Rytm serca

Ablacja

.. ...ogniska będącego źródłem arytmii. W celu wykonania ablacji do serca wprowadzona zostaje specjalna elektroda. Miejsce wprowadzenia elektrody to tętnica lub żyła udowa ( okolica pachwiny pacjenta ). Kolejnym krokiem jest przeanalizowanie za pomocą komputera aktywności elektrycznej serca w..

Zwężenie odpływu z lewej komory

.. ...komorowe zaburzenia rytmu ( mogą prowadzić do migotania komór, zaburzenia równowagi, omdlenia. Zwężenie nadzastawkowe w większości przypadków występuje w zespole Williamsa. Izolowane zwężenie nadzastawkowe jest niezwykle rzadkie. Na zespół Williamsa składają się: opóźnienie umysłowe,..

Zespół Barlowa (zespół wypadania płatków zastawki dwudzielnej)

.. ...są wynikiem zaburzeń rytmu - najczęściej dodatkowych skurczów komorowych; dolegliwości przypominające ból dławicowy. Rozpoznanie zespołu Barlowa. Badania wykonywane w celu rozpoznania zespołu wypadania płatki zastawki dwudzielnej: ECHO serca ( widoczna jest fala niedomykalności w..

Zaburzenia rytmu serca

.. Prawidłowy rytm serca to rytm zatokowy, podczas którego węzeł zatokowo - przedsionkowy ( SA ) działa jak naturalny rozrusznik z częstością 60 - 100 pobudzeń na minutę w czasie spoczynku. Podział rytmów serca. Rytmy węzła zatokowo - przedsionkowego. Asystolia Bradykardia zatokowa Tachykardia zatokowa Rytmy..

Zapalenie mięśnia sercowego

.. ...zastoinowa z zaburzeniami rytmu ); zapalenie mięśnia serca w postaci objawów ogólnych; zapalenie mięśnia serca przejawiające się zaburzeniami rytmu ( głównie komorowymi ). Objawy podstawowe zapalenia mięśnia sercowego. zmniejszenie tolerancji wysiłku; uczucie kołatanie serca;..

Powikłania zawału serca

.. ...zawału serca: Zaburzenia rytmu serca Niewydolność serca Pęknięcie wolnej ściany serca Przebudowa mięśnia sercowego ( remodeling ) Zespół bolesnego barku ( zespół ramię ręka ) Zator płucny Pęknięcie przegrody międzykomorowej Dorzut zawału Tętniak pozawałowy Zespół pozawałowy Dresslera..

Niewydolność serca

.. ...niewydolności lub zaburzeń rytmu. W wielu przypadkach można temu zapobiec wprowadzając odpowiednie leczenie i zdrowy styl życia. Leki najczęściej stosowane w niewydolności serca: ACE - inhibitory - inhibitory konwertazy; leki moczopędne - diuretyki; glikozydy; beta - blokery; antagoniści..

Angioplastyka (PTCA)

.. ...od stanu ogólnego osoby badanej i stopnia zaawansowania choroby, ich częstość nie przekracza 0.05%. Powikłania przy angioplastyce. Zawał serca Udar mózgu Zaburzenia rytmu serca pęknięcie ściany naczynia..

Układ przewodzący serca (układ bodźcotwórczy serca)

.. ...w mięśniówce serca. Rytm serca czyli ilość jego uderzeń na minutę określany jest aktywnością węzła zatokowo - przedsionkowego ( SA, nodus sinuatrialis ). Dawniej węzeł zatokowo - przedsionkowy nosił nazwę węzła Keith - Flacka. Węzeł zatokowo - przedsionkowy umiejscowiony jest w miejscu..

EKG (elektrokardiogram)

EKG (elektrokardiogram)

.. ...sercowego, zawału, zaburzeń rytmu. Wychylenia w zapisie EKG. Załamek P - powstaje w momencie depolaryzacji mięśniówki przedsionków szerzącej się z węzła zatokowo - przedsionkowego ( SA ); Odstęp PR - jest to nic innego jak czas potrzebny na przewiedzienie bodźca elektrycznego z..

Bradykardia

.. ...praca serca ). Każdy rytm serca poniżej 60 razy na minutę określany jest jako bradykardia. Bradykardia może występować fizjologicznie u sportowców lub osób z wagotonią ( nadmierna aktywność nerwu błędnego ) oraz patologicznie: zaburzenia powstawania bodźca w układzie bodźcotwórczym,..

Leki kardiologiczne (leki stosowane w chorobach serca)

Leki kardiologiczne (leki stosowane w chorobach serca)

.. ...niedokrwienna serca, zaburzenia rytmu serca czy niewydolność serca. Strategie leczenia tych schorzeń polegają na stosowaniu leków hipotensyjnych, tzn. obniżających ciśnienie tętnicze krwi, leków usprawniających pracę serca, działających antyarytmicznie czy zmieniających własności krwi...

Wstrząs kardiogenny

.. ...napełniania komór. tachyarytmie - zaburzenia rytmu z szybką czynnością serca; nagromadzenie płynu w worku osierdziowym - tamponada osierdzia. Niewydolność funkcji wyrzutowej. niestabilna choroba wieńcowa i zawał serca zapalenia mięśnia sercowego niedomykalność ujść tętniczych..

Anomalie tętnic wieńcowych

.. ...nadkomorowych zaburzeń rytmu np. migotania przedsionków. W większości przypadków przetoki wykrywane są u dzieci lub dorosłych podczas osłuchiwania serca w gabinecie lekarskim. Upośledzony przepływ przez przetoki tętniczo - żylne powoduje, że mogą być one przyczyną infekcyjnego zapalenia..

Antagoniści receptorów wapniowych (Ca blokery)

Antagoniści receptorów wapniowych (Ca blokery)

.. ...nadkomorowe zaburzenia rytmu serca, kardiomiopatia przerostowa. Działania niepożądane Ca - blokerów. niedociśnienie, bóle i zawroty głowy, zaparcia, uczucie zmęczenia, bradykardia - zwolnienie rytmu serca poniżej 60 uderzeń na minutę. Przykładowe preparaty: Isoptin ( werapamil ),..

Rozrusznik serca (stymulator serca)

Rozrusznik serca (stymulator serca)

.. ...o narzuconym szybkim rytmie ( overdrive ). Wskazania do stymulacji stałej serca. Blok AV trzeciego stopnia z utratami przytomności lub zasłabnięciami - pacjenci bezobjawowi z nabytym blokiem AV trzeciego stopnia i czynnością komór serca poniżej 40/min, lub pauzami dłuższymi niż 3..

Kody rozruszników serca (stymulatorów serca)

Kody rozruszników serca (stymulatorów serca)

.. ...elektroterapia arytmii P - stymulacja antyarytmicznaS - możliwość kardiowersji lub defibrylacji pojedynczym impulsemD - dwie możliwości: stymulacja antyarytmiczna oraz defibrylacja ( kardiowersja )O - bez reakcji..

Przerost mięśnia sercowego (przerost lewej komory serca)

.. ...napełniania, zaburzeń rytmu serca ( najczęściej zaburzenia komorowe ). Odchylenia w badaniach dodatkowych w przeroście nadciśnieniowym lewej komory. ECHO serca: najlepsze badanie do diagnozowania przerostu; zdjęcie rentgenowskie: przerost mięśniówki lewej komory niewielkiego stopnia nie..

Obrzęk płuc

Obrzęk płuc

.. ...tętnicze; zaburzenia rytmu;wady zastawek serca np. zwężenie zastawki mitralnej powodujące zastój krwi w płucach; udar mózgu ( Insultus cerebri ). płucne. zapalenie płuc; zachłyśnięcie płynami; reakcje alergiczne, choroba wysokościowa, drenaż opłucnej. inne. przewodnienie pacjenta; zbyt..

Diagnostyczne cewnikowanie serca

.. ...naczyniowego, zaburzenia rytmu serca, zawał serca, udar mózgu, niewydolność nerek, zgon, rzadziej występują reakcje uczuleniowe po podaniu kontrastu, przebicie jamy serca i tamponada, sepsa, odma opłucnowa...

Walwuloplastyka balonowa zastawki aortalnej

.. ...wstrząs kardiogenny. Walwuloplastyka balonowa zastawki aortalnej jest zabiegiem paliatywnym, który poprzedza tylko leczenie chirurgiczne. Dość często dochodzi do ponownego zwężenia pierścienia zastawki...

Przewlekła niewydolność serca

.. ...tonu serca, ewentualnie rytm cwałowy. Natomiast przy braku powiększenia serca i prawidłowo umiejscowionym uderzeniu koniuszkowym z obecnością IV tonu serca możemy podejrzewać niewydolność rozkurczową. Jednak o ostatecznym rozpoznaniu rodzaju niewydolności decyduje wynik badania..

Tętniak pozawałowy serca

.. ...wieńcowymi i zaburzeniami rytmu. Do diagnostyki tętniaków stosowane jest badanie ECHO serca. Leczenie tętniaka pozawałowego serca. zachowawcze - leki obniżające obciążenie serce, antyarytmiczne, przeciwzakrzepowe; operacyjne - kardiochirurgiczne usunięcie tętniaka ( aneuryzektomia ),..

Badanie EKG Holter (całodobowe monitorowanie rytmu serca)

Badanie EKG Holter (całodobowe monitorowanie rytmu serca)

.. ...całodobowe monitorowanie rytmu serca, badanie holterowskie - nazwa badania pochodzi od nazwiska twórcy ) wykonywane jest aby ocenić aktywność elektryczną serca w ciągu całej doby. Badanie Holtera zlecane jest przez kardiologa najczęściej w przypadku podejrzenia nieprawidłowej, nierównej..

Test wysiłkowy EKG

Test wysiłkowy EKG

.. ...osób z zaburzeniami rytmu serca niekiedy trzeba wykonać test wysiłkowy aby sprawdzić czy w czasie wysiłku fizycznego nie pojawia się groźna dla pacjenta arytmia; stwierdzenie czy podczas wysiłku fizycznego nie występują zmiany ciśnienia zagrażające życiu pacjenta; obiektywna ocena..

Serce sportowca (rozstrzeń u sportowców)

Serce sportowca (rozstrzeń u sportowców)

.. ...zaburzeń rytmu. Przerost mięśniówki serca może być przyczyną wystąpienia groźnych arytmii komorowych a nawet zgonu. Bezpośrednia przyczyna groźnych dla życia zaburzeń rytmu serca nie jest do końca poznana...

Choroba niedokrwienna serca (choroba wieńcowa)

Choroba niedokrwienna serca (choroba wieńcowa)

.. ...niedociśnienia, zaburzeń rytmu, nadciśnienia, kardiomiopatii przerostowej ( HCM ). Objawowy okres miażdżycy tętnic wieńcowych nazywa się chorobą wieńcową ( Coronary Artery Disease - CAD ). Objawy choroby niedokrwiennej serca. ból, uczucie dławienia, ucisku odczuwalny za mostkiem; ból..

Arytmia serca

.. Arytmia serca to stan, w którym prawidłowa praca serca jest zaburzona. U podłoża tego typu patologii leżą nieprawidłowości w rozchodzeniu się pobudzenia elektrycznego generowanego przez układ bodźcoprzewodzący serca. Przyczyną zaburzenia może być uszkodzenie tego układu, na przykład blizna po zawale serca w..

Kardiowersja

.. ...przywracania prawidłowego rytmu serca ( rytmu zatokowego ). Stosuje się ją w przypadku nadkomorowych zaburzeń rytmu ( migotanie lub trzepotanie przedsionków ). Rozróżnia się kardiowersję farmakologiczną i elektryczną. Kardiowersja farmakologiczna polega na próbie przywrócenia rytmu..

Atenolol

.. ...). Atenolol zwalnia rytm serca przez co zmniejsza zapotrzebowanie mięśnia sercowego na tlen. Wpływa również na układ renina - angiotensyna - aldosteron przez co przyczynia się do obniżenie ciśnienia krwi. Atenolol jest stosowany w leczeniu choroby niedokrwiennej serca ( choroba wieńcowa..

Betaadrenolityki (beta-blokery)

Betaadrenolityki (beta-blokery)

.. ...wieńcowej ( zwolnienie rytmu serca wiąże się ze zmniejszeniem zapotrzebowania mięśnia sercowego na tlen ), nadciśnienia tętniczego ( zmniejszenie częstości pracy serca oraz poprzez hamujący wpływ na okład renina - angitensyna - alodsteron ), także w niektórych zaburzeniach rytmu czy w..

Ból serca

Ból serca

.. ...zdefiniowania. Zaburzenia rytmu serca, skurcze dodatkowe, bloki przewodzenia z występowaniem pauz są często określane przez pacjentów jako uczucie wyrywania się serca z piersi , kołatania serca czy wrażenia zamierania serca . Ponieważ sam ból jest doznaniem subiektywnym, zależnym od..

Amiodaron (Cordarone, Opacorden, Sedacoron, Amiokordin)

.. ...wystąpienia bradykardii ( rytm serca poniżej 60 uderzeń na minutę ) i bloków przewodzenia. Innym efektem ubocznym, dotyczącym wszystkich leków stosowanych w leczeniu zaburzeń rytmu serca, jest zjawisko proarytmii. Amiodaron może u niektórych chorych wywoływać torsadę ( torsade de pointes..

Fala zwrotna

.. ...pojawienia się zaburzeń rytmu. W niedomykalnościach zastawek tętniczych, czyli oddzielających komory serca od aorty lub pnia płucnego, fala zwrotna pojawia się w czasie rozkurczu komór serca. W tej fazie zastawki tętnicze powinny być zamknięte, a komory powinny wypełniać się krwią z..

Duszność

Duszność

.. ...zastawkowych czy zaburzeń rytmu serca. Z przyczyn innych niż czysto kardiologiczne na pewno trzeba wymienić astmę i POChP ( Przewlekła Obturacyjna Choroba Płuc ) oraz inne patologie układu oddechowego ( pylice, gruźlica, odma, rak itd. ) Duszność może tez pojawić się w niektórych..

Ekstrasystolia (dodatkowy skurcz)

.. ...elektrycznego. Prawidłowy rytm serca wynika z cykliczności powstawania pobudzeń w układzie bodźcoprzewodzącym serca. Skurcz przedsionków poprzedza skurcz komór. Skurcze dodatkowe wynikają z obecności specyficznych zaburzeń rytmu. Równą prace serca zakłóca impuls zwany ekstrą. W oparciu o..

Metoprolol (Betaloc, Betaloc ZOK, Beto ZK, Metocard, MetoHEXAL, Metoprolol)

.. ...niektórych zaburzeń rytmu serca ( częstoskurcze, migotanie przedsionków, skurcze dodatkowe ). Do działań niepożądanych, występujących głównie po przedawkowaniu lub przy jednoczesnym przyjmowaniu innych leków wpływających na układ bodźcoprzewodzący serca, należą bradykardia i bloki..

Sotalol (Biosotal, Darob, Satohexal)

.. ...- blokerami: zwalnia rytm serca zmniejszając zapotrzebowanie mięśnia sercowego na tlen, w nerkach zmniejsza wydzielanie reniny itd. Jest jednak głównie wykorzystywany w leczeniu zaburzeń rytmu serca: tachyarytmiach nadkomorowych ( np. migotanie przedsionków ) i zaburzeniach komorowych,..

Blok lewej, prawej odnogi pęczka Hisa

.. ...kardiomiopatii, zaburzeń rytmu ( tachyarytmie ), wad serca czy jako działanie niepożądane niektórych leków antyarytmicznych itd. Blok lewej odnogi jest częstszy niż prawej. Brak synchronizacji w pracy komór może powodować lub pogłębiać już istniejącą niewydolność serca. Blok odnogi może..

Bigeminia komorowa

.. ...komorowa to zaburzenia rytmu serca o bardzo charakterystycznym układzie pobudzeń dodatkowych w badaniu EKG: pobudzenia prawidłowe powstałe w węźle zatokowym przeplatają się z dodatkowymi pobudzeniami komorowymi w ten sposób, że po każdym pobudzeniu prawidłowym pojawia się jedno..

Blok przedsionkowo-komorowy

.. ...bradykardii, czyli zwolnieniu rytmu serca poniżej 60 uderzeń na minutę ). Blok pierwszego stopnia zwykle nie wymaga leczenia. Blok przedsionkowo - komorowy drugiego stopnia występuje w dwóch odmianach. Jeśli czas przewodzenia wydłuża się przy każdym kolejnym pobudzeniu, aż w końcu jedno..

Niedobory magnezu

.. ...Występują zaburzenia rytmu serca, drżenia mięśniowe i osłabienie siły mięśniowej, skurcze. Mogą pojawić się objawy tężyczki, jak w niedoborach jonów wapnia. Możliwe jest także wystąpienie bólu wieńcowego. Przy niedoborach magnezu zaobserwować można również spadek nastroju, depresje lub..

Niedomykalność zastawki mitralnej

.. ...pojawiają się zaburzenia rytmu serca ( odczuwane jako kołatania serca ), ból w klatce piersiowej, duszność wysiłkowa, obrzęki kończyn dolnych i powiększenie wątroby. Te ostatnie objawy są wynikiem niewydolności prawej komory serca, która z czasem może się rozwinąć u chorych z..

Nadczynność tarczycy

.. ...istotne są zaburzenia rytmu serca i nadciśnienie tętnicze. Zaburzenia rytmu mają charakter częstoskurczu nadkomorowego, skurczów dodatkowych, często występuje napadowe migotanie przedsionków. Arytmie te ustępują przy prawidło prowadzonym leczeniu nadczynności tarczycy. W skrajnych..

Torasemid (Diuver, Trifas)

.. ...wystąpienia zaburzeń rytmu serca. Torasemid rzadko prowadzi do tak znacznych spadków stężenia potasu, jest jednocześnie kilkakrotnie silniejszym lekiem od furosemidu - innego przedstawiciela tej grupy. Diuretyki pętlowe są stosowane w leczeniu nadciśnienia tętniczego. Torasemid poza..

L-tyroksyna (Letrox, Eltroxin, Euthyrox N)

.. ...kardiologi: wzrost częstości rytmu serca, możliwe zaburzenia rytmu, wzrost ciśnienia. Mogą także wystąpić bóle wieńcowe, duszność, kołatania serca. Przy nagłym odstawieniu leku może pojawić się napad migotania przedsionków. Preparaty zawierające L - tyroksynę dostępne w Polsce ( za..

Niedotlenienie serca

.. ...Printzmetala; zaburzeniami rytmu serca, w przebiegu których skraca się faza rozkurczu mięśnia sercowego; końcowe odgałęzienie naczyń wieńcowych doprowadzające krew do warstwy podwsierdziowej są mechanicznie zaciskane w fazie skurczu; wydłużenie tej fazy upośledza więc ukrwienie serca; w..

Betaksolol (Locren, Betabion, Betoptic, Optibetol)

.. ...). Betaksolol zwalnia rytm serca i zwalnia szybkość przewodzenia w układzie bodźcoprzewodzącym. Efektem jest zmniejszenie pojemności minutowej serca i w konsekwencji spadek ciśnienia tętniczego krwi ( sercowa składowa ciśnienia ). Prawdopodobnie betaksolol wpływa także na układ renina -..

Leki stosowane w leczeniu zaburzeń rytmu serca (arytmii)

Leki stosowane w leczeniu zaburzeń rytmu serca (arytmii)

.. ...w leczeniu zaburzeń rytmu serca ( arytmia serca ) zwyczajowo dzieli się na 4 grupy. Podział jest oparty na podstawowych mechanizmach działania tych leków, dotyczy głównie ich wpływu na kanały jonowe komórek okładu bodźcoprzewodzącego lub oddziaływania na receptory komórkowe. Do pierwszej..

Niedotlenienie mózgu

Niedotlenienie mózgu

.. ...wystąpienia ciężkich zaburzeń rytmu serca, przy nagłym zmniejszeniu się ilości dopływającej do mózgu krwi ( np. w zespole podkradania czy w napadowym migotaniu przedsionków ). Niedotlenienie mózgu może także wynikać przyczyn zewnętrznych, np. z powodu spadku objętości tlenu w powietrzu (..

Nagłe zatrzymanie krążenia (NZK)

.. ...zależne są metody reanimacji. Przy migotaniu komór czy rozkojarzeniu elektromagnetycznym wskazana jest defibrylacja. Przy asystolii defibrylacja jest bezcelowa i należy wykonywać zewnętrzny masaż serca...

Oś serca

.. ...budowy układu bodźcoprzewodzącego, częściej są jednak związane z zaburzeniami rytmu serca, blokami przewodzenia ( typowo - bloki odnóg pęczka Hisa ) lub z uszkodzeniami układu ( blizna po zawale serca )...

Przytarczyce

.. ...przytarczyc ) lub zaburzenia rytmu serca ( wtórne do zaburzeń elektrolitowych ). Do niedoczynności przytarczyc najczęściej dochodzi w wyniku usunięcia lub uszkodzenia tych gruczołów podczas operacyjnego wycięcia tarczycy. W wyniku niedoborów parathormonu spada stężenie wapnia w..

Pulsowanie brzucha

Pulsowanie brzucha

.. ...tętnica, pulsuje zgodnie z rytmem pracy serca. U szczupłych ludzi, gdy ilość podskórnej tkanki tłuszczowej jest niewielka, tętnienie aorty może być wyczuwalne i nie jest to oznaką żadnej choroby. Jeśli jednak tętnienie aorty brzusznej jest wyczuwalne przez powłoki u ludzi z znacznie..

Preekscytacja

Preekscytacja

.. ...drogi dodatkowej ustala się za pomocą stymulacji serca ( zwykle przezprzełykowej ). Leczenie sprowadza się do podawania odpowiednich leków lub wykonania zabiegu ablacji i zniszczenia drogi dodatkowej...

Śluzak serca

.. ...stymulatora serca. Śluzaki mogą nawracać po operacji. Pozostawienie dużego śluzaka dające objawy kliniczne wiąże się z ryzykiem wystąpienia zaburzeń rytmu, epizodów zatorowych i nagłego zgonu sercowego...

Rytm zatokowy

.. ...resztę mięśnia obu komór. Rytm serca jest jednym z podstawowych elementów oceny pracy serca i układu bodźcoprzewodzącego. Oceny tej dokonuje się na podstawie wyniku badania EKG. Dla rytmu zatokowego charakterystyczne jest występowanie regularnych załamków P ( odzwierciedlają..

Stymulacja przezprzełykowa

.. ...poważne zagrożenie dla chorego. Stymulację przezprzełykową stosuje się w diagnostyce nadkomorowych zaburzeń rytmu oraz ocenie wskazań do ewentualnych zabiegów ablacji lub wszczepienie rozrusznika serca...

Zespół tachy-brady (tachykardia-bradykardia)

.. ...tachyarytmia ( zaburzenie rytmu serca z przyspieszenie jego pracy ). Najczęściej jest to wstawka migotania przedsionków. Tachyarytmia wygasa a na jej miejsce pojawia się zaburzenie o charakterze bradykardii ( zwolnienie rytmu serca ), często z towarzyszącymi zaburzeniami przewodzenia w..

Omdlenie

Omdlenie

.. ...być także zaburzenia rytmu serca ( np. napadowe bloki przewodzenia ), wrodzone wady serca, choroby układu nerwowego ( np. padaczka ), choroby metaboliczne ( np. spadek poziomu glukozy we krwi ), szereg zaburzeń psychicznych i zatrucia ( leki, narkotyki itp. ). Podstawą w diagnostyce..

Zasłabnięcie

Zasłabnięcie

.. ...krwionośnych, zaburzenia rytmu serca, zaburzenia metaboliczne, psychiczne itd. ). Przyjmuje się, że skoro nie doszło do pełnej utraty przytomności ( omdlenia ), to mechanizmy obronne organizmu wystarczyły, aby skompensować występujące zaburzenia. Rozróżnienie zasłabnięcia od omdlenia..

Kardiomiopatia restrykcyjna

.. ...pojawiają się zaburzenia rytmu serca, bardzo często migotanie przedsionków. Kardiomiopatia restrykcyjna może występować bez uchwytnej przyczyny, jest jednak bardzo rzadka ( postać idiomatyczna ). Kardiomiopatia restrykcyjna może także rozwinąć się na tle układowych chorób tkanki łącznej,..

Choroba Kawasaki

.. ...być także zaburzenia rytmu serca oraz niewydolność mięśnia sercowego i nabyte wady zastawkowe. Chorobie Kawasaki towarzyszy wysoka gorączka niereagująca na standardowe leczenie, zaczerwienienie spojówek ( często z światłowstrętem ), zaczerwienienie warg, wysypka o nieokreślonym..

Kardiowerter-defibrylator (ICD)

.. ...zagrażające nagłym zatrzymaniem krążenia, wyzwala impuls elektryczny i przeprowadza kardiowersję. Jeśli dojdzie do migotania komór, defibryluje. Jest więc przenośnym, wewnętrznym zestawem do reanimacji...

Zespół Brugadów

.. ...niektórych sytuacjach rytm serca samoistnie wraca do normy. Chory cierpi wtedy z powodu omdleń lub krótkotrwałych utrat przytomności. Niestety, u około 1/3 chorych z zespołem Brugadów pierwszym objawem choroby jest nagły zgon sercowy. Rozpoznanie zespołu Brugadów stawia się na podstawie..

Zjawisko reentry

.. ...powstawania zaburzeń rytmu serca. Aby zjawisko reentry miało szansę zaistnieć, impuls musi być przewodzony jednocześnie dwiema drogami. Zwykle, jedna z dróg przewodzi impuls z dużą prędkością ( droga szybka ), druga ze znacznie mniejszą ( droga wolna ). W zdrowym sercu impuls elektryczny..

Tachykardia zatokowa

.. ...Tachykardią nazywamy rytm serca szybszy niż 100 uderzeń na minutę. Tachykardia zatokowa to rytm, którego źródło znajduje się w węźle zatokowym. Węzeł ten jest fizjologicznie głównym rozrusznikiem serca. Jego częstość generowania bodźców wynosi właśnie 100 na minutę, jednaka z uwagi na..

Tętno u kobiety ciężarnej

Tętno u kobiety ciężarnej

.. ...jednak żadnych zaburzeń rytmu serca. Krążenie hiperkinetyczne wiąże się ze znacznym przyspieszeniem podstawowego rytmu serca, średnio o 20% w stosunku do wartości tętna sprzed okresu ciąży. Na wykresie EKG obserwujemy natomiast lewogram. Jest to efekt uniesienia serca przez powiększającą..

Zespół MAS

.. ...zaawansowana postać zaburzenia rytmu serca. W bloku przedsionkowo - komorowym drugiego lub trzeciego stopnia mogą mieć miejsce dwie sytuacje: W odpowiedzi na blok przewodzenia dochodzi do bradykardii. Serce, pracując w zwolnionym rytmie, może nie być w stanie zapewnić odpowiedniego..

Kardiologiczny rejestrator zdarzeń

.. ...napadowych zaburzeń rytmu serca. Standardowy zapis EKG to tylko kilka ewolucji pracy serca. Jeśli arytmia nie jest obecna w chwili badania, zapis może być absolutnie prawidłowy. Sposobem na uchwycenia zaburzeń rytmu występujących kilka razy na dzień jest badanie EKG metodą Holtera. Zapis..

Opipramol (Pramolan)

.. ...współistnienia zaburzeń rytmu serca, jaskry, przerostu gruczołu krokowego, zaburzeń związanych z tarczycą. Leku nie wolno przyjmować w trakcie trwania ciąży i w trakcie karmienia piersią. Opipramol może wpływać negatywnie na koncentrację i refleks, stąd nie należy prowadzić pojazdów w..

Propranolol

.. ...powoduje zwolnienie rytmu serca, zwolnienie szybkości przewodzenia w układzie bodźcotwórczym serca ( głównie w węźle przedsionkowo - komorowym ) oraz zmniejszenie siły skurczu mięśnia sercowego. Sumaryczny efekt, w zestawieniu z hamowaniem wydzielania reniny w nerkach, to obniżenie..

Wskaźnik sercowy

.. ...wartość CI. W krążeniu hiperkinetycznym wartość wskaźnika sercowego wzrośnie. Od momentu, gdy mechanizmy kompensacyjne przestają być wydolne, następuje załamanie równowagi ustroju. We wstrząsie CI spada...

Tętniak przegrody międzyprzedsionkowej

.. ...przegrody międzyprzedsionkowej. Jeśli towarzyszy mu przeciek, zaburzenia rytmu serca lub objawy niewydolności serca, stan taki wymaga interwencji kardiochirurgicznej. Często jednak wystarczy obserwacja...

Acebutolol (Abutol, Abutol long, Sectral)

.. ...niektórych zaburzeń rytmu serca oraz w chorobie niedokrwiennej serca. W tej ostatniej zmniejsza ryzyko wystąpienia zawału ( profilaktyka wtórna lub pierwotna ) oraz zmniejsza częstość występowania i nasilenie wieńcowych epizodów bólowych ( acebutolol zmniejsza zapotrzebowanie serca na..

Częstoskurcz

.. ...u których podstawowy rytm serca jest znacznie wyższy niż u nastolatków i ludzi dorosłych. Częstoskurcz może być zjawiskiem fizjologicznym, wynikającym ze zwiększającego się zapotrzebowania organizmu na tlen i inne składniki transportowane z krwią. Takimi sytuacjami są: wysiłek fizyczny,..

Objawy ze strony serca w twardzinie układowej

.. ...przejawiać jako zaburzenia rytmu i przewodzenia odczuwane przez chorego jako kołatania serca. Zmniejsza się także tolerancja wysiłku, u około 10% z układową postacią twardziny występuje z czasem niewydolność serca. Często pojawia się ból o charakterze dławicowym niezwiązany z zmianami..

Kardiomiopatia połogowa

Kardiomiopatia połogowa

.. ...niewydolnością serca. W leczeniu stosuje się leki moczopędne, beta - blokery i naparstnicę. Kardiomiopatia połogowa jest niebezpieczna przez pierwsze miesiące od wystąpienia objawów. Z czasem zwykle się wycofuje...

Pletyzmografia

.. ...objętości ciała związane z rytmem serca. Pletyzmografia może być wykorzystywane do monitorowania zmian upośledzających przepływ w tętnicach kończyn dolnych. Badanie można wykonać kilkoma metodami różniącymi się rodzajem wykorzystywanych czujników. Najczęściej czujniki stanowią mankiety..

Digoksyna (Digoxin, glikozyd naparstnicy)

.. ...digoksyny jest zwolnienie rytmu serca ( poprzez pobudzenie aktywności nerwu błędnego ). Digoksynę stosuje się zwykle u chorych z ciężką niewydolnością serca, szczególnie jeśli współistnieją zaburzenia rytmu ( migotanie lub trzepotania przedsionków ). Lek należy dawkować ściśle według..

Migotanie przedsionków z miarową czynnością komór

.. ...powikłaniami zatorowymi ( udar mózgu, zator płucny ). Bez badania EKG można w takich sytuacjach błędnie przypisać miarowość rytmu serca samodzielnemu umiarowieniu się pacjenta ( powrót rytmu zatokowego )...

Klonidyna (Iporel)

.. ...Szczególną ostrożność należy zachować u chorych z zaburzeniami rytmu serca i przewodzenia - klonidyna zwiększa ryzyko wystąpienia groźnych arytmii. Iporel to handlowa nazwa preparatu zawierającego klonidynę...

Iwabradyna (Procoralan)

.. ...zmniejszający częstość rytmu serca poprzez hamujący wpływ na węzeł zatokowy. Iwabradyna nie zwalnia przewodzenia w obrębie przedsionków ani w węźle przedsionkowo - komorowym. Jest to przyczyna dla której iwabradyna może być stosowana u pacjentów z jednoczesnymi wskazaniami i..

Pionierska operacja nieinwazyjnej krioablacji serca

.. ...Arytmia, czyli zaburzenia rytmu serca, powstaje wskutek nieprawidłowego wytwarzania i przewodzenia impulsów elektrycznych przez komórki mięśnia sercowego. Przejawia się nierównymi odstępami czasowymi pomiędzy kolejnymi uderzeniami serca lub okresami nagłego przyśpieszenia lub zwolnienia..

Jak stresująca praca niszczy serce

.. ...przykład mniej stabilny rytm serca i wyższy poziom hormonu stresu po przebudzeniu. Autorzy pracy ocenili, że wpływ stresu zawodowego na chorobę wieńcową był również, choć w mniejszym stopniu, związany z niezdrowym stylem życia. Osoby zestresowane w pracy miały mniej zdrową dietę, uboższą..

Migotanie przedsionków to najczęstsze zaburzeniem rytmu serca

.. ...najczęstszym zaburzeniem rytmu serca. Przytrafia się coraz większej liczbie ludzi. Obecnie cierpi na tę dolegliwość tak duża część populacji, że zaczyna się mówić o chorobie w kategoriach epidemii. Zagraża życiu, pojawia się coraz wcześniej. Zdarza się, że występuje nawet przed 40 - tką...

Uwaga na zbyt szybkie tętno spoczynkowe

.. ...na minutę spoczynkowy rytm serca u osób z chorobami wieńcowymi to - zdaniem specjalistów - jeden z niedocenianych dotąd czynników zwiększających u nich ryzyko wystąpienia zawału, udaru i innych powikłań. Również osoby uważające się za zdrowe, u których serce w stanie spoczynku bije..

Rozrusznik serca ma 50 lat

.. ...które obecnie reguluje rytm serca milionom ludzi na świecie, a w Polsce ponad 100 tys. osób. Tej pierwszej operacji dokonał 8 października 1958 r. szwedzki kardiochirurg dr Ake Senning w sztokholmskim szpitalu akademickim Instytutu Karolińskiego. Koncepcja podobnego urządzenia, zwanego..

Wszczepienny defibrylator serca

.. ...są groźne zaburzenia rytmu serca - migotanie komór i częstoskurcz komorowy. Szczególnie zagrożone są osoby z uszkodzeniem serca po zawale lub te, które już wcześniej przebyły napady takich arytmii serca. Szanse na uratowanie osoby, u której dojdzie do zatrzymania akcji serca poza..

Lepszy monitoring pracy serca

.. ...Rejestrator Holtera monitoruje rytm serca na podstawie jego aktywności elektrycznej. Jest to możliwe dzięki elektrodom umieszczonym na ciele pacjenta. Badanie pozwala zapisać krótkotrwałe i napadowe zaburzenia rytmu niemożliwe do wykrycia podczas standardowego badania EKG. Zespół..

Operacja jednoczesnego szczepienia bypassów i ablacji

.. ...powstawania zaburzeń rytmu serca jest w żyłach płucnych wpadających do serca. Wykorzystując fale o częstotliwości radiowej uzyskiwana jest temperaturę ok. 60 stopni C. na elektrodzie i dzięki temu likwiduje się nieprawidłowe drogi przewodzenia w lewym przedsionku i żyłach płucnych...

Gen ZFHX3 zwiększa ryzyko migotania przedsionków serca

.. ...najczęstsze zaburzenie rytmu serca, polegające na nieskoordynowanym pobudzeniu przedsionków serca, któremu może towarzyszyć szybka akcja komór. U osób z tym schorzeniem praca serca nie jest efektywna i część krwi może zalegać w sercu, ponadto zaburzenie to prowadzi do powstawania..

Nowy budynek Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu

.. ...schorzeń naczyń i zaburzeń rytmu: wieńcowa, naczyniowa i elektrofizjologiczna. W budynku B znajdzie się również m.in. zespół przychodni ŚCCS, w których odbywają się konsultacje kardiologiczne i kardiochirurgiczne pacjentów ze Śląska i całej Polski. Dotąd przychodnie mieszczą się w..

Kawa obniża ryzyko zaburzeń rytmu serca

Kawa obniża ryzyko zaburzeń rytmu serca

.. ...szpitala z powodu zaburzeń rytmu serca, tj. arytmii - wynika z amerykańskich badań. Jak komentuje prowadzący badania Arthur Klatsky z centrum badawczego organizacji Kaiser Permanente w Oakland ( Kalifornia ), wyniki te mogą zaskoczyć wiele osób, gdyż ludzie często odczuwają..