnicze powinny być zamknięte, a komory powinny wypełniać się krwią z przedsionków serca. W przypadku niedomykalności, część krwi wypompowanej do tętnic w ostatnim skurczu cofa się do komory. Procesy patofizjologiczne są..

Diltiazem (Blocalcin, Dilzem, Dilocard, Diltiazem, Oxycardil)

.. ...tętnic. Powoduje to ich rozkurcz i spadek ciśnienia tętniczego. Dodatkowo diltiazem wpływa hamująco na układ bodźcoprzewodzący serca i zwalnia jego pracę, co również przyczynia się do spadku ciśnienia krwi. Diltiazem stosowany w terapii nadciśnienia tętniczego, niektórych zaburzeń rytmu..

Werapamil (Isoptin, Lekoptin, Staveran, Veratens)

.. ...kardiomiopatii. Werapamil rozkurcza naczynia krwionośne, również wieńcowe, oraz zmniejsza zapotrzebowanie serca na tlen - stąd jego zastosowanie w wyżej wymienianych schorzeniach. Dodatkowo, przez wpływ hamujący na układ bodźcoprzewodzący serca, werapamil jest zaliczany do leków..

Nadciśnienie płucne

Nadciśnienie płucne

.. ...reaktywności naczyń ( skurcz - rozkurcz ). Efektem jest wzrost oporu naczyń płucnych. Takie warunki zmuszają prawą komorę do wzmożonej pracy, co powoduje przerost mięśnia sercowego i rozstrzeń w obrębie prawej komory i w konsekwencji rozwój prawokomorowej niewydolności serca...

Niedotlenienie serca

.. ...Napełniają się w czasie rozkurczu serca. Niedotlenienie wynikające z niedokrwienia mięśnia sercowego związane może być z: zmianami miażdżycowymi naczyń wieńcowych, które ograniczają przepływ krwi, a więc i możliwość dostarczania tlenu; skurczem naczyń wieńcowych, jak na przykład w..

Niedociśnienie

.. ...120 - 129 mmHg oraz rozkurczowe 80 - 84 mmHg. Biorąc pod uwagę rolę, jaką wzrost ciśnienia odgrywa w rozwoju choroby niedokrwiennej serca i uogólnionej miażdżycy tętnic, wskazane są nawet niższe wartości. Za optymalne uważa się ciśnienie skurczowe mniejsze niż 120 mmHg i rozkurczowe..

Kardiomiopatia restrykcyjna

.. ...przebiegająca z jego rozkurczową niewydolnością. Na skutek zmian chorobowych toczących się nie w samych kardiomiocytach, ale w przestrzenie pozakomórkowej, upośledzona jest relaksacja komór serca ( zwykle lewej ). Mięśniówka ścian jest prawidłowej grubości, objętość komór serca również..

Wymiary jam serca w badaniu ECHO

Wymiary jam serca w badaniu ECHO

.. ...komy podczas skurczy i rozkurczu serca. Podobnie ocenia się grubość tylnej ściany lewej komory. Grubość przegrody międzykomorowej ocenia się w rozkurczu. Ponadto, mierzy się średnicę prawej komory, przedsionków, opuszki aorty o raz pnia płucnego. Wymiary jam serca. Normy na podstawie..

Wsierdzie

.. ...warstwy wymaga odpowiednio długiej fazy rozkurczu serca. Krew wypełniająca komory może uciskać na drobne naczynia warstwy podwsierdziowej i powodować jej niedokrwienie objawiające się bólem wieńcowym...

Ramipril (Axtil, Mitrip, Piramid, Polpril, Ramicor, Tritace, Vivace)

.. ...substancja miedzy innymi rozkurczająca naczynia ), spadek stężenie aldosteronu, wzrost aktywności reninowej osocza i inne. ACE - I, w tym ramipril, zmniejszają obciążenie serca, obniżają ciśnienie tętnicze krwi, hamują procesy remodelingu mięśnia sercowego i naczyń. Głównymi..

Złośliwe nadciśnienie tętnicze

Złośliwe nadciśnienie tętnicze

.. ...wartościami ciśnienia rozkurczowego ( powyżej 120 - 140 mm słupa rtęci ). Bardzo szybko dochodzi także to zmian narządowych. Uszkodzona jest siatkówka oka ( retinopatia nadciśnieniowa ). Uszkodzone są nerki, szybko rozwijają się objawy niewydolności serca, szczególnie często dochodzi do..

Milrynon (Corotrope)

.. ...jonów wapnia wiąże się z rozkurczem tych naczyń. Zestawienie tych dwóch efektów: wzrost siły skurczu serca oraz spadek oporu obwodowego, któremu serce musi się przeciwstawiać, sprawia, że wzrasta wydolność pracy mięśnia sercowego. Co ciekawe, wzrost siły skurczu uzyskany poprzez blokadę..

Rozrusznik serca zasilany sercem?

.. ...serca kolejno kurczy i rozkurcza każdy z balonów, co powoduje przepływ cieczy przez rurkę i oscylacyjne ruchy magnesu względem owijającej rurkę cewki. Wytworzony prąd elektryczny może doładowywać akumulator . Podczas testów na świniach udało się uzyskać 4,3 mikrodżula energii z każdego..

Kołatania, ablacje - okiem dochtora - Str. 14

.. ...prace serca :( . Szmer rozkurczowy 2/4 niedomykalności aortalnej wzdłuż lewego brzegu mostka i skurczowy 1 - 2/6 nad aortą, dobrze wypenione tętno udowe. W 24 godzinnym zapisie EKG zarejestrowano nieliczne pobudzeniua komorowe - zaburzenia rytmu serca o łagodnyum charakterze nie..

Echo serca

.. ...51 mm ( oczywiscie w rozkurczu ) , w wymiarze przednio - przysrodkowym 50 mm, uśredniony pomiar w pozycji M - mode 49mmm . ( wg. ASE ) jestes lekarzem izabella? Pozwol ,ze zostane anonimowa. mam wiec do Ciebie gorąca prośbe co oznacza cios takiego: Obraz zastawki mitralnej w normie: EF=N..

Echo serca - Str. 2

.. ...predkośc nachylenia rozkurczowego , czasem jest oznaczana EF i ma jednostki jakie podalas - zmniejszona jest np. w uposledzonej relaksacji lewej komory ( z powodu np. nadcisnienia tetniczego ) czy zwężeniu zastawki mitralnej na 100% jest to wpisane przy obrazie zastawki mitralnej i jest..

Echo serca - Str. 3

.. ...- 40 ) Lewa komora w rozkurczu: 43 mm ( 39 - 57 ) w skurczu: 25 mm ( 19 - 35 ) Frakcja wyrzutowa lewej komory; 73 % Tylna ściana w rozkurczu: 11 mm ( 8 - 11 ) w skurczu: 19 mm ( 9 - 18 ) Przegroda w rozkurczu: 11 mm ( 7 - 11 ) w skurczu: 18 mm ( 11 - 18 ) Prawa komora: 26 mm ( do 26 )..

Echo serca - Str. 4

.. ...zaburzń.EF=65% Funkcja rozkurczowa lewej komory nie zaburzona( E>A ). Zastawka mitralna:zwłóknienia przedniego płatka,Vmax0.9/0,8m/sek,IM( + ) Zastawka aortalna:drobne brzeżne zwłóknienia płatków,Vmax 1,3m/sek,f.zw nb Zastawka trójdzielna:Vmax 0,6m/sek,IT( + ) Zastawka pnia..

Nerwica lękowa - jak z nią walczyć? - Str. 35

.. ...napięcie przy skurczach i rozkurczach serca. Wszystkie parametry są na wydruku, a lekarz dokładnie opisuje, jak pracuje serduszko. Nie ma mowy o pomyłce! Radzę, abyś po powrocie do kraju - dla własnego spokoju - zrobiła jeszcze raz cały zestaw badań, ze wskazaniem na te tyczące się..

Nerwicowcy a co z alkoholem?

.. ...skurczowe przy niskim rozkurczowym a raz cisnienie miewam w normie. Mam odczuwalne skurcze dodatkowe i okresowo częstoskurcze. U kardiologa każde badanie - a miałem ich chyba już setki zawsze wychodzą dobrze. EKG i osłuchiwanie - zawsze OK. Echo serca - gites. Niby wszystko jest dobrze -..

CK-MB - Str. 2

.. ...lat? Może niewydolnośc rozkurczowa ( co powinno byc widoczne w echo - przynajmniej w części parametrów ). A moze trzeba poszukac innej przyczyny duszności - pulmonologicznej , laryngologicznej itd. Dusznośc w niewydolności serca najczesciej ( choc oczywiście nie zawsze sa przypadki..

Dodatkowe skurcze - Str. 169

.. ...ale skurcz lewej 32, a rozkurcz 50 to chyba wciąż norma???a jak mi to zacznie rosnąc skoro jest duża lewa i prawa strona serca juz??? ale ten przedsion lewy mnie wkurzył dziś:/ był 35, ale wtedy był gorszy sprzęt ot raz, a dwa miałam tachykardie więc warunki badania były tez utrudnione...

Dodatkowe skurcze - Str. 193

.. ...działanie chmielu z rozkurczowym alkoholu powoduje zmniejszenie aktywności przednich płatów przysadki,i osłabienie bodżcy na błonie komórkowej serca( dziwne,lecz prawdziwe - ciekawe co by zapis EEG wtedy wykazał? ).Ostatnio byłem u kardiologa,który niczego nowego mi nie powiedział.Ma pan..

Dodatkowe skurcze - Str. 287

.. ...mm. Prawidłowa funkcja rozkurczowa mięśnia lewej komory oceniana na podstawie profilu napływu mitralnego oraz w badaniu techniką tkankowego Dopplera.Gradienty przezzastawkowe w normie. frakcja wyrzutowa lewej komory EF78 %. Nie uwidoczniono skrzeplin w jamach serca,nie stwierdzono..

Zwężenie zastawki aortalnej i stenoza aorty

.. ...komory do aorty. W czasie rozkurczu serca zamykają się szczelnie i tym samym nie pozwalają, aby krew z aorty cofała się do komory. Zwężenie wywołane jest nieprawidłową budową zastawki, jej sztywnością, często płatki są ze sobą pozrastane. Jeśli nieprawidłowości te są bardzo duże, to..

Ciśnienie i tętno chyba wysokie

.. ...niebezpieczne, natomiast rozkurczowe ciśnienie dobre co może sugerować wadę serca.Nie wiem ,czy bierzesz jakieś leki ? Uważam, że w twoim przypadku jest niezbędne wykonanie badań, aby ustalić przyczynę twojego ciśnienia.Nikt na forum nie udzieli ci konsultacji i nie przepisze leków...

Nerwica serca?! ktoś z Was to ma? - Str. 20

.. ...odcinkowych zaburzeń - funkcja rozkurczowa LK w normie - separacja blaszek osierdzia w normie Oto opis mojego * echa serca * . Skoro wszystko jest okej to dlaczego czuję się tak fatalnie.Skąd te wszystkie * sensacje * ? Dzisiaj założono mi * Holtera * Czesc wam wszystkim Ja przez trzy..

Nerwica serca?! ktoś z Was to ma? - Str. 107

.. ...Raz się kurczy, raz rozkurcza. Jak złapie Cię skurcz w łydkę to też nieprzyjemne ale nie myślisz, że to coś niebezpiecznego dla życia. Ja dzisiejszej nocy chyba nie prześpię. Moje dzieci mają gorączkę, a ja mimo zmęczenia nie mogę spać. Czuję lęk i jakby niedotlenienie. Serce boli. Poza..

Nerwica serca?! ktoś z Was to ma? - Str. 149

.. ...żołądek - nospa pomaga bo rozkurczowa i ja brałam Ranigastr a i jakieś ziółka ale muszę sprawdzić jakie No to pozdrawiam Was - dobrze, że jesteście... Kasia Witam wszystkich! Od pewnego czasu czytam Wasze wypowiedzi i niedawno postanowilam sie zalogowac. Bardzo cieszy mnie, ze jest taka..

Nerwica serca?! ktoś z Was to ma? - Str. 274

.. ...opisać...I dziwię się wszystkim tym,którzy mogą go * zatrzymać * - dziwne jak można kontrolować ból...Mnie pomagają leki takie rozkurczowe i uspokajające.Nie jest dobrze ale już też nie jest najgorzej....

Dolegliwości sercowe po przedawkowaniu amfetainy - Str. 2

.. ...zwężenia lub nienaturalnego rozkurczenia bo nienadązały z podawaniem krwi - czy coś takiego nie pamiętam dokładnie,doszło do uszkodzeń naczyń krwionośnych przy sercu, CZYLI NABAWIAŁEM SIĘ CHOROBY WIEŃCOWEJ KTÓEJ NIE WYKAŻE ANI EKG, ANI ECHO SERCA nawet w cięższych przypadkach TYLKO TZW...

Echo serca, jaka interpretacja?

.. ...- 2,8 cm Lewa komora rozkurcz - 4,8 cm Grubość przegrody M - K - 0,93 cm Grubość tylnej ściany - 0,93 cm Prawa komora - 2,1 cm opis:Wielkość jam serca prawidłowa.Kurczliwość mięśnia lewej komory dobra.EF około 70%.Zastawki bez zmian strukturalnych o nieco wiotkich płatkach( zwłaszcza..

Echo serca i prośba o odczytanie wyników

.. ...skurcz | 2.6 - 3.4 | 3,9 rozkurcz | 3.5 - 5.7 | 5,2 Gr. tylnej ściany LK | 0.6 - 1.1 | 1,0 Gr. przegrody m - k | 0.6 - 1.1 | 1,0 PK | 0,9 - 2,6 | 1,8 EF ( % ) | | ================================================= Opinia badania: Osierdzie wolne. Powiększenie jamy LP. Kurczliwość mięśnia..

Dziwnie niskie ciśnienie rozkurczowe po wysiłku

.. ...Czy takie ciśnienie rozkurczowe jest normalne po wysiłku fizycznym? Dodam jeszcze, że czasem jak siedzę i nagle wstanę i zrobię parę kroków, to serce zaczyna mi łupać i zdarza się, że robi mi się mroczno przed oczami na 2 - 3 sekundy. W dodatku zdarza mi się czuć bardzo nierówne bicie..

Zastawka mitralna - gdzie wykonać operację? - Str. 2

.. ...i fizyczne + działa rozkurczowo i moczopędnie + podnosi ciśnienie i pobudza akcję serca - wywołuje niepokój, rozkojarzenie myślowe - bywa przyczyną arytmii - może wywoływać bezsenność - powoduje zaburzenia przewodu pokarmowego, bo prowokuje nadmierne wydzielanie kwasów żołądkowych, a..

USG: wiotkie płatki i graniczne wielkości jam serca

.. ...) Grubość ścian ( w rozkurczu ): przegroda międzykomorowa - 10 ( norma 6 - 11mm ) tylna ściana lewej komory - 9 ( normqa 6 - 11mm ) kurczliwość ścian lewej komory:prawidłowa zastawka dwudzielna: struktura: zmiany pozapalne na płatkach i strunach ścięgnistych , płatki wiotkie przepływ:..

Analiza wyników badania serca

.. ...echokardiogramu Wymiary [w rozkurczu] Lewa komora LVIDd - 45 Prawa komora RVIDd - 22 Lewy przedsionek LA - 55 Prawy przedsionek RA - 48 Przegroda międzykomorowa IVSd 9 Tylna ściana lewej komory LVPWd - 9 Aparat zastawkowy Zastawka mitralna MV płatki zwłókniałe Tylny o znacznie..

ECHO serca interpretacje

.. ...prawidłowa EF= 60% Funkcja rozkurczowa E=cm/s A=cm/s PRAWA KOMORA ( RV ) - 25mm PRZEGRODA M. KOMOROWA ( IVS ) - mm Sciana tylna( PW ) - mm LEWY PRZEDSIONEK ( LA ) - mm LAA 12( cm2 ) PRAWY PRZEDSIONEK ( RA ) - 11cm2 ZASTAWKA MITRALNA ( MV ) Płatki - pogrubiałe szczególnie płatek przedni z..

Nerwica - luźne rozmowy o życiu z chorobą - Str. 1253

.. ...odczuwalem, okropny skurcz i rozkurcz w okolicy serca to pamietac bede zawsze i ten obraz zielonej laki przed moimi oczami ktory mial byc ostatnim w mym haniebnym zyciu. po kilku dniach w szpitalu wypisano mnie .wrocilem do domu jako narkoman ,klamca i ..nerwicowiec czas mnial zagoic..

Wyraźnie upośledzona relaksacja serca

.. ...serca ) dotyczy okresu rozkurczu serca ( wg tradycyjnego podziału ), a nie skurczu, do którego odnosi się kurczliwość. Popularną miarą kurczliwości jest frakcja wyrzutowa, ajej wartość 60 - 6% jest całkowicie prawidowa. 2/ Podejrzewam, że wymiar lewej komory 5 ( cm ) to wymiar..

Bóle serca mogą być powiązane z krwią?

.. ...cisnie w granicach 140 rozkurczowe 80pare a tetno 80 czy gesta krew i i te wyniki jakie mam moga powodowac bole serca jak temu zaradzic , co trzbea zrobic aby poleprzyc jakos krwi i pozbyc sie bolow jaka dieta itp?? Mialem podobne wyniki krwi tylko ze krwinek mam na ogol( 5.6 - 6.0..

W młodym wieku się zdarza zawał serca? jestem panikarą - Str. 3

.. ...dostałem także zastrzyk na rozkurcz mięśni. czy bóle w klatce mogą też byc spowodowane tym że mam nie domykalność zastawki aortalnej. kardiolog co każdą wizyt mówi że sie coraz bardziej nie domyka ale uspokaja że z tym można żyć. ostateczność to na stół i operacyjnie to * naprawić * ...

Zastawka trójdzielna

.. ...czynność skurczowa i rozkurczowa lewej komory serca,zwiększony przepływ przez zastawkę aortalną przy pierścieniu o średnicy około 20mm i prawidłowej trójpłatowej zastawce,zwiekszony przepływ przez zastawke pnia płucnego. Też mam niedomykalność trójdzielną I stopnia i coś z żyła płucną..

Ciśnienie 120/43

.. ...pojawia się w momencie rozkurczu serca. Ciśnienie skurczowe masz bardzo dobre, oznacza to, że twoje serce ma prawidłowe ciśnienie w czasie pompowania krwi do tętnic. Ciśnienie rozkurczowe masz zdecydowanie za niskie. Powinieneś mierzyć sobie codziennie o stałej porze ciśnienie. Jeżeli..

Arytmia serca u zawodnika kulturystycznego

.. ...dodatkowe skurcze lub rozkurcze bo ja sie na tym nie znam, dodam jeszcze to że na codzien mi to wogole nie przeszkadza w zyciu codziennym tylko wtedy kiedy juz sie poloze spac czuje i slysze ze moje serce nienormalnie bije. Nawiązując do odpowiedzi pana * Student am * prosze o..

Graniczne P-mitrale i graniczna wielkosc lewego przedsionka

.. ...bez zaburzen funkcji rozkurczowej. Pozostale jamy serca nie powiekszone Zastawki lewego serca bez widocznych nieprawidlowosci morfologicznych obecna sladowa niedomykalnosc aortalna osierdzie bez plynu prawa komora bez cech przeciazenia aorta wstepujaca w uwidocznionym odcinku nie..

Niedomykalność zastawki mitralnej i tójdzielnej

.. ...AccT ; 107 ms , Funkcja rozkurczowa : Prawidlowa ; Kurczliwosc : Bez odcinkowych zaburzen kurczliwosci , Frakcja wyrzutowa : 68% , Opis dodatkowy ; TDI - S - 23cm/s , E - 30cm/s , A - 14cm/s . E/A=2.07 . WNIOSKI : Granicznie powiekszenie lewego przedsionka. Pozostale jamy serca wielkosci..

Bardzo mocne bicie serca

.. ...ciśnienia zwłaszcza rozkurczowego nie wyglądają dobrze. Może być to spowodowane ciśnieniem krwi, ale przyczyny mogą leżeć zupełnie gdzie indziej. Zobacz rano po przebudzeniu jakie masz ciśnienie, ale odwiedz lekarza który zleci wykonanie odpowiednich badań. a nie przeszłaś ostatnio..

Kłujące bóle głowy, pogorszenie wzroku, zawroty - Str. 2

.. ...cisnienie ok 140mm Hg rozkurczowe. dodatkowo odczuwalem klucie w okolicach mostka czy serca i kilka innych objawow. nie wiem czy nie mam nerwicy. glowa mnie juz tak nie * boli * choc zdarza sie ze raz na jakis czas cos podobnego jak mialem wczesniej dolega. bede chcial isc do lekarza i..

Echo serca - interpretacja wyników

.. ...fala zwrotna nb funkcja rozkurczowa upośledzona osierdzie wolne frakcja wyrzutowa 60 % lekarz internista mówi o operacji, kardiolog który zrobił echo postawił diagnozę wada aortlna, ale co z tym dale zrobić nie wiem? Czy sprawa jest poważna? Bardzo proszę o opinię. Jestem laikiem ale..

Echo serca interpretacje mojego wyniku

.. ...lewa kom.skurcz:29mm rozkurcz:46 ,lewy przedsionek:30mm,aorta 35mm prawa komora:25mm ,miesien IVS - skurcz 16mm,rozkurcz:9mm,tyl - skurcz:16mm,rozkurcz:8mm ,masa miesnia lewej komory:144,7mm. Zastawka mitralna:płatki cienkie,gradient maks:4 gradient sredni:1mmHg - fala zwrotna I,..

Zawroty głowy, ,,mocne ,, bicie serca, ciśnienie podwyższone

.. ...lub 140/110. Jeżeli rozkurczowe regularnie masz w przedziale 100 - 110 to nie jest ono już podwyższone a zdecydowanie wysokie !!! Podwyższone to jest w zakresie 85 - 95. Z pewnością nie można tego zostawić tak samemu sobie. Skoro już wróciłeś do przyzwoitej wagi i utrzymujesz jakąś..

Interpretacja holtera i echa

.. ...komora 23 mm lewa komora rozkurcz 52 mm lewa komora skurcz 27mm przegroda międzykomorowa 10 mm ściana tylna 10 mm lewy przedsionek 31 mm aorta 30 mm tętnica płucna 21 zastawka mitralna 0/+ Wielkość jam serca prawidlowa. Ogólna funkcja skurczowa lewej komory zachowana ef około 70 %. Bez..

Pomóżcie usg serca i echo serca jakie sa moje rokowania

.. ...SKURCZOWEJ I UPOŚLEDZONEJ ROZKURCZOWEJ ZABURZENIA RELAKSACJI .Mała niedomykalność mitralna. jakie są normy moje wyniki to proszę o odpwiedż I JAKIE ROKOWANIA LK 48 PMK 9 TŚ 9 PK 25 LP32 Ao 35 EF 50 ENZYMY CK 325;3098;1298 CK - MB ;48;439;162 IU/I TROPONINA 1,715,IU/I CRP 5,7 IU/I CO TE..

Przestałem brać leki Bisocard 5 , Inhibace 5 i inne czy wrócić do leków

.. ...przerost mięśnia lewej PMK rozkurcz1.26 skurcz 1.65cm frakcja wyrzutowa 60 - 65% wyraznie upośledzona relaksacja LP 3,7 Ao3,4 Acc130m Od pobytu w szpitalu I po około roku czasu zaczynam żle się czuć czyli zła tolerancja wysiłku ,ostatnio wnosiłem córkę na 3 piętro i myślałem że padnę..

Czy wy tez tak macie

.. ...rozkurcz. ale ze jak? sluchasz sobie serca stetoskopem :D? orbit bo ci wyjda oczy z orbit..

Interpretacja ekg, ekg-Holter i Usk.

.. ...przepływu184ms, czas rozkurczu izowolumetrycznego 96ms EF60 %. Warunki badania dobreopis badania; wielkość jam serca oraz grubość ścianlewej komory w normie. Czynność skurczowo - rozkurczowa prawidłowa. Zastawki morfologicznie i czynnościowo bez istotnych zmian. osierdzie bez cech płynu...

Przerost prawej komory serca

.. ...przepływu184ms, czas rozkurczu izowolumetrycznego 96ms EF60 %. Warunki badania dobreopis badania; wielkość jam serca oraz grubość ścianlewej komory w normie. Czynność skurczowo - rozkurczowa prawidłowa. Zastawki morfologicznie i czynnościowo bez istotnych zmian. osierdzie bez cech płynu...

Echo serca wyniki jak je interpretować

.. ...wyrzutowa ok 65%, funkcja rozkurczowa prawidłowa do wieku. Zyła głowna dolna nieposzrzona, prawidłowo zapada sie we wdechu.Prawidłowe ciśnienie skurczowe w prawej komorze.Szerokośc aorty i pnia płucnego prawidłowa. Osierdzie bz. Wyniki są ok - masz małe fale zwrotne w 3 zastawkach, ale..

Nerwica serca

.. ...pracę serca, zwłaszcza rozkurczanie. Moje serce jest uwięzione w wapiennej skorupie, którą można usunąć tylko operacyjnie. Operacja trudna i ryzykowna. Mam także arytmię serca, którą stwierdzono po założeniu holtera ( ekg nie wykazywało, bo to jest krótki zapis pracy serca ). Jeszcze raz..

Echo serca prosba o zweryfikowanie badan

.. ...sa ok lewa komora w rozkurczu - 50mm w skurczu - 30mm tylna sciana w rozkurczu - 8mm w rozkurczu - 14mm przegroda w rozkurczu - 11m w skurczu - 11mm lewy przedsionek - 29mm Ef 70.3% ( mm tiechholtz ) kurczliwosc prawidlowa zastawka aort bz gradient maks 9mmhg sr 5mmhg zastawka trojdz bz..

Wyniki ECHO Serca czy one są dobre ?

.. ...natomiast o niewydolnosci rozkurczowej Twojego serca. Prawa komora w kiepskim stanie. Niewielkiego stopnia nadcisnienie plucne. Leczysz sie na cos? Na nadciśnienie brałem bisocard i inhibace a po badaniach dostałem betaloc premessa furagin carvedirol i verospiron , dna moczanowa..

Jestem po ablacji, chętnie odpowiem na wasze pytania, wątpliwości

.. ...przepływu184ms, czas rozkurczu izowolumetrycznego 96ms EF60 %. Warunki badania dobreopis badania * wielkość jam serca oraz grubość ścian lewej komory w normie. Czynność skurczowo - rozkurczowa prawidłowa. Zastawki morfologicznie i czynnościowo bez istotnych zmian, osierdzie bez cech..

Wysokie ciśnienie a wcześniej było idealne - Str. 2

.. ...sercowy niewydolnosc rozkurczowa serca wiaze sie scisle z nadcisnieniem Hej ! latek mam 38 pracę normalną pół życia handlowcem a teraz taksówka a czy stres? raczej nie ,samo życie w obecnych czasach jest stresem: - ). A co lekarz ? zapytał co robię jak mam wysokie ciśnie nie a najlepiej..

Zaburzenia relaksacji lewej komory serca

.. ...wiadomo serce się kurczy i rozkurcza,zaburzenia relaksacji to pogorszenie się parametru rozkurczu,przez co na hasło rozkurcz przedsionki wpompowując krew do komory muszą wykonać część pracy za leniwą koleżankę komorę,ocena skali upośledzenia to tzw. E/A. proponuję nie wgłębiać się bo..

INterpretacja wyników

.. ...rzekoma. Prawidłowa fukcja rozkurczowa lewej komory. Skrzeplin w jamach serca nieuwidoczniono. worek osierdzowy bez wolnego płynu. EF ok 78% * Stwierdziłem że się odwołam na wojewódzka komisję lekarską, i zrobiłem sobie drugie echo serca w innej klinice aby dołączyć do odwołania które..

Echo serca przy objawie kłucia w okolicy serca

.. ...komór ograniczająca rozkurcz z niestabilnością przedniego płatka zastawki mitralnej/.Z tego co pamiętam było też coś * hiper... * i * haper... * oraz coś o niedotlenieniu. Objawy w/w powtarzają się cały czas z roku na rok coraz częstsze i silniejsze jednak mój lekarz bez wykonania..

Mnóstwo objawów sercowych, nerwica?

.. ...naczynia i działają rozkurczająco na mięsień serca:Mieszanka - - - korzeń kozłka 30g,kwiat głogu30g,ziele serdecznika30g,liść ruty 20g.łyżkę ziół zaparzyć w szklance wrzątku,przykryć,na małym ogniu gotoać 3 min. Odstawić na 15 min,.odcedzić.Pić przez miesiącrano i wieczorem 15 - 30..

Wynik echo serca z użyciem Dopplera

.. ...skurczu 2,9 cm Lewa komora rozkurcz 4,9 cm Grubość przegrody M - K 1,1 cm Grubość tylnej ściany 1,0 cm Prawa komora 2,3 cm Wymiar jam serca prawidłowe Nie stwierdza się przerostu ani odcinkowych zaburzeń kurczliwości mięśnia LK. Kurczliwość globalna dobra EF ok. 70% Aparat zastawkowy bez..

Badania, wyniki - prosze o wasze interpretacje

.. ...2,9 cm ; Lewa komora rozkurcz 4,9 cm ; Grubość przegrody M - K 1,1 cm ; Grubość tylnej ściany 1,0 cm ; Prawa komora 2,3 cm Wymiar jam serca prawidłowe. Nie stwierdza się przerostu ani odcinkowych zaburzeń kurczliwości mięśnia LK. Kurczliwość globalna dobra ; EF ok. 70% Aparat zastawkowy..

Interpretacja echo serca - jakie ryzyko koronarografii?

.. ...ok. 15 - 17 % FUNKCJA ROZKURCZOWA: Wnioski:Znacznie powiększona LK z odcinkowymi zaburzeniami kurczliwości i ciężko upośledzoną kurczliwością globalną.Łagodna IM. Łagodna IA.Graniczny wymiar PK.Bez cech HP.Umiarkowane zmiany degeneracyjne na płatkach zastawek Ao i Mt. powiem tak,..

Dziwne mocne uderzenia serca i silny niepokój - Str. 2

.. ...rozpietosc miedzy cisnieniem rozkurczowym i skurczowym, u mnie ciagle jest w okolicach 30, np 120 na 90, 110 na 80, 100 na 70. i przy tym puls powyzej 80 - ciagle, w spoczynku. zPowiem szczerze, ze bardzo mnie to niepokoi juz od dlzszego czasu. Bede wdzieczna za odp. Staszku - byłam u..

Dziwne mocne uderzenia serca i silny niepokój - Str. 3

.. ...co do roznic miedzy rozkurczowym a skurczowym to nikt nic nie pisze...i co do roznica miedzy lewym a prawym...:( Gajka - przepraszam , że zadaje takie pytanie ale ile w/g Ciebie by miało być różnicy między rozkurczowym a skurczowym.Muszę Ci napisać z całą odpowiedzialnością ,że nie ma..

Prestarium i nedal na skoki ciśnienia

.. ...2,9 cm ; Lewa komora rozkurcz 4,9 cm ; Grubość przegrody M - K 1,1 cm ; Grubość tylnej ściany 1,0 cm ; Prawa komora 2,3 cm Wymiar jam serca prawidłowe. Nie stwierdza się przerostu ani odcinkowych zaburzeń kurczliwości mięśnia LK. Kurczliwość globalna dobra ; EF ok. 70% Aparat zastawkowy..

Szmery sercowe a ECHO serca

.. ...skurczowe ( są również rozkurczowe rzecz jasna ) można ponadto podzielić ze względu na dynamikę ich głośności na szmery: * wyrzutowe - szczyt głośności w środku okresu skurczu, * pansystoliczne - stała głośność przez cały okres skurczu, * póżnoskurczowe - pojawienie się w drugiej połowie..