Skurcz serca

Anatomia serca

Anatomia serca

.. ...występuje na przemian skurcz ( systole ) i rozkurcz ( diastole ) komór i przedsionków. W momencie gdy przedsionki wypełniają się krwią, komory wyrzucają krew na obwód. Następnie rozkurczają się komory serca i krew przez ujścia przedsionkowo - komorowe prawe i lewe napływa z przedsionków..

Czynność mechaniczna serca (hemodynamika serca)

.. ...skurczu. Na częstość skurczów serca wpływa min. autonomiczny układ nerwowy - współczulny przyspiesza czynność serca, przywspółczulny zwalnia ją. Wskaźnik sercowy ( cardiac index ) - jest to wskaźnik, który jest stosunkiem pojemności minutowej serca do powierzchni ciała. Pojemność..

Zwężenie odpływu z prawej komory

.. ...ulega zarówno czynność skurczowa jak i rozkurczowa. Badania wykonywane w celu rozpoznania zwężenia odpływu z prawej komory: ECHO serca EKG Zdjęcie rentgenowskie klatki piersiowej Leczenie zwężenia odpływu z prawej komory. Leczenia korekcyjnego wymagają pacjenci, u których w badaniu ECHO..

Zaburzenia rytmu serca

.. ...Migotanie przedsionków Częstoskurcz przedsionkowy Rytmy z łącza przedsionkowo - komorowego. Częstoskurcze przedsionkowo - komorowe nawrotne. Rytmy komorowe. Częstoskurcz komorowy Przyspieszony rytm komorowy idiowentrykularny Torsades de pointes Migotanie komór Zaburzenia przewodzenia...

Zapalenie mięśnia sercowego

.. ...tachykardia; zaburzenia rytmu ( skurcze dodatkowe, tachyarytmie komorowe, zaburzenia przewodnictwa przedsionkowo - komorowego ); objawy niewydolności serca; osłuchowo: szmery skurczowe o różnym charakterze, czasami 3 ton serca, szmer tarcia osierdziowego. W badaniach dodatkowych można..

Zastawki serca

.. ...poszczególnymi jamami serca. Skurcz komór powoduje zamknięcie zastawek przedsionkowo - komorowych ( dwudzielna i trójdzielna ), co zabezpiecza przed wtłoczeniem krwi do przedsionków zamiast do pni tętniczych. Podczas rozkurczu komór zastawki przedsionkowo - komorowe otwierają się -..

Praca serca

.. ...litrów/min. Częstość skurczów serca reguluje układ nerwowy. Wzrost aktywności układu współczulnego - przyspiesza czynność serca a wzrost aktywności włókien przywspółczulnych zwalnia. Objętość wyrzutowa serca zmienia się zależnie od kurczliwości komór, ciśnienia tętniczego i objętości..

Powikłania zawału serca

.. ...) występują komorowe skurcze przedwczesne, u 8% migotanie komór ( VF ), u blisko 50% zaburzenia nadkomorowe, zaś u 20 - 35% zaburzenia przewodzenia przedsionkowo - komorowego. Ponad połowa pacjentów z zawałem ma objawy niewydolności serca, u ok. 8% występuje wstrząs kardiogenny, a u..

Niewydolność serca

.. ...jest na niewydolność skurczową, w której występuje spadek EF ( frakcji wyrzutowej ) oraz niewydolność rozkurczową ( częsta w chorobie wieńcowej oraz w przerostach mięśnia sercowego ). Niewydolność rozkurczowa charakteryzuje się podwyższonym ciśnieniem późnorozkurczowym w komorze przy jej..

Asystolia

Asystolia

.. ...się całkowitym brakiem skurczów mięśnia komór oraz towarzyszącym brakiem aktywności elektrycznej mięśnia sercowego w EKG. Asystolia prowadzi do ustania czynności hemodynamicznej serca, do braku przepływu krwi w naczyniach krwionośnych. Ustanie krążenia powoduje niedotlenienie wszystkich..

Trzepotanie przedsionków

.. ...decyduje jaka jest częstość skurczów serca. Dzięki hamującemu działaniu węzła przedsionkowo - komorowego mimo szybkiej akcji przedsionków akcja serca może być prawidłowa lub lekko przyspieszona. Trzepotanie przedsionków dzielone jest na napadowe ( czas trwania do 48 godzin ) i utrwalone..

Migotanie przedsionków

.. ...skutecznego hemodynamicznie skurczu przedsionków. W badaniu przedmiotowym pacjenta z migotaniem przedsionków stwierdza się całkowicie niemiarową czynność serca i deficyt tętna na obwodzie ( fala tętna na tętnicy promieniowej nie pokrywa się w czasie z pracą serca ). Migotanie..

Antagoniści receptorów wapniowych (Ca blokery)

Antagoniści receptorów wapniowych (Ca blokery)

.. ...wapnia są niezbędne do skurczu komórki mięśniowej. Zablokowanie napływu jonów wapnia powoduje zmniejszenie kurczliwości kardiomiocytów ( komórki mięśniowe serca ) - a co za tym idzie zwolnienie przewodnictwa przedsionkowo - komorowego i zmniejszenie oporu naczyń obwodowych. Zmniejszenie..

Naczynia wieńcowe serca

Naczynia wieńcowe serca

.. ...czemu praca serca ( skurcz i rozkurcz ) nie powoduje wzrostu oporów przepływu. W około 80% przypadkach lewa tętnica wieńcowa ma większą średnicę od prawej. Rozkurcz komór jest momentem kiedy krew może swobodnie przepływać przez tętnice wieńcowe. Lewa tętnica wieńcowa ( arteria coronaria..

Przerost mięśnia sercowego (przerost lewej komory serca)

.. ...upośledzenie funkcji skurczowej. Początkowo przerost jest koncentryczny, powyżej krytycznej masy serca 500g następuje przejście w przerost odśrodkowy ( ekscentryczny ). Przeciążenie objętościowe lewej komory będące wynikiem zwiększonego napełniania lewej komory prowadzi do przerostu..

Sztuczne zastawki serca

.. ...przepływu krwi podczas skurczu i rozkurczu. Między przedsionkami i komorami są zastawki: dwudzielna ( mitralna ) i trójdzielna. W ujściu aorty i pnia płucnego są zastawki: aortalna i pnia płucnego. Wymiana zastawek na sztuczne może być zalecana w przypadku ich nadmiernego zwężenia (..

Przewlekła niewydolność serca

.. ...roku życia Przebieg skurczowej niewydolności serca jest przeważnie stopniowy i bardziej powolny. W badaniu fizykalnym poza typowymi objawami niewydolności serca zwraca uwagę częsta obecność IV tonu, co świadczy o nasilonej czynności skurczowej lewego przedsionka. Oceniając objawy..

Pęknięcie przegrody międzykomorowej

.. ...brzegu mostka. Diagnostyka pęknięcia przegrody międzykomorowej. ECHO serca Leczenie pęknięcia przegrody międzykomorowej. nitroprusydek sodu, kontrpulsacja wewnątrzaortalna; operacja kardiochirurgiczna...

Kontrapulsacja wewnątrzaortalna

.. ...fazę rozkurczu, jak i skurczu serca. W fazie rozkurczu balon, umiejscowiony w aorcie, jest napełniany, co skutkuje wzrostem ilości krwi trafiającej do tętnic wieńcowych ( oraz naczyń mózgowych ). Tuż przed skurczem mięśnia balon jest opróżniany, a serce może wypompować krew do aorty ze..

Tamponada worka osierdziowego

.. ...bardzo niską amplitudą skurcz/rozkurcz. Odchylenia obserwowane w badaniach dodatkowych. W wyniku tamponady worka osierdziowego pojawiają się zmiany w wielu badaniach ( EKG, rtg klatki piersiowej, ECHO serca, cewnikowanie prawego serca ). Najbardziej wartościową metodą badania serca jest..

Nakłucie worka osierdziowego

.. ...serca ( utrudniony jest skurcz i rozkurcz ). Wykonanie nakłucia worka osierdziowego. Pacjent znajduje się w pozycji półsiedzącej pod kątem mniej więcej ok. 30 stopni do poziomu ( w pozycji tej płyn przemieszcza się przed przednią ścianę serca co ułatwia jego odprowadzenie ). Przed..

Serce sportowca (rozstrzeń u sportowców)

Serce sportowca (rozstrzeń u sportowców)

.. ...wyrzucanej z komór podczas skurczu. Wzmożone napięcie nerwu błędnego powoduje wolną akcję serca - bradykardię. Większość nagłych zgonów sercowych u sportowców wyczynowych jest wynikiem nie zdiagnozowanych patologii serca ( np. kardiomiopatia serca czy arytmogenna dysplazja prawej komory..

Choroba niedokrwienna serca (choroba wieńcowa)

Choroba niedokrwienna serca (choroba wieńcowa)

.. ...tętnicach wieńcowych. stany skurczowe, zaburzenia hemodynamiczne w przebiegu wad serca, niedociśnienia, zaburzeń rytmu, nadciśnienia, kardiomiopatii przerostowej ( HCM ). Objawowy okres miażdżycy tętnic wieńcowych nazywa się chorobą wieńcową ( Coronary Artery Disease - CAD ). Objawy..

Ciśnienie krwi i tętno

Ciśnienie krwi i tętno

.. ...odkształcenie tętnicy podczas skurczu serca. Skurcz komór serca powoduje powstanie tzw. fali tętna w tętnicach. Częstością tętna nazywamy ilość uderzeń serca na minutę. U dorosłych ilość uderzeń na minutę wynosi ok. 60 - 80. U dzieci: 90 - 140/minutę. Tętno można sobie zbadać..

Pomiar ciśnienia tętnicznego krwi

Pomiar ciśnienia tętnicznego krwi

.. ...określenia jaka jest jego skurczowa i rozkurczowa wartość. Wartość ciśnienia skurczowego zależy od rzutu serca i elastyczności tętnic. Ciśnienie rozkurczowe zależne jest od oporu naczyń obwodowych. Zmierzone wartości ciśnienia krwi zapisujemy w postaci: RR=xxx/yy mmHg, gdzie xxx to..

Akineza

.. ...Akineza oznacza brak skurczu. Termin odnosi się do wyników badania ECHO serca. Jednym z elementów takiego badania, obok oceny budowy mięśnia sercowego i zastawek oraz grubości ścian, jest ocena kurczliwości poszczególnych elementów serca. Do opisu kurczliwości mięśnia sercowego używa się..

Frakcja wyrzutowa

.. ...wypompowywany w czasie skurczu. Frakcję wyrzutową określa się podczas badania ECHO serca. Zwykle oblicza się tylko EF lewej komory, wynik świadczy o wydolności mięśnia sercowego. U zdrowego człowieka frakcja wyrzutowe lewej komory powinna przekraczać 65%. Niewydolności serca towarzyszy..

Atenolol

.. ...beta 2 ( na przykład skurcz oskrzeli, niebezpiecznego szczególnie u astmatyków ). Mogą natomiast w sposób nadmierny hamować układ bodźcoprzewodzący serca i doprowadzić do bradykardii ( częstość serca poniżej 60/min ) lub nawet do bloków przewodzenia. Przykłady preparatów zawierających..

Ból serca

Ból serca

.. ...Zaburzenia rytmu serca, skurcze dodatkowe, bloki przewodzenia z występowaniem pauz są często określane przez pacjentów jako uczucie wyrywania się serca z piersi , kołatania serca czy wrażenia zamierania serca . Ponieważ sam ból jest doznaniem subiektywnym, zależnym od progu bólowego..

Fala zwrotna

.. ...miało miejsce w czasie skurczu serca. W tej fazie zastawka przedsionkowo - komorowa powinna być zamknięta, tak aby skurcz komory przetłoczył krew do aorty ( z komory lewej ) lub pnia płucnego ( z komory prawej ). W przypadku niedomykalności zastawki, w czasie skurczu komory cześć krwi..

Ekstrasystolia (dodatkowy skurcz)

.. ...kardiomiocytów, nie wywoła skurczu serca. Możliwy jest też skurcz hemodynamicznie pusty. Mięsień komory kurczy się, ale minęło jeszcze za mało czasu od ostatniego uderzenia serca, aby komory napełniły się krwią. Taki hemodynamicznie pusty skurcz można stwierdzić badając wypełnienie tętna..

Metoprolol (Betaloc, Betaloc ZOK, Beto ZK, Metocard, MetoHEXAL, Metoprolol)

.. ...rytmu serca ( częstoskurcze, migotanie przedsionków, skurcze dodatkowe ). Do działań niepożądanych, występujących głównie po przedawkowaniu lub przy jednoczesnym przyjmowaniu innych leków wpływających na układ bodźcoprzewodzący serca, należą bradykardia i bloki przewodzenia. Inne efekty..

Diltiazem (Blocalcin, Dilzem, Dilocard, Diltiazem, Oxycardil)

.. ...u podłoża migreny są skurcze naczyń mózgowych ). Ewentualne poważne działania niepożądane diltiazemu występują głównie w przypadku przedawkowania: nadmierny spadek ciśnienia tętniczego, bradykardia lub zaburzenia rytmu serca w postaci bloków przewodzenia. Po terapeutycznych dawkach mogą..

Nadczynność tarczycy

.. ...mają charakter częstoskurczu nadkomorowego, skurczów dodatkowych, często występuje napadowe migotanie przedsionków. Arytmie te ustępują przy prawidło prowadzonym leczeniu nadczynności tarczycy. W skrajnych przypadkach może dojść do przełomu tarczycowego, w przebiegu którego pojawiają się..

Nadciśnienie płucne

Nadciśnienie płucne

.. ...reaktywności naczyń ( skurcz - rozkurcz ). Efektem jest wzrost oporu naczyń płucnych. Takie warunki zmuszają prawą komorę do wzmożonej pracy, co powoduje przerost mięśnia sercowego i rozstrzeń w obrębie prawej komory i w konsekwencji rozwój prawokomorowej niewydolności serca...

Niedotlenienie serca

.. ...dostarczania tlenu; skurczem naczyń wieńcowych, jak na przykład w anginie Printzmetala; zaburzeniami rytmu serca, w przebiegu których skraca się faza rozkurczu mięśnia sercowego; końcowe odgałęzienie naczyń wieńcowych doprowadzające krew do warstwy podwsierdziowej są mechanicznie..

Betaksolol (Locren, Betabion, Betoptic, Optibetol)

.. ...receptora beta 2 ( np. skurcz naczyń obwodowych, skurcz oskrzeli ). Betaksolol zwalnia rytm serca i zwalnia szybkość przewodzenia w układzie bodźcoprzewodzącym. Efektem jest zmniejszenie pojemności minutowej serca i w konsekwencji spadek ciśnienia tętniczego krwi ( sercowa składowa..

Niedociśnienie

.. ...mieścić się w przedziale: skurczowe 120 - 129 mmHg oraz rozkurczowe 80 - 84 mmHg. Biorąc pod uwagę rolę, jaką wzrost ciśnienia odgrywa w rozwoju choroby niedokrwiennej serca i uogólnionej miażdżycy tętnic, wskazane są nawet niższe wartości. Za optymalne uważa się ciśnienie skurczowe..

Niedomykalność zastawki trójdzielnej

.. ...komorowej mówimy, gdy przy skurczu serca krew cofa się z prawej komory do przedsionka. Niedomykalność zastawki trójdzielnej może mieć charakter organiczny, lub ( co zdarza się znacznie częściej ) czynnościowy. U podłoża organicznej niedomykalności zastawki trójdzielnej leżą uszkodzenia..

Wymiary jam serca w badaniu ECHO

Wymiary jam serca w badaniu ECHO

.. ...średnicę lewej komy podczas skurczy i rozkurczu serca. Podobnie ocenia się grubość tylnej ściany lewej komory. Grubość przegrody międzykomorowej ocenia się w rozkurczu. Ponadto, mierzy się średnicę prawej komory, przedsionków, opuszki aorty o raz pnia płucnego. Wymiary jam serca. Normy..

Zespół MAS

.. ...elektrycznej, a zatem również skurczowej, serca. Mięsień sercowy zatrzymuje się na kilka sekund. Objawy zespołu MAS zależą od czasu, jaki trwa asystolia. Poronna postać zespołu może ograniczyć się do wystąpienia mroczków przed oczami lub zawrotów głowy. Przy 10 - 20 sekundowej asystolii..

Propranolol

.. ...oraz zmniejszenie siły skurczu mięśnia sercowego. Sumaryczny efekt, w zestawieniu z hamowaniem wydzielania reniny w nerkach, to obniżenie ciśnienia tętniczego. Nadciśnienie tętnicze jest jednym ze wskazań do stosowania propranololu. Inne to: zaburzenia rytmu serca o charakterze..

Karwedilol (Atrap, Carvedigamma, Carvetrend, Coryol, Dilatrend, Vicacor)

.. ...częstości serca, siły skurczu serca, zmniejszenie zapotrzebowania serca na tlen oraz zmniejszenie aktywności reninowej osocza ). Blokada receptorów alfa jeden zapobiega jednemu z najistotniejszych działań niepożądanych klasycznych beta - blokerów - działaniu kurczącemu na naczynia..

Acebutolol (Abutol, Abutol long, Sectral)

.. ...ich blokada wywołuje skurcz naczyń, działanie niepożądane tej grupy leków ). Acebutolol zmniejsza szybkość przewodzenia impulsów w układzie bodźco - przewodzącym serca, zwalnia tym samym jego rytm i zmniejsza pojemność minutową. Jest to sercowa składowa wpływająca na wysokość ciśnienia..

Mostki mięśniowe

.. ...gałąź tętnicy w czasie skurczu serca. Zmniejsza się rezerwa wieńcowa, co jest odczuwane w postaci bólu dławicowego pojawiającego się przy wysiłku. Mostki mięśniowe stwierdza się u około 1/4 osób zmarłych poddanych padaniu sekcyjnemu. Przyżyciowo obecność tej anomalii potwierdza się przy..

Digoksyna (Digoxin, glikozyd naparstnicy)

.. ...na zwiększeniu siły skurczów serca, co przekłada się na wzrost jego wydolności mierzonej jednym z parametrów hemodynamicznych - frakcją wyrzutową serca ( EF ). Dodatkowym działaniem digoksyny jest zwolnienie rytmu serca ( poprzez pobudzenie aktywności nerwu błędnego ). Digoksynę stosuje..

Poranny wzrost ciśnienia tętniczego

.. ...autonomicznego i uogólnionym skurczem naczyń krwionośnych. Konsekwencją tych reakcji jest wzrost ciśnienia tętniczego. Jeśli z powodu współistniejących chorób ( miażdżyca, cukrzyca, choroba niedokrwienna serca, itp ) naczynia wieńcowe czy naczynia mózgowe są uszkodzone, poranne wzrosty..

Nebiwolol (Nebilet)

.. ...receptorów powoduje skurcz naczyń ). Nebiwolol zwalnia częstość serca i czas przewodzenia. Nebiwolol to lek dobrze tolerowany, mimo że może wywołać działanie niepożądane takie jak bóle i zawroty głowy, koszmarne sny, depresje oraz zaburzenia rytmu o charakterze bradykardii i bloków..

Milrynon (Corotrope)

.. ...efektów: wzrost siły skurczu serca oraz spadek oporu obwodowego, któremu serce musi się przeciwstawiać, sprawia, że wzrasta wydolność pracy mięśnia sercowego. Co ciekawe, wzrost siły skurczu uzyskany poprzez blokadę fosfodiesterazy, nie wiąże się z zwiększeniem zapotrzebowania serca na..

Laserowy rozrusznik serca

.. ...pomocą lasera kontrolować skurcze mięśnia sercowego w warunkach laboratoryjnych - informuje pismo Optics Express . Jak wykazał kierowany przez Nicholasa Smitha zespół naukowców z uniwersytetu w Osace, impulsy światła laserowego - trwające tylko bilionową część sekundy, ale o dużej..

Niewydolność serca a zanik mięśni

.. ...osłabia stopniowo siłę skurczu serca, a ponadto aktywuje enzym trawiący białka, co prowadzi do uszkodzenia własnych włókien mięśniowych. Naukowcy opracowali substancje, których działanie lecznicze polega na uszczelnianiu komórek mięśnia sercowego, a w najnowszych badaniach wykazali, że..

Kołatania, ablacje - okiem dochtora - Str. 2

.. ...pojawily siedodatkowe skurcze i inne zaburzenia które trudno jest mi opisac slowami. powoduja one ogromny lek i strach przed najgorszym.oczywiscie poddalem sie badaniom. przeprowadzilem ich mnostwo. od ekg zwyklego ktorego ilosci juz nie moge zliczyc przez holtera ( 5 razy ) i usg serca..

Kołatania, ablacje - okiem dochtora - Str. 5

.. ...dodatkowe pojedyncze skurcze przez cały dzień ( a właściwie już dwa dni )co kilka albo kilkanaście sekund. Czy to znak, że trzeba zwiększyć dawkę czy zmienić leki? Czuję się lekko mówiąc niekomfortwo. P.Asiu nie wiem czy można bezpiecznie zwiększyć dawki leków, bo nie wiem ile Pani waży,..

Kołatania, ablacje - okiem dochtora - Str. 12

.. ...arytmie ( te wstrętne skurcze, przewalania i trzepotania serca ) to też mam o tym nie myśleć, jeść dużo magnezu ( ktory niestety nie pomaga ) i wierzyc, że jestem zdrowa. Jeden z lekarzy ostatnio wspomniał o ablacji, ale dodał, że może te zaburzenia rytmu sa wywołane jednak..

Kołatania, ablacje - okiem dochtora - Str. 18

.. ...to normalne, ze masz skurcze przedwczesne. Poczekaj z opinia pol roku : - ) Pan Arek z 16.03: Radziłbym jednak skorzystać z lekarza. Napewno musi Pan kontrolować ciśnienie w domu. Może lek nie wystarczył i nadal jest zbyt wysokie? A do oceny * kołatań serca * pewnie będzie Pan miał..

Częstoskurcz - ablacja - Str. 20

.. ...opisywał nadchodzący częstoskurcz nagłym wewn. roztrzesieniem i jakby potknięciem się serca,które to pojawiało sie moment przed częstoskurczem,dlatego wiedział ,że to bedzie napad częstoskurczu.POZDRAWIAM Dzięki dziewczyny. : ) Dużo teraz czytam, bo tak naprawdę wstępna diagnoza opiera..

Częstoskurcz - ablacja - Str. 54

.. ...grilowanie... Może to częstoskurcz chce, a nie może się wyzwolić? Ściskam wszystkich i życzę zdrówka w 2009 roku : ) Iwonko, leżała ze mną na sali pani 77 letnia, która miała zespół WPW i jedną ablację. Zabieg się nie udał. Wybrała się na kolejną, która ujawniła jeszcze jakąś dodatkową..

Częstoskurcze napadowe ciągle wracaja - Str. 2

.. ...podobne problemy z częstoskurczem. Podobnie jak wy. Lekarz skierowal mnie do szpitala na badanie EPS chcialabym sie dowiedziec na czym to badanie polega? pomożcie pozdrawiam. CZesc.Po przeczytaniu tego co napisal Przemek stwierdzilam ze mam te same objawy. U mnie przyspieszone bicie..

Echo serca - Str. 2

.. ...- brady i dodatkowe skurcze komorowe i nadkomorowe we wnioskach pisze brak zaburzen kurczliwosci odcinkowej i nic poza tym Stenoza mitralna powinna byc zdiagnozowana w echo , ale zaburzenia relaksacji moga wystepowac przy zaburzeniach rytmu serca A lewy przedsionek? Czy jest fala..

Echo serca - Str. 3

.. ...odczuwalne dodatkowe skurcze serca zostały, w dodatku nasilają się, czasem są bardzo mocne hmmmm, może wiecie co powinnam zrobić i co się ze mna dzieje? serduszko 22lata Witam oto mmoje wyniki z marca 2006!: Zastawka Mitralna - Obraz prawidlowy Zastawka Aortalna - Obraz prawidłowy..

Echo serca - Str. 4

.. ...Lewa komora rozk 53 Skurcz 36 EF 60% Przegroda miedzykom skurcz 17 rozkurcz 11 Tylna ściana skurcz 17 Rozkurcz 10 Prawa komora 23 1 Dodatkowo mam pytanie jaka jest istota wyniku ef 60%?mało czy dużo czy jest to wartość zmienna? 2 Czu regularne bieganie doprowadzi moje ciśnienie do normy..

Echo serca - Str. 5

.. ...Wymiary Jam Serca w skurczu: Zakres normy lewa komora: 5,2/3,8 3.5 - 5.7 prawa komora: 2,3 0,.7 - 2.3 Lewy przedsionek:3,5 1.9 - 4.0 Grubosc Scian w rozkurczu przegroda miedzykomorowa 0,8/1,3 0,6 - 1,1 tylna sciana lewej komory 0,8/1,3 0,6/1,1 Kurczliwosc sciany komory lewej - prawidłowa..

Jeszcze raz o dodatkowych skurczach

.. ...którzy mają dodatkowe skurcze serca, ja mam je również, jest to uczucie prawdziwego dyskomfortu, ja odczuwam je jako szarpinięcia, cos w rdozaju czkawki serca, czasmi są to pojedyncze rwania, dośc mocne czasami uczucie lekkiego przepływu krwi czy prądu - dama juz nie wiem - w klastce..

Podejrzenie zespołu WPW - Str. 6

.. ...posiadanie zapisu z częstoskurczem. Zdarza się też tak że częstośc akcji serca jest w normie a w klasycznym EKG widać falę delta. Poza tym tak jak pisałem wczesniej zespół WPW może być jawny i utajony. Także nie zwlekaj tylko udaj się do lekarza. Pozdrawiam Byłam byłam, miałam killka..

Nerwica lękowa - jak z nią walczyć? - Str. 10

.. ...wykazal dosc liczne skurcze nadkomorowe ale nic poza tym...bylo ok przez jakis czas nawet w ciazy i kilka miesiecy po niej nie dzialo mi sie nic.a teraz od jakiegos miesiaca problemy ze strony serca znowu sie odezwaly,nie wiem czy to wszystko powraca :( i juz sie stersuje bo mam dopiero..

Nerwica lękowa - jak z nią walczyć? - Str. 12

.. ...Podejrzewam, ze to właśnie skurcze dodatkowe. Robiłam kiedyś badania serca, EKG, echo, całą morfologię. Mam mały problem z zastawką mitralną, ale prawie niezauważalny - lekka niedomykalność ( poza tym wszystko było ok ). Czy to właśnie z tego powodu odczuwam te przeskoki serca właśnie..

Nerwica lękowa - jak z nią walczyć? - Str. 19

.. ...dochodziły dodatkowe skurcze serca.Wtedy sie poddałam.Na własne zyczenie połozyłam sie do psychiatryka.Tam mnie tak naaszerowali lekami,ze chyba przeszłam wszystkie skutki uboczne psychotropów.Tachykardia, wytrzeszcz oczu, zanik miesiaczki, podwóne widzenie, zawroty głowy. Wypisałam sie..

Nerwica lękowa - jak z nią walczyć? - Str. 21

.. ...eliminuje dodatkowe skurcze serca, luxeta - jest lekiem eliminującym stany depresyjne ( najczęściej stosowany u kobiet: ) ) i zapobiegający lękom. Ale to pewnie wyczytałaś z ulotki...: ) Hej Dharma.No i jestem tutaj w moim nowym domu.Nie przypuszczałam że będzie aż tak źle.W czasie..

Wypadanie płatka zastawki dwudzielnej - Str. 4

.. ...co to jest niewielkie skurczowe ugięcie płatka zastawki mitralnej z IM I st. IP I st.IT I st O ile sie nie myle chodzi o niedomykalnośc I stopnia w przypadku zastawek serca : mitralnej IM , płucnej IP i trójdzielnej IT. Pozdrawiam i zyczę zdrowia. Witam wszystkich. Niestety też mam tą..

Wypadanie płatka zastawki dwudzielnej - Str. 9

.. ...pojawiło mi się jakieś skurczowe bicie serca - tętno było chyba ze 200, które po paru sekundach minęło - pojawiaja się lęki, które osłabiaja psychikę. Ale nie polecam stsowania mocnych środków, lepiej jest przestać o tym myśleć - jeżeli nie ma drastycznych objawów uniemożliwiających..

Wypadanie płatka zastawki dwudzielnej - Str. 15

.. ...dwudzielnej ) w czasie skurczu komory serca. Zjawisko to powoduje jej nieszczelność i wsteczny przepływ krwi z lewej komory do lewego przedsionka serca. Anomalia ta występuje u kilku procent ludzi ( ostatnie szacunki wykazały 2,4% ), dwukrotnie częściej u kobiet. Zaobserwowano skłonność..

Wypadanie płatka zastawki dwudzielnej - Str. 26

.. ...dretwienie raki nog dodatkowe skurcze serca tzn. bije swoim rytmem i nagle skoczy tak jak czasem skacze powieka nie wiem co jest czy to jest normal przy tej wadzie czy to minie czy juz mi tak zostanie czy sport i powrot na silke ( bez koksow oczywiscie ) pomoze? jesli masz wieksze..

Ablacja Łódź

.. ...co Ci dolega; ja mam skurcze dodatkowe komorowe 1000 - 2000 na dobę; czasami się łączą; bardzo mnie to rozwala psychicznie. jest po 2 opercjach serca=ubytek międzykomorowy ale wszytsko oki. mam 32 lata od 22 lat mam napady częstoskurczu w sumie napady to mam od 12 mieisęcy .do grudnia..

Napadowy częstoskurcz - kiedy ablacja?

.. ...lat, napadowy częstoskurcz ( nadkomorowy ) serca od 11 roku życia, jednak dopiero w ten majowy weekend, kiedy nie potrafiłam sobie sama z nim poradzić i trafiłam do szpitala, dowiedziałam się że można usunąć przyczynę częstoskurczu. Do tej pory nie brałam leków, a z napadami radziłam..

Duży puls - Str. 3

.. ...dolnych kończyn i częste skurcze kończyn górnych ( bardzo często takie, że nie mogę unieść ręki, gdyż jest * * za ciężka * * ) ... cierpiałam na chypercholesterolemie , poza tym wszelkie badania mam w normie ... w moejej rodzienie od strony taty bardzo często występują choroby serca i..

Bradykardia jak leczyć? - Str. 2

.. ...pytanko - mam dodatkowe skurcze komorowe i nadciśnienie, w nocy częstość akcji serca spada do 45 ( więc raczej normalnie ). Dzisiaj mierzyłam ciśnienie o 17:30 i miałam ciśnienie 169/89 i puls 31 oraz wykryło arytmię. Ciśnienie ponownie zmierzyłam o 21:30 i było 139/91 i puls 58 a na..

Napadowy częstoskurcz nadkomorowy - Str. 4

.. ...adenozyna + betaloc czestoskurcz ustapil. Rowniez bede musial wybrac sie na ablacje. Lekow nie biore bo mam po nich cisnienie 80/50 i nie moge funkcjonowac. Pozdrawiam Ja mialam ablacje serca w wrzesniu. Aga: Juz pewnie mialas ablacje, to wiesz, ze nie ma sie czego bac.. A tak btw ja np...

Nieinwazyjne usuwanie arytmii - nowa metoda

.. ...na zawsze dodatkowe skurcze serca, ktore mecza mnie od wielu lat. Czy stymulacja przezprzelykowa moze usunac w/w dolegliwosci. prosze o odpowiedz. Wiem jednak ze czestoskurcze usuwa sie metoda ablacji a co z tymi skurczami...?bo one wlasnie zatruwaja zycie codzienne... Monia,..

Silny ból w okolicach serca

.. ...powiedziała zeby po tym * skurczu * wziąśc sobie ocs z paracetamolem i dodatkowo magnez brać codziennie...ja biore MGb6 i nie mam juz tego od kąd się stosuje do zaleceń.,.. u mnie objawiało sie to tak: czułam jak by coś wiszło mi w mięsień ( jakaś chrząstka czy kość ; ) i nie mogłam..

Ablacja - kompendium wiedzy - Str. 29

.. ...się WPW, czyli częstoskurcze. Moja córka dostała pierwszy raz w wieku 6 lat ( do tego czasu nie mieliśmy z nią żadnych problemów z powodu serca, biegała tańczyła, pływała - żyła normalnie ). Od tamtego czasu miała 11 ataków - 230uderzeń/min. Z reguły trzeba było jechać do szpitala, żeby..

Kardiomiopatia rozstrzeniowa - Str. 7

.. ...wypompowywany w czasie skurczu. Frakcję wyrzutową określa się podczas badania ECHO serca. Zwykle oblicza się tylko EF lewej komory, wynik świadczy o wydolności mięśnia sercowego. U zdrowego człowieka frakcja wyrzutowe lewej komory powinna przekraczać 65%. Niewydolności serca towarzyszy..

Kardiomiopatia rozstrzeniowa - Str. 18

.. ...wypompowywany w czasie skurczu. mam nadzieje ze to Wam cos pomoze. Witam chce sie zapytac czy ktos z was byl z dzieckiem chorym na kardiomiopatie rostrzeniowa w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu ?? jak tam jest czy ktorys z opiekunow dziecka moze byc 24 na dobe z dzieckiem czy sa tam..

Kardiomiopatia rozstrzeniowa - Str. 19

.. ...szpitalu na Ligocie z częstoskurczem nadkomorowym ( który utrzymywał się stale, bez przerwy ). Badanie USG nie stwierdziło żadnych wad serca. Natomiast po 3 tygodniach na Ligocie przewieziono mnie do Ochojca na zabieg ablacji i tam stwierdzono kardiomiopatię rozstrzeniową z frakcją 30%...

Kardiomiopatia rozstrzeniowa - Str. 21

.. ...Znaczne upośledzenie skurczowej lewej komory serca z frakcją wyrzutową EF 12% Badanie ergospirometryczne - nie wydolność krążenia klasy B wg Webera Vmax 0 2 17,8 ml/kg/min ( Co mi akurat nic nie mówi ...... ) Holter - rytm zatokowy . pojedyncze komorowe pobudzenie dodatkowe ????????..

Choroby serca - genetyczne?

.. ...serca. moje dodatkowe skurcze ( mocno odczuwalne ) pojawiają się najczęśniej kiedy jestem aktywna fizycznie, ale nie towarzyszy mi przy tym uczucie niepokoju, lęku jak w niektórych przypadkach, czuję sie normalnie nie uwzglęgniając tych zaburzeń. często mam przy tym zawroty głowy. czy to..

Zespół Barlowa i poród naturalny czy cesarka? - Str. 2

.. ...zaczęłam odczuwać dodatkowe skurcze serca, lęki związane z tym uczuciem do tej pory mi nieznanym.Na poczatku sadziłam że to jakiś problem z zołądkiem, ale w końcu Holter wszystko wyjasnił.Jednak do tej pory mam wrażenie że to gazy w jelitach podbijają mi przeponę a ta serce. zawsze mam..

Szybkie bicie serca przy nagłych ruchach - Str. 2

.. ...podwyższone ciśnienie skurczowe. Takie męczą mnie objawy najlepsze jest to że lekarze twierdzą że mi nic nie jest. Badanie robię sobie sam jak tylko mam jakąś kasę odłożoną. Czy warto zrobić echo serca czy może od razu tomografię komputerową? Czy ktoś z was robił już takie badania?..

Częstoskórcz napadowy a ciąża i poród - Str. 2

.. ...prawda nie mam częstoskurczu ale dośc liczne pojedyńcze popubudzenia komorowe - 11 800. Mój KArdiologa napisął mi ,ze poód naturalny przy monitoringu serca, bo moge dostać cześtoskurczu:( Boję się bardzo Jutra mam mieć decyzję drugiego KArdiologa i Ginekologa....zobaczymy...Mnie..

Częstoskórcz napadowy a ciąża i poród - Str. 3

.. ...tym potroiłam ilość skurczy dodatkowych serca:( Diagnoza okazłą się falszywa bo tylko wystawiona na podstawie podwyższonych d - dimerów - u zwykłych ludzi norma wynosi 500 u cięzarnych 2 500 - po to by się nie wykrwawiłypodczas porodu. Lekarz który mi zlecił to badania nie wiedizłą o tym..

Arytmia - dziwne dolegliwości?

.. ...dodatkowe pojedyncze skurcze serca - ja tez je mam, nie mysl tyle o tym sercu bo to nie po piwie Ci sie tak dzieje tylko Ty zanim napijesz sie piwa to pewnie myslisz o tym czy potem nie bedzie Ci sie dzialo cos takiego, pozdrowienia Pani Barbaro chciałbym przestrzec przed zbyt pochopnym..

Czy mam nerwicę serca?

.. ...zwykły spacer prowokuje skurcze - paskudztwo. Rzadko zdarza mi się dzień czysty, bez skurczu. Ale jakoś z tym żyję: ) ) Pozdrawiam! 1. Mnie kardiolodzy mówią, że to NIE JEST dziedziczne. Moje dzieci, rodzice i siostra tego faktycznie nie mają. 2. U mnie też arytmia nasila się po..

Czy mam nerwicę serca? - Str. 2

.. ...tylko jakis dodatkowy skurcz komorowy, czekam jeszcze na wynik holtera. Pewnie nic nie wyjdzie. Ja wiem, ze to moja glowa, musze sie jakos trzymac, na pewno bedzie dobrze i wam tez tego z calego serca zycze : ) Witam wszystkich ! Mam 22 lata, a od dwóch lat także cierpię na opisywane..

Częstoskurch, kołatanie, WPW czy tylko nerwica?

.. ...tzn.kolatania i dodatkowe skurcze serca, napady czestoskurczu nadkomorowego czasami z jednoczesnym uczuciem leku, ze cos mi sie stanie, ze umre.Meczce sie z tym ponad 20 lat.Obecnie mam 38.Dopiero we wrzesniu gdy udalam sie do kardiologa po odczytaniu Holtera powiedzial, ze podejrzewa..

Jakie macie dolegliwości nerwicowcy?

.. ...tachycardia, dodatkowe skurcze serca, jakby brak mozliwsci przelykania sliny, potworne zawroty wglowie, niepokoj, tetno nawet do 180 na minute, bol brzucha, biegunka to standart przy takim ataku uczucie zimna, dreszcze bardzo mocne czasem wyglada jakbym miala padaczke, mdlosci czasem..

Jakie macie dolegliwości nerwicowcy? - Str. 2

.. ...tachykardia, dodatkowe skurcze itp. Lekarz po zrobieniu ekg i usg serca stwierdził nerwice, ale powiedział żebym zrobiła jeszcze Holtera jeżeli on nic nie wykaże to wtedy zrobić konsultacje neurologiczną. Ale na moje nieszczęście Holter wykazał właśnie tachykardie, częstoskurcze..