Serca po

Anatomia serca

Anatomia serca

.. ...płucnych. Krew z komór serca tłoczona jest do aorty ( największa tętnica człowieka ) i pnia płucnego ( łac. truncus pulmonalis ). Serce podzielone jest na dwie podobne do siebie połowy: serce prawe, w którym krąży krew żylna, oraz serce lewe, w którym krąży krew tętnicza. Serce prawe..

Czynność mechaniczna serca (hemodynamika serca)

.. ...przez jedną z komór serca podczas jej skurczu. U dorosłego mężczyzny objętość krwi wytłoczonej przez komorę podczas skurczu wynosi około 70 - 75 ml. Pojemność minutowa ( cardiac output ) - jest to pojemność krwi wytłoczonej przez jedną z komór w czasie jednej minuty. Pojemność minutową..

Zwężenie odpływu z prawej komory

.. ...ciśnienia w prawej komorze serca. Obciążenie ciśnieniowe mięśnia sercowego doprowadza do przerostu prawej komory co klinicznie objawia się jej gorszą funkcją. Upośledzeniu ulega zarówno czynność skurczowa jak i rozkurczowa. Badania wykonywane w celu rozpoznania zwężenia odpływu z prawej..

Ablacja

.. ...celem jest usunięcie z serca ogniska będącego źródłem arytmii. W celu wykonania ablacji do serca wprowadzona zostaje specjalna elektroda. Miejsce wprowadzenia elektrody to tętnica lub żyła udowa ( okolica pachwiny pacjenta ). Kolejnym krokiem jest przeanalizowanie za pomocą komputera..

Inhibitory konwertazy angiotensyny (ACE-I)

Inhibitory konwertazy angiotensyny (ACE-I)

.. ...preload ) i następczego serca ( afterload ). Zahamowanie wchłaniania sodu korzystnie działa na na układ sercowo - naczyniowy. Badania naukowe wykazały, że ACE - inhibitory korzystnie działają u pacjentów z mikroalbuminurią w przebiegu nefropatii cukrzycowej ( zmniejszają ilość białka,..

Zwężenie odpływu z lewej komory

.. ...odpływu z lewej komory serca. Do najczęstszych objawów zwężenia drogi odpływu z lewej komory serca należą: bóle wieńcowe, spadek wydolności fizycznej, komorowe zaburzenia rytmu ( mogą prowadzić do migotania komór, zaburzenia równowagi, omdlenia. Zwężenie nadzastawkowe w większości..

Zespół Dresslera

.. ...choroby niedokrwiennej serca; uczucie duszności i przyspieszona czynność serca; w osłuchiwaniu stwierdza się tarcie osierdzia; leukocytoza, przyspieszone OB, przeciwciała przeciwko komórkom mięśnia sercowego stwierdzane w surowicy; obraz płaszczowego uszkodzenia serca w zapisie EKG...

Zespół Eisenmengera

.. ...z prawego do lewego serca przecieku na poziomie serca lub pni tętniczych. Przyczyną wystąpienia zespołu Eisenmengera jest wysoki opór w krążeniu płucnym, który jest następstwem naczyniowej choroby płucnej. W zespole Eisenmengera dochodzi do rozwoju mięśniówki w ścianach naczyń krążenia..

Zespół bolesnego barku (bark-ręka, ramię-ręka)

Zespół bolesnego barku (bark-ręka, ramię-ręka)

.. ...miesiącem po zawale serca. Objawy zespołu bolesnego barku polegają na wystąpieniu zesztywnienia i bólu w stawie ramiennym ( 90% przypadków w lewym ), oraz na bólu i obrzęku ręki ( często jest pogrubiała i pokryta plamami ). W rzadkich przypadkach dochodzi do zaniku drobnych grup..

Zaburzenia rytmu serca

.. Prawidłowy rytm serca to rytm zatokowy, podczas którego węzeł zatokowo - przedsionkowy ( SA ) działa jak naturalny rozrusznik z częstością 60 - 100 pobudzeń na minutę w czasie spoczynku. Podział rytmów serca. Rytmy węzła zatokowo - przedsionkowego. Asystolia Bradykardia zatokowa Tachykardia zatokowa Rytmy..

Zapalenie mięśnia sercowego

.. ...dławicowego ( imitujące zawał serca ); postać klasyczna zapalenia mięśnia serca ( kardiomiopatia zastoinowa z zaburzeniami rytmu ); zapalenie mięśnia serca w postaci objawów ogólnych; zapalenie mięśnia serca przejawiające się zaburzeniami rytmu ( głównie komorowymi ). Objawy podstawowe..

Zapalenie wsierdzia

.. ...błona wyścielająca jamy serca. Zapaleniem wsierdzia nazywamy proces zapalny toczący się we wsierdziu. Główną lokalizacja zapalenia wsierdzia obejmuje zastawki serca, nici ścięgniste a także mięśnie brodawkowate. W zajętym przez proces zapalny wsierdziu powstają tzw. wegetacje złogi..

Zastawki serca

.. ...płucnego. Funkcja zastawek serca polega na ukierunkowaniu przepływu krwi pomiędzy poszczególnymi jamami serca. Skurcz komór powoduje zamknięcie zastawek przedsionkowo - komorowych ( dwudzielna i trójdzielna ), co zabezpiecza przed wtłoczeniem krwi do przedsionków zamiast do pni..

Praca serca

.. ...litrów/min. Częstość skurczów serca reguluje układ nerwowy. Wzrost aktywności układu współczulnego - przyspiesza czynność serca a wzrost aktywności włókien przywspółczulnych zwalnia. Objętość wyrzutowa serca zmienia się zależnie od kurczliwości komór, ciśnienia tętniczego i objętości..

Zawał serca (zawał mięśnia sercowego)

Zawał serca (zawał mięśnia sercowego)

.. ...). Przyczyny zawału serca. Ponad 90% zawałów mięśnia sercowego spowodowanych jest całkowitym zamknięciem światła tętnicy wieńcowej przez zakrzep powstały w wyniku pęknięcia blaszki miażdżycowej zwężającej tętnicę. Do innych przyczyn mogących spowodować zawał serca należą: kurcz tętnicy..

Zawał dolnej ściany serca

.. ...zawale dolnej ściany serca martwica mięśnia sercowego spowodowana jest zatrzymaniem gałęzi zstępującej prawej tętnicy wieńcowej ( 80% ) lub gałęzi okalającej lewej tętnicy wieńcowej ( 20% ). Podział zawałów serca. Zawał przedniej ściany serca Zawał przednio - boczny Zawał przednio -..

Zawał przednio-boczny serca

.. ...zawale przednio - bocznym serca ( Infarctus myocardii anterolateralis ) martwica mięśnia sercowego spowodowana jest zatrzymaniem przepływu przez główny pień gałęzi okalającej ( Cx ) lewej tętnicy wieńcowej lub jego odnogi, albo przez odnogę boczną gałęzi zstępującej lewej tętnicy..

Zawał przedniej ściany serca

.. ...Zawał przedniej ściany serca ( Infarctus myocardii parietis anterioris ) spowodowany jest zamknięciem gałęzi zstępującej lewej tętnicy wieńcowej ( LAD, left anterior descending ). Podział zawałów serca. Zawał przedniej ściany serca Zawał przednio - boczny Zawał przednio - przegrodowy..

Zawał przednio-przegrodowy serca

.. ...przednio - przegrodowym serca ( Infarctus myocardii anteroseptalis ) martwica mięśnia sercowego spowodowana jest zamknięciem gałęzi zstępującej lewej tętnicy wieńcowej ( LAD, left Anterior Descending ). Podział zawałów serca. Zawał przedniej ściany serca Zawał przednio - boczny Zawał..

Zawał rozległy przedni serca

.. ...zawale rozległym przednim serca ( Infarctus myocardii parietis anterioris externus ) martwica mięśnia sercowego spowodowana jest zatrzymaniem przepływu przez główny pień lewej tętnicy wieńcowej albo przez obie główne gałęzie tętnicy wieńcowej. Podział zawałów serca. Zawał przedniej..

Zawał tylnej ściany serca

.. ...zawale tylnej ściany serca ( Infarctus myocardii parietis posterioris ) martwica mięśnia sercowego spowodowana jest zamknięciem dalszego odcinka gałęzi okalającej ( Cx ) - lewej tętnicy wieńcowej albo tylno - bocznej odnogi gałęzi zstępującej prawej tętnicy wieńcowej. Podział zawałów..

Powikłania zawału serca

.. ...objawami niewydolności serca i powstaniem nowego szmeru nad sercem. Leczeniem jest pilna operacja naprawcza pękniętej przegrody. Pęknięcie mięśnia brodawkowatego występuje u 2% chorych z zawałem. Dochodzi do niego między 2. a 10. dniem po zawale. Najczęściej pęknięciu ulega mięsień..

Niewydolność serca

.. ...rentgenowskim sylwetka serca niepowiększona i prawidłowa EF ). Obie postacie niewydolności często współistnieją. Niewydolność serca dzielona jest także na niewydolność prawokomorową i lewokomorową w zależności od uszkodzonej komory. Najczęstszą przyczyną niewydolności lewokomorowej jest..

Zator płuc (zatorowość płucna)

Zator płuc (zatorowość płucna)

.. ...płucnych. Prawa komora serca zostaje przeciążona ciśnieniowo, co może doprowadzić do niewydolności serca prawokomorowej. Jeśli mechanizmy wyrównawcze w krążeniu płucnym są niewystarczające może dojść do zawału płuca. Objawy zatoru płuc. Zator płucny to nagły stan kliniczny i może..

Dorzut zawału serca

.. ...dyskinetyczne ). Następstwem tego zjawiska może być niewydolność serca, pęknięcie ściany serca, powstanie tętniaka prawdziwego lewej komory. Ekspansja sprzyja zjawisku remodelingu ( przebudowy ) mięśnia sercowego...

Udar mózgu

Udar mózgu

.. ...migotanie przedsionków, wady serca, zawał serca z obecnością skrzeplin w uszku lewego przedsionka mogą być źródłem materiału zatorowego powodującego udar mózgu. Krwotok mózgowy ( 15% ). ponad 60% przypadków wywołane jest pęknięciem tętniaka naczynia mózgowego; w ok. 30% w przebiegu..

Angioplastyka (PTCA)

.. ...od stanu ogólnego osoby badanej i stopnia zaawansowania choroby, ich częstość nie przekracza 0.05%. Powikłania przy angioplastyce. Zawał serca Udar mózgu Zaburzenia rytmu serca pęknięcie ściany naczynia..

Układ przewodzący serca (układ bodźcotwórczy serca)

.. ...przyspieszeniem akcji serca. Pobudzenie układu przywspółczulnego objawia się zwolnieniem akcji serca - działanie hamujące na węzeł zatokowo - przedsionkowy. Fala pobudzenia, która powstaje w tym węźle nie jest rejestrowana w EKG do chwili wyjścia poza jego obręb. Bodziec elektryczny..

EKG (elektrokardiogram)

EKG (elektrokardiogram)

.. ...aktywność elektryczną serca w postaci graficznego obrazu na papierze milimetrowym. Przyjęto umownie, że główne załamki ( wychylenia zapisu aktywności elektrycznej ) EKG są określane literami P, Q, R, S, T, U. Każdy załamek odpowiada depolaryzacji ( rozładowanie elektryczne ) albo..

Asystolia

Asystolia

.. ...lub pęknięcie komory serca i tamponada. Rozpoznanie asystolii stawia się na podstawie badania elektrokardiograficznego oraz stwierdzeniu objawów braku czynności hemodynamicznej serca takich jak brak tętna na tętnicy szyjnej, nieoznaczalne ciśnienie krwi. W zapisie EKG asystolia objawia..

Bradykardia

.. ...serca ). Każdy rytm serca poniżej 60 razy na minutę określany jest jako bradykardia. Bradykardia może występować fizjologicznie u sportowców lub osób z wagotonią ( nadmierna aktywność nerwu błędnego ) oraz patologicznie: zaburzenia powstawania bodźca w układzie bodźcotwórczym, zaburzenia..

Tachykardia

.. ...określenie częstości akcji serca powyżej 100 na minutę. Wśród przyczyn tachykardii można wyróżnić: nadczynność tarczycy; stany emocjonalne: strach, zdenerwowanie, radość; stosowanie używek ( kawa, papierosy ( nikotyna ), kofeina w napojach ); migotanie przedsionków, trzepotanie..

Trzepotanie przedsionków

.. ...stosowane są leki, które poprawiają wydolność serca oraz podtrzymują prawidłowy rytm serca po umiarowieniu. W określonych sytuacjach jedną metodą skutecznego leczenia może być wszczepienie stymulatora serca...

Migotanie przedsionków

.. ...niemiarową czynność serca i deficyt tętna na obwodzie ( fala tętna na tętnicy promieniowej nie pokrywa się w czasie z pracą serca ). Migotanie przedsionków spotykane jest u 5 - 10% ludzi starszych. Wędrująca fala depolaryzacji w przedsionkach prowadzi do zaburzeń efektywnego..

WPW (zespół Wolffa - Parkinsona - Whitea)

.. ...układzie przewodzącym serca jedyną prawidłową drogą prowadzącą między przedsionkami a komorami jest pęczek Hisa. Część populacji posiada dodatkowe drogi, którymi bodźce elektryczne przekazywane są bezpośrednio z przedsionków do komór. Węzeł przedsionkowo - komorowy w sercu o prawidłowej..

Zespół wydłużonego QT (long QT syndrome, LQTS)

.. ...repolaryzacji komór serca. Jego długość mierzona jest od początku zespołu QRS do końca załamka T. W prawidłowo pracującym sercu długość odstępu QT skraca się wraz ze wzrostem częstości akcji serca. Zespół wydłużonego QT może być wrodzony lub nabyty ( okresowy ). Wydłużenie odstępu QT..

STENT

.. ...pacjentom ze świeżym zawałem serca jak i cierpiącym na chorobę niedokrwienną. W czasie każdej angioplastyki rozważana jest konieczność założenia stentu. Stentowanie. ETAP 1 - wprowadzenie balonika i stentu do tętnicy wieńcowej. W tej fazie stent jest złożony i obejmuje balonik. ETAP 2 -..

Leki kardiologiczne (leki stosowane w chorobach serca)

Leki kardiologiczne (leki stosowane w chorobach serca)

.. ...choroby niedokrwiennej serca jest spowolnienie postępu choroby oraz minimalizowanie czynników sprzyjających jej rozwojowi. Istotną rolę odgrywają więc leki o działaniu przeciwmiażdżycowym jak np. inhibitory enzymu konwertującego czy antagonisty receptora dla angiotensyny, leki..

Statyny

Statyny

.. ...choroba niedokrwienna serca, hipercholesterolemia ( podwyższony poziom cholesterolu we krwi ) w przypadku gdy dieta i leczenie niefarmakologiczne nie przynosi rezultatów. Działania niepożądane statyn. Statyny są zazwyczaj dobrze tolerowane jednak mogą pojawić się bóle brzucha, wzdęcia,..

LDL Cholesterol

LDL Cholesterol

.. ...chorobą niedokrwienną serca. To właśnie ta frakcja cholesterolu odgrywa kluczową rolę w patogenezie powstawania blaszki miażdżycowej. Poziom cholesterolu LDL w surowicy znacznie lepiej koreluje z zagrożeniem rozwoju miażdżycy niż cholesterol całkowity ( Tchol ). Zalecane stężenie LDL w..

HDL Cholesterol

.. ...choroby niedokrwiennej serca. Najsilniejszymi dowodami na to są dane pochodzące z Framingham Study prowadzone w USA. Pacjenci z niskimi stężeniami frakcji HDL cholesterolu mają znacznie większe ryzyko ryzyko choroby niedokrwiennej serca nawet w sytuacji gdy stężenie cholesterolu..

Triglicerydy (trójglicerydy)

.. ...choroby niedokrwiennej serca jest mniej jasna niż w przypadku cholesterolu LDL i HDL. Wiadome jest, że podwyższone stężenie LDL w osoczu a obniżone HDL wpływają na przyspieszenie rozwoju zmian miażdżycowych w naczyniach wieńcowych. Fakt, że nie do końca poznana jest rola triglicerydów w..

Wysiłek fizyczny u pacjentów po zawale serca

Wysiłek fizyczny u pacjentów po zawale serca

.. ...serca. Pacjenci po zawale serca powinni 4 - 6 razy w tygodniu wykonywać co najmniej 30 minutowy wysiłek fizyczny. Bardzo istotny jest rodzaj wykonywanych ćwiczeń. Należy pamiętać aby unikać ćwiczeń siłowych, wykonywanych na bezdechu wymagających wysiłku w krótkim czasie ( sporty siłowe,..

Wstrząs kardiogenny

.. ...upośledzeniem funkcji wyrzutowej serca. Najczęstszą przyczyną wstrząsu kardiogennego jest zawał mięśnia sercowego. W celu ustalenia czy rzeczywiście mamy pacjenta ze wstrząsem kardiogennym należy wykonać badanie ultrasonograficzne ( ECHO serca ). Mimo, że współczesna kardiologia dąży do..

Hipoksja

.. ...płuc, niewydolności serca a także w jego wadach ( przeciek prawo - lewy ). Następstwa długotrwałej hipoksji. zwiększenie produkcji erytrocytów ( erytrocytoza ) - erytrocyty ( RBC ) są to krwinki zawierające hemoglobinę odpowiedzialne za transport tlenu; zaburzenia krzepnięcia krwi -..

Dwupłatkowa zastawka aorty

.. ...najczęściej występujących wad serca u dorosłych ( 2 - 3 osoby ma tę wadę na 100 przebadanych osób ). Zdecydowana większość ludzi z dwupłatkową zastawką aorty nie wie, że ma wadę serca. Z reguły zastawka dwupłatkowa funkcjonuje prawidłowo. Dwupłatkowa zastawka aorty zwiększa ryzyko..

Izolowany ubytek przegrody międzykomorowej

.. ...międzykomorowej to rzadka wada serca u dorosłych. W większości przypadków ubytek jest mały i nie powoduje zaburzeń hemodynamicznych. Czasami zdarzają się duże ubytki, które mogą prowadzić do wzrostu ciśnienia w naczyniach płucnych. Duże ubytki mogą także dawać przeciążenie objętościowe..

Serce trójprzedsionkowe

.. ...skorelowane jest z ubytkiem w przegrodzie międzyprzedsionkowej. Leczenie serca trójprzedsionkowego. Operacja kardiochirurgiczna w przypadku, gdy stwierdza się objawy utrudnionego odpływu z żył płucnych...

Koarktacja aorty

.. ...przerostu lewej komory serca. Zdecydowana większość pacjentów z koarktacją aorty ma nadciśnienie tętnicze już w dzieciństwie. Przeciążenie lewej komory spowodowane utrudnionym odpływem krwi może prowadzić do rozwoju niewydolności lewej komory. W badaniu przedmiotowym stwierdza się..

Tetralogia Fallota

.. ...sinicza wada wrodzona serca u ludzi dorosłych. Na tetralogię Fallota składają się cztery nieprawidłowości: ubytek w przegrodzie międzykomorowej ( VSD, ventricular septum defect ), w większości przypadków ubytek jest duży i wysoko położony; zwężenie pnia płucnego ( najczęściej zwężenie..

Anomalie tętnic wieńcowych

.. ...doprowadzić do niewydolności serca spowodowanej przeciążeniem objętościowym serca. W przypadku gdy przetoki tętniczo - żylne uchodzą do przedsionków mogą być one przyczyną nadkomorowych zaburzeń rytmu np. migotania przedsionków. W większości przypadków przetoki wykrywane są u dzieci lub..

Przetrwały przewód tętniczy (PDA)

.. ...przewodu tętniczego: ECHO serca z oceną przepływów ( Doppler ); zdjęcie rentgenowskie klatki piersiowej. Wszyscy pacjenci z PDA wymagają leczenia zabiegowego aby uniknąć rozwoju nadciśnienia płucnego...

Drożny otwór owalny

.. ...międzyprzedsionkowej serca. W życiu płodowym człowieka otwór ten zapewnia komunikację między przedsionkami. Struktura otworu owalnego przypomina zastawkę - prąd krwi pozwala na jego otwarcie w kierunku lewego przedsionka. Poród powoduje zmiany fizjologiczne w sercu noworodka - wzrost..

Nieprawidłowy spływ żył płucnych

.. ...przez co lewa część serca nie pompuje utlenowanej krwi do aorty. W zależności od umiejscowienia ujścia żył płucnych wyróżnia się typ nasercowy, śródsercowy oraz podsercowy. W typie nasercowym cztery żyły płucne łączą się w jedno naczynie i uchodzą do żyły głównej górnej. W typie..

Ubytek typu zatoki wieńcowej

.. ...Fizjologicznie w lewej komorze serca panuje ciśnienie większe niż w prawym przedsionku. Wystąpienie przecieku z lewego do prawego przedsionka powoduje przeciążenie objętościowe prawej komory. Automatycznie wzrasta także przepływ przez naczynia krążenia płucne. Patologiczne połączenie..

Ubytek przegrody międzyprzedsionkowej

.. ...najczęstszych wad wrodzonych serca u dorosłych pacjentów. Najczęstszą lokalizacją ubytków jest środek przegrody międzyprzedsionkowej. W przegrodzie międzyprzedsionkowej może występować jeden otwór lub kilka. Ubytki w przegrodzie międzyprzedsionkowej niekorzystnie wpływają na pracę serca...

Remodeling serca (przebudowa mięśnia sercowego)

.. Remodeling serca ( przebudowa mięśnia sercowego ) to rozstrzeń lewej komory serca ze zmianą jej geometrii w wyniku oddziaływania ukrwionych części komory na ognisko niedokrwienia i bliznę pozawałową. Mechanizmem odpowiedzialnym za remodeling są zaburzenia ekspresji genów komórkowych. Standardy leczenia..

Leki przeciwpłytkowe

Leki przeciwpłytkowe

.. ...choroba niedokrwienna serca, prewencja pierwotna i wtórna zawału serca, profilaktyka przejściowych epizodów niedokrwiennych mózgu ( TIA, transcient ischaemic attack ). Zastosowanie wynikające z właściwości przeciwzapalnych i przeciwbólowych. Działania niepożądane: pacjenci skarżą się..

Antagoniści receptorów wapniowych (Ca blokery)

Antagoniści receptorów wapniowych (Ca blokery)

.. ...zawroty głowy, zaparcia, uczucie zmęczenia, bradykardia - zwolnienie rytmu serca poniżej 60 uderzeń na minutę. Przykładowe preparaty: Isoptin ( werapamil ), Oxycardil ( Diltiazem ), Amlopin ( amlodypina )...

Antagoniści receptora angiotensyny II

Antagoniści receptora angiotensyny II

.. ...obniżenie obciążenia serca. Badania naukowe dowodzą o korzystnym działaniu inhibitorów receptora angiotensynowego na proliferację mięśniówki naczyń i serca. Leki tej grupy działają hipotensyjnie ( obniżają ciśnienie ) poprzez deaktywację układu RAA ( renina - angiotensyna - aldosteron )...

Cewnik Swana-Ganza

.. ...pacjentów z zawałem serca z powikłaniami hemodynamicznymi ( wstrząs kardiogenny ), obrzęk płuc, podejrzenie pęknięcia przegrody międzykomorowej. Wprowadzenie cewnika Swana - Ganza do jam serca odbywa się z dostępu żylnego ( obwodowy albo centralny ). Cewnik prowadzony jest do prawego..

Rozrusznik serca (stymulator serca)

Rozrusznik serca (stymulator serca)

.. ...stopnia i czynnością komór serca poniżej 40/min, lub pauzami dłuższymi niż 3 sekundy, powinni także być rozważeni jako kandydaci do stymulacji. Chorzy z wrodzonym blokiem trzeciego stopnia generalnie nie wymagają stymulacji, o ile są bezobjawowi, choć muszą pozostawać pod stałą kontrola..

Wszczepienie stymulatora serca (rozrusznika serca)

Wszczepienie stymulatora serca (rozrusznika serca)

.. ...Wszczepienie stymulatora serca ( rozrusznika serca ) jest zabiegiem wykonywanym w znieczuleniu miejscowym w pracowni elektrofizjologii. Umieszczanie stymulatora i elektrod odbywa się pod kontrolą RTG. Stymulator ( rozrusznik ) to urządzenie wielkości pudełka zapałek umieszczany jest pod..

Kody rozruszników serca (stymulatorów serca)

Kody rozruszników serca (stymulatorów serca)

.. Kody rozruszników serca ( stymulatorów serca ): Cyfra Określenie Kod - rodzaj stymulacji 1 jama serca stymulowana A - przedsionekV - komoraD - przedsionek i komora 2 jama serca z której odbierany jest sygnał A - przedsionekV - komoraD - przedsionek i komoraO - bez odbierania 3 reakcja na odbierany sygnał I -..

Scyntygrafia perfuzyjna

.. ...scyntygrafia perfuzyjna serca polega na podaniu dożylnym niewielkiej dawki radioznacznika ( najczęściej technetu - 99m lub talu - 201 ), wykazującego skłonność do gromadzenia się w komórkach mięśnia sercowego, i rejestracji promieniowania przez niego emitowanego. Kwanty energii zliczane..

Naczynia wieńcowe serca

Naczynia wieńcowe serca

.. ...zaopatrują wyłącznie ścianę serca ( dodatkowo oddają drobne gałązki do aorty i pnia płucnego ). W przypadku gdy światło jednego z naczyń wieńcowych zostanie zamknięte ( np. w wyniku pęknięcia blaszki miażdżycowej ) dochodzi do zawału mięśnia sercowego w obszarze unaczynionym przez dane..

Nadciśnienie tętnicze

Nadciśnienie tętnicze

.. ...przerost lewej komory serca ); ograniczenie spożycia alkoholu do minimum; zaprzestanie palenia tytoniu w jakiejkolwiek postaci ( papierosy, fajka, cygara ); regularne ćwiczenia fizyczne o umiarkowanym natężeniu, najlepiej szybki spacer lub pływanie - minimum 3 - 4 razy w tygodniu przez..

Przerost mięśnia sercowego (przerost lewej komory serca)

.. ...Zwiększone obciążenie serca spowodowane zwiększonym ciśnieniem układowym powoduje koncentryczny przerost mięśniówki serca ( zwiększenie grubości ściany ). Jest to odpowiedź organizmu na nadmierne obciążenie serca. Wraz z utrwalaniem się nadciśnienia tętniczego zwiększa się opór układowy,..

Obrzęk płuc

Obrzęk płuc

.. ...pacjentów z niewydolnością serca; zawał serca, ostry stan niedokrwienny mięśniówki serca; nadciśnienie tętnicze; zaburzenia rytmu;wady zastawek serca np. zwężenie zastawki mitralnej powodujące zastój krwi w płucach; udar mózgu ( Insultus cerebri ). płucne. zapalenie płuc; zachłyśnięcie..

Sztuczne zastawki serca

.. Sztuczne zastawki serca - wymiana zastawek serca na sztuczne. Serce ludzkie ma 4 zastawki kontrolujące kierunek przepływu krwi podczas skurczu i rozkurczu. Między przedsionkami i komorami są zastawki: dwudzielna ( mitralna ) i trójdzielna. W ujściu aorty i pnia płucnego są zastawki: aortalna i pnia płucnego...

Diagnostyczne cewnikowanie serca

.. ...cewnikowanie lewej połowy serca. Po wprowadzeniu do lewej komory cewnika, podaje się przez niego środek cieniujący. Umożliwia to obejrzenie anatomii serca i dużych naczyń, ocenić zaawansowanie zastawkowych wad serca, kurczliwość mięśnia sercowego, pozwala również stwierdzić istnienie..

Przezskórna walwuloplastyka zastawki pnia płucnego

.. ...balonikiem do prawego serca. Zabieg wykonywany jest w znieczuleniu miejscowym. Pacjent leży na stole, a do jego żyły udowej w prawej pachwinie wprowadzona jest igła ze specjalną koszulką z tworzywa sztucznego. Po uzyskaniu dostępu do naczynia igła jest usuwana, a wprowadzany jest..

Walwuloplastyka balonowa zastawki aortalnej

.. ...badanie ultrasonograficzne serca ( ECHO serca ). Zabieg walwuloplastyki balonowej zastawki aortalnej polega na wprowadzeniu specjalnego cewnika zakończonego balonem do serca pacjenta ( dostęp taki sam jak w przypadku angioplastyki - PTCA ). Po umiejscowieniu balonu w miejscu pierścienia..

Balonowa angioplastyka koarktacji aorty

.. ...- 90% pacjentów leczonych tą techniką uzyskuje się spadek gradientu ciśnień. Po zabiegu należy wykonać po ok. 5 - 6 miesiącach badanie ECHO serca metodą dopplerowską w celu kontroli gradientu ciśnień...

Przewlekła niewydolność serca

.. ...częstość niewydolności serca w podeszłym wieku jest niedoszacowana, głównie ze względu na ograniczoną u starszych osób aktywność fizyczną, która mogłaby wyzwalać typowe objawy CHF. Jeżeli częstość całkowitą szacuje się w populacji na 0, 4 - 2%, to u osób, które przekroczyły 80 rok życia..

Genetyczne podłoże przerostu lewej komory serca

.. ...przerostu lewej komory serca, który jest jednym z czynników ryzyka ostrych epizodów niedokrwiennych serca, niewydolności krążenia i udarów mózgu. Mało dotychczas wiadomo o stanowiących podstawą przerostu procesach patologicznych zachodzących w komórkach mięśnia sercowego. Według..

Tętniak rozwarstwiający aorty

.. ...przypominać obraz zawału serca. Bólowi z reguły towarzyszą zlewne poty, uczucie lęku, wymioty, wstrząs kardiogenny. W badaniu przedmiotowym stwierdza sie występowanie różnicy w ciśnieniu skurczowym mierzonym na obu kończynach górnych. Charakterystyczna jest asymetria lub zanik tętna na..

Tętniak pozawałowy serca

.. ...ścieńczenia grubości ściany serca. Podział tętniaków serca. tętniak prawdziwy - zbudowany jest z wsierdzia, mięśnia sercowego i osierdzia ( wszystkie trzy warstwy tworzące ścianę serca ); tętniak rzekomy - występuje częściej, zwykle zbudowany jest z nasierdzia i osierdzia. Tętniak ściany..

Pęknięcie wolnej ściany serca

.. ...Pęknięcie wolnej ściany serca występuje u ok. 7% pacjentów z zawałem. Powikłanie to najczęściej występuje 3 - 6 dniu zawału. W 90% przypadków pęknięciu ulega ściana lewej komory. Czynnikami, które mogą sprzyjać pęknięciu ściany serca są: pierwszy pełnościenny zawał, kobiety po 60 roku..

Pęknięcie przegrody międzykomorowej

.. ...brzegu mostka. Diagnostyka pęknięcia przegrody międzykomorowej. ECHO serca Leczenie pęknięcia przegrody międzykomorowej. nitroprusydek sodu, kontrpulsacja wewnątrzaortalna; operacja kardiochirurgiczna...

Kontrapulsacja wewnątrzaortalna

.. ...odpowiednich fazach pracy serca, dzięki zsynchronizowaniu pompy z zapisem EKG. W czasie pracy serca można wyróżnić dwie fazy: skurczu i rozkurczu. W fazie skurczu mięsień sercowy napina się i objętość komór serca ulega gwałtownie zmniejszeniu. Efektem tego jest wyrzucenie krwi z prawej..

Koronarografia

Koronarografia

.. ...aortę prowadzony jest do serca. Koszulka naczyniowa usuwana jest natychmiast po badaniu lub po kilku godzinach ( do 6h ). Odpowiednia końcówka cewnika zapewnia dostęp do poszczególnych naczyń wieńcowych. Gdy końcówka cewnika znajduje się w naczyniu wieńcowym wstrzykiwany jest kontrast (..

Badanie EKG Holter (całodobowe monitorowanie rytmu serca)

Badanie EKG Holter (całodobowe monitorowanie rytmu serca)

.. ...bradykardia - wolna czynność serca, poniżej 60 uderzeń na minutę - wykluczenie bloku serca ( zaburzenia przewodzenia impulsów elektrycznych ); choroba niedokrwienna serca - zapis EKG w połączeniu z np. bólem w klatce piersiowej są cenną wskazówką dla lekarza prowadzącego; ocena..

Test wysiłkowy EKG

Test wysiłkowy EKG

.. ...ukrwienia i czynności serca podczas wysiłku fizycznego. W czasie wysiłku mogą w zapisie EKG pojawić się zmiany, które nie występują w zwykłym, spoczynkowym badaniu EKG. Kiedy wykonywana jest próba wysiłkowa?. diagnostyka nieinwazyjna choroby niedokrwiennej serca ( powtarzające się bóle w..

Tamponada worka osierdziowego

.. ...Przyczyny tamponady serca. Tamponada ostra worka osierdziowego. częstą przyczyną jest pęknięcie wolnej ściany mięśnia sercowego w wyniku zawału; uraz mechaniczny serca; pęknięcie tętniaka aorty, który sączy do jamy osierdziowej. Tamponada podostra worka osierdziowego. wysięki w przebiegu..

Nakłucie worka osierdziowego

.. ...do upośledzenia pracy serca ( utrudniony jest skurcz i rozkurcz ). Wykonanie nakłucia worka osierdziowego. Pacjent znajduje się w pozycji półsiedzącej pod kątem mniej więcej ok. 30 stopni do poziomu ( w pozycji tej płyn przemieszcza się przed przednią ścianę serca co ułatwia jego..

Sinica

.. ...sinica centralna - spadek wysycenia krwi tlenem; sinica obwodowa - zmniejszona perfuzja tkanek na obwodzie, np. w niewydolności serca. W sinicy centralnej język pacjenta jest siny, w obwodowej czerwony...

Serce sportowca (rozstrzeń u sportowców)

Serce sportowca (rozstrzeń u sportowców)

.. ...budowie serca ( rozstrzeń serca u sportowców ), które u osób nie trenujących zostałyby uznane za patologiczne. Zmiany pojawiające się w sercu są wynikiem adaptacji mięśnia sercowego do natężonego wysiłku fizycznego. Mówiąc o pojęciu serce sportowca mamy na myśli: rozstrzeń - powiększenie..

No reflow phenomenom

.. ...naczynia wieńcowego. Zawał serca jest martwicą mięśnia sercowego spowodowaną pęknięciem blaszki miażdżycowej, która całkowicie zamyka światło naczynia wieńcowego. Kardiologia inwazyjna umożliwia udrożnienie zamkniętego naczynia z uzyskaniem przepływu krwi w jego świetle. Rewaskularyzacja..

Metody operacyjne by-passów

.. ...mostka ), zatrzymaniem serca i podłączeniem do krążenia pozaustrojowego ( sztucznego aparatu płuco - serce ): pomost żylny aortalno - wieńcowy ( ACVB ); ominięcie zwężenia tętnicy wieńcowej za pomocą pomostu z tętnicy piersiowej wewnętrznej ( ITA lub IMA by - pass ). Metody torakoskopowe..

Brachyterapia wieńcowa

.. ...wieńcowa jest ostatnim osiągnięciem w leczeniu choroby niedokrwiennej serca i zapobieganiu restenozy w poszerzonych tętnicach; wykazano, że jej stosowanie istotnie zmniejsza występowanie zjawiska restenozy...

Choroba niedokrwienna serca (choroba wieńcowa)

Choroba niedokrwienna serca (choroba wieńcowa)

.. ...chorobie niedokrwiennej serca. gdy pojawia się ból wieńcowy, należy zaprzestać wysiłku lub ograniczyć emocję; jeśli ból nie przechodzi, przyjąć ( w pozycji siedzącej nitroglicerynę w tabletce pod język lub w aerozolu ( może być inny działający szybko tzw. azotan ); chory z chorobą..

Choroba niedokrwienna a płeć człowieka

.. ...choroby niedokrwiennej serca u obu płci sprawiają trudności zarówno epidemiologom, jak i klinicystom. W ciągu minionych 20 lat częstość zgonów sercowych zmniejszyła się wśród mężczyzn, a wzrosła wśród kobiet. Zjawisko ma niewątpliwie charakter złożony, jednak głównymi przyczynami są:..

Ciśnienie krwi i tętno

Ciśnienie krwi i tętno

.. ...serca. Skurcz komór serca powoduje powstanie tzw. fali tętna w tętnicach. Częstością tętna nazywamy ilość uderzeń serca na minutę. U dorosłych ilość uderzeń na minutę wynosi ok. 60 - 80. U dzieci: 90 - 140/minutę. Tętno można sobie zbadać przykładając opuszki palców 2, 3 i 4 (..