Wysoka

Zwężenie odpływu z prawej komory

.. ...serca pacjenta. Dostęp do serca uzyskiwany jest z żyły udowej. Niektóre przypadki wymagają operacji kardiochirurgicznej. Plastyka balonowa jest zabiegiem o wysokiej skuteczności i małej liczbie powikłań...

Ablacja

.. ...leczniczym o bardzo wysokiej skuteczności lecz mogą po niej ponownie wystąpić zaburzenia rytmu. Jeżeli leczenie farmakologiczne zaburzeń rytmu jest nieefektywne zabieg ablacji może być powtórzony. Zabieg ablacji wykonywany jest w pracowni elektrofizjologii w znieczuleniu miejscowym (..

Zespół Eisenmengera

.. ...zespołu Eisenmengera jest wysoki opór w krążeniu płucnym, który jest następstwem naczyniowej choroby płucnej. W zespole Eisenmengera dochodzi do rozwoju mięśniówki w ścianach naczyń krążenia płucnego. Wszystkie te zaburzenia powodują spadek wysycenia krwi tętniczej tlenem, co prowadzi do..

Zespół wydłużonego QT (long QT syndrome, LQTS)

.. ...występuje z głuchotą na tony wysokie. Wrodzone wydłużenie odstępu QT jest następstwem zaburzeń funkcji kanałów potasowych ( K ) i sodowych ( Na ) w komórkach mięśnia sercowego. Wydłużenie odstępu QT może być także nabyte - w wyniku działania leków lub zaburzeń elektrolitowych (..

HDL Cholesterol

.. ...fizyczną. Pacjenci z hipertryglicerydemią ( wysoki poziom triglicerydów ) mają większe prawdopodobieństwo występowania w ich surowicy obniżonego poziomu cholesterolu HDL niż pacjenci z normotriglicerydemią...

Hiperlipidemia

Hiperlipidemia

.. ...cholesterol ( cholesterol o wysokiej gęstości - High Density Lipoprotein. Odpowiedzialny jest za transport cholesterolu do wątroby. Działa korzystnie i określany jest jako dobry . Wzrost stężenia frakcji VLDL i LDL powoduje wzrost ryzyka miażdżycy naczyń. Prawidłowe wartości stężenia..

Wstrząs kardiogenny

.. ...kardiogennego jest bardzo wysoka i wynosi ok. 65 - 90%. Przyczyny wstrząsu kardiogennego. Niewydolność napełniania komór. tachyarytmie - zaburzenia rytmu z szybką czynnością serca; nagromadzenie płynu w worku osierdziowym - tamponada osierdzia. Niewydolność funkcji wyrzutowej...

Tetralogia Fallota

.. ...przypadków ubytek jest duży i wysoko położony; zwężenie pnia płucnego ( najczęściej zwężenie występuje pod zastawką pnia płucnego ); aorta umiejscowiona nad otworem w przegrodzie międzykomorowej ( tzw. aorta jeździec ); przerost prawej komory serca będący wynikiem zwężenia pnia płucnego...

Rozrusznik serca (stymulator serca)

Rozrusznik serca (stymulator serca)

.. ...sytuacji śmiertelność jest wysoka. Czasowa stymulacja i leczenie inotropowe ( zwiększające kurczliwość ) są konieczne w blokach AV drugiego i trzeciego stopnia, nawet przebiegających bezobjawowo. Częstoskurcz. Niektóre rodzaje częstoskurczów ( włączając częstoskurcz AV nawrotny i..

Obrzęk płuc

Obrzęk płuc

.. ...alergiczne, choroba wysokościowa, drenaż opłucnej. inne. przewodnienie pacjenta; zbyt niska podaż białka powodująca spadek ciśnienia osmotycznego a co za tym idzie ucieczkę płynów z naczyń; retencja płynów w przebiegu niewydolności nerek. Objawy obrzęku płuc. duszność ( subiektywne..

Przezskórna walwuloplastyka zastawki pnia płucnego

.. ...wysoką skutecznością. Ryzyko powikłań jest niewielkie. Powikłania występują głównie u noworodków ( zaburzenia rytmu, tamponada worka osierdziowego ). Początki stosowania tego zabiegu sięgają 1982 roku...

Walwuloplastyka balonowa zastawki aortalnej

.. ...Skuteczność zabiegu jest wysoka jednak ze względu na wysoką jego inwazyjność mogą wystąpić powikłania takie jak: zaburzenia rytmu serca, wstrząs kardiogenny. Walwuloplastyka balonowa zastawki aortalnej jest zabiegiem paliatywnym, który poprzedza tylko leczenie chirurgiczne. Dość często..

Balonowa angioplastyka koarktacji aorty

.. ...- 90% pacjentów leczonych tą techniką uzyskuje się spadek gradientu ciśnień. Po zabiegu należy wykonać po ok. 5 - 6 miesiącach badanie ECHO serca metodą dopplerowską w celu kontroli gradientu ciśnień...

Przeznaczyniowe zamykanie przetrwałego przewodu tętniczego (PDA)

.. ...zabiegu jest bardzo wysoka i w obserwacji 6 miesięcznej wynosi około 95%. Zamykanie PDA korkiem Amplatza. Do zamknięcia przetrwałego przewodu korkiem Amplatza wykorzystuje się specjalne urządzenie - samorozprężalny korek z szerokim kołnierzem. Po zamknięciu PDA wszyscy pacjenci objęci są..

Choroba niedokrwienna serca (choroba wieńcowa)

Choroba niedokrwienna serca (choroba wieńcowa)

.. ...leki nie skutkują lub z wysokim ryzykiem zawału serca wymagają wykonania koronarografii i ewentualnego leczenia inwazyjnego lub chirurgicznego. Zapobieganie chorobie wieńcowej. odpowiednia dieta mająca na celu obniżenie poziomu cholesterolu w surowicy. Ograniczenie spożycia tłuszczów..

Pomiar ciśnienia tętnicznego krwi

Pomiar ciśnienia tętnicznego krwi

.. ...powinien znajdować się na wysokości serca. W przypadku stosowania aparatów nadgarstkowych należy unieść nadgarstek z aparatem na wysokość serca. W przypadku aparatów tradycyjnych ważne jest aby dolny brzeg mankietu znajdował się około 2 - 3 centymetry nad łokciem. Istotny jest sposób..

Przeznaczyniowe zamykanie ubytków międzyprzedsionkowych typu 2

.. ...1997 roku ) dowodzą wysokiej skuteczności i niskiego ryzyka zabiegu. Szczelne zamknięcie stwierdza się u prawie 100% leczonych tym sposobem. Powikłania przeznaczyniowego zamykania ubytków. Opisywane są pojedyncze powikłania: embolizacje, przebicie ściany przedsionka, przejściowe..

Recenzja Choroba niedokrwienna serca, red. Wrześniewski, Włodarczyk

Recenzja Choroba niedokrwienna serca, red. Wrześniewski, Włodarczyk

.. ...zasługuje na bardzo wysoką ocenę. Jest to pozycja pod wieloma względami wyjątkowa. Przedstawia szeroki zakres zagadnień, z przewagą problematyki psychologicznej, ale z uwzględnieniem także problemów medycznych i socjologicznych. Pomimo licznego i różnorodnego zespołu autorskiego, dzięki..

Wpływ białka sojowego na poziom cholesterolu we krwi

Wpływ białka sojowego na poziom cholesterolu we krwi

.. ...HDL ( cholesterol o wysokiej gęstości ). Obniżony poziom HDL i podwyższony LDL są istotnymi czynnikami choroby niedokrwiennej serca. Badania naukowe dowiodły, że spożycie 25 - 50 gramów białka sojowego dziennie przyczynia się do obniżenia poziomu cholesterolu LDL we krwi. Działanie to..

Dieta obniżająca poziom cholesterolu

Dieta obniżająca poziom cholesterolu

.. ...HDL ( cholesterol o wysokiej gęstości ). Sterole i stanole roślinne. Sterole i stanole roślinne zawarte w pokarmach roślinnych hamują wchłanianie cholesterolu z przewodu pokarmowego. Działanie takie wywołuje zmniejszenie stężenia cholesterolu we krwi i dodatnią ekspresję ( zwiększenie..

Citalopram (Cipramil, Citaratio, Citaxin, Oropram, Cital, Cilon, Aurex)

.. ...uzależnienia, dzięki wysokiej wybiórczości ma niewiele działań niepożądanych. Leki przeciwdepresyjne starszej generacji, poza hamowaniem wychwytu zwrotnego serotoniny, wpływały również na stężenie domapiny, noradrenaliny, wiązały się z receptorami dla histaminy i acetylocholiny - brak..

Sarkoidoza

.. ...powtarzające się epizody wysokiej temperatury ( nawet do 40 st. ) występujące pozornie bez uchwytnej przyczyny. Reszta objawów zależy od zaatakowanego układu. W przypadku układu sercowo - naczyniowego najczęściej są obecne komorowe zaburzenia rytmu i zaburzenia przewodnictwa w układzie..

Niedotlenienie

.. ...tlenu we krwi, mimo wysokiego poziomu hemoglobiny i czerwonych krwinek. Dzieje się tak w chorobach płuc ( POChP, pylice itd ), w których w znacznym stopniu upośledzona jest wymiana gazowa zachodząca w pęcherzykach płucnych. Odrębną sytuacją jest niedotlenienie narządu lub tkanki, którego..

Lipemia

Lipemia

.. ...krwi. Kolor ten wynika z wysokiej zawartości tłuszczy i jest nie tylko objawem zaburzenia gospodarki lipidowej organizmu, ale również może fałszować wyniki niektórych badan laboratoryjnych. Najczęstszą przyczyna występowania lipemii są otyłość i spożywanie tłustych pokarmów. Zaburzenia..

Niedociśnienie

.. ...niedokrwienny. Odpowiednio wysokie ciśnienie tętnicze krwi jest konieczne do prawidłowego zaopatrywania narządów w tlen i związki odżywcze. Krytycznym organem jest mózg. Reaguje najszybciej. Spektakularnym przykładem takiej reakcji są ortostatyczne spadki ciśnienia ( efekt uboczny..

Niedotlenienie mózgu

Niedotlenienie mózgu

.. ...powietrzu ( choroba wysokogórska ). Niedotlenienie mózgu może mieć również przewlekły i początkowo subkliniczny przebieg. Problemy z koncentracją, pamięcią, kojarzeniem faktów - swego rodzaju ociężałość umysłowa , uporczywa senność, nawet zaburzenia psychiatryczne mogą być objawem długo..

Przytarczyce

.. ...nerkowa wynikająca z zbyt wysokiego stężenie wapnia we krwi )aż po zespołu kardiologiczne - nadciśnienie tętnicze ( wtórne do nadczynności przytarczyc ) lub zaburzenia rytmu serca ( wtórne do zaburzeń elektrolitowych ). Do niedoczynności przytarczyc najczęściej dochodzi w wyniku..

Szmery w sercu

.. ...nad sercem chorego z wysoką temperaturą i tachykardią. Podobne zjawiska osłuchowe występują także u chorych odwodnionych lub ze znaczną anemią. W tych przypadkach po usunięciu przyczyny, a więc po nawodnieniu chorego czy wyleczeniu infekcji, szmery znikają. Szmery organiczne serca są..

Serce po prawej stronie (dekstrocardia)

.. ...po prawej stronie na wysokości 4 - 5 międzyżebrza, w dekstrocardii symetrycznie po prawej ) ale także układu wielkich naczyń serca ( aorta, pień płucny, żyły główne i płucne ), naczyń wieńcowych, wzajemnego ułożenia komór i przedsionków, nawet wewnętrznego ułożenia włókien mięśniowych,..

Choroba Kawasaki

.. ...Kawasaki towarzyszy wysoka gorączka niereagująca na standardowe leczenie, zaczerwienienie spojówek ( często z światłowstrętem ), zaczerwienienie warg, wysypka o nieokreślonym kształcie. Mogą także wystąpić zmiany skórne na rękach i nogach w postaci łuszczenia się skóry, obrzęku i..

Transplantacja serca (przeszczep serca)

Transplantacja serca (przeszczep serca)

.. ...lub wątroby, nadciśnienie płucne, zaawansowana cukrzyca. Te wszystkie choroby stwarzają na tyle niesprzyjające warunki w organizmie biorcy, że utrzymanie się przeszczepionego serca jest wysoce wątpliwe...

Zespół Lerischa

Zespół Lerischa

.. ...iż zwężenie jest dość wysoko. Chromanie przestankowe jest odczuwalne w okolicy pośladków. Nogi mogą być chłodne. Tętno na tętnicach udowych ( w pachwinie ) jest niewyczuwalne, lub bardzo słabo wyczuwalne ( zależne od stopnia zwężenia ). U mężczyzn, a tej płci choroba dotyczy częściej,..

Migotanie przedsionków u ciężarnych

Migotanie przedsionków u ciężarnych

.. ...dawkach niż jeden w wysokiej. Osobnym zagadnieniem jest zapobieganie powstawaniu skrzeplin w migoczących przedsionkach. Skrzepliny mogą być potencjalnym materiałem zatorowym. Stosuje się kwas acetylosalicylowy ( aspiryna w odpowiedniej dawce ) oraz acenokumarol. W pierwszym trymestrze..

Leczenie nadciśnienia tętniczego u ciężarnych

Leczenie nadciśnienia tętniczego u ciężarnych

.. ...obniżaniu ciśnienia tętniczego kobiet ciężarnych, nie wolno zapominać, że odpowiednio wysokie ciśnienie jest konieczne do zapewnienia ukrwienia łożyska i płodu. Dawkowanie dobiera się więc indywidualnie...

Ramipril (Axtil, Mitrip, Piramid, Polpril, Ramicor, Tritace, Vivace)

.. ...zawał, udar ) u osób z wysokim ryzykiem, w terapii nadciśnienie u osób z neuropatią cukrzycową ( spowalniają procesy chorobowe zachodzące w nerkach - nefroprotekcja ). Mechanizm działania ramiprilu, i innych leków z tej grupy jest złożony. Bezpośrednio polega na hamowaniu powstawania..

Hematokryt

Hematokryt

.. ...mężczyzn. Wyjątkowo wysokie wartości hematokrytu występują fizjologicznie u noworodków. W pierwszych dniach życia parametr ten może sięgać nawet 60%. Ocena zmian hematokrytu zawsze musi być dokonywana w oparci o pozostałe parametry morfologi. Najogólniej można powiedzieć, że wzrasta, gdy..

Syndrom białego fartucha

Syndrom białego fartucha

.. ...danego człowieka są wysokie i niepokojące w warunkach gabinetu lekarskiego, nie odbiegają natomiast od normy, gdy pacjent dokonuje samodzielnych pomiarów w warunkach domowych. Ciśnienie tętnicze krwi zależy miedzy innymi od aktywności układu współczulnego ( część autonomicznego układu..

Złośliwe nadciśnienie tętnicze

Złośliwe nadciśnienie tętnicze

.. ...się przede wszystkim wysokimi wartościami ciśnienia rozkurczowego ( powyżej 120 - 140 mm słupa rtęci ). Bardzo szybko dochodzi także to zmian narządowych. Uszkodzona jest siatkówka oka ( retinopatia nadciśnieniowa ). Uszkodzone są nerki, szybko rozwijają się objawy niewydolności serca,..

Kryza nadciśnieniowa

.. ...zaburzenia przytomności. Tak wysokie ciśnienie tętnicze stwarza realne zagrożenie rozerwania naczyń mózgowych i wystąpienia udaru krwotocznego. Mogą także pojawić się typowe bóle wieńcowe, istnieje również ryzyko wystąpienia zawału mięśnia sercowego. Ciśnienie należy obniżać w sposób..

Ultrasonografia wewnątrzwieńcowa

.. ...powikłania, ale ze względu na wysoką cenę jednorazowej głowicy ultrasonograficznej oraz mała dostępność tak wyrafinowanej aparatury. Ultrasonografia wewnątrzwieńcowa może być wykorzystywana w ramach uzupełnienia koronarografii przed planowanymi zabiegami na naczyniach wieńcowych...

Homocysteina

.. ...np. metotreksatu ). Wysoki poziom homocysteiny sugeruje aktywne procesy aterogenne ( tworzenie się blaszek miażdżycowych ). Osoby z hiperhomocysteinemią mają podwyższone ryzyko wystąpienia chorób sercowo - naczyniowych takich jak zawała mięśnia sercowego czy udar mózgu. Oznaczenie..

Acebutolol (Abutol, Abutol long, Sectral)

.. ...składowa wpływająca na wysokość ciśnienia tętniczego, w ten sposób lek obniża ciśnienie krwi. Acebutolol jest wykorzystywany w terapii nadciśnienia tętniczego, niektórych zaburzeń rytmu serca oraz w chorobie niedokrwiennej serca. W tej ostatniej zmniejsza ryzyko wystąpienia zawału (..

Nykturia (oddawanie moczu w nocy)

.. ...pragnienia jest spowodowane wysokim stężeniem glukozy we krwi, stan ten nazywany jest przez lekarzy polidyspją ). Nykturia może także być objawem schorzeń o podłożu urologicznym: u mężczyzn - przerostu gruczołu krokowego, u obu płci - zakażenia układu moczowego. U dzieci nykturia może..

Przeczulica (hiperalgezja)

.. ...substancji jest w tym miejscy wysokie, także nawet dotknięcie poparzonej okolicy wywołuje ból stanowi impuls ponadprogowy i wywołuje ból. Do podobnego zjawiska może dojść na poziomie rdzenia kręgowego, gdzie w niewielkiej odległości przebiegają włókna czuciowe z sąsiednich okolic ciała...

Skolioza

Skolioza

.. ...płaszczyźnie poziomej na wysokości danych kręgów ) oraz skrzywienie w płaszczyźnie strzałkowej, czyli wygięcie do tyłu lub do przodu ( pogłębienie krzywizny, odpowiednio kifoza i lordoza ). Rozpoznanie skoliozy. Skoliozę rozpoznajemy w sytuacji, gdy na kąt skrzywienia na zdjęciu..

Objawy zakażenia HIV

.. ...zakażenia. Objawy są wysoce niespecyficzne, grypopodobne. Są to przede wszystkim ból głowy, gorączka, uczucie ogólnego rozbicia, bóle mięśniowe, często dochodzi do powiększenia węzłów chłonnych. Jeśli zakażona osoba nie ma świadomości, że znalazła się w ryzykownej sytuacji, choroba..

Polineuropatia cukrzycowa

.. ...czynnikami wskazującymi na wysokie ryzyko uszkodzenia nerwów w postaci demienilizacji i zaników aksonalnych nerwów. Objawy polineuropatii cukrzycowej. Objawy polineuropatii cukrzycowej występują u ponad połowy diabetyków. U około 10% przybierają postać bólów neuropatycznych. Klinicznie..

Poranny wzrost ciśnienia tętniczego

.. ...osoby przyjmującej leki hipotensyjne, nawet jeśli średnie wartości dobowe ciśnienia są zadowalające, jest wskazaniem do zwiększenia dawek przyjmowanych leków lub modyfikacji stosowanej dotychczas terapii...

Leki stosowane w cukrzycy typu 2

.. ...powinny reagować na wysokie stężenie insuliny. W rezultacie, mimo wzrostu stężenie insuliny we krwi, poziom glukozy nie spada ( nie jest ona zużywana ani metabolizowana w w prawidłowy sposób ). Farmakologiczne leczenie cukrzycy typu drugiego ma na celu pobudzenie komórek trzustki do..

Klonidyna (Iporel)

.. ...szczególnie, jeśli jest wysoka ) może spowodować paradoksalny wzrost ciśnienia. Klonidyna jest stosowana w terapii nadciśnienia tętniczego. W pierwszych dniach przyjmowania klonidyny może wystąpić uczucie suchości w ustach i nadmierne uspokojenie. Dolegliwość te ustępują samoistnie. Z..

Polska krajem o dużym ryzyku chorób sercowo-naczyniowych

.. ...- naczyniowych jest wysoka i przyjmuje różne wartości w zależności od regionu kraju. Zauważalny jest jednak pewien postęp. Dzięki spopularyzowaniu w latach 90. stosowania tłuszczów wielonienasyconych, a tym samym eliminacji z diety tłuszczów nasyconych, znacznie spadła w naszym kraju..

Szczepionka przeciw nadciśnieniu

.. ...efektów ubocznych Niezależni eksperci uważają tę metodę leczenia z obiecującą - zwłaszcza u pacjentów, którzy nieregularnie przyjmują zwykłe leki, choć oczywiście niezbędne będą badania na większą skalę...

Nadciśnienie tętnicze ma ponad 8 mln Polaków

.. ...rozwiniętych - przed paleniem i wysokim poziomem cholesterolu. W Polsce na nadciśnienie cierpi 8 mln osób, a drugie tyle jest nim zagrożonych. Tym bardziej niepokojący jest fakt, że ok. 30 proc. Polaków cierpiących na nadciśnienie nie jest tego świadomych, a tylko u 12 proc. nadciśnienie..

Pionierska operacja nieinwazyjnej krioablacji serca

.. ...działaniu na wybrany narząd wysoką temperaturą. W przeciwieństwie do krioablacji, jest to jednak procedura nieodwracalna, przez co ryzykowna i groźna dla pacjenta, w przypadku, gdy lekarzowi nie uda się dokładnie zlokalizować źródła arytmii. Przy krioablacji problem ten nie istnieje...

Terapia genowa w kardiologii

.. ...tego, że chory ma tak wysoki poziom cholesterolu, który odkłada się w naczyniach wieńcowych, że wiele osób dotkniętych tą chorobą w wieku 20, 30 lat już przebyło zawał - wyjaśnia naukowiec. Innym zastosowaniem tej nowoczesnej techniki biologii molekularnej może być przeciwdziałanie..

Polacy mają za dużo cholesterolu we krwi

.. ...Większość Polaków ma zbyt wysokie stężenie cholesterolu we krwi, a jedynie co trzeci chory poddaje się leczeniu - wynika z ogólnopolskiego wieloośrodkowego badania stanu zdrowia ludności ( WOBASZ ), przeprowadzonego w 2006 r. Tymczasem zaburzenia gospodarki lipidowej są drugim, po..

Nadciśnienie tętnicze to problem 30 proc. Polaków

.. ...odsetek Polaków ma tzw. wysokie prawidłowe ciśnienie krwi, czyli jest zagrożonych rozwojem nadciśnienia. W tym przypadku ciśnienie skurczowe waha się między 130 - 139 mmHg, a rozkurczowe - od 85 do 89 mmHg - wyjaśnił dr Zdrojewski. Statystyki wskazują, że liczba chorych na nadciśnienie..

Problemy z ciążą mogą wpływać na serce dziecka

.. ...w ciąży. Objawia się wysokim ciśnieniem krwi i wzrostem poziomu białka w moczu lub obrzękami pomiędzy 20. tygodniem ciąży a końcem pierwszego tygodnia po porodzie. Zmniejsza się dopływ tlenu do płodu, co - jak wynika z badań prowadzonych na uniwersytecie w Cambridge - może opóźnić rozwój..

Wcześniejsze przewidywanie zawałów serca

.. ...kryzysem serca. Choroby serca i układu krążenia są najczęstszą przyczyną śmierci mieszkańców państw wysoko rozwiniętych. Walka i zapobieganie im pochłania niemal 60 proc. budżetów służb zdrowia państw UE...

USG może pomóc w zidentyfikowaniu osób zagrożonych zawałem serca

.. ...układu krążenia było wysokie, chociaż nie występowały niepokojące objawy. U 574 osób badanie wykazało istotne zmiany miażdżycowe - toteż po sześciu lub dziewięciu miesiącach powtórzono je. Jak się okazało, ryzyko zawału serca czy udaru mózgu oraz prawdopodobieństwo operacji sercowo -..

Zbyt szybkie bicie serca jest także niepokojącym objawem

.. ...nadciśnienie, cukrzyca i wysoki poziom cholesterolu oraz - często lekceważone - przyspieszone tętno. Jak wykazali biolodzy, zwierzęta żyją tym dłużej, im wolniej bije ich serce. Mały gryzoń, którego tętno sięga 240 uderzeń na minutę, przeżywa w idealnych warunkach 5 lat, podczas gdy..

Iwabradyna obniża ryzyko zawału serca

.. ...ryzyka zawału; obok wysokiego ciśnienia krwi, wysokiego poziomu cholesterolu, cukrzycy i palenia. Chorzy na serce z tętnem 70 i więcej uderzeń na minutę byli o 46 proc. bardziej narażeni na zawał i o 34 proc. na zgon, w porównaniu z osobami, których serce biło wolniej. Jak przypomniał..

Tele-EKG jest znacznie tańsze

.. ...opiekę nad pacjentami wysokiego ryzyka. Rozwiązanie to pozwala na uniknięcie hospitalizacji i codzienne funkcjonowanie w normalnym środowisku, przy jednoczesnym zapewnieniu stałej opieki medycznej. Dane przekazywane są na bieżąco do centrum monitoringu, co umożliwia podjęcie..

Smażone jedzenie, słone przekąski i mięso zwiększa ryzyko ataku serca

.. ...owocowo - warzywną - o wysokiej zawartości owoców i warzyw oraz zachodnią - o dużej zawartości smażonego jedzenia, solonych przekąsek, jaj i mięsa. Stosowanie diety owocowo - warzywnej było związane z niższym ryzykiem ataku serca, niż stosowanie diety orientalnej i zachodniej. Celem..

Nadciśnienie tętnicze należy leczyć w każdym wieku

.. ...bardziej, że to właśnie wysokie ciśnienie jest głównym czynnikiem ryzyka zgonów na świecie, wyprzedza nawet palenie tytoniu i podwyższony cholesterol . W jaki sposób choroba ta nam zagraża? Jak wyjaśniają eksperci, zbyt wysokie ciśnienie krwi płynącej przez układ krążenia sprawia, że..

Wysokie ciśnienie u starszych osób w chłodne dni

.. ...są narażone na zbyt wysokie ciśnienie krwi - wynika z pracy na łamach pisma Archives of Internal Medicine . Od 40 już lat naukowcy wiedzą, że sezonowe zmiany temperatury mają wpływ na ciśnienie krwi ludzi - jest ono wyższe w chłodne dni, ponieważ niska temperatura powoduje kurczenie się..

Lepsza diagnostyka choroby wieńcowej serca

.. ...mieszkańców tzw. krajów wysoce rozwiniętych. Obecnie istnieje kilka radiofarmaceutyków, które mogą być stosowane w diagnostyce chorób serca ( obrazowaniu ), jednakże preparaty te nie są obojętne dla zdrowia osoby badanej, a co więcej, nie tworzą łatwego w interpretacji obrazu układu..

Chipsy szkodzą sercu

.. ...asparaginę. Pod wpływem wysokiej temperatury - powyżej 120 st. Celsjusza - po pewnym czasie dochodzi do reakcji sprzężenia między asparaginą oraz węglowodanami, w wyniku czego powstaje akrylamid. Jest to substancja toksyczna dla układu nerwowego. W wielu badaniach potwierdzono też, że..

Gruba szyja a choroby serca

.. ...czyli lipoproteiny o wysokiej gęstości ( HDL ), usuwa nadmiar złego cholesterolu z komórek i transportuje go do wątroby, gdzie jest on metabolizowany. O zwiększonym ryzyku wystąpienia choroby wieńcowej mówi się, gdy poziom HDL spada poniżej 40 mg/dl w przypadku mężczyzn i 50 mg/dl w..

Wszczepienny defibrylator serca

.. ...najważniejszą przyczyną zgonów w wysokorozwiniętych społeczeństwach i istnieje metoda, która pozwala to ryzyko usunąć. Defibrylator serca nie leczy, ale monitoruje pracę serca i przerywa sekwencję zdarzeń, która prowadzi do nagłego zgonu, niemal w 100 proc. Upowszechnienie wiedzy wśród..

Lepszy monitoring pracy serca

.. ...filtrów i wzmacniaczy oraz wysokiej rozdzielczości przetworników analogowo cyfrowych. Urządzenie wykorzystuje niezwykle nowoczesny, wysoce zminiaturyzowany 32 - bitowy mikroprocesor charakteryzujący się bardzo dużą mocą obliczeniową ( konieczną podczas wykonywania nowych, zaawansowanych..

Kolejne geny sprzyjające nadciśnieniu

.. ...ze sobą od urodzenia, wysokie ciśnienie krwi można obniżyć dzięki utrzymywaniu prawidłowej masy ciała, zmniejszeniu spożycia soli i alkoholu oraz w razie konieczności przy pomocy leków na nadciśnienie...

Tanie leki przeciwnadciśnieniowe okazały się najlepsze

.. ...porównywały metody leczenia wysokiego nadciśnienia w początkowej fazie. Wzięło w nich udział ponad 40 000. pacjentów w wieku 55 i więcej lat w 623 amerykańskich klinikach. Wszyscy uczestnicy mieli nadciśnienie i co najmniej jeden czynnik ryzyka choroby wieńcowej. Około połowę stanowiły..

Operacja jednoczesnego szczepienia bypassów i ablacji

.. ...ma na celu za pomocą wysokiej temperatury zniszczyć drogi nieprawidłowego przewodzenia. Tym samym zostanie chorej przywrócony rytm zatokowy serca. Po operacji pacjentka nie będzie musiała doustnie przyjmować leków zapobiegającym zatorom - wyjaśnił prof. Jaszewski. Zdaniem lekarzy ablacja..

Gen Klotho obniża ciśnienie tętnicze

.. ...może również obniżać wysokie ciśnienie tętnicze. Wykazały to po raz pierwszy najnowsze badania naukowców z Uniwersytetu Oklahomy - czytamy w piśmie Hypertension . Badacze zaobserwowali, że zwiększenie ekspresji genu nie tylko hamuje wzrost ciśnienia tętniczego, ale także z powodzeniem..

Dieta uboga w węglowodany i bogata w białka zwiększa ryzyko miażdżycy

.. ...of Sciences . Diety wysokobiałkowe o zmniejszonej zawartości węglowodanów są popularne wśród osób odchudzających się, gdyż pomagają szybko zrzucić zbędne kilogramy. Mało jest jednak badań na temat ich długotrwałego wpływu na zdrowie, w tym na układ krążenia. Bardzo trudno jest wykazać w..

Wszczepiono zastawki aortalne nowego typu

.. ...dla chorych z grupy wysokiego ryzyka - schorowanych i w podeszłym wieku. Jak powiedział prof. Marian Zembala - dyrektor Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu i koordynator programu, w ramach którego stosowane są takie zastawki - w przyszłym roku w kilku ośrodkach w Polsce planuje się..

80 proc. zgonów z powodu zawału serca można zapobiec

.. ...gospodarki lipidowej - wysoki poziom cholesterolu ( hipercholesterolemia ) oraz siedzący tryb życia. Niestety, w Polsce ryzyko zawału dotyczy milionów osób - aż dziewięć mln Polaków ma nadciśnienie, 16 mln - nadwagę i otyłość, 16 mln - zbyt wysoki poziom cholesterolu, 2 mln cukrzycę, a..

Lecz nadciśnienie skutecznie

.. ...czyli ma ciśnienie tzw. wysokie prawidłowe ( tj. ciśnienie skurczowe 140 - 159 mm Hg, a ciśnienie rozkurczowe 90 - 99 mm Hg ). Wśród głównych przyczyn, które odpowiadają za wzrost zachorowań na nadciśnienie, prof. Głuszek wymienił starzenie się społeczeństw oraz epidemię nadwagi i..

Nowe doświadczenia mechanicznego wspomagania serca

.. ...postaci ok. metrowej wysokości szafki na kółkach. Taka budowa skutkuje m.in. tym, że osoby wspomagane przez ten system nie mogą opuszczać szpitala. Doświadczył tego m.in. szesnastoletni Paweł z Gorzowa, u którego wrodzona wada w listopadzie ub. roku doprowadziła do zatrzymania akcji..

Migrena a ryzyko zawału serca

Migrena a ryzyko zawału serca

.. ...naczyniowych, jak nadciśnienie, wysoki poziom cholesterolu, otyłość i cukrzyca - zaznacza dr Lipton. Autorzy pracy, mają nadzieję, że pobudzi ona osoby cierpiące na bóle migrenowe do dbania o zdrowie i obniżanie ryzyka chorób serca poprzez regularne ćwiczenia, unikanie palenia, kontrolę..

Bierne palenie szkodzi tętnicom nastolatków

Bierne palenie szkodzi tętnicom nastolatków

.. ...cholesterolu ( tj. lipoprotein wysokiej gęstości - HDL ) był wyższy. A, jak wynika z wcześniejszych badań, może to być jeszcze silniejszy zwiastun chorób serca w przyszłości niż poziom złego cholesterolu. Zdaniem dr Kallio, badania te wskazują, że dzieci nie powinny być ani trochę..

Winogrona mogą zapobiegać chorobom serca

Winogrona mogą zapobiegać chorobom serca

.. ...winogron gryzonie dostawały wysokotłuszczowe pokarmy odzwierciedlające amerykański sposób odżywiania się. Szczury były następnie porównywane z kontrolną grupą gryzoni, które nie konsumowały sproszkowanych winogron. Po trzech miesiącach okazało się, że w pierwszej grupie gryzoni obniżyło..

Test tolerancji nikotyny Fagerströma

Test tolerancji nikotyny Fagerströma

.. ...Wyniki testu tolerancji nikotyny Liczba punktów i komentarz poniżej 5 niski poziom uzależnienia od nikotyny 5 - 7 średni poziom uzależnienia od nikotyny 8 i więcej wysoki poziom uzależnienia od nikotyny..

Kołatania, ablacje - okiem dochtora - Str. 12

.. ...Oskar Kowalski jest wysokiej klasy specjalista i może mi Pan wierzyć że z całego serca żałuję że nie ma swojego prywatnego gabinetu bo stałabym pod nim nawet dzień i noc żeby dostać się na wizytę i to nie tylko dzieki forum! może mi pan wierzyć że sama nie jeden raz od urodzenia..

Kołatania, ablacje - okiem dochtora - Str. 14

.. ...moich napadach bardzo wysokiego tętna : ) czułam sie głupio, bo wszyscy mówili, że przesadzam a nie udawało sie tego złapac na EKG, aż po kolejnej wizycie w szpitalu gdzie oczywiście nic nie wykazano, trafiłam do kardiologa, który jakby zrozumiał o czym do niego mówię ... tyle, że..

Kołatania, ablacje - okiem dochtora - Str. 18

.. ...wystarczył i nadal jest zbyt wysokie? A do oceny * kołatań serca * pewnie będzie Pan miał zlecony holter. Zachęcam. Oni tam w tych Stanach dadzą radę... ( tak myślę ) Pani Ania: z reguły zalecamy po ablacji pacjentom pojawienie się na kontrolnej wizycie miesiąc po ablacji. Je sli wtedy..

Kołatania, ablacje - okiem dochtora - Str. 19

.. ...popołudnia jest tak wysokie ze jak zaczne o tym myśleć to zaraz wpadam w panike!! Boje sie ze cos z tym sercem jest jednak nie tak!!!! Proszę o radę!!! i z góry dziękuję!! Magdaleno dziekuje za odpowiedz,wierze że bylo wam ciezko to straszne kiedy dziecko choruje,a człowiek jest czasem..

Częstoskurcz - ablacja

.. ...ale mam też na codzień wysoki puls, miałam trzepotanie przedsionków i inne problemy , które przed ablacją nie były mi znane. Teraz jak mnie coś boli i mi dolega nie wiem co mam robić.Kiedyś było to oczywiste.Wzywało się pogotowie, oni zawozili... i w szpitalu przerywano..Ale to Twoja..

Częstoskurcz - ablacja - Str. 2

.. ...do kilku godzin - mam wysoki puls w spoczynku, bo od 90 - 130 - często mam jakieś dziwne, niemiarowe uderzenia serca, ale nie wiem co to jest itp. Minęło około 1,5 roku po ablacji, a ja nadal mam dziwne objawy pozabiegowe.. Najzabawniejsze jest to,że jeden lekarz twierdzi,że takie objawy..

Częstoskurcz - ablacja - Str. 7

.. ...ablacji jest bardzo wysoka, trzymam kciuki. jestem juz w domu.wyszłam wczoraj tj.3 - ej doby.zabieg udał się prawie w całości.Bo nie mozna dać 100%gwarancji teraz smieje się z tegoże tak bardzo bałam się.przed samym zabiegiem byłam bardzo spokojna - pogodziłam się z tym co ma być to..

Częstoskurcz - ablacja - Str. 13

.. ...i przy tym wystepuje wysokie cisnienie ale mysle ze Ty jestes osoba mloda i to Cie nie dopadnie. Po trzech miesiacach od ablacjii wyniku holtera wlaczono mi betaloc100i rytmoron 2 razy po 150 T omek ale nie bierz tego do glowy co ja napisalam bo teraz i tak jest lepiej jak bylo przed..

Jaki powinien być prawidłowy puls?

.. ...normie, moze ciut za wysoki. 134/77; puls 46... nie jest za niski ? Ja chciałbym dorzucić swoje 3 grosze na temat pulsu ze swojego doświadczenia. Po pierwsze powinniśmy rozróżniać dwa pojęcia pulsu prawidłowego i pulsu optymalnego. Prawidłowy to taki który nie wymaga jeszcze leczenia, a..

Jaki powinien być prawidłowy puls? - Str. 2

.. ...wychodzi. Podejżewam, że wysokie tętno odczuwa się jako znacznie większy dyskomfort, niż niskie. W końcu biegając człowiek się męczy: ) Moje normalne do niedawna tętno ( ok 70 w spoczynku, skaczące w zwyż zależnie od natężenia aktywnosci fizycznej i stresu ) ustapiło pare tygodni temu..

Jaki powinien być prawidłowy puls? - Str. 3

.. ...sercowego itd. Jezeli tak wysoki puls spoczynkowy nie ma przyczyn specyficznych ktore mozna usunac to jest to juz TRAGEDIA !!! I nie ma wtedy wiekszego znaczenia czy jest to 100 ud/min czy 110. Znacznie wieksza i wazniejsza roznica ( u osob dorosych ) jest miedzy wartosciami 60 i 70 dla..

Częstoskurcze napadowe ciągle wracaja - Str. 2

.. ...cisnieniomierz pokazuje wysokie cisnienie ), czy na ta tachykardie nie ma zadnego leku? jezeli naprawde na to * choruje * aczkolwiek zadnej pewnosci 100%nie mam to moje zycie zmieni sie o 180stopni:( ( ( dzieki Jolu za pomoc i jesli bedzie taka potrzeba napewno sie do Ciebie zwroce, ale..

Echo serca - Str. 4

.. ...netowo - troszkę za wysokie cisnienie rozkurczowe ,ale jak najbardziej dieta , aktynościa fizyczna , odpowiednia waga można pomoc farmakologii. jednorazowym wzrostem cisnienia nie przejmowalabym sie bardzo ,jesli takie epizody w nocy będa się powtarzać moze trzeba będzie troche..

Echo serca - Str. 7

.. ...choruje na anginy i mam wysokie ASO. ( w ostatnim badaniu wyszło 600, wczesniej miałam nawet 1000 ) Vitium cordis czyli wada serca - jej podejrzenie bylo zapewne powodem skierowania na echo. Z załączonych opisow nie ma powodow do stwiania takiego rozpoznania, tochę nizsza frakcja..

Echo serca - Str. 8

.. ...laboratoryjnych graniczne9ciut za wysokie ) wartości cholesterolu całkowitego i LDL Szanowna Pani Izo!. Mam 56 lat, z czego 6 po zawale ściany dolnej. Leczony byłem jeszcze tradycyjnie, streptokinazą, a potem był stent i kilka lat w miarę normalnego życia. Parę przypadkowych ale mocnych..