Zakrzep

Ablacja

.. ...tętniak w miejscu wprowadzenia igły do naczynia; powikłania zakrzepowo - zatorowe; przejściowy lub trwały blok przedsionkowo - komorowy; przebicie ściany naczynia lub serca, krwawienie do jamy osierdziowej...

Zapalenie mięśnia sercowego

.. ...zaburzeń rytmu - leczenie objawowe. W celu określenia skuteczności leczenia ocenia się głównie zmniejszanie sylwetki serca, poprawę kurczliwości i wyniki biopsji mięśnia sercowego. Tomasz Berus, UM Łódź..

Zawał serca (zawał mięśnia sercowego)

Zawał serca (zawał mięśnia sercowego)

.. ...tętnicy wieńcowej przez zakrzep powstały w wyniku pęknięcia blaszki miażdżycowej zwężającej tętnicę. Do innych przyczyn mogących spowodować zawał serca należą: kurcz tętnicy wieńcowej; wrodzona wada naczyń wieńcowych; zmiany zatorowo - zakrzepowe w tętnicach wieńcowych; kardiomiopatia..

Powikłania zawału serca

.. ...osierdziowym, powikłaniami zakrzepowo - zatorowymi. Do późnych powikłań zawału należy tętniak ściany lewej komory oraz zespół pozawałowy Dresslera. Informacje szczegółowe o powikłaniach zawału serca: Zaburzenia rytmu serca Niewydolność serca Pęknięcie wolnej ściany serca Przebudowa..

Zator płuc (zatorowość płucna)

Zator płuc (zatorowość płucna)

.. ...większości przypadków zakrzep ( może też być nim tłuszcz uwolniony z tkanek do układu krążenia podczas urazu ). Typowa lokalizacja zatoru płuc to dolne płaty prawego płuca. Prawie 90% zakrzepów pochodzi z obszaru, z którego krew zbierana jest przez żyłę główną ( około 60% z żył uda ),..

Udar mózgu

Udar mózgu

.. ...albo w wyniku zmian zakrzepowo - zatorowych, albo pęknięcia naczynia. Aby rozpoznać udar mózgu zmiany ogniskowe powinny wystąpić nagle i utrzymywać się dłużej niż 24 godziny. Definicja ta jest wspólna dla ostrego niedokrwienia, krwotoków śródmózgowych i podpajęczynówkowych. 85% udarów..

Leki kardiologiczne (leki stosowane w chorobach serca)

Leki kardiologiczne (leki stosowane w chorobach serca)

.. ...profilaktyki żylnej choroby zakrzepowo – zatorowej. W celu zmniejszenia ryzyka powstawania skrzeplin stosuje się heparyny, np. nadroparyna ( Fraxodi, Fraxiparine ) czy enoksyparyna ( Clexane ). Leczenie ostrej niewydolności serca obejmuje optymalizację leczenia ACEi i ewentualnie..

Choroba niedokrwienna serca (choroba wieńcowa)

Choroba niedokrwienna serca (choroba wieńcowa)

.. ...zapalenia tętnic, zapalenia zakrzepowo - zarostowego tętnic, twardziny układowej ( sclerodermia - choroba tkanki łącznej ), skrobiawicy, idiopatycznego młodzieńczego zapalenia tętnic; zatory naczyń wieńcowych w przebiegu: infekcyjnego zapalenia wsierdzia, zakrzepów w lewym przedsionku i..

Powstawanie blaszki miażdżycowej

Powstawanie blaszki miażdżycowej

.. ...Pęknięcie i wytworzenie mikrozakrzepu. Mikrozakrzep może ulegać powiększeniu, wcieleniu do ściany tętnicy i obrośnięciu przez śródbłonek lub fibrynolizie. 6. W przypadku gdy skrzeplina zamknie światło tętnicy wieńcowej następuje zawał serca. Przyczyny powstawania blaszki nie są do końca..

Patogeneza blaszki miażdżycowej

Patogeneza blaszki miażdżycowej

.. ...pozakomórkową. Stres ciśnieniowy, katecholaminy ( adrenalina, noradrenalina , angiotensyna II ). IV. Pęknięcie blaszki miażdżycowej. Uwolnienie materiału sprzyjającego powstawaniu zakrzepu. V. Zakrzepica...

Acenocumarol (Sintrom, Sincumar)

Acenocumarol (Sintrom, Sincumar)

.. ...duże ryzyko incydentów zakrzepowo - zatorowych, na przykład po operacjach wszczepienia sztucznych zastawek serca czy protez naczyniowych, u chorych z utrwalonym migotaniem przedsionków itd. Acenokumarol należy przyjmować rygorystycznie według wskazówek lekarza, przedawkowanie może..

INR (znormalizowany czas protrombinowy)

.. ...przy pomocy heparyny ( zakrzepica żylna, zator płucny itp ). APTT wydłuża się także u hemofilików i w chorobie von Willenbradna. APTT skraca się w stanach nadkrzepliwości. Normy laboratoryjne podstawowych parametrów: PT: 12 - 18 sek. INR: 0,8 - 1,2 PT%: 80 - 120 sek. APTT: 37 - 46 sek...

Enoksyparyna (Clexane)

.. ...profilaktyce chorób zakrzepowo - zatorowych u pacjentów leżących, po unieruchomieniu kończyn dolnych ( gips, wyciąg ortopedyczny itd. ), również w leczeniu żylnej choroby zakrzepowo - zatorowej, zatoru płucnego, w niektórych przypadkach zawału serca, u chorych poddawanych dializom, w..

Chelatacja

.. Chelatacja jest metodą leczenia miażdżycy poprzez wykorzystanie właściwość związku zwanego EDTA ( kwas wersenowy ). Zdolność EDTA do wiązania się z metalami ciężkimi, takimi jak na przykład ołów, jest z powodzeniem wykorzystywane w leczeniu zatruć ciężkimi pierwiastkami. Kwas wersenowy łączy się z trucizną..

Nadciśnienie płucne

Nadciśnienie płucne

.. ...toczeń układowy; choroby zakrzepowo - zatorowe, głównie powikłania epizodu zatorowości płucnej; inne choroby uszkadzające naczynia płucne ( tętnicze, żylne i włośniczkowe ) jak zakażenia HIV, nadciśnienie wrotne, zatrucia lekami lub toksynami itp. Niezależnie od przyczyny zmiany..

Zator

.. Zator to stan, w którym dochodzi do zaczopowania naczynia tętniczego przez materiał zatorowy. Materiałem zatorowym może być skrzeplina, powstała na skutek zaburzeń przypływu krwi, na przykład w jamach serca ( migotanie przedsionków ) czy w zmienionych miażdżycowa tętnicach ( skrzepliny przyścienne,..

Zakrzepowe zapalenie żył

.. Zakrzepowe zapalenie żył to choroba dotycząca żył powierzchownych. Najczęściej umiejscawia się w żyłach powierzchownych kończyn dolnych i przedramienia. Stan zapalny w żyle może towarzyszyć chorobom zakaźnym, może także być rewelatorem ( sygnałem ) toczącego się organizmie procesu nowotworowego. Zwykle..

Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa (zakrzepica żył głębokich)

.. Żylna choroba zakrzepowo - zatorowa ( zakrzepica żył głębokich ) dotyczy układu żył głębokich. Na skutek uszkodzenia ściany naczynia krwionośnego, zaburzeń przepływu krwi lub dysfunkcji samej krwi ( stany nadkrzepliwości ) powstaje przyścienna skrzeplina. Twór ten może zwiększać swój obwód aż do zamknięcia..

Czynniki ryzyka zakrzepicy żył głębokich

.. ...Czynniki ryzyka wystąpienia zakrzepicy żył głębokich można podzielić na czynniki przemijające oraz czynniki stałe. Istnienie czynników przemijających, podlegających naszej kontroli, jest bardzo istotne, jeśli weźmiemy pod uwagę jak poważne następstwa może mieć żylna choroba zakrzepowo -..

Krytyczne niedokrwienie kończyny dolnej

Krytyczne niedokrwienie kończyny dolnej

.. Krytycznym niedokrwienie kończyny dolnej może być konsekwencją postępującego zwężenia naczyń na tle miażdżycowym lub ostrego zatoru tętnicy. Podstawowym objawem jest nieznośny ból, nasilający się w pozycji leżącej. Ból uniemożliwia choremu poruszanie się, uniemożliwia również sen. Nie ustępuje nawet po..

Choroba Buergera (zakrzepowo-zarostowe zapalenie naczyń)

.. ...Beurgera, zwana także zakrzepowo - zarostowym zapaleniem naczyń, jest bardzo poważną, choć rzadko występującą chorobą. Dotyczy głownie młodych mężczyzn. Etiologia, czyli przyczyny pojawienia się zmian w naczyniach, nadal jest nieznana. Wiadomo jednak, że sam proces jest nasilany ( jeśli..

Wegetacja (skupisko bakterii i komórek zapalnych)

.. Wegetacją nazywamy skupisko bakterii i komórek zapalnych, powstałe zwykle w przebiegu infekcyjnego zapalenie wsierdzia. Wegetacje rosną na płatkach zastawek serca. Mogą powodować trwałe uszkodzenia aparatu zastawkowego i są przez to przyczyną nabytych wad serca w postaci niedomykalności lub stenozy ( zapalna..

Nadciśnienie wtórne

.. ...i powikłań w postaci zakrzepicy żyły nerkowej. W późniejszym wieku nadciśnienie naczynionerkowe jest zwykle związane z dysplazja naczyniowo mięśniową tętnicy nerkowej. Inną wrodzoną przyczyną nadciśnienia tętniczego dzieci jest kaorktacja aorty – wrodzona wada polegająca na..

Kardiomiopatia gąbczasta

.. ...dojść do niewydolności krążenia. Zmiany gąbczaste dotyczą zwykle fragmentów ściany serca. Zaburzona może być kurczliwość tych fragmentów. Podstawą rozpoznania kardiomiopatii gąbczastej jest badanie ECHO...

D-dimery

.. ...podejrzeniu żylnej choroby zakrzepowo - zatorowej ( zakrzepica żył głębokich lub zatorowość płucna ) stanowi dowód na trafność diagnozy. Niski poziom tego parametru w podobnej sytuacji pozwala wykluczyć żylną chorobę zakrzepowo - zatorową. Oznaczenie poziomu D - dimerów jest także..

Clopidogrel (Klopidogrel, Aprelex, Plavix, Zyllt)

.. ...zapobiegania powstawania zakrzepów u pacjentów po świeżym zawale serca i udarze niedokrwiennym mózgu, uogólnionej chorobie miażdżycowej. Często podaje się go wraz z kwasem acetylosalicylowym. Oba leki mają podobny efekt terapeutyczny, różnią się jednak mechanizmem działania, stąd ich..

Nadroparyna (Fraxodi, Fraxiparine)

.. ...profilaktyce i leczeniu choroby zakrzepowo - zatorowej. Mechanizm działania nodraparyny polega na hamowaniu odpowiednich czynników kaskady krzepnięcia ( głównie czynnika Xa, w mniejszym stopniu trombiny ). Efekt przeciwzakrzepowy jest silny i długotrwały. Nadroparynę podaje się w postaci..

Aterotromboza (zakrzepowe powikłania miażdżycy)

.. ...to termin określający zakrzepowe powikłania miażdżycy. Obejmuje zagadnienie związane z zapobieganiem oraz leczeniem różnych postaci choroby niedokrwiennej serca ( miażdżyca tętnic wieńcowych ), choroby tętnic obwodowych oraz choroby naczyń mózgowych. Powikłania związane z tworzeniem się..

VAD (urządzenie wspomagające czynność komór serca)

.. ...związane z niefizjologicznym przepływem krwi przez pompę oraz ryzyko krwawienia związane z samym zabiegiem oraz z konieczną terapią przeciwzakrzepową, ciężkim powikłaniem może być także niewydolność nerek...

Rozsiane krzepnięcie wewnątrznaczyniowe (zespół DIC)

.. Rozsiane krzepnięcie wewnątrznaczyniowe ( zespół DIC, isseminated intravascular coagulatioan ) jest możliwym powikłaniem bardzo wielu chorób i stanów klinicznych. W przebiegu zespołu DIC dochodzi do nagłej aktywacji układu krzepnięcia. Zlepione trombocyty stają się materiałem zatorowym, który zatyka drobne..

APTT (czas kaolinowo-kefalinowy)

.. ...m.in. w żylnej chorobie zakrzepowo - zatorowej, choć coraz częściej sięga się po heparyny drobnocząsteczkowe. W przypadku heparyny drobnocząsteczkowej technika podawania jest mniej skomplikowana, mniejsza jest więc ryzyko popełnienia błędu. Heparyny drobnocząsteczkowe nie wymagają też..

W zawale serca liczy się przede wszystkim czas

.. ...fibrynolityczny, który rozpuszcza zakrzep, krew może znowu swobodnie dopływać do mięśnia i serce wychodzi z zawału bez większych uszkodzeń - wyjaśniał prof. Grajek. Jak przyznał, w idealnych warunkach najlepszym sposobem na zawał jest angioplastyka - wprowadzony do naczynia specjalny..

Pionierska operacja nieinwazyjnej krioablacji serca

.. ...również ryzyko powstania zakrzepu. Arytmia, czyli zaburzenia rytmu serca, powstaje wskutek nieprawidłowego wytwarzania i przewodzenia impulsów elektrycznych przez komórki mięśnia sercowego. Przejawia się nierównymi odstępami czasowymi pomiędzy kolejnymi uderzeniami serca lub okresami..

Trombopoetyna chroni serce po zawale

.. ...naczynia wieńcowego przez zakrzep i w konsekwencji niedotlenieniem komórek serca. Obecnie nie ma metod, które w bezpośredni sposób chroniłyby mięsień sercowy przed skutkami zawału. Najnowsze badania naukowców z Collegium Medycznego Stanu Wisconsin w Milwaukee wskazują, że można by..

Migotanie przedsionków to najczęstsze zaburzeniem rytmu serca

.. ...jam serca, powikłania zakrzepowo - zatorowe, siedmiokrotny wzrost śmiertelności krążeniowej. Rozróżnia się trzy rodzaje migotania ( klasyfikacja wg Gallaghera i Gamma ): napadowe, przetrwałe i utrwalone. Napadowe oznacza arytmię spontaniczną, samoistnie ustępującą, trwającą do 48 godzin...

Sztuczne serce działa jak prawdziwe?

.. ...komplikacje w rodzaju zakrzepów czy infekcji. Opracowane przez zespół profesora Alaina Carpentiera oraz firmę Carmat po 15 latach badań sztuczne serce dzięki elektronicznym czujnikom dostosowuje przepływ krwi do potrzeb biorcy, zaś specjalna powłoka z tkanki zapobiega odrzuceniu..

Żylna choroba zakrzepowo - zatorowa nóg cichym zabójcą

.. Żylna choroba zakrzepowo - zatorowa ( ŻChZZ ) to Zakrzepica Żył Głębokich oraz jej najcięższe powikłanie pod postacią Zatoru Tętnicy Płucne, które stanowi bezpośrednie zagrożenie dla życia. Jest chorobą podstępną, można nawet powiedzieć, że cichym zabójcą - definiuje prof. dr hab. n. med. Witold Z...

Białko PKC alfa sposobem na zakrzepy krwi

.. ...mechanizm działania przeciwzakrzepowego powinien zabezpieczyć pacjenta przed zawałem czy udarem, nie narażając go na wykrwawienie - informuje Journal of Clinical Investigation. Proces krzepnięcia pozwala nam uszczelniać zniszczone naczynia krwionośne. Bez niego każde skaleczenie..

Aterotromboza - jak leczyć, jak zapobiegać?

.. ...węglowodanowej, zła dieta oraz zakrzepice. Statystyki pokazują, że w Polsce dochodzi do około 250 tys. przypadków Ostrych Zespołów Wieńcowych rocznie, z czego 100 tys. to zawały serca. Około milion osób ma zdiagnozowaną chorobę wieńcową. Szacuje się także, że co czwarty Polak umiera z..

Każda minuta ważna przy ostrym zawale serca

.. ...miażdżycowa i tworzy się zakrzep zamykający naczynie. Gdy taki stan utrzymuje się 20 - 30 minut, do mięśnia sercowego przestaje dopływać krew i zaczyna on obumierać. Objawia się to najczęściej ( niemal u 90 proc. chorych ) ostrym bólem w klatce piersiowej, który nie ustępuje w ciągu..

Gen ZFHX3 zwiększa ryzyko migotania przedsionków serca

.. ...prowadzi do powstawania zakrzepów, co jeśli jeden ze skrzepów odczepi się i dotrze do mózgu może skończyć się udarem. Grupa Emelii Benjamin z Boston University oraz Daniela Gudbjartssona z deCODE Genetics w Rejkiawiku przebadali materiał genetyczny tysięcy ochotników i odkryli nowy..

Kołatania, ablacje - okiem dochtora - Str. 7

.. ...nie zapisał mi leków zakrzepowych ani nic innego. Miałam tylko regularnie badać się w poradni kardiologicznej. Oczywiście nie poszłam bo myślałam że jak się dobrze czuje to wszystko jest już ok i nie zawracałam sobie tym głowy. Poza tym mam dreszcze na samą myśl, że trzeba iść do..

Kołatania, ablacje - okiem dochtora - Str. 51

.. ...zabiegu stwierdzono u niej zakrzepicę i zaczęto podawać leki rozrzedzające krew doustnie. Po jakimś czasie badania wykazały , że w płucach pojawiły się mikrozatory ( stąd u niej trudności w oddychaniu, które na szczęście minęły – późniejsze badania wykazały, że sytuacja się..

Kołatania, ablacje - okiem dochtora - Str. 55

.. ...grożące migotaniem albo zakrzepami. Przychodzą mi do głowy też hipotezy, że może na wakacjach w Grecji zaraziła się jakimś pierwotniakiem albo * dziką * bakterią. U dziecięcego kardiologa jesteśmy uwmówione, ale oczywiście na wizytę musimy poczekać kilka tygodni. Może piętnastolatek..

Częstoskurcz - ablacja - Str. 15

.. ...rozrzedzające krew, aby ta nie zakrzepła w tętnicy. Teraz jest okej. Tylko że dalej mdleję. Ale mam nadzieję że w czerwcu będzie już okej. I że zabieg w maju się uda w sensie że wyleczą mi wadę. Ogólnie to ja byłam specyficznym przypadkiem,dlatego nie ma co się obawiać.Czekam : ) i..

Częstoskurcz - ablacja - Str. 45

.. ...sie aby nie powstal zakrzep w okolicu pachwiny. Miałem 7dni temu przeprowadzony zabieg Ablacja,rodzaj arytmii WPW .Od 2005roku czekałem,trochę czasu.Ablacje przeprowadzał Dr.Oskar Kowalski,trwała coś koło godziny,Klinika znajduje się w Zabrzu.Nadal mam podobne odczucia jak przed..

Częstoskurcz - ablacja - Str. 55

.. ...zastrzyki w brzuch przeciw zakrzepowe natomiast nie wiem czy to sie stosuje w kazdym przyadku. Ja wyszlam ze szpitala po tygodniu.Jezeli chodzi o toalete to po zabiegu przez mniej wiecej 24h korzysta sie z basenu niestey ;/ ale pózniej juz normalnie...ja miałam zabieg w CZD. Jezeli..

Echo serca - Str. 49

.. ...zapalenie oskrzeli, choroba zakrzepowo - zatorowa - mozliwa po zabiegu ). http://www.interna.republika.pl/krwionosny/trojdzielna.html Niewielkie niedomykalności moga się zdarzyć zawsze, ale te poważniejsze są najczęściej wynikiem wad wrodzonych anomalia Ebsteina, gorączki reumatycznej,..

Echo serca - Str. 50

.. ...wraz ze skłonnością do zakrzepów może spowodować udar niedokrwienny ( i objawy mogą być podobne ). http://www.ikard.pl/przetrwaly - otwor - owalny.html http://www.zdrowie.med.pl/udar/udar03.html Więcej powie ci lekarz, bo ja nie chcę cię ani straszyć, ani kierowac twojej uwagi na jeden..

Nerwica lękowa - jak z nią walczyć? - Str. 190

.. ...jest i pić bo można się zakrztusić swoimi wymiocinami. Nie nie lekaj się ze dostaniesz ataku bo nie weźmiesz lekarstw, to trwa ok. 10 minut i staraj się umówić na rano ale koniecznie zdecyduj sie na to badanie. I jeszcze jedno przy napieciu jak na coś czekamy nie dostajemy ataków raczej..

Nerwica lękowa - jak z nią walczyć? - Str. 245

.. ...wykluczone stosowanie przy zakrzepicy ) to nagle stwierdziłam że mam wszystkie objawy zakrzepicy,co moze skonczyc się zawałem i odkleiłam plaster po ok. 20 minutach noszenia.Takze wszyscy mamy ten sam problem - doszukiwanie się chorób których nie mamy. Ale co zrobic,jak strach czesto..

Nerwica lękowa - jak z nią walczyć? - Str. 649

.. ...mam wrazenie ze sie zakrzutusze masakra nie wiem jakeis problemy z oddychanie m nie wiem czy to te wymyslone juz czy sa prawedziwe pojawily sie nagle wiec troche a nawet nbardziej niz troche mnie wkurzaja pozdro Jestem nową osobą na tym forum.Dzis zarejestrowałam sie a od wczoraj czytam..

Nerwica lękowa - jak z nią walczyć? - Str. 726

.. ...np.rozmawiałam z siostra i zakrztusiłam sie własną slina paranoja moze ktos z was wie co to za gówno.Juto ide do mojej pani psychiatry zobaczymy co wymysli,pozdrawiam i napisze o wzycie ale jak czytam o tych lekach to mi jeszcze gorzej sie robi ,choc ostatnio nie miewm leków jak pisalam..

Acenocumarol i wskaźnik INR

.. ...sprzyjające powstaniu zakrzepów i zatorów organizmie. Dlatego kazdy chory po wszczepieniu sztucznej zastawki , po większości operacji naczyniowych ( np. na tętnicach szyjnych , aorcie brzusznej ,kończynach dolnych ) , po wstawieniu protezy naczyniowej a także po innych operacjach serca..

Acenocumarol i wskaźnik INR - Str. 3

.. ...uchronił mnie przed zakrzepem? Witam, Jestem ze sztuczną zastawką aortalną 4 lata ( SJM 25 ). Nikt nie poruszał tutaj tematu wpływu acenokumarolu na kości. Po 3 latach zażywania tego leku stanąłem na granicy osteoporozy i od roku leczę się również na to ( ostemax + wapno + witamina d )...

Acenocumarol i wskaźnik INR - Str. 6

.. ...spowodowane po przejsciu zakrzepicy przynajmniej tak mi lekarz powiedział w szpitalu a co do wypadania włosów to nie zauważyłem gdyż nie ma ich zbyt dużo hihihi. Czeka mnie teraz częsta kontrola INR no i wizyty u lekarzy kardiologa angiologa i pulmonologa. Czy ktoś z was kto chorował na..

Wypadanie płatka zastawki dwudzielnej - Str. 15

.. ...może doprowadzić do zakrzepow lub udarów.Po to biorę leki na rozrzedzenie.Czy ktos z was biorze jakies leki na to wypadanie. Witajcie Po stwierdzonej diagnozie dostałam Atenolol 25 2x dziennie,łykam go już parę latek i jak boli to polopiryna lub paracetamol. pozdrawiam. Ja biore concor..

Chelatacja - Str. 18

.. ...to odżywki nawet na zakrzepy nie pomogą. ~Kiepska sprawa, 2009 - 10 - 17 12:08:14 ( IP: 89.228. * * * ) cyt. * * A co do odżywek - myślę że to za mało przy nieprawidłowym odżywianiu.Jeżeli w pożywieniu jest dużo trucizn to odżywki nawet na zakrzepy nie pomogą. * Pan stawia tylko..

Acenocumarol a inne narządy

.. ...możliwość powstania zakrzepów lub zatorów wewnątrz naczyń.Często trudno jest utrzymać efekt terapii przeciwzakrzepowej na stałym poziomie na skutek zmienności wchłaniania leku, wpływu różnych pokarmów i innych leków oraz zmian w czynności wątroby. Pokarmy spożywane przez pacjentów mogą w..

Sztuczne zastawki serca - operacja Rosa - aorta 47mm - Str. 4

.. ...zazywam leki przeciw zakrzepowe i jest dobrze . Ostatnio mam troche zawroty glowy i mocne uderzenia serca. Zastanawiam sie ile moze wytrzymac moja zastwka bez wymiany. Lekarz kardiolog tlumaczy mi jakos mgliscie moze 20 albo 25 lat ale w sumie nikt nie mowi jaka jest gorna granica..

Operacja zakładania bajpasów i wymiana zastawki

.. ...proteza zastawki i matwica zakrzepowa AM w Gdańsku. 15 dni byłem nieporzytomny i aparatura pracowała za mnie. Lekarze nie dawali mi szans na porzezycie, a wiec spokojnie zyję. Moj tata tez mial zaburzenia rytmu serca i dopiero tydzien po operacji odlaczyli mu zewnetrzny rozrusznik. 3mam..

Kardiomiopatia rozstrzeniowa - Str. 5

.. ...powikłań zatorowo - zakrzepowych i zaburzen rytmu serca w leczeniu stosuje sie także leki przeciwkrzepliwe i antyarytmiczne. U niektórych pacjentów opisuje sie korzystne efekty leczenia L - karnityną. Przeszczepienie serca jest optymalną i ostateczna terapia dzieci, u których występuje..

Kardiomiopatia rozstrzeniowa - Str. 9

.. ...naczynia; * powikłania zakrzepowo - zatorowe; * przejściowy lub trwały blok przedsionkowo - komorowy; * przebicie ściany naczynia lub serca, krwawienie do jamy osierdziowej; Powiązane artykuły: już to czytałam ale zanim miałam cewnikowanie i koronografie to co czytałam to wogóle sie nie..

Sztuczna zastawka i normalne życie - Str. 3

.. ...przeszłą przez powikłania zakrzepowo - zatorowe. Osoby mające ochotę podzielić się swoimi przeżyciami proszę o kontakt. To mój nr gg: 6102285. Z góry dziękuję i pozdrawiam Agnieszka Witam. Mam nadzieje że pomozecie mi z moim problemem. Mam 17 lat i miesiąc temu wykryto u mnie wade..

Częstoskórcz napadowy a ciąża i poród - Str. 2

.. ...sn. Ja jednak wolę sn, bęe pod opieką lekrzy a po cc to jednak najgorsze bym miąła w domu - ryzyko zakrzepicy itd. Zrób sobie koniecznie poziom d - dimerów przed ceasrką to wskażnik krzepliwości krwi...

Częstoskórcz napadowy a ciąża i poród - Str. 3

.. ...Skąd to wiesz o tej zakrzepicy? Ja w 6 miesiacu miałam odejrzenie zatoru płucnego - oczywiście fałszywe, ale przez 3 tygodnie diagnostyki nie spałam dusiłam się itd - myślę że tym potroiłam ilość skurczy dodatkowych serca:( Diagnoza okazłą się falszywa bo tylko wystawiona na podstawie..

Nerwica - czy na pewno? - Str. 32

.. ...się,że mogę się udławić, zakrztusić itd.No ciężko żyć z tą nerwicą... Pewnie, wiesz, u mnie to jeszcze lepiej, bo mnie pogryzł pies, miałam szczepienia ale tam przy wściekliznie też są takie objawy ( a to śmiertelna choroba ), że wiesz masz skurcze mięśni oddechowych, więc pomimo..

Nerwica - czy na pewno? - Str. 44

.. ...tego jedzonka i się zakrztuszę..o bardzo nieprzyjemna sprawa.Też tak ktoś ma??? pozdro dla wszystkich Mała, mi też się nasiliła nerwica po tym jak rozstałem się ze swoją kobietą..Takie przezycia to świetna pożywka dla nerwicy.Chcesz to możemy na gg pogadać 4604953 ja to tak mam ze wogole..

Nerwica - czy na pewno? - Str. 164

.. ...rodzinie byla sklonnosc do zakrzepow to wspomnij, albo jak bierzesz tabletki antykoncepcyjne. Luca 27 i czarna wyglada to na nerwice tez mialam takie objawy, dodatkowo caly stres zatrzymal sie u mnie w karku i do dzis tam jest. Bylam u lekarzy i stwierdzili ze to od leku ale oczywiscie..

Nerwica - czy na pewno? - Str. 172

.. ...momentalnie mysli o jakims zakrzepie, zawale, itp. - nawet jezdzenie tramwajem jest jakims stresem... - nie mam sily na nic, czasami czuje jakby nogi i rece z waty Pomaga modlitwa, zajmowanie sie czyms innym, Nie zazywam juz tego Pramolanu gdyz wystapily u mnie praktycznie wszystkie..

Dziwny ból ręki i uczucie ciężkości w palcach

.. ...głowie niezliczona ilość zakrzepów o średnicy do 4 mm. Odesłał mnie do szpitala a szpital jeszcze szybciej odesłał mnie spowrotem z powodu brak oznak nagłego udaru. I co. I lekarz rozłożył ręce. Od tamtego czasu wszyscy rozkładają ręce, zastanawiam się nad zmianą lekarza, tylko czy to..

WPW co to takiego? - Str. 2

.. ...naczynia; powikłania zakrzepowo – zatorowe; przejściowy lub trwały blok przedsionkowo – komorowy; przebicie ściany naczynia lub serca, krwawienie do jamy osierdziowej; P.S. mam 20 lat, też mam wykryte WPW, ale forme utajona. chcieli mi robic ablacje 3 lata temu ale..

Pomocy! już zdesperowany jestem - Str. 6

.. ...wegetarianizm. Cholesterol robi zakrzepy co niestety jest główną przyczyną zawału!Tak samo stres potrafi sam ściągnąć choroby na człowieka! Bóle mostka i bóle pod żebrami a nawet jakby na żebrach to zapewne nie jest stres jak każdy lekarz mówi gdy nie znajduje dobrze zdiagnozowanej..

Przyczyny zatorowości płucnej

.. ...ponieważ lekarz podejrzewał zakrzep w nodze po lekach antykoncepcyjnych MERCOLIN które brałam zaledwie 18 dni. badania wyszły ok.i już nie konsultowałam się z żadnym lekarzem od tamtej pory dolegliwości bólu nóg ustały na jaks czas. natomiast teraz od miesiąca rano pluje krwią poszłam do..

Acenocumarol a uczulenie

.. ...może być nadroparyna. mój mąż ma ten sam problem, przeszedl na clexane i czekam już 3 tygodnie aż wysypka zniknie. Jest urologiem więc też histerykiem i mam horror w domu. Mam nadzieje że mu pezjdzie,..

By-passy jak jest po operacji?

.. ...wiadomo to,że przyczyna zakrzepów są uszkodzenia błony wewnętrznej naczyń odkryli lekarze już dawno,dawno temu...kolejny szamański sposób i wyciaganie od ludzi pieniedzy...nie sluchajcie ich!!! najwazniejsze jest stosowanie sie do ZALECEŃ LEKARZA i zdrowy styl życia - dieta i w miarę..

Dodatkowe skurcze - Str. 51

.. ...( przestraszyłam się zakrzepicy ) i już prawie 2 lata nie biorę. Jest to dla mnie utrudnienie, ale jakoś można przeżyć. Chociaż ostatnio muszę przyznać,że parę razy przeszła mi przez głowę myśl, żeby do niech wrócić. Wiem, że tabl. o nazwie cerazette ( tylko z progestagenem ) są wskazane..

Dodatkowe skurcze - Str. 57

.. ...czy bierzesz leki p/ zakrzepowe? Pozdrawiam. Eliza jestem 1 rok i 10miesiecy po zabiegu, ablacja trwala 4 i1/2 godz tak jak pisalam izolacja zyl plucnych, nie wiem co to znaczy tak mam w wypisie ze szpitala,co do lekow to caly czas biore acenokumarol betaloc zoc 100 rytmonorm 150 2x do..

Dodatkowe skurcze - Str. 185

.. ...płucnego złe wyniki ryzyko zakrzepów MAM DOŚĆ. PRZEBIJAM:( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( Ja bym wzioł te pigułki i zaniósł do badania, ile za nie zapłaciłas ? Albo to są jakieś zioła zwykłe za 3 zł, albo placebo albo coś czego pod rzadnym pozorem nie powinnaś..

WPW a ablacja - Str. 4

.. ...rozrzedzające krew, aby ta nie zakrzepła w tętnicy. Teraz jest okej. Tylko że dalej mdleję. Ale mam nadzieję że w czerwcu będzie już okej. I że zabieg w maju się uda w sensie że wyleczą mi wadę. Ogólnie to ja byłam specyficznym przypadkiem,dlatego nie ma co się obawiać.Czekam : ) no i..

Migotanie przedsionków jest wyleczalne? - Str. 2

.. ...niebezpieczna dla osob który maja nadmiar cholesterolu lub zakrzepice moze dojsc do nieodwracalnych symptomów choroby serca . Ablacja trwa okolo 30 min lecz w moim przypadku trwała 2 godziny to zalezy co i jak ;]..

Sintrom

.. ...sie bierze lek przeciwzakrzepowy SINTROM???? nic sie nie dzieje ja biore acemokumarol juz ponad rok biore sintrom od 2 lat i nic sie nie dzieje.nalezy jednak reguarnie sprawdzac wskaznik INR Witam, ja sintrom biore 20 lat i nie ma zadnych problemow, chociaz od ok 2ch miesiecy mam jakies..

Nieudany zabieg ablacji z powodu WPW

.. ...nie doszło do powikłań zakrzepowo - zatorowych, czy może powstał tam jakiś krwiak lub tętniak, Co w takiej sytaucji się dzieje, czy to jest bardzo niebezpieczne.Przepraszam za nieporadny opis ,na usprawiedliwienie podam, że mam ekonomiczne wykształcenie i pojęcia i zwroty mędyczne są dla..

Zwężenie aorty a tabletki antykoncepcyjne

.. ...- choroba zatorowo - zakrzepowa żył, - zawał mięśnia sercowego, - udary mózgu: a ) zakrzepowe krwotoczne - poważne nadciśnienie tętnicze - inne powikłania zakrzepowe w układzie krążenia ( szczególnie w małych, ale ważnych życiowo naczyniach, jak np. żyła lub tętnica siatkówki ) Dziekuje:..

Co dalej po rozległym zawale serca?

.. ...zniszczone i powiekszone + zakrzepina w lewej komorze :( podaja jej heparyne i bedzie miala koronografie.. mial ktos podobna sytucje?? wie moze ktos jak to sie skonczy?? mam nadzieje ze wszystko bedzie dobrze :( nie rozumiem jak mozna tak zle wydac diagnoze :( ten lekarz powinien dostac..

Ciśnienie i tętno chyba wysokie

.. ...zawsze rano.ale potem sie w miare uspokaja. Witaj ;ninia;. Zgadzam się z tobą, że przyczyną udaru mózgu może być zakrzep, ale w przypadku o którym pisałam było nieleczone wysokie ciśnienie. Pozdrawiam..

Wypadanie płatka (syndrom Barlova)

.. ...mózgowych przez materiał zakrzepowy powstały na płatkach zastawki mitralnej ( bardzo rzadko ) Niewydolność krążenia Zaburzenia rytmu serca powrót Badania dodatkowe Badaniem w pełni diagnozującym i oceniającym zaawansowanie wady jest echokardiografia. powrót Cele leczenia Celem leczenia..

Zakrzepowe zapalenie żył

.. Co to jest zakrzepowe zapalenie żył?? Jest to choroba, w której dochodzi do powstania zakrzepu zlokalizowanego w żyłach głębokich, głównie kończyn dolnych. Są to naczynia żylne przebiegające głęboko pod powierzchnią skóry, pomiędzy mięśniami ( a w obrębie klatki piersiowej i jamy brzusznej, pomiędzy..

Dziwne bóle w środku mostka

.. ...się, ponieważ to może być choroba zatorowo - zakrzepowa. Pamiętaj również, że często lekarze bagatelizują problem lub o nim zapominają. NiGor te objawy ktore opisujesz sa charakterystyczne dla arytmii...

Niedomykalność zastawki mitralnej - Str. 2

.. ...antykoncepcyjnych jest: choroba zakrzepowo - zatorowa, niedokrwienie mózgu, stany zapalne naczyń, choroba niedokrwienna serca ... Bardzo uważnie należy rozważyć stosowanie tej metody antykoncepcyjnej u kobiet chorych na nadciśnienie. Stosowanie tabletek antykoncepcyjnych zawsze powinno..

Nerwica serca?! ktoś z Was to ma? - Str. 2

.. ...powiklanie zatorowo zakrzepowe to bo zabieg moze trwac od kilku do kilkunastu godzin zaleznie od tego jak szybko lekarze znajda zrodlo arytmii a jego efektem uocznym moze byc porazenie mozgowe,paraliz, udar mozgu itd. Czytalam juz tu na forum ze wykonuja ten zabieg rowniez osoba z..

Interpretacja wyniku Holtera

.. ...istotnych arytmii i bez zakrzywień STT To znowu ja ! Ponieważ nikt nie udzielił mi odpowiedzi a ja wybrałam sie jednak na prywatną wizytę do kardiologa ( gdyż nie chciałam czekać do sierpnia )Lekarz uspokoił mnie i zlecił lek * CONCOR COR * - W ulotce nic nie ma o tym żeby był on..

Migotanie przedsiomków - Str. 3

.. ...prowadzącemu pani Joannie Zakrzewskiej za jej zaangażowanie i profesjonalizm Jest to moja trzecia ablacja ( podczas pierwszego pobytu miałem zrobione dwie ). Jeszcze jest za wcześnie by pisać czy dała pozytywny wynik, czy nie, ale jeśli będzie trzeba to pójdę raz jeszcze. Podczas pobytu..

Szukam kontaktu z osobami z wszczepioną zastawką - Str. 9

.. ...przeszłą przez powikłania zakrzepowo - zatorowe. Osoby mające ochotę podzielić się swoimi przeżyciami proszę o kontakt. To mój nr gg: 6102285. Z góry dziękuję i pozdrawiam Agnieszka Mariolu witaj. Często myślę o Tobie. Zaglądam na forum. Identyfikuję się z Tobą. Czasami to chyba zbyt to..

Szukam kontaktu z osobami z wszczepioną zastawką - Str. 12

.. ...umiarkowanym ryzykiem zakrzepicy zalecane wartości wskaźnika INR to 2 - 3. U pacjentów ze sztucznymi mechanicznymi zastawkami serca INR powinno mieścić się w zakresie 2,5 - 3,5 .. * - info ze strony http://www.trombofilia - inr.pl/inr.html Pozdrawiam serdecznie Witaj * microbi * . Dzięki..

Szukam kontaktu z osobami z wszczepioną zastawką - Str. 18

.. ...leku ).ale tez przeciw zakrzepowe. pozdrawiam wszystkim tykajĄcym zdrowych i wesołych ŚwiĄt bożego narodzenia oraz szczęŚliwego nowego roku. Witam, Mam 25 lat i chce się podzielić krótką historią mojej * przygody * z sercem... W maju 2008r. zdiagnozowano u mnie wadę serca -..

Szukam kontaktu z osobami z wszczepioną zastawką - Str. 31

.. ...zastawki była z powodu zakrzepicy. Nikt nie udzielił mi prawidłowego leczenia, kiedy zgłaszałam, że wskaźnik jest poniżej normy. Proszono mnie o zażywanie większych dawek acencumarolu - ale to nie przyniosło efektu. Witaj, A miałaś jakies objawy tej zakrzepicy? jak to wyszło???na..

Betaloc ZOK - czy ktoś z was to zażywa? - Str. 4

.. ...może doprowadzić do zakrzepicy przy żylakach? Od kiedy go biorę mam ciągle problemy z nogami. Po leczeniu szpitalnym heparyną było lepiej, teraz znów nogi palą mnie żywym ogniem witam !! Jestem tu nowa, trafiłam przypadkiem na ten wątek. ja brałam betaloc zok 50 pół roku, po zapaleniu..