Zapis EKG

Zespół Dresslera

.. ...uszkodzenia serca w zapisie EKG. Leczenie zespołu Dresslera. Terapia zespołu Dresslera polega na podawaniu niesteroidowych leków przeciwzapalnych ( NLPZ - Aspiryna 1, 5 - 3g/dobę ). W przypadku znacznego narastania płynu lub w sytuacji gdy wysięk jest oporny na leczenie stosuje się -..

Zawał serca (zawał mięśnia sercowego)

Zawał serca (zawał mięśnia sercowego)

.. ...zawał bez załamka Q w zapisie EKG ). Przyczyny zawału serca. Ponad 90% zawałów mięśnia sercowego spowodowanych jest całkowitym zamknięciem światła tętnicy wieńcowej przez zakrzep powstały w wyniku pęknięcia blaszki miażdżycowej zwężającej tętnicę. Do innych przyczyn mogących spowodować..

EKG (elektrokardiogram)

EKG (elektrokardiogram)

.. ...rytmu. Wychylenia w zapisie EKG. Załamek P - powstaje w momencie depolaryzacji mięśniówki przedsionków szerzącej się z węzła zatokowo - przedsionkowego ( SA ); Odstęp PR - jest to nic innego jak czas potrzebny na przewiedzienie bodźca elektrycznego z przedsionków do komór serca za..

Asystolia

Asystolia

.. ...asystolia objawia się jako linia prawie izoelektryczna, bez charakterystycznych załamków. W przypadku rozpoznania asystolii należy natychmiast rozpocząć resuscytacje krążeniowo - oddechową według schematu BLS...

Migotanie przedsionków

.. ...Migotanie przedsionków w zapisie EKG. Aktywność elektryczna przedsionków może być wykryta za pomocą badania EKG. W EKG nie ma widocznych załamków P, a linia izoelektryczna składa się z wychyleń o małej amplitudzie ( migotania lub fal f ). Częstotliwość pobudzeń docierających do węzła AV..

WPW (zespół Wolffa - Parkinsona - Whitea)

.. ...to obserwowane jest w zapisie EKG jako skrócenie odstępu PR. Bodziec elektryczny przewodzony drogą dodatkową powoduje powolną depolaryzację mięśniówki komór co objawia się powstaniem fali delta w EKG - zazębienie na ramieniu wstępującym zespołu QRS. Wkrótce potem reszta mięśniówki komór..

Zespół wydłużonego QT (long QT syndrome, LQTS)

.. ...wydłużony odstęp QT w zapisie EKG. Odstęp QT w EKG jest to graficzny zapis depolaryzacji i repolaryzacji komór serca. Jego długość mierzona jest od początku zespołu QRS do końca załamka T. W prawidłowo pracującym sercu długość odstępu QT skraca się wraz ze wzrostem częstości akcji serca...

Defibrylacja

Defibrylacja

.. ...defibrylation - bez dostępnego zapisu EKG u pacjenta z NZK ( Nagłe Zatrzymanie Krążenia ). Wykonanie defibrylacji. posmarować całe powierzchnie elektrod ( łyżek defibrylatora ) żelem, który zmniejsza opór przewodzenia w miejscu styku elektrody ze skórą; wybrać wartość energii ( 200J dla..

Kontrapulsacja wewnątrzaortalna

.. ...zsynchronizowaniu pompy z zapisem EKG. W czasie pracy serca można wyróżnić dwie fazy: skurczu i rozkurczu. W fazie skurczu mięsień sercowy napina się i objętość komór serca ulega gwałtownie zmniejszeniu. Efektem tego jest wyrzucenie krwi z prawej komory do płuc a z lewej do aorty, stąd..

Badanie EKG Holter (całodobowe monitorowanie rytmu serca)

Badanie EKG Holter (całodobowe monitorowanie rytmu serca)

.. ...niedokrwienna serca - zapis EKG w połączeniu z np. bólem w klatce piersiowej są cenną wskazówką dla lekarza prowadzącego; ocena sprawności stymulatora serca u pacjentów ze wszczepionym rozrusznikiem ( stymulatorem serca ); omdlenia, zasłabnięcia, utraty przytomności - potwierdzenie lub..

Test wysiłkowy EKG

Test wysiłkowy EKG

.. ...czasie wysiłku mogą w zapisie EKG pojawić się zmiany, które nie występują w zwykłym, spoczynkowym badaniu EKG. Kiedy wykonywana jest próba wysiłkowa?. diagnostyka nieinwazyjna choroby niedokrwiennej serca ( powtarzające się bóle w klatce piersiowej ); każdy pacjent po zawale serca ma..

Ekstrasystolia (dodatkowy skurcz)

.. ...ekstrą. W oparciu o zapis EKG możemy ocenić, czy impuls ten powstał w samym układzie bodźcoprzewodzącym ( na przykład w węźle zatokowym ), czy też pochodzi spoza tego układu ( ektopowe źródła rytmu ). Możemy także stwierdzić gdzie powstała ekstra: w obrębie przedsionków ( ekstra..

Blok lewej, prawej odnogi pęczka Hisa

.. ...powodują bardzo znamienny zapis EKG: szerokie zespoły QRS oraz charakterystyczne zmiany kształtu tych zespołów w odpowiednich odprowadzeniach przedsercowych. Chory zwykle nie odczuwa samego bloku przewodzenia. Dolegliwości wynikają z choroby podstawowej, czyli niewydolności serca,..

Blok przedsionkowo-komorowy

.. ...przykład w przebiegu zawału serca ), wymaga wszczepienia stymulatora. Badaniem służącym do rozpoznawania bloków przewodzenia jest EKG, często badanie holterowskie ( ciągły zapis EKG przez 24h lub dłużej )...

Badanie CK (kinaza kreatynowa)

.. ...kreatynowej nie wystarczy do rozpoznania zawału, może towarzyszyć także zapaleniu mięśnia sercowego. Do rozpoznania zawału potrzebne są jeszcze odpowiednie zmiany w zapisie ekg i/lub typowy ból zamostkowy...

Lewogram

.. ...elektrycznej serca wystarczą zapisy z I i II lub I i aVF elektrody ( elektrody kończynowe ). Jeśli odchylenie osi wynosi poniżej - 30 stopni mówimy o lewogramie. Odchylenie osi elektrycznej serca w lewo może występować w całkowicie zdrowym mięśniu sercowym. Jeśli z poprzednich wyników..

Próba wysiłkowa

Próba wysiłkowa

.. ...badania oceniany jest zapis EKG, ciśnienie tętnicze oraz częstość serca. Pacjent wykonuje wysiłek idąc po ruchomej bieżni lub korzystając ze specjalnego roweru ( ergometr ). Badanie trwa do momentu, gdy pacjent osiągnie maksymalną dla siebie wartość tętna ( tętno przyspiesza w czasie..

Rytm zatokowy

.. ...rozchodzenia się pobudzeń elektrycznych w sercu. W przypadkach rożnego typu zaburzeń rytmu, na przykład w migotaniu przedsionków, leczenie może mieć na celu właśnie przywrócenie rytmu zatokowego serca...

Tętno u kobiety ciężarnej

Tętno u kobiety ciężarnej

.. ...normę, pod warunkiem że w zapisie EKG nie uchwycono arytmii, oraz że nie występują inne niepokojące objawy. Bradykardia, czyli zwolnienie rytmu serca poniżej 60 na minutę jest zjawiskiem znacznie rzadszym. Jeśli występuje, jest zwykle efektem odruchu ortostatycznego lub wynika z ucisku..

Sercowy zespół X (kardiologiczny zespół X)

.. ...obniżenie odcinka ST w zapisie EKG wykonywanym w czasie próby ). Kolejnym badaniem jest koronarografia, która nie wykazuje żadnych nieprawidłowości ( zwężeń ) w tętnicach wieńcowych. Pozwala to na wykluczenie choroby niedokrwiennej serca. Występowanie bólów wieńcowych w kardiologicznym..

Zespół MAS

.. ...oraz badaniach dodatkowych. Jeśli nie udaje się uchwycić napadu w zapisie EKG metodą Holtera, można zastosować rejestrator zdarzeń lub badanie elektrofizjologiczne serca ( programowana stymulacja komór )...

Kardiologiczny rejestrator zdarzeń

.. ...rytmu serca. Standardowy zapis EKG to tylko kilka ewolucji pracy serca. Jeśli arytmia nie jest obecna w chwili badania, zapis może być absolutnie prawidłowy. Sposobem na uchwycenia zaburzeń rytmu występujących kilka razy na dzień jest badanie EKG metodą Holtera. Zapis 24 lub 72 godzin..

Stan przedzawałowy

.. ...bólu świadczącego o niedokrwieniu mięśnia sercowego nie zaobserwowano zmian w zapisie EKG, wzrostu stężenia troponin ani upośledzenia kurczliwości serca w ECHO, człowiek doświadczył stanu przedzawałowego...

Zaburzenia przewodzenia śródkomorowego

.. ...wydłużenia odcinka PQ w zapisie EKG. Zmiany długości odcinka QT, morfologia ( kształt ) załamka T mogą świadczyć o zaburzeniach repolaryzacji układu bodźcoprzeodzącego w obrębie komór serca. Repolaryzacja jest procesem wygaszania pobudzenia, swego rodzaju przygotowywaniem się komórek do..

Choroba tako-tsubo (kardiomiopatia wywołana silnym stresem)

.. ...okolicy koniuszka serca. W zapisie EKG obserwujemy uniesienie odcinka ST, a więc zmiany charakterystyczne dla zawału mięśnia sercowego. Zespół tako - tsubo zwykle przebiega z bólem w klatce piersiowej i objawami niewydolności serca, stąd zawsze należy wykluczyć zawał. W przypadku..

Aberracja przewodzenia

.. ...przewodzone przez węzeł przedsionkowo - komorowy oraz przez lewą odnogę pęczka Hisa, natrafia natomiast na okres refrakcji w prawej odnodze. W zapisie EKG taka aberracja ma postać bloku prawej odnogi...

Tele-EKG jest znacznie tańsze

.. ...służące do rejestracji zapisu nazwane rekorderem. Ma ono wielkość karty kredytowej i przystosowane jest do noszenia na pasku, na szyi lub w kieszeni. Zapisu dokonuje się w nieskomplikowany sposób, przez przyłożenie rekordera do klatki piersiowej i naciśnięcie przycisku. Dane te mogą być..

Lepszy monitoring pracy serca

.. ...pacjenta. Badanie pozwala zapisać krótkotrwałe i napadowe zaburzenia rytmu niemożliwe do wykrycia podczas standardowego badania EKG. Zespół polskich badaczy: mgr inż. Artur Burtka i mgr inż. Zbigniew Kulesza pod kierunkiem prof. dr hab. inż. Andrzeja Napieralskiego pracował nad..

Kołatania, ablacje - okiem dochtora - Str. 2

.. ...Jakubie, trzeba zobaczyć zapis ekg z Pana skurczami dodatkowymi ( byc może zrobić dodatkowe badanie np. tzw holter 12 - odprowadzeniowy ). Generalnie 3000 zaburzeń nadkomorowych na dobę to nie dużo, ale jeśli są dokuczliwe ew. można próbować je usunąć. Oczywiście ablacją : ) Ma Pan we..

Kołatania, ablacje - okiem dochtora - Str. 6

.. ...ciążą warto te wyniki i zapisy ekg pokazać elektrofizjologowi - sam opis to za mało. Na szczęście w szczecienie są dwa świetne ośrodki elektrofizjologii w dwóch szpitalach - akademii medycznej i drugim którego nazwy nie znam ( wojewódzki? ). Polecam szefów obu pracowni elektrofizjologii...

Kołatania, ablacje - okiem dochtora - Str. 9

.. ...na wizytę wszystkie zapisy ekg, te bez częstoskurczu i zwłaszcza te z częstoskurczem. dziękuje za odpowiedź , mam jeszcze jedno pytanie :czy częstoskurcz ten może być wynikiem tętniaka IAS ( międzyprzedsionkami ) czy jedno z drugim nie ma nic wspólnego? Pozdrawiam z Poznania Niestety nie..

Kołatania, ablacje - okiem dochtora - Str. 14

.. ...udowe. W 24 godzinnym zapisie EKG zarejestrowano nieliczne pobudzeniua komorowe - zaburzenia rytmu serca o łagodnyum charakterze nie wymagające leczenia. W próbie wysiłkowej nie stwierdzonoi cech niedokrwienia a wysiłek fizyczny Radek tolerował dobrze. Dodam, że normalnie jest bardzo..

Częstoskurcz - ablacja - Str. 13

.. ...dotychczasowymi badaniami zapis EKG z zapisem napadu jeśli taki posiadacie i wszystkie dotychczasowe EKG oraz Echo serca. Prof. na konsultacji ustala termin ablacji to wspaniały człowiek który roztacza wokół siebie niesamowitą aure. Zaufajcie mu to wielki autorytet w swojej dziedzinie...

Częstoskurcz - ablacja - Str. 14

.. ...dotychczasowymi badaniami zapis EKG z zapisem napadu jeśli taki posiadasz i wszystkie dotychczasowe EKG oraz Echo serca. Prof. na konsultacji ustala termin ablacji to wspaniały człowiek który roztacza wokół siebie niesamowitą aure. Zaufaj mu to wielki autorytet w swojej dziedzinie...

Częstoskurcz - ablacja - Str. 21

.. ...wtedy bende mogł sie zapisac.Zawiozłem doniej ekg ktore miałem zrobione podczas ataku to tylko zaczeła sie smiac( powiedziała ze lekarze z mojego miasta niepotrafiom zrobic porzadnie ekg )a przecierz była taka okazja miałem atak zpewnosciom lekarze wiedzieliby na czym stoją a tu nawet..

Częstoskurcz - ablacja - Str. 22

.. ...mozna sie zorientowac w jakiej sytuacji * wchodzi * arytmia. Trzeba troche to serce sprowokowac, po to aby zapis EKG byl czytelny, i zeby to * coś * co Cie martwi sie ujawnilo. Pozdrawiam i zdrowka zycze..

Echo serca - Str. 44

.. ...tachykardia zatokowa zapis w granicach normy. HR=97 R - R=0,618 P - R=0,124 QRS=0,104 Axes P=59 QRS= - 6 T=40 QT/QTC= 0,328/0,420 RV5/SV1=0,67/0,58 12 maja 2008 - EKG czynnosc serca 99 rytm zatokowy przyspieszony graniczne P - mitrale sinistrogram patologiczny 28 maja 2008 - Holter EKG..

Echo serca - Str. 60

.. ...uniesieniem ST w kolejnych zapisach ewolucja zawału dolnego ekg II lewogram patologiczny rytm zatokowy miarowy 83/min pozycja serca pozioma blizna po zawale dolnym niedokrwienie sciany bocznej bardzo dziekuje IZO WITAM wszystkich mam dość nie typowe pytanko powiedzcie mi byłam u lekarza..

Podejrzenie zespołu WPW - Str. 3

.. ..... az trudno bylo uwierzyc, ze to ekg a jak wygladal u was zapis? sory za te podwójne wpisy... coś mi nawala: ) ach i bym zapomniala: ) wszystkiego najlepszego z okazji świąt i samych udanych ablacji; )..

Podejrzenie zespołu WPW - Str. 6

.. ...widoczną preekscytacją w zapisie EKG - widać tam tzw. falę delta i b.krótki odstęp PQ, oczywiście może się też zdarzyć że szlak dodatkowy czyli WPW może być utajone co wtedy daje się zidentyfikować podczas badania elektrofizjologicznego ( EPS ) pzdr! slavko chodzi mi o to czy każdy zapis..

Podejrzenie zespołu WPW - Str. 7

.. ...życia a mam lat 27, ale głównie ze względu na planowaną ciążę zalecono mi zabieg. Zastanawiam się też nad wyborem ośrodka, w którym wykonano by zabieg, co myślicie o Zabrzu? Proszę o pomoc, pozzdrawiam..

Nerwica lękowa - jak z nią walczyć? - Str. 218

.. ...dolegliwościami! A później zapiszę się do kardiologa!!! Chociaż EKG było ok! Internista mi robił! Ale się rozpisałam....ale znowu mi lepiej : - ) Chociaż sama niewiem czy dobrze robię : - ( CZESC MOJE KOCHANE DZIEWCZYNY I RODZYNECZKU! Nareszcie sie wyrobilam.W nocy spalam fatalnie,tzn..

Nerwica lękowa - jak z nią walczyć? - Str. 853

.. ...wchalanianie żelaza i zły zapis ekg. Ja tam bym zrobiła małe badanko : - ). Ja też biorę magnez ale 1 tabl. wieczorem, no i kompleks witamin dziennie. Pozdrawiam Kika to super ze robisz sobie takie spacerki, ja bym chyba nie dała rady, ale mam nadzieję że niedługi i ja wyfrune. To ze..

Nerwica lękowa - jak z nią walczyć? - Str. 939

.. ...do rodzinnego,który zapisał mi WALIDOL .Chyba pomogło,bo po ok miesiącu minęło.4 lata spokoju i powtórka z rozrywki.Jest o wiele gorzej i trwa już prawie pół roku.Znowu te okropne omdlenia,jest o wiele gorzej.Zaliczyłam kilku lekarzy ,zakończyłam na neurologu.Zrobiłam badania..

Nerwica lękowa - jak z nią walczyć? - Str. 1037

.. ...sniadanie i wyszedlem zapisac sie na bezrobocie w pewnym momencie zaczelo mi sie robic slabo wiec wrocilem do domu i powiedzialem tacie ze zaraz chyba zemdleje albo umre... jeszcze bardziej wpadlem w nerwy i mi sie to nasilalo i to zakichane kołatanie serca ;/ zjadlem validol i..

Leki na arytmię to bzdura! - Str. 3

.. ...kardiolog na podstawie zapisu ekg całodobowego ( Holtera ). Rytmonorm jest dobrym i dość * uniwersalnym * lekiem antyarytmicznym, jednak nie zawsze jest skuteczny. Arytmie mają różne podłoże, często bywa, że jest to długotrwały stres, nerwice. Arytmie można leczyć farmakologicznie, żeby..

Częstoskurcz nadkomorowy u dziecka

.. ...uwidocznila się u niego na zapisach EKG i miewa częsta bóle w klatce lecz teraz w domu najwyzsze tętno ma 120 niewiem czy to dużo czy mało jak na 13letnie dziecko może ktoś z was mi to wszystko po ludzku wytłumaczy bo napewno macie więkrze doświadczenie bardzo proszę Witam. Wierze że..

Ablacja - kompendium wiedzy - Str. 10

.. ...dotychczasowymi badaniami zapis EKG z zapisem napadu jeśli taki posiadacie i wszystkie dotychczasowe EKG oraz Echo serca. Prof. na konsultacji ustala termin ablacji to wspaniały człowiek który roztacza wokół siebie niesamowitą aure. Zaufajcie mu to wielki autorytet w swojej dziedzinie...

Ablacja - kompendium wiedzy - Str. 15

.. ...i te moje zaburzenia zapisu na ekg...nie moge byc juz pewna swojego zdrowia,ale skoro juz jest dobrze,to ciesze sie swoimi mozliwosciami,co tam...Nie sadzcie jednak ze nie moze byc tak ze ablacja to wpadniecie z deszczu pod rynne i oplakany efekt.Zastanowcie sie,rozwazcie wszystkie za i..

Ablacja - kompendium wiedzy - Str. 26

.. ...specjalistę, który na podstawie zapisu EKG zrobionego w momencie arytmii określi dokładnie rodzaj częstoskurczu i zaproponuje najlepsze leczenie. Mam nadzieję, że ze szpitala dostałas zapis EKG. Leki i owszem czasami pomagają - choć nie zawsze. Na pewno w czasie ciąży lekarze nie..

Ablacja - kompendium wiedzy - Str. 27

.. ...prawie 2 lata temu, na zapisie ekg utrwalony 1 - z całego mojego życia a mam lat 27, ale głównie ze względu na planowaną ciążę zalecono mi zabieg. Zastanawiam się też nad wyborem ośrodka, w którym wykonano by zabieg, co myślicie o Zabrzu? Proszę o pomoc, pozzdrawiam Kate - ja też głównie..

Po ablacji - Str. 5

.. ...dotychczasowymi badaniami zapis EKG z zapisem napadu jeśli taki posiadacie i wszystkie dotychczasowe EKG oraz Echo serca. Prof. na konsultacji ustala termin ablacji to wspaniały człowiek który roztacza wokół siebie niesamowitą aure. Zaufajcie mu to wielki autorytet w swojej dziedzinie...

Po ablacji - Str. 8

.. ...opierając się jedynie na zapisie EKG częstoskurczu, który miałam tuż przed zabiegiem ( w trakcie wkłuwania w pachwinę )... Bardziej to wyglądało na zgadywanie, niż diagnozowanie :( Zabieg trwał 3 godziny... Stan na dziś: od wczoraj wieczora biorę Concor 5 - na razie na próbę 2x dziennie..

Po ablacji - Str. 20

.. ...takim stwierdzeniem zapisu EKG?.Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Witam wszystkich: ) Korzystam z niku mojej ukochanej żony. Ablację miałem w październiku 2008 roku w Akademii Medycznej w Gdańsku. Podobno czas oczekiwania na ten zabieg wynosi około 2 lat, jednak, gdy kardiolog w..

Zespół Barlowa i poród naturalny czy cesarka? - Str. 2

.. ...moich dolegliwosci. zapisal mi magnez, skasowal stowe i zaprosil mnie za trzy miesiace. wytrzymalam tydzien, w pracy tak mocno mnie serce bolalo ze musialam cos zrobic i poszlam do innej lakarki. kolejne sto zlotych ale mozna powiedziec ze oplacalo sie, przynajmniej czesciowo..

Ablacja przez dr. Koźluka

.. ...Walczakiem ( najlepiej zapisać się na prywatną wizytę w Centrum Kardiologii Anin na ul.Płowieckiej 37, koszt konsultacji która trwa od 60 do 80minut to 225zł+ 25zł EKG, niewykluczone że będziesz musiała zrobić Echo Serca - koszt 130zł ) na wizytę czeka się około miesiąca, jeśli powiesz..

Nerwica - czy na pewno? - Str. 181

.. ...koc. Poszłam do lekarza zapisał mi magnez i tabletki uspokajajace ale nie mijalo wrecz bylo jeszcze gorzej , wieczorami mialam wciaz takie same ataki, ze nie bylam w stanie nic zrobic. Zrobilam rozne badania: ekg, eeg, holtera, tomografie, morfologie, ob. Wyszlo mi że mam niedobory..

Kardiowerter / defibrylator serca (ICD) - Str. 5

.. ...lekarza o podejrzanym zapisie Ekg.Trzeba koniecznie trafić do specjalisty,który pokieruje co dalej.Lekarz pytał czy w najbliższej rodzinie nie nastąpiły nagłe zgony przed 30.Po przeanalizowaniu.doszliśmy że tak było. Zmarło dziecko i cioteczny brat w wieku 29 lat podczas pływania[świetny..

Nerwica? serce mam zdrowe

.. ...nic innego nie moglo zapisac.Gdybys mial zrobione ekg w trakcie ataku to napewno by wykazalo.Najlepiej to kontynuuj leczenie i zazywaj leki, ktore przepisze ci lekarz( najlepiej kardiolog ) a jezeli postawi diagnoze, ze to jest nerwica zgloś sie do psychiatry.Poadrawiam. chyba..

Jestem 4 miesiące po ablacji i żałuję!

.. ...niespotykany ( później zapis ekg wysłali za granicę do zbadania innym specjalistom ).Stwierdzili że miejsce wywołujące arytmię leży po stronie lewej i zaczęli je wypalac.Czułam jak moje serce mnie boli więc podali mi coś po czym było mi ciepło i miło: )jednak i to przestało dzialac więc..

Blok prawej odnogi pęczka Hisa - Str. 2

.. ...gdy znika w kolejnych zapisach EKG, lub przerywany ( intermitujący ), gdy ustępuje podczas rejestracji pojedynczego EKG. * cyt.:[ www.cardiologyjournal.org/darmowy_pdf.phtml?indeks=34&indeks_art=403&VSID=34d7ce954bfe388dcacf3c4 ] U mojego chlopaka rownież stwierdzono blok prawej..

Kilkuminutowy atak trzepotania serca

.. ...Holter ( czyli 24 godz zapis EKG ), Echo serca ( rodzaj USG, które pokazuje budowę serca i przepływ krwi ) oraz EKG wysiłkowe. Jeśli te 3 badania wyjdą ci dobrze to znaczy, że to tylko nerwica. Dzięki za odpowiedź. Tłumaczę sobie, że skoro lekarz nie zdecydował się na te wszystkie..

Ablacja - usunięcie arytmii - czy niebezpieczna? 19 lat

.. ...którym udało mi się zapisać 20 ataków arytmii.Dostałam następujący opis:Rytm zat.o częstotliwoci 130/min.Liczne pojedyncze komorowe zaburzenia rytmu.Okresowo wstawki bigeminii,trygeminii oraz kwadrygeminii komorowej. Ponadto wcześnij w czasie EKG odnotowano wypadanie zastawki..

Jak się diagnozuje WPW?

.. ...ciąży uwidoczniło się na zapisie EKG. Jest to tzw. WPW ukryte. Witaj, no więc u mnie zaczęło się tak. Nie miałem nigdy żadnych dolegliwości, a przypadkowo wykonane EKG wykazało podejrzenie zespołu prekscytacji i przerost lewej komory ( miałem wtedy 23 lata ). Zrobiłem wtedy USG i okazało..

EKG przez telefon w Warszawie

.. ...nich termin. Polecam. Zapisałam mamę i babcię. Witaj: - )ja nie dalam rady dojsc do nich w Warszawie,wiec Pani dr przyjechala do mnie.z miesiecznym abonamentem i kaucja wynioslo to 600 zł. Zawdzieczam temu urzadzeniu koszmarna diagnoze Magda, dla wyjasnienia powiem Ci, że błędnie to..

Zespół preekscytacji

.. ...chciałem byc pewny i zapisałem się na wizytę do drugiego innego lekarza, który na wejściu zrobił mi badanie ekg no i od razu stwierdził, że nie jest ono normalne, ale był pewien że nie jest to żaden zespół preekscytacji i skierował mnie jeszcze na dodatkowe badanie ultrasonograficzne..

Zaburzenia przewodzenia w sercu

.. ...jest zamostkowy.Lekarz zapisala mn Bisoheksal,serce uspokoilo sie ,ale ta dusznosc.Czy to tak ma byc .Mialam wykonane tylko ekg.W zwiazku ,ze mam b. waskie naczynia [z dna oka] ,miazdzyce ,lekarz tylko to zalecila a ile masz lat i dlaczego ci nie zlecono innych badan jak koronografi i..

Różnica w odczuwaniu skurczów dodatkowych komorowych a przedsionkowych

.. ...ktorej mnie zlapalo.W zapisie,w tym czasie nic nie bylo!!!Natomiast w nocy,gdy spalam mialam 1 dodatkowy skurcz komorowy ktorego wogole nie czulam!I co Ty na to?Moze te nasze skurcze to poprostu zoladek albo przewod pokarmowy,a nam sie wydaje,ze to serce!? A dla swojego spokoju,moze jak..

Dodatkowe skurcze - Str. 49

.. ...dolega to powinno sie zapisac na tym aparacie wiatam wszystkich!!! od dwóch miesiecy amma stwierdzone zaburzenia rytmu serca. Ostatnio kardiolog powiedział mi że mama sobie zrobić EKG jak bede miała atak bo to pozwoli mu na stwierdzenie czy maa łykac tabletki czy mozna coś z tym zrobić -..

Dodatkowe skurcze - Str. 72

.. ...tę przypadłość. Jestem jeszcze niezdiagnozowana, przed Holterem. W zapisei EKG nic nie wychodzi, wyniki badań dobre. Dziś jest szósty dzień kiedy mam skurcze cały dzień, non stop...jestem zrozpaczona...

Dodatkowe skurcze - Str. 83

.. ...lekko swoje położenia w zapisie EKG w ciągu doby. Najważniejsze jest , że jak piszesz epizody ST minut 0 - nie ma niedotlenienia serca. WSZYSTKO OK!!!! @ skurcze to bajka, jesteś zdrowy!!! a jest tu ktoś kto potrafiłby zinterpretować moje ekg mam na nim tętno 150 ud/min jest to wynikiem..

Dodatkowe skurcze - Str. 128

.. ...godzinna, ciągła rejestracja zapisu EKG ). no i cholera ja mam komorowe....i sie boje tego powaznego zagrożenia :( i tak mam sobie z tym łazic???? a jak biore betaloc to moge sie czuc bezpieczniej??? nie Stasiu, nie przejdzie...nie piszę tutaj jak przeżywam Jej odejście, bo to zbyt..

Wzrost ciśnienia po augmentinie (amoksiklav)

.. ...zapisie ekg,prawie zero potasu ale przezyłam i mam wszczepiony ICD ( gdyby miała się sytuacja powtórzyć )Teraz mam długą listę leków które muszę unikać i tobie radzę unikać tego antybiotyku.Pozdrawiam..

WPW a ablacja - Str. 4

.. ...dotychczasowymi badaniami zapis EKG z zapisem napadu jeśli taki posiadacie i wszystkie dotychczasowe EKG oraz Echo serca. Prof. na konsultacji ustala termin ablacji to wspaniały człowiek który roztacza wokół siebie niesamowitą aure. Zaufajcie mu to wielki autorytet w swojej dziedzinie...

Co dalej po rozległym zawale serca?

.. ...dla swietego spokoju + zapisala ja do kardiologa na ktorego musiala czekac 2 miesiace. po ekg lekarz nic nie ocenil, powiedzial ze to nic powaznego, ze nic nie widzi i ze nie ma co sie martwic. babcia poszla w koncu do kardiologa i kardiolog byl w szoku ze babcia sie dobrze czuje. po..

Skąd pobrać zapisy EKG?

.. ...ktoś może skąd można pobrać zapisy EKG zapisane w pliku bym mogł odtworzyc zapis EKG w swoim programie?? najlepiej jka by były to zpaisy w standardzie HL7, ale mogą też być inne. Dziękuje bardzo za pomoc..

Odprowadzenie i kanał w EKG

.. ...nie mogę znaleźć konkretnej odpowiedzi na nie: co to jest odprowadzenie w EKG oraz kanał również w EKG. Np. jakis aparat do EKG jest 3 kanałowy, 6 - kanałowy itp. i rejestruje zapis z 12, 7 odprowadzeń...

Ból pleców mogą mieć coś wspólnego z sercem?

.. ...Byłam u lekarza, ale zapisał mi tylko leki przeciwbóowe - badanie EKG i rentgen klatki piersiowej nic nie wykazały. Dodam, że mam częstoskurcze nadkomorowe, ale nie uważam żeby to miało ze sobą coś wspólnego. Aga, dokladnie, tez musze czasem sie podrapac pod lewa lopatka i niekiedy po..

Zespół tachy-brady

.. ...zespół MAs - i na 5.01 zapisali na wszczepienie rozrusznika,najpierw ekg źle wyszło potem holter do tego mdlenia drętwienie lewej ręki zawroty głowy.Nie jest wesoło bo pech chce że jestem leworęczna więc przy rozruszniku będzie ciężko,ale wierzę że dam radę pozdrawiam i życzę wszystkim..

Kołatania serca i niewielka niedomykalność zastawki mitralnej

.. ...GORZEJ ),lekarze mi tylko zapisuja leki bralam Bisohexal - a obecnie biore Magne B6 i Metocard.Nosilam na sobie przez dobe Holtera,MIALAM ROBIONE EHO serca EKG w badaniu Dopplera niewielka niedomykalnosc zastawki mitralnej( +/++ ) jeden lekarz mi powiedzial ze mam jakąs dodatkową żylke..

Nierówne bicie serca

.. ...rejestruje pracę serca( zapis EKG )non - stop,ale ma to w pamięci krótkotrwałej.Gdy nastąpi atak arytmii naciskamy przez 3 sek.przycisk na urządzeniu,który zapisuje na dyskuzapis EKG minutę wstecz( w tym wyczuty przez nas atak )orzaz poł minuty do przodu. Udało mi się nagrać aż 20 ataków..

Rodziaj zapisu EKG

.. ...dodatkowe w pracy serca. W zapisie EKG - bigeminia - 1 prawidlowy 1 doadatkowy skurcz. Oczywiscie jest m,ozliwosc ze sa one spowodowane powodowanymi lekami.Napisz jak juz wszystko bedzie OK. Pozdrawiam..

Ataki arytmii serca

.. ...serca w danym miejscu ( zapis EKG wewnątrzsercowego ). Uzyskany obraz to 3D ( trójwymiarowa ) mapa jamy serca złożona z ok. 80 punktów. Pokazuje miejsce najwcześniejszej aktywacji ( oznaczone kolorem czerwonym ) i kolejne fazy aktywacji ( kolory od żółtego do purpurowego ). ·W..

Na podstawie EKG można stwierdzić chorobę wieńcową?

.. ...wieńcowej tylko na podstawie zapisu ekg to duża sztuka... w ramach poszukiwania przyczyn kołatania serca proponuję zrobić podstawowe badania: morfologia, OB, badanie ogólne moczu i sprawdzić funkcję tarczycy ( TSH ); potem można powędrować do kardiologa ( myślę, że wykona badanie usg..

Nerwica serca?! ktoś z Was to ma? - Str. 56

.. ...uduszę.Przyjezdzała karetka - zapis ekg był zawsze ok, tetno wysokie, no ale jakie miało być jak ja byłam tak zdenerwowana,że nie mogłam się na niczym skupić. w dzięń chodziłam do kościoła i tam przesiadywałam godzinami.Lekarz rodzinny zrobił mi badania,wszystkie były prawidłowe,więc..

Nerwica serca?! ktoś z Was to ma? - Str. 77

.. ...Dzwoniłam po kardiologach - zapisy na styczeń. W sobotę dopiekło mi tak bardzo, że pojechaliśmy na izbę przyjęć szpitala. Zrobili EKG, osłuchali, zbadali krew pod kątem tarczycy i elektrolitów - wszystko dobrze; dostałam Propranolol i Hydroksyzynę - na uspokojenie. Na karcie..

Nerwica serca?! ktoś z Was to ma? - Str. 114

.. ...nadal dzialo to zebym zapisala sie na badania.Pojechalam do Lodzi do kardiolog z tytulem profesorskim.Pokazalam to ekg, gdzie bylo to nieszczesne niedotlenienie , ale ona to zignorowala mowiac ,ze takei rzeczy u kobiet bywaja.Zadowlona byla ,ze mam badanie hormonow ( tez wplywaja na..

Nerwica serca?! ktoś z Was to ma? - Str. 291

.. ...napadowy. Tak wynikało z zapisów ekg. Napady wywołuje zdenerwowanie, zmęczenie, załamywanie się. Czasem trzeba zdystansować się do siebie, a może nauczyć się z siebie śmiać. Wiem, że jest nie łatwo, bo wszelkim nerwicom towarzyszy lęk i niepewność, ale może znajdziemy jakieś sposoby na..

Analiza EKG (foto)

.. ...ogólnie opis interpretacji zapisu EKG ? ...no i gdzie sa ci wszyscy * zabiegający o nasze zdrowie * tzw. lekarze - PEWNIE TRZEPIĄ KAPUCHĘ U PRYWACIARZY !!! bo jakoś żaden nie odpowiedział, że mamy tu pewnie jakiś zawalik : ) ) ) hmm - nie jestem żadnym ekspertem - moge tylko napisać, ze..

Częstoskurcz po ablacji

.. ...się nie powtórzy. A z zapisu EKG podczas ostatniego ataku jasno było widać, ze to AVNRT??? Czasami są przypadki, ze to inna arytmia się odzywa. Pozdrawiam i życzę zdrówka. witam , podzielę się i ja moimi przeżyciami... ma 32 lata, częstoskurcze mam od 14 roku życia, czasami nie do..

co robić po zapaleniu osierdzia sercowego? dziwne objawy - sport

.. ...wszystko ok Marcin - zapisaleś się do lekarza? jak się czujesz? pozdrawiam Witam wczoraj miałem badanie echo i ekg na echy wyszło mi że mam śladowe ilości płynu ale ponoć to w niczym nie przeszkadza. A EKG wykazuje mi tak jak bym miał zawał ale Pani doktor powiedziała że w taki razie..

Jakie badania robi kardiolog u siebie w gabinecie?

.. ...Ja zawsze do kardiologa idę z zapisem ekg, ponieważ za zrobione u niego w gabinecie trzeba więcej zapłacić a tak ma gotowe do odczytu. Jeśli chodzi o kardiologa we Wrocławiu ja chodzę do dr. Fuglewicza...

Wynik Holtera, czy się martwić? - Str. 2

.. ...wpw.Co oznacz następujacy zapis:w trakcie monitorowania EKG metoda holter zarejestrowano podstawowy rytm zatokowy okresowo niemiarowy o średniej częstosci 73/min.,min.44,max.170/min i morfologia QRS jak w zespole preekscytacji.W zapisie 3915 dodatkowych pobudzeń pochodzenia..

Ablacja prywatnie - gdzie?

.. ...Walczakiem ( najlepiej zapisać się na prywatną wizytę w Centrum Kardiologii Anin na ul.Płowieckiej 37, koszt konsultacji która trwa od 60 do 80minut to 225zł+ 25zł EKG, niewykluczone że będziesz musiała zrobić Echo Serca - koszt 130zł ) na wizytę czeka się około miesiąca, jeśli powiesz..

Nerwica czy choroba serca?

.. ...atak częstoskurczu, zapisując go na EKG. Obstawili mnie lekami, brałam je 11 m - cy. Po ślubie ataki ustąpiły... aż do niedawna. Od paru dni mam uczucie ucisku w klacie, duszności, szybkie bicie serca, a co jakiś czas atak częstoskurczu. Nerwica swoją drogą, ale najpierw musisz..

Migotanie przedsionków - ablacja - Str. 5

.. ...stwierdzono jeszcze w zapisie EKG RBBB tj. blok i tak dalej. Do dany i czytelnika: jest ekstra, daliście mi zastrzyk energii, teraz wiem czego mogę się spodziewać po ablacji i już się cieszę hahaha. witam wszystkich jestem po ablacji migotania przedsionkow ablacje mialam wykonana w..

Migotanie przedsionków - ablacja - Str. 27

.. ...pukać tym bardziej, że zapisy na wizytę są na marca * 09 . Serdecznie pozdrawiam. dana wejdz na strone www.arytmiaserca.pl tam jest dr Kozluk elektrofizjolog i tam mozesz przeslac faksem swoje ekg z zapisem migotan i Ci odpowie co z tym fantem zrobic bardzo fajny Pan dr, pracuje w..

Migotanie przedsionków - ablacja - Str. 31

.. ...12 - odprowadzeniowy zapis EKG a trakcie arytmii. Ewa Dziś mija dokładnie rok od mojej ablacji. To okazja aby ten czas podsumować. Po ablacji przez 3, 5 miesiąca występowały migotania po czym nastąpił czas pełnej satysfakcji z uzyskanego efektu, tzn mogłam robić dosłownie wszystko i poza..

Migotanie przedsionków - ablacja - Str. 32

.. ...mniejszych dawkach a zapis EKG wcale nie jest gorszy. Amiodaron po miesiącu wypłukuje się, dlatego myślę, że może włączonoby inny lek antyarytmiczny ( słabszy ), aby w razie co można było dołożyć. Pozdrawiam serdecznie. Zmniejszyłam dawkę amiodaronu do 1/2 tabletki dziennie no i gdy..

Nadciśnienie w młodym wieku

.. ...oddychać. potem drukują zapis ekg i cię odpinają z tych kabelków itp. i możesz się ubrać. holter to takie przenośne ekg o ile chodzi o tego holtera to zakłądają ci takie małe urządzenie większe od komórki chyba że mają stary sprzęt to to jest wielkie jak czerwnona cegła. do tego..