Zaburzenia rytmu

Powikłania zawału serca

.. ...Najczęstszym powikłaniem są zaburzenia rytmu i przewodzenia, które mogą doprowadzić do śmierci pacjenta ( najczęściej w mechanizmie migotania komór ). U ponad 92% pacjentów ze świeżym zawałem ( AMI ) występują komorowe skurcze przedwczesne, u 8% migotanie komór ( VF ), u blisko 50%..

Trzepotanie przedsionków

.. Trzepotanie przedsionków jest jednym z rodzajów zaburzeń rytmu ( arytmii ), objawiającą się zbyt szybką, ale miarową czynnością elektryczną i skurczową przedsionków ( kurczą się z częstością ok. 250 - 300/min. ). Węzeł przedsionkowo - komorowy częściowo hamuje przewodzenie tak szybkiej fali pobudzenia z..

Migotanie przedsionków

.. ...przedsionków jest najczęstszym zaburzeniem rytmu, występującym u ludzi dorosłych. Cechą charakterystyczną migotania przedsionków jest całkowicie zdezorganizowana depolaryzacja mięśniówki przedsionków. Fala depolaryzacji nie prowadzi do skutecznego hemodynamicznie skurczu przedsionków. W..

Kardiowersja

.. ...arytmia. Nadkomorowe zaburzenia rytmu związane są z nieprawidłową kurczliwością przedsionków serca. Może to sprzyjać powstawaniu skrzeplin. Po przywróceniu rytmu zatokowego, powraca prawidłowa funkcja skurczowa przedsionków. Ewentualna skrzeplina może w takiej sytuacji zostać wypchnięta..

Migotanie komór

.. ...wyczerpania własnych sił. Zaburzenia rytmu niosące ze sobą duże ryzyko wystąpienia migotania komór są wskazaniem do wszczepienia kardiowertera - defibrylatora ( ICD ). Jest to urządzenie podobne do rozrusznika, które rejestruje rytm serca i w razie wystąpienia migotania komór..

Amiodaron (Cordarone, Opacorden, Sedacoron, Amiokordin)

.. ...punkt ). Jest komorowe zaburzenie rytmu stwarzające duże niebezpieczeństwo wystąpienia migotania komór i NZK. Działania niepożądane nie związane bezpośrednio z układem sercowo - naczyniowym ( po za możliwością reakcji alergicznych i dolegliwości ze strony układu pokarmowego, co dotyczyć..

Ekstrasystolia (dodatkowy skurcz)

.. Ekstrasystolia to inaczej dodatkowy skurcz, wynik przewiedzenia do komór dodatkowego impulsu elektrycznego. Prawidłowy rytm serca wynika z cykliczności powstawania pobudzeń w układzie bodźcoprzewodzącym serca. Skurcz przedsionków poprzedza skurcz komór. Skurcze dodatkowe wynikają z obecności specyficznych..

Bigeminia komorowa

.. ...Bigeminia komorowa to zaburzenia rytmu serca o bardzo charakterystycznym układzie pobudzeń dodatkowych w badaniu EKG: pobudzenia prawidłowe powstałe w węźle zatokowym przeplatają się z dodatkowymi pobudzeniami komorowymi w ten sposób, że po każdym pobudzeniu prawidłowym pojawia się jedno..

Leki stosowane w leczeniu zaburzeń rytmu serca (arytmii)

Leki stosowane w leczeniu zaburzeń rytmu serca (arytmii)

.. Leki stosowane w leczeniu zaburzeń rytmu serca ( arytmia serca ) zwyczajowo dzieli się na 4 grupy. Podział jest oparty na podstawowych mechanizmach działania tych leków, dotyczy głównie ich wpływu na kanały jonowe komórek okładu bodźcoprzewodzącego lub oddziaływania na receptory komórkowe. Do pierwszej grupy..

Zespół Brugadów

.. Zespół Brugadów jest genetycznie uwarunkowaną choroba serca. Wrodzona nieprawidłowość budowy jednego z kanałów jonowych komórek, składających się na układ bodźcoprzewodzący serca, jest przyczyną skłonności do występowania komorowych zaburzeń rytmu. Arytmie mają często postać częstoskurczu komorowego lub..

Kardiomiopatia tachyarytmiczna (tachykardiomiopatia)

.. Kardiomiopatia tachyarytmiczna ( tachykardiomiopatia ) to ukuty w ostatnich latach termin określający zmiany w mięśniu sercowych, które zachodzą w czasie przewlekłych zaburzeń rytmu o charakterze tachykardii. Ponieważ jest to nowo zaobserwowana zależność, wiele jest nadal związanych z nią znaków zapytania...

Leczenie arytmii w ciąży

Leczenie arytmii w ciąży

.. ...ukrwienie łożyska ). Zaburzenia tych parametrów nie pozostają bez wpływu na wewnątrzmaciczny rozwój dziecka. Relacja lek - płód nie jest jedyną trudnością w leczenie arytmii u kobiet ciężarnych. Problemem jest także dobranie odpowiedniej dawki leku. W czasie ciąży leki gorzej wchłaniają..

Migotanie przedsionków u ciężarnych

Migotanie przedsionków u ciężarnych

.. ...ciśnienia, omdlenia, zaburzenia świadomości ) postępowaniem z wybory jest natychmiastowe przerwanie arytmii za pomocą kardiowersji elektrycznej. Przedłużający się spadek ciśnienia prowadzi do zaburzeń przepływu łożyskowego, co z kolei stwarza ryzyko dla życia płodu. Kardiowersja..

Zespół MAS

.. ...zaawansowana postać zaburzenia rytmu serca. W bloku przedsionkowo - komorowym drugiego lub trzeciego stopnia mogą mieć miejsce dwie sytuacje: W odpowiedzi na blok przewodzenia dochodzi do bradykardii. Serce, pracując w zwolnionym rytmie, może nie być w stanie zapewnić odpowiedniego..

Pionierska operacja nieinwazyjnej krioablacji serca

.. ...zakrzepu. Arytmia, czyli zaburzenia rytmu serca, powstaje wskutek nieprawidłowego wytwarzania i przewodzenia impulsów elektrycznych przez komórki mięśnia sercowego. Przejawia się nierównymi odstępami czasowymi pomiędzy kolejnymi uderzeniami serca lub okresami nagłego przyśpieszenia lub..

Migotanie przedsionków to najczęstsze zaburzeniem rytmu serca

.. ...przedsionków jest najczęstszym zaburzeniem rytmu serca. Przytrafia się coraz większej liczbie ludzi. Obecnie cierpi na tę dolegliwość tak duża część populacji, że zaczyna się mówić o chorobie w kategoriach epidemii. Zagraża życiu, pojawia się coraz wcześniej. Zdarza się, że występuje..

Kawa obniża ryzyko zaburzeń rytmu serca

Kawa obniża ryzyko zaburzeń rytmu serca

.. ...kawę, by zapobiegać zaburzeniom rytmu serca. Dowodzi ono jedynie, że osoby ze stwierdzoną arytmią lub na nią narażone nie muszą powstrzymywać się od kawy - dodaje badacz. Wcześniejsze prace wskazywały, że bardzo duże dawki kofeiny, najbardziej aktywnego składnika kawy, mogą prowadzić do..

Powikłania zapalenia mięśnia sercowego

.. ...często występują komorowe zaburzenia rytmu oporne na leczenie. Większość chorych umiera z powodu niewydolności serca. Skojarzone leczenie immunosupresyjne znacznie wydłuża przeżycie. W niektórych przypadkach zachodzi konieczność przeszczepienia serca, co jest również kontrowersyjne,..

Niewydolność nerek

.. ...sercowo - naczyniowych. Zaburzenia rytmu serca. Powstają m.in. wskutek uszkodzenia mięśnia sercowego, zaburzeń gospodarki wapniowo - fosforanowej, nagłych zmian stężeń ważnych życiowo elektrolitów ( Na i K ), powstałych w czasie leczenia dializami. Niedokrwistość. Istnieje kilka przyczyn..