Zaburzenia rytmu

Ablacja

.. ...niej ponownie wystąpić zaburzenia rytmu. Jeżeli leczenie farmakologiczne zaburzeń rytmu jest nieefektywne zabieg ablacji może być powtórzony. Zabieg ablacji wykonywany jest w pracowni elektrofizjologii w znieczuleniu miejscowym ( pacjent przez cały zabieg jest przytomny. Pacjent podczas..

Zwężenie odpływu z lewej komory

.. ...fizycznej, komorowe zaburzenia rytmu ( mogą prowadzić do migotania komór, zaburzenia równowagi, omdlenia. Zwężenie nadzastawkowe w większości przypadków występuje w zespole Williamsa. Izolowane zwężenie nadzastawkowe jest niezwykle rzadkie. Na zespół Williamsa składają się: opóźnienie..

Zaburzenia rytmu serca

.. ...idiowentrykularny Torsades de pointes Migotanie komór Zaburzenia przewodzenia. WPW - zespół Wolff - Parkinson - White Zespół wydłużonego QT - long QT syndrome ( LQTS ) Rytmy zastępcze. Skurcze dodatkowe ( ekotopowe )...

Zapalenie mięśnia sercowego

.. ...kardiomiopatia zastoinowa z zaburzeniami rytmu ); zapalenie mięśnia serca w postaci objawów ogólnych; zapalenie mięśnia serca przejawiające się zaburzeniami rytmu ( głównie komorowymi ). Objawy podstawowe zapalenia mięśnia sercowego. zmniejszenie tolerancji wysiłku; uczucie kołatanie..

Powikłania zawału serca

.. ...Najczęstszym powikłaniem są zaburzenia rytmu i przewodzenia, które mogą doprowadzić do śmierci pacjenta ( najczęściej w mechanizmie migotania komór ). U ponad 92% pacjentów ze świeżym zawałem ( AMI ) występują komorowe skurcze przedwczesne, u 8% migotanie komór ( VF ), u blisko 50%..

Angioplastyka (PTCA)

.. ...od stanu ogólnego osoby badanej i stopnia zaawansowania choroby, ich częstość nie przekracza 0.05%. Powikłania przy angioplastyce. Zawał serca Udar mózgu Zaburzenia rytmu serca pęknięcie ściany naczynia..

Migotanie przedsionków

.. ...przedsionków jest najczęstszym zaburzeniem rytmu, występującym u ludzi dorosłych. Cechą charakterystyczną migotania przedsionków jest całkowicie zdezorganizowana depolaryzacja mięśniówki przedsionków. Fala depolaryzacji nie prowadzi do skutecznego hemodynamicznie skurczu przedsionków. W..

WPW (zespół Wolffa - Parkinsona - Whitea)

.. ...ekstrasystolie ); pacjenci z zaburzeniami rytmu, które mogą zagrażać ich życiu, czas refrakcji pęczka Kenta ( dodatkowy, nieprawidłowy pęczek w układzie bodźcoprzewodzącym ) jest bardzo krótki co u pacjentów z migotaniem przedsionków może sprowokować częstoskurcz komorowy lub migotanie..

Leki kardiologiczne (leki stosowane w chorobach serca)

Leki kardiologiczne (leki stosowane w chorobach serca)

.. ...niedokrwienna serca, zaburzenia rytmu serca czy niewydolność serca. Strategie leczenia tych schorzeń polegają na stosowaniu leków hipotensyjnych, tzn. obniżających ciśnienie tętnicze krwi, leków usprawniających pracę serca, działających antyarytmicznie czy zmieniających własności krwi...

Wstrząs kardiogenny

.. ...komór. tachyarytmie - zaburzenia rytmu z szybką czynnością serca; nagromadzenie płynu w worku osierdziowym - tamponada osierdzia. Niewydolność funkcji wyrzutowej. niestabilna choroba wieńcowa i zawał serca zapalenia mięśnia sercowego niedomykalność ujść tętniczych kardiomiopatia..

Antagoniści receptorów wapniowych (Ca blokery)

Antagoniści receptorów wapniowych (Ca blokery)

.. ...tętnicze, nadkomorowe zaburzenia rytmu serca, kardiomiopatia przerostowa. Działania niepożądane Ca - blokerów. niedociśnienie, bóle i zawroty głowy, zaparcia, uczucie zmęczenia, bradykardia - zwolnienie rytmu serca poniżej 60 uderzeń na minutę. Przykładowe preparaty: Isoptin ( werapamil..

Obrzęk płuc

Obrzęk płuc

.. ...nadciśnienie tętnicze; zaburzenia rytmu;wady zastawek serca np. zwężenie zastawki mitralnej powodujące zastój krwi w płucach; udar mózgu ( Insultus cerebri ). płucne. zapalenie płuc; zachłyśnięcie płynami; reakcje alergiczne, choroba wysokościowa, drenaż opłucnej. inne. przewodnienie..

Diagnostyczne cewnikowanie serca

.. ...naczyniowego, zaburzenia rytmu serca, zawał serca, udar mózgu, niewydolność nerek, zgon, rzadziej występują reakcje uczuleniowe po podaniu kontrastu, przebicie jamy serca i tamponada, sepsa, odma opłucnowa...

Przezskórna walwuloplastyka zastawki pnia płucnego

.. ...wysoką skutecznością. Ryzyko powikłań jest niewielkie. Powikłania występują głównie u noworodków ( zaburzenia rytmu, tamponada worka osierdziowego ). Początki stosowania tego zabiegu sięgają 1982 roku...

Walwuloplastyka balonowa zastawki aortalnej

.. ...wstrząs kardiogenny. Walwuloplastyka balonowa zastawki aortalnej jest zabiegiem paliatywnym, który poprzedza tylko leczenie chirurgiczne. Dość często dochodzi do ponownego zwężenia pierścienia zastawki...

Tętniak pozawałowy serca

.. ...bólami wieńcowymi i zaburzeniami rytmu. Do diagnostyki tętniaków stosowane jest badanie ECHO serca. Leczenie tętniaka pozawałowego serca. zachowawcze - leki obniżające obciążenie serce, antyarytmiczne, przeciwzakrzepowe; operacyjne - kardiochirurgiczne usunięcie tętniaka ( aneuryzektomia..

Badanie EKG Holter (całodobowe monitorowanie rytmu serca)

Badanie EKG Holter (całodobowe monitorowanie rytmu serca)

.. ...EKG metodą Holtera. zaburzenia rytmu serca ( diagnostyka kołatań serca, przyspieszonego bicia serca, nierównej pracy serca zgłaszanej przez pacjenta ); bradykardia - wolna czynność serca, poniżej 60 uderzeń na minutę - wykluczenie bloku serca ( zaburzenia przewodzenia impulsów..

Test wysiłkowy EKG

Test wysiłkowy EKG

.. ...podczas wysiłku u osób z zaburzeniami rytmu serca niekiedy trzeba wykonać test wysiłkowy aby sprawdzić czy w czasie wysiłku fizycznego nie pojawia się groźna dla pacjenta arytmia; stwierdzenie czy podczas wysiłku fizycznego nie występują zmiany ciśnienia zagrażające życiu pacjenta;..

Nakłucie worka osierdziowego

.. ...od mostka, dostęp obecnie coraz rzadziej stosowany. Powikłania nakłucia worka osierdziowego. uszkodzenie naczynia nasierdziowego, zaburzenia rytmu, spadek ciśnienia, odma opłucnowa, uszkodzenie wątroby...

Akineza

.. ...tętniaka pozawałowego. Zaburzenia kurczliwości mięśnia sercowego wynikają z niedokrwienia poszczególnych segmentów. Do niedokrwienia może dojść na podłożu choroby wieńcowej, jak również w przebiegu niektórych zaburzeń rytmu, w przebiegu kardiomiopatii, zapalenia mięśnia sercowego czy..

Arytmia serca

.. ...potasu i magnezu we krwi. Zaburzenia rytmu mogą wynikać także z chorób nie związanych bezpośrednio z samym mięśniem sercowym ( np. nadczynność tarczycy ). Arytmie dzieli się na nadkomorowe i komorowe. Pojęcie arytmii nadkomorowej odnosi się do zaburzeń powyżej węzła przedsionkowo -..

Kardiowersja

.. ...arytmia. Nadkomorowe zaburzenia rytmu związane są z nieprawidłową kurczliwością przedsionków serca. Może to sprzyjać powstawaniu skrzeplin. Po przywróceniu rytmu zatokowego, powraca prawidłowa funkcja skurczowa przedsionków. Ewentualna skrzeplina może w takiej sytuacji zostać wypchnięta..

Migotanie komór

.. ...wyczerpania własnych sił. Zaburzenia rytmu niosące ze sobą duże ryzyko wystąpienia migotania komór są wskazaniem do wszczepienia kardiowertera - defibrylatora ( ICD ). Jest to urządzenie podobne do rozrusznika, które rejestruje rytm serca i w razie wystąpienia migotania komór..

Betaadrenolityki (beta-blokery)

Betaadrenolityki (beta-blokery)

.. ...), także w niektórych zaburzeniach rytmu czy w leczeniu objawowym nadczynności tarczycy. Do działań niepożądanych beta - blokerów należą między innymi zaburzenia rytmu serca o charakterze bloków przewodzenia, skurcz oskrzeli i duszność ( szczególnie niebezpieczne u astmatyków ),..

Ból serca

Ból serca

.. ...dokładnego zdefiniowania. Zaburzenia rytmu serca, skurcze dodatkowe, bloki przewodzenia z występowaniem pauz są często określane przez pacjentów jako uczucie wyrywania się serca z piersi , kołatania serca czy wrażenia zamierania serca . Ponieważ sam ból jest doznaniem subiektywnym,..

Amiodaron (Cordarone, Opacorden, Sedacoron, Amiokordin)

.. ...punkt ). Jest komorowe zaburzenie rytmu stwarzające duże niebezpieczeństwo wystąpienia migotania komór i NZK. Działania niepożądane nie związane bezpośrednio z układem sercowo - naczyniowym ( po za możliwością reakcji alergicznych i dolegliwości ze strony układu pokarmowego, co dotyczyć..

Sotalol (Biosotal, Darob, Satohexal)

.. ...migotanie przedsionków ) i zaburzeniach komorowych, szczególnie gdy chory źle toleruje lub ma przeciwwskazania do stosowania amiodaronu ( np. nadczynność tarczycy ). Z racji zwalniania rytmu serca i spowalniania przewodnictwa w układzie bodźcoprzewodzącym serca, sotalol jest..

Bigeminia komorowa

.. ...Bigeminia komorowa to zaburzenia rytmu serca o bardzo charakterystycznym układzie pobudzeń dodatkowych w badaniu EKG: pobudzenia prawidłowe powstałe w węźle zatokowym przeplatają się z dodatkowymi pobudzeniami komorowymi w ten sposób, że po każdym pobudzeniu prawidłowym pojawia się jedno..

Blok przedsionkowo-komorowy

.. ...spowodowana niektórymi lekami, zaburzeniami elektrolitowymi, chorobą wieńcową serca. Może również wystąpić u zupełnie zdrowego człowieka, w pewnych sytuacjach jest uznawany za normę ( na przykład przy bradykardii, czyli zwolnieniu rytmu serca poniżej 60 uderzeń na minutę ). Blok..

Diltiazem (Blocalcin, Dilzem, Dilocard, Diltiazem, Oxycardil)

.. ...tętniczego, bradykardia lub zaburzenia rytmu serca w postaci bloków przewodzenia. Po terapeutycznych dawkach mogą zdążyć się bóle i zawroty głowy oraz zaburzenia ze strony układu pokarmowego. Nadmierne rozszerzenie naczyń może także spowodować obrzęki kończyn i zaczerwienienie twarzy...

Niedobory magnezu

.. ...wielu układów. Występują zaburzenia rytmu serca, drżenia mięśniowe i osłabienie siły mięśniowej, skurcze. Mogą pojawić się objawy tężyczki, jak w niedoborach jonów wapnia. Możliwe jest także wystąpienie bólu wieńcowego. Przy niedoborach magnezu zaobserwować można również spadek nastroju,..

Sarkoidoza

.. ...najczęściej są obecne komorowe zaburzenia rytmu i zaburzenia przewodnictwa w układzie bodźcoprzewodzącym mięśnia sercowego. Możliwe jest wystąpienie nagłego zgonu sercowego ( NZK ). U znacznej większości chorych w przeciągu dwóch lat proces chorobowy samoistnie wygasa. Zmiany..

Niedomykalność zastawki mitralnej

.. ...czasem pojawiają się zaburzenia rytmu serca ( odczuwane jako kołatania serca ), ból w klatce piersiowej, duszność wysiłkowa, obrzęki kończyn dolnych i powiększenie wątroby. Te ostatnie objawy są wynikiem niewydolności prawej komory serca, która z czasem może się rozwinąć u chorych z..

Sole potasu (Kalipoz, Kaldyum, Kalimat, Kalium, Acespargin, Kalibit)

.. ...znaczna, lub współistnieją zaburzenia wchłaniania, potas podaje się w postaci dożylnej ) oraz profilaktycznie, w celu zapobiegania wystąpienia hipokaliemii. Jony potasu są wypłukiwane z organizmu przez większość leków moczopędnych. Spadek stężenia jonów potasu we krwi wiąże się z..

L-tyroksyna (Letrox, Eltroxin, Euthyrox N)

.. ...rytmu serca, możliwe zaburzenia rytmu, wzrost ciśnienia. Mogą także wystąpić bóle wieńcowe, duszność, kołatania serca. Przy nagłym odstawieniu leku może pojawić się napad migotania przedsionków. Preparaty zawierające L - tyroksynę dostępne w Polsce ( za indexem leków MP 2007 ): Letrox,..

Niedotlenienie serca

.. ...anginie Printzmetala; zaburzeniami rytmu serca, w przebiegu których skraca się faza rozkurczu mięśnia sercowego; końcowe odgałęzienie naczyń wieńcowych doprowadzające krew do warstwy podwsierdziowej są mechanicznie zaciskane w fazie skurczu; wydłużenie tej fazy upośledza więc ukrwienie..

Klarytromycyna (Fromilid, Klacid, Klabax, Klabion, Klarmin, Lekoklar, Taclar)

.. ...makrolidowych to głównie zaburzenia ze strony układu pokarmowego oraz reakcje uczuleniowe. Możliwe jest wystąpienie przemijających zaburzeń słuchu oraz przebarwień zębów. Z punktu widzenia kardiologii, istotna jest możliwość wystąpienia zaburzeń rytmu serca. Dotyczy to szczególnie osób z..

Propafenon (Polfenon, Rytmonorm)

.. ...dobre efekty u chorych z zaburzeniami rytmu i zespołem WPW. Jak każdy lek antyarytmiczny, także propafenon może paradoksalnie wywoływać zaburzania rytmu ( działanie proarytmiczne ). Innym możliwym efektem ubocznym jest wystąpienie bloku przewodzenia. Propafenon należy do leków, które nie..

Lewogram

.. ...się w lewo. Lewogram może być naturalnym zjawiskiem w zupełnie zdrowym sercu, jeśli jednak u ludzi młodych występują napadowe częstoskurcze komorowe i inne zaburzenia rytmu, należy wykluczyć zespół WPW...

Niedotlenienie mózgu

Niedotlenienie mózgu

.. ...zawroty lub bóle głowy, zaburzenia widzenia, omdlenia i utrata przytomności. Taka sytuacja może mieć miejsce w przypadku nagłego spadku ciśnienia ( np. hipotonia ortostatyczna ), wystąpienia ciężkich zaburzeń rytmu serca, przy nagłym zmniejszeniu się ilości dopływającej do mózgu krwi (..

Oś serca

.. ...budowy układu bodźcoprzewodzącego, częściej są jednak związane z zaburzeniami rytmu serca, blokami przewodzenia ( typowo - bloki odnóg pęczka Hisa ) lub z uszkodzeniami układu ( blizna po zawale serca )...

Mikroglroczolak (guz przysadki mózgowej)

Mikroglroczolak (guz przysadki mózgowej)

.. ...naczyniowego ( tachykardia i zaburzenia rytmu, nadciśnienie tętnicze itp ). Ponieważ średnica mikrogruczolaków może być znacznie mniejsze niż 1 cm ( poniżej 3 mm są niewykrywalne w badaniach obrazowych np. MR - rezonans magnetyczny ) o obecności guza często pośrednio świadczą właśnie..

Przytarczyce

.. ...nadczynności przytarczyc ) lub zaburzenia rytmu serca ( wtórne do zaburzeń elektrolitowych ). Do niedoczynności przytarczyc najczęściej dochodzi w wyniku usunięcia lub uszkodzenia tych gruczołów podczas operacyjnego wycięcia tarczycy. W wyniku niedoborów parathormonu spada stężenie..

Próba wysiłkowa

Próba wysiłkowa

.. ...być w każdej chwili przerwana na życzenie pacjenta. Ponadto lekarz przerwie badanie, jeśli wystąpią komorowe zaburzenia rytmu, spadek ciśnienia, objawy sugerujące możliwość omdlenia badanego pacjenta...

Stymulacja przezprzełykowa

.. ...ważniejsze, wywołać ukryte zaburzenia rytmu, które samoistnie występują rzadko, ale po za szpitalem mogą stanowić poważne zagrożenie dla chorego. Stymulację przezprzełykową stosuje się w diagnostyce nadkomorowych zaburzeń rytmu oraz ocenie wskazań do ewentualnych zabiegów ablacji lub..

Zespół tachy-brady (tachykardia-bradykardia)

.. ...złożone z dwóch faz, zaburzenia rytmu. Pierwszą fazę stanowi tachyarytmia ( zaburzenie rytmu serca z przyspieszenie jego pracy ). Najczęściej jest to wstawka migotania przedsionków. Tachyarytmia wygasa a na jej miejsce pojawia się zaburzenie o charakterze bradykardii ( zwolnienie rytmu..

Arytmogenna dysplazja prawej komory

.. ...komorowe. W ECHO serca: zaburzenia kurczliwości prawej komory, poszerzenie jej światła, czasem uwypuklenia ściany w postaci tętniaków. W diagnostyce wykonuje się także izotopowe badanie mięśnia sercowego oraz często biopsję. Niestety nie ma skutecznego leczenie. Postępowanie sprowadza..

Kardiomiopatia restrykcyjna

.. ...czasem pojawiają się zaburzenia rytmu serca, bardzo często migotanie przedsionków. Kardiomiopatia restrykcyjna może występować bez uchwytnej przyczyny, jest jednak bardzo rzadka ( postać idiomatyczna ). Kardiomiopatia restrykcyjna może także rozwinąć się na tle układowych chorób tkanki..

Choroba Kawasaki

.. ...pozapalnego, mogą być także zaburzenia rytmu serca oraz niewydolność mięśnia sercowego i nabyte wady zastawkowe. Chorobie Kawasaki towarzyszy wysoka gorączka niereagująca na standardowe leczenie, zaczerwienienie spojówek ( często z światłowstrętem ), zaczerwienienie warg, wysypka o..

TIA  (przemijające ataki niedokrwienne)

TIA (przemijające ataki niedokrwienne)

.. ...naczyniami szyjnymi, zaburzenia rytmu, lub miażdżycowe zmiany samych naczyń mózgowych. Objawem zespołu TIA jest chwilowy, odwracalny deficyt neurologiczny. Jednym z możliwych, i chyba najczęstszych objawów są: uczucie drętwienia połowy twarzy lub ciała, przejściowe niedowłady połowicze,..

Kardiowerter-defibrylator (ICD)

.. ...zagrażające nagłym zatrzymaniem krążenia, wyzwala impuls elektryczny i przeprowadza kardiowersję. Jeśli dojdzie do migotania komór, defibryluje. Jest więc przenośnym, wewnętrznym zestawem do reanimacji...

Zespół MAS

.. ...zaawansowana postać zaburzenia rytmu serca. W bloku przedsionkowo - komorowym drugiego lub trzeciego stopnia mogą mieć miejsce dwie sytuacje: W odpowiedzi na blok przewodzenia dochodzi do bradykardii. Serce, pracując w zwolnionym rytmie, może nie być w stanie zapewnić odpowiedniego..

Propranolol

.. ...propranololu. Inne to: zaburzenia rytmu serca o charakterze tachyarytmii, bóle wieńcowe, stany lękowe, drżenia samoistne, zapobieganie migrenowym bólom głowy. Do działań niepożądanych propranololu należą nadmierne obniżenie ciśnienia i nadmierne spowolnienie akcji serca ( hipotonia..

Tętniak przegrody międzyprzedsionkowej

.. ...przegrody międzyprzedsionkowej. Jeśli towarzyszy mu przeciek, zaburzenia rytmu serca lub objawy niewydolności serca, stan taki wymaga interwencji kardiochirurgicznej. Często jednak wystarczy obserwacja...

Zespół jelita drażliwego

Zespół jelita drażliwego

.. ...występują bóle brzucha i zaburzenia rytmu wypróżnień. Bardzo istotny jest fakt, że przed rozpoznaniem choroby należy wykluczyć inne przyczyny tych nieswoistych objawów. Przyczyny zespołu jelita drażliwego. Dokładne przyczyny i mechanizmy powstawania choroby nie są znane. Uważa się, że..

Objawy ze strony serca w twardzinie układowej

.. ...się przejawiać jako zaburzenia rytmu i przewodzenia odczuwane przez chorego jako kołatania serca. Zmniejsza się także tolerancja wysiłku, u około 10% z układową postacią twardziny występuje z czasem niewydolność serca. Często pojawia się ból o charakterze dławicowym niezwiązany z..

Kardiomiopatia połogowa

Kardiomiopatia połogowa

.. ...niewydolnością serca. W leczeniu stosuje się leki moczopędne, beta - blokery i naparstnicę. Kardiomiopatia połogowa jest niebezpieczna przez pierwsze miesiące od wystąpienia objawów. Z czasem zwykle się wycofuje...

Digoksyna (Digoxin, glikozyd naparstnicy)

.. ...jeśli współistnieją zaburzenia rytmu ( migotanie lub trzepotania przedsionków ). Lek należy dawkować ściśle według zalecań lekarza. Glikozydy naparstnicy mają wąskie okno terapeutyczne, to znaczy dawka lecznicza jest zbliżona do dawki szkodliwej. Przedawkowanie digoksyny może stanowić..

Klonidyna (Iporel)

.. ...Szczególną ostrożność należy zachować u chorych z zaburzeniami rytmu serca i przewodzenia - klonidyna zwiększa ryzyko wystąpienia groźnych arytmii. Iporel to handlowa nazwa preparatu zawierającego klonidynę...

Nebiwolol (Nebilet)

.. ...koszmarne sny, depresje oraz zaburzenia rytmu o charakterze bradykardii i bloków przewodzenia. Nebiwolol stosowany w leczeniu nadciśnienia tętniczego, zwykle łączony z innymi lekami hipotensyjnymi ( ACE - I, diuretyki ). Nebilet to handlowa nazwa preparatu zawierającego nebiwolol ( na..

Pionierska operacja nieinwazyjnej krioablacji serca

.. ...zakrzepu. Arytmia, czyli zaburzenia rytmu serca, powstaje wskutek nieprawidłowego wytwarzania i przewodzenia impulsów elektrycznych przez komórki mięśnia sercowego. Przejawia się nierównymi odstępami czasowymi pomiędzy kolejnymi uderzeniami serca lub okresami nagłego przyśpieszenia lub..

Migotanie przedsionków to najczęstsze zaburzeniem rytmu serca

.. ...przedsionków jest najczęstszym zaburzeniem rytmu serca. Przytrafia się coraz większej liczbie ludzi. Obecnie cierpi na tę dolegliwość tak duża część populacji, że zaczyna się mówić o chorobie w kategoriach epidemii. Zagraża życiu, pojawia się coraz wcześniej. Zdarza się, że występuje..

Wszczepienny defibrylator serca

.. ...sercowego są groźne zaburzenia rytmu serca - migotanie komór i częstoskurcz komorowy. Szczególnie zagrożone są osoby z uszkodzeniem serca po zawale lub te, które już wcześniej przebyły napady takich arytmii serca. Szanse na uratowanie osoby, u której dojdzie do zatrzymania akcji serca..

Lepszy monitoring pracy serca

.. ...krótkotrwałe i napadowe zaburzenia rytmu niemożliwe do wykrycia podczas standardowego badania EKG. Zespół polskich badaczy: mgr inż. Artur Burtka i mgr inż. Zbigniew Kulesza pod kierunkiem prof. dr hab. inż. Andrzeja Napieralskiego pracował nad wykorzystaniem wymiennej pamięci Flash w..

Gen ZFHX3 zwiększa ryzyko migotania przedsionków serca

.. ...przedsionków serca, zaburzenia które często poprzedza zawał i niewydolność serca - informują dwie niezależne grupy naukowców na łamach pisma Nature Genetics . Migotanie przedsionków to najczęstsze zaburzenie rytmu serca, polegające na nieskoordynowanym pobudzeniu przedsionków serca,..

XIII Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

.. ...niewydolności serca i zaburzeniach rytmu. Jest szansa, żeby przekazać tę wiedzę lekarzom, którzy nie mogą się dowiedzieć o nowościach w kardiologii ani o zmianach w postępowaniu diagnostycznym czy terapeutycznym na kongresach międzynarodowych lub nie mogą poznać wszystkich publikacji..

Kawa obniża ryzyko zaburzeń rytmu serca

Kawa obniża ryzyko zaburzeń rytmu serca

.. ...kawę, by zapobiegać zaburzeniom rytmu serca. Dowodzi ono jedynie, że osoby ze stwierdzoną arytmią lub na nią narażone nie muszą powstrzymywać się od kawy - dodaje badacz. Wcześniejsze prace wskazywały, że bardzo duże dawki kofeiny, najbardziej aktywnego składnika kawy, mogą prowadzić do..

Kołatania, ablacje - okiem dochtora - Str. 12

.. ...ponieważ mam komorowe zaburzenia rytmu pojedyncze ( ok. 2 tys. na dobę ) a także komorowe pary, salwy, bigeminie i trygeminie. Poza tym mam dolegliwości mogące sugerowć chorobę wieńcową.Borykam się z tym od ok 14 lat ( teraz mam 42 ). Jeżeli chodzi o arytmie to ona okresowo ustępuje, np...

Kołatania, ablacje - okiem dochtora - Str. 13

.. ...skołatane nerwy osób z zaburzeniami rytmu. Ci, którzy mają częstosk.doskonale wiedzą o czym piszę... jak pierwszy raz zobaczyłam post od DR Oskara zastanawiałam się kiedy będzie najobszerniejszy - nie musiałam długo czekać , tylko ostatnio Pana dr * mało * , mam nadzieję że jadnak..

Kołatania, ablacje - okiem dochtora - Str. 14

.. ...łagodne podobnież komorowe zaburzenia rytmu. Dodam, że często czuje się źle, sam nie potrafi okreslić tego przyczyny, jest jakis * nieswój * . Mąz badając mu puls czy ciśnienie potrafi wyczuć nierówna prace serca :( . Szmer rozkurczowy 2/4 niedomykalności aortalnej wzdłuż lewego brzegu..

Kołatania, ablacje - okiem dochtora - Str. 15

.. ...działaniu przeciwko zaburzeniom rytmu, za to wszędzie jest o zapobieganiu zawałom serca i nagłej śmierci sercowej. Teraz to dopiero zacząłem się martwić. Czy przy wynikach jakie opisałem jestem w grupie ryzyka zawału albo nagłej śmierci ? Bardzo, bardzo proszę o odpowiedź. Mikelek Do..

Częstoskurcz - ablacja - Str. 43

.. ...specjalizujących się w zaburzeniach rytmu serca, więc trudno by było wymienić jednego. Może napisz z jakiej okolicy lekarza poszukujesz. Ja zdecydowałam się na prof. Walczaka - cudowny człowiek z ogromną wiedzą i niespotykanie ciepłymym podejściem do pacjenta. Ten lekarz przyjmuje m.in...

Częstoskurcz - ablacja - Str. 49

.. ...dopiero pomógł kardiolog z poradni zaburzenia rytmu serca tam zrozumiałam co to znaczy żyć z WPW i nie waham się nad ablacja chociaż strasznie się boję. Życzę Wam dużo zdrowia i trzymam za Was kciuki!..

Częstoskurcz - ablacja - Str. 63

.. ...ze jest taka Poradnia Zaburzen Rytmu serca,bede musiała sie rozejrzec,ale to tez pewnie trzeba miec skierowanie zeby tam sie dostac??? Witam! mam 22 lata i ablacje mam miec wykonywana 12.12 bardzo sie boje...kazdy mowi co innego aga 36 Tylko ablacja.Po pierwsze wizyta w Poradnii Zaburzeń..

Echo serca - Str. 2

.. ...moga wystepowac przy zaburzeniach rytmu serca A lewy przedsionek? Czy jest fala niedomykalności? jesli jest to jedyny nieprawidlowy parametr nie przywiazywalabym wielkiej wagi , poza tym obraz echokardiograficzny bada się całosciowo , z ocena kliniczną. mam niski poziom potasu,..

Echo serca - Str. 3

.. ...się bardzo odczuwalne zaburzenia rytmu serca, jednak nie wykryli nic niepokojącego, a po wyjściu ze szpitala te odczuwalne dodatkowe skurcze serca zostały, w dodatku nasilają się, czasem są bardzo mocne hmmmm, może wiecie co powinnam zrobić i co się ze mna dzieje? serduszko 22lata Witam..

Echo serca - Str. 10

.. ...patologie zastawkowe, zaburzenia kurczliwości i obecnośc nieprawidlowych struktur w sercu.Bardziej skutecznym w diagnostyce zaburzen rytmu jest badanie holterowskie. Dziekuje bardzo za odpowiedź, ale jeszcze jedno a co z tymi skaurczami dodatkowymi które odczuwam czy groźne są?? a i z..

Echo serca - Str. 24

.. ...Badaniem ktore diagnozuje zaburzenia rytmu jest holter ekg( poza spoczynkowym ekg oczywiście ) Spoczynkowe ekg mialem robione kilka razy. Dziękuję za odpowiedź Pani Izo! Witam Izabelo. To i ja mam goraca prosbe o podpowiedz w interprtacji wyniku, gdyz nie moge sie juz doczekac..

Dziwne skurcze dodatkowe - Str. 2

.. ...nastepuje. Otoz mialem silne zaburzenia rytmu serca w spoczynku okazalo sie ze byly to nadkomorowe czestoskurcze, bralem betaloc i polfenolol czy jakos tak. Ustapily ale od jakis 2 lat mam ponowne drobne skurcze dodatkowe, co ciekawe najczesciej w pozycji lezacej na plecach, i w..

Nerwica lękowa - jak z nią walczyć? - Str. 2

.. ...arytmia, łagodne komorowe zaburzenia rytmu serca, no i oczywiście neurosis vegetativas, dzisiaj zwana agorafobią zgodnie z wytycznymi WHO z 98` o ile pamiętam? Na początku leczyłem się wszystkimi specyfikami dostępnymi na rynku w owym czasie nawet antydepresantami, ale krótko ( koledzy..

Nerwica lękowa - jak z nią walczyć? - Str. 29

.. ...zastawki mitralnej - zaburzenia rytmu serca pod postacią pojedyńczej extrasyptolii nadkomorowej, komorowej i SV - Tach Pobudzeń komorowych zarejestrowano 1966, a nadkomorowych 245. Troche zaczynam się denerwować czytając wasze posty i nie tyle sie denerwuję jakąś chorobą tylko jak czytam..

Nerwica lękowa - jak z nią walczyć? - Str. 46

.. ...naczyń krwionośnych i zaburzenia rytmu? )? A może to przez to, że przedwczoraj pobrano mi dwie fiolki krwii do badania, a tego samego dnia dostałam okres, więc tracę ją nadal? Wiem - głupie pytania, ale jakoś nie dają mi spokoju...Niby powinnam być pewna, bo wyniki mialam dobre, ale my..

Nerwica lękowa - jak z nią walczyć? - Str. 59

.. ...hipochondrią, agorafobia i zaburzeniami rytmu serca ) zaczęła się 10 lat temu. Dzis kończę 28lat : ). Nie od razu zorientowałam sie że to nerwica. Zaczęło sie od jednorazowych leków, bicia serca, potem doszło uczucie duszności, klucha w gardle itd, duzo by tego wymieniać. Oczywiście..

Migotanie przedsionków

.. ...przedsionków , a więc zaburzenia rytmu , szczegolnie u kobiety moga byc maska choroby wieńcowej - może warto pójść tym tropem? wlasnie mi wszczepili stymulator i...........po 2 dniach jeszcze w szpitalu mialam migotanie przedsionkow.Jestem w dolku.Teraz 2 marca mam miec koronarografie..

Wypadanie płatka zastawki dwudzielnej - Str. 3

.. ...większa i występują np.zaburzenia rytmu serca, omdlenia mówimy wtedy o zespole wypadania płatka zastawki mitralnej i wówczas wskazanym jest unikanie nadmiernego wysiłku fizycznego a czasem małe dawki beta blokeru, zazwyczaj stosowane przez krótki czas, w przypadku małego dziecka mozna..

Wypadanie płatka zastawki dwudzielnej - Str. 5

.. ...biore cały czas leki na zaburzenie rytmu serca ( rytmonorm i bemecor ), ostatnio( okres matury ) często leki uspakajające. w trakcie badań okazało sie też że mam ogromne braki magnezu potasu i wapnia które nie chcą mi się wchłaniać do organizmu, wiec rózniwz uzupełanim braki tabletkami...

Wypadanie płatka zastawki dwudzielnej - Str. 6

.. ...bloker? rytmonorm jest na zaburzenia rytmu, do tego biore jeszcze bemecor który jest beta - blokerem. jak tam się czujecie po weekendzie? Spokojnie z waszymi sercami? Illusioned angel, gdzie idziesz na studia? witam wsztstkich serdecznie! Super ciepły weekend i serducho nawet nie źle..

Wypadanie płatka zastawki dwudzielnej - Str. 8

.. ...piszących.Mam często zaburzenia rytmu ,czasem napadowe migotanie przedsionków.jest to strasznie nieprzyjemne,budzi lęki,osłabia,wprawia w straszny dyskomfort.Ale są tez miesiące ,że czyje sie bardzo dobrze.Musimy sie nauczyć z tym życ,co sobie i innym z calego serca życzę. Jeszcze jedna..

Zaburzenia rytmu serca

.. miałam badania metoda holtera.lekarz nie powiedział mi konkretnie czy jest to poważna sprawa tym bardziej że wcześniejsze wyniki byly lepsze niż te ostatnie.cytujęrytm zatokowy,liczna ekstrasystolia przedsionkowa( pary,salwy,pojedyncze pobudzenia zablokowane )bralam lokren 20 1 * 1.teraz biosotal 80 3 * 1/2..

Ablacja Łódź - Str. 2

.. ...do szpitala z poradni zaburzen rytmu czy wystarczy tylko skierowanie do szpitala bezposrednio od kardiologa....? prosze o odp. Czesc : ) skierowanie do stymulacji miałam od lekarza pierwszego kontaktu, skierowanie do ablacji teraz też mam od niego, może byc również od kardiologa : )..

Częstoskurcze i arytmie - jakie leki bierzecie? - Str. 2

.. ...ciagne : ) Witam. Ja na zaburzenia rytmu serca leczę się już od 5 lat. Na pocżątku był to Propranolol, bodajże 50 - strasznie nieskuteczny. Potem Metoprolol - niestety skurcze nie ustały :( W tej chwli biorę Betaloc Zok już trzeci rok i choć kołatania czasem występują to są dużo słabsze..

Bradykardia jak leczyć?

.. ...poczytaj sobie strone zaburzenia rytmu serca tam jest troche wyjasnione np wydluzone QT LQTS Maciek , a co wolisz żyć z rozrusznikiem , czy do końca życia bać się żyć bez niego ??? Mój mąż ma wszczepiony rozrusznik i zapewniam Cie że nic się w jego ani naszym życiu nie zmieniło. Tylko to..

Napadowy częstoskurcz nadkomorowy - Str. 2

.. ...kardiologa bo mialam kolki i zaburzenia rytmu serca!powiedziano mi ze to jest nerwica przez jakis czas mialam spokuj lecz niedawno zlapal mnie jakis skurcz spanikowalam i pojechalam na izbe zatrzymano mnie na obserwacji trzy dni powiedziano mi ze to nerwica ciagle lekarze mowia mi ze to..

Gdzie w Krakowie wykonać ablację?

.. ...czułe, i przez to że mam zaburzenia rytmu serca dosyć często to muszę mieć wykonaną jeszcze jedną ablacje. Pozdrawiam serdecznie. W Krakowie są dwa ośrodki: - Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II > KLINIKA ELEKTROKARDIOLOGII - Szpital Uniwersytecki > ODDZIAŁ..

Częstoskurcz nadkomorowy u dziecka

.. ...mogą wystąpić silne zaburzenia rytmu serca, w tym celu polecam jak najszybsze wykonanie ablacji, zabieg ten jest wykonywany najlepiej w Warszawie, w Centrum Kardiologii Anin przy ul. Płowieckiej 37 oraz w Instytucie Kardiologii przy ul. Alpejskiej 42 w Warszawie - Anin, w tych dwóch..

Sztuczne zastawki serca - operacja Rosa - aorta 47mm

.. ...górnej granicy, okresowe zaburzenia rytmu, no i niestety zastawka mitralna zaczyna niedomagać ( nieznaczna niedomykalność +/++ ). Za dwa tygodnie znowu czeka mnie kontrola, wiem, że nieuchronnie zmierzam ku kolejnej wymianie, tym razem już chyba na sztuczną zastawkę... Jakbyś coś jeszcze..

Ablacja - kompendium wiedzy - Str. 2

.. ...zabieg się nie płaci. Zaburzenia rytmu są zwykle wtórne do wady serca. Trzepotanie przedsionków ( częściej migotanie ) łatwiej powstaje w sercu z wadą. Obie te arytmie nie mają nic! wspólnego z drogami dodatkowymi. Drogę się ma lub nie a nie pojawia sie ona np. w przebiegu wady. Poza tym..