Zawał

Inhibitory konwertazy angiotensyny (ACE-I)

Inhibitory konwertazy angiotensyny (ACE-I)

.. ...nadciśnienie tętnicze, zawał serca, niewydolność serca, nefropatia cukrzycowa, niewydolność nerek i inne. Działania niepożądane stosowania ACE - inhibitorów. Do najczęściej zgłaszanych działań niepożądanych inhibitorów konwertazy zalicza się: suchy, uciążliwy kaszel wywołany zwiększeniem..

Zapalenie mięśnia sercowego

.. ...dławicowego ( imitujące zawał serca ); postać klasyczna zapalenia mięśnia serca ( kardiomiopatia zastoinowa z zaburzeniami rytmu ); zapalenie mięśnia serca w postaci objawów ogólnych; zapalenie mięśnia serca przejawiające się zaburzeniami rytmu ( głównie komorowymi ). Objawy podstawowe..

Zawał serca (zawał mięśnia sercowego)

Zawał serca (zawał mięśnia sercowego)

.. Zawał mięśnia sercowego jest to martwica komórek mięśniowych określonego obszaru serca, wywołana zamknięciem światła naczynia wieńcowego najczęściej w wyniku pęknięcia blaszki miażdżycowej. Zawał serca ( atak serca ) może wystąpić w każdym obszarze mięśnia sercowego, najczęściej występuje w obrębie ściany..

Zawał dolnej ściany serca

.. ...tętnicy wieńcowej ( 20% ). Podział zawałów serca. Zawał przedniej ściany serca Zawał przednio - boczny Zawał przednio - przegrodowy Zawał rozległy przedni Zawał dolnej ściany serca Zawał tylnej ściany serca..

Zawał przednio-boczny serca

.. ...wieńcowej ( odnoga od LAD ). Podział zawałów serca. Zawał przedniej ściany serca Zawał przednio - boczny Zawał przednio - przegrodowy Zawał rozległy przedni Zawał dolnej ściany serca Zawał tylnej ściany serca..

Zawał przedniej ściany serca

.. Zawał przedniej ściany serca ( Infarctus myocardii parietis anterioris ) spowodowany jest zamknięciem gałęzi zstępującej lewej tętnicy wieńcowej ( LAD, left anterior descending ). Podział zawałów serca. Zawał przedniej ściany serca Zawał przednio - boczny Zawał przednio - przegrodowy Zawał rozległy przedni..

Zawał przednio-przegrodowy serca

.. ...Anterior Descending ). Podział zawałów serca. Zawał przedniej ściany serca Zawał przednio - boczny Zawał przednio - przegrodowy Zawał rozległy przedni Zawał dolnej ściany serca Zawał tylnej ściany serca..

Zawał rozległy przedni serca

.. ...gałęzie tętnicy wieńcowej. Podział zawałów serca. Zawał przedniej ściany serca Zawał przednio - boczny Zawał przednio - przegrodowy Zawał rozległy przedni Zawał dolnej ściany serca Zawał tylnej ściany serca..

Zawał tylnej ściany serca

.. ...prawej tętnicy wieńcowej. Podział zawałów serca. Zawał przedniej ściany serca Zawał przednio - boczny Zawał przednio - przegrodowy Zawał rozległy przedni Zawał dolnej ściany serca Zawał tylnej ściany serca..

Powikłania zawału serca

.. W wyniku zawału serca ( jest to martwica mięśnia sercowego spowodowana zamknięciem światła naczynia wieńcowego ) dochodzi do licznych powikłań. Najczęstszym powikłaniem są zaburzenia rytmu i przewodzenia, które mogą doprowadzić do śmierci pacjenta ( najczęściej w mechanizmie migotania komór ). U ponad 92%..

Niewydolność serca

.. ...zapalenie osierdzia. Zawał prawej komory serca także jest częstą przyczyną niewydolności prawokomorowej. Każda postać niewydolności serca w zależności od szybkości jej rozwoju może być ostra lub przewlekła. Ostra niewydolność serca może być wywołana nagle pojawiającym się upośledzeniem..

Zator płuc (zatorowość płucna)

Zator płuc (zatorowość płucna)

.. ...niewystarczające może dojść do zawału płuca. Objawy zatoru płuc. Zator płucny to nagły stan kliniczny i może objawiać się następującymi objawami: u większości przypadków nagle pojawia się duszność ( subiektywne uczucie braku tchu ) oraz przyspieszenie oddychania; ból w klatce piersiowej,..

Dorzut zawału serca

.. Dorzut zawału serca jest to powiększenie obszaru martwicy mięśnia sercowego o nową tkankę martwiczą. Dorzutowi zawału towarzyszy z reguły nawrót dolegliwości bólowych w klatce piersiowej, widoczne są także zmiany charakterystyczne dla martwicy miokardium w badaniu elektrokardiograficznym serca ( EKG ). W..

Udar mózgu

Udar mózgu

.. ...przedsionków, wady serca, zawał serca z obecnością skrzeplin w uszku lewego przedsionka mogą być źródłem materiału zatorowego powodującego udar mózgu. Krwotok mózgowy ( 15% ). ponad 60% przypadków wywołane jest pęknięciem tętniaka naczynia mózgowego; w ok. 30% w przebiegu nadciśnienia..

Angioplastyka (PTCA)

.. ...od stanu ogólnego osoby badanej i stopnia zaawansowania choroby, ich częstość nie przekracza 0.05%. Powikłania przy angioplastyce. Zawał serca Udar mózgu Zaburzenia rytmu serca pęknięcie ściany naczynia..

EKG (elektrokardiogram)

EKG (elektrokardiogram)

.. ...niedokrwienia mięśnia sercowego, zawału, zaburzeń rytmu. Wychylenia w zapisie EKG. Załamek P - powstaje w momencie depolaryzacji mięśniówki przedsionków szerzącej się z węzła zatokowo - przedsionkowego ( SA ); Odstęp PR - jest to nic innego jak czas potrzebny na przewiedzienie bodźca..

Asystolia

Asystolia

.. ...przyczynami asystolii są: zawał serca, wykrwawienie, zaburzenia elektrolitowe takie jak nadmiar potasu w surowicy, niedobór magnezu lub pęknięcie komory serca i tamponada. Rozpoznanie asystolii stawia się na podstawie badania elektrokardiograficznego oraz stwierdzeniu objawów braku..

STENT

.. ...pacjentom ze świeżym zawałem serca jak i cierpiącym na chorobę niedokrwienną. W czasie każdej angioplastyki rozważana jest konieczność założenia stentu. Stentowanie. ETAP 1 - wprowadzenie balonika i stentu do tętnicy wieńcowej. W tej fazie stent jest złożony i obejmuje balonik. ETAP 2 -..

Leki kardiologiczne (leki stosowane w chorobach serca)

Leki kardiologiczne (leki stosowane w chorobach serca)

.. ...naczynia i w rezultacie do zawału mięśnia sercowego lub innego narządu. Dlatego w strategii leczenia dławicy piersiowej wykorzystuje się również leki hamujące agregację płytek, takie jak kwas acetylosalicylowy ( aspiryna ), clopidogrel ( Klopidogrel, Aprelex, Plavix, Zyllt ), tiklopidyna..

Wysiłek fizyczny u pacjentów po zawale serca

Wysiłek fizyczny u pacjentów po zawale serca

.. ...przypadku gdy pacjent przed zawałem nie uprawiał żadnego sportu ( zdecydowana większość przypadków ) należy wyjątkowo ostrożnie, rozważnie i systematycznie przyzwyczajać serce do wysiłku fizycznego. Do ćwiczeń zalecanych osobom po zawale należą dyscypliny, w których wysiłek jest..

Wstrząs kardiogenny

.. ...wstrząsu kardiogennego jest zawał mięśnia sercowego. W celu ustalenia czy rzeczywiście mamy pacjenta ze wstrząsem kardiogennym należy wykonać badanie ultrasonograficzne ( ECHO serca ). Mimo, że współczesna kardiologia dąży do ograniczenia metod inwazyjnych w standardowej diagnostyce i..

Anomalie tętnic wieńcowych

.. ...mitralnej, czasami jako zawał mięśnia sercowego u noworodków! Kilka procent pacjentów z tą wadą przeżywa dzięki uruchomieniu mechanizmów kompensacyjnych jednak jest to tak poważne zaburzenie, że z reguły cierpią oni na dolegliwości bólowe za mostkiem, zaburzenia rymu serca. Odejście..

Remodeling serca (przebudowa mięśnia sercowego)

.. ...niedokrwienia i bliznę pozawałową. Mechanizmem odpowiedzialnym za remodeling są zaburzenia ekspresji genów komórkowych. Standardy leczenia świeżego zawału serca ( AMI ) zapobiegające zmianom geometrii i funkcji lewej komory: jak najszybsza reperfuzja ( przywrócenie krążenia na poziomie..

Leki przeciwpłytkowe

Leki przeciwpłytkowe

.. ...prewencja pierwotna i wtórna zawału serca, profilaktyka przejściowych epizodów niedokrwiennych mózgu ( TIA, transcient ischaemic attack ). Zastosowanie wynikające z właściwości przeciwzapalnych i przeciwbólowych. Działania niepożądane: pacjenci skarżą się głównie na dolegliwości ze..

Cewnik Swana-Ganza

.. ...zakładany jest u pacjentów z zawałem serca z powikłaniami hemodynamicznymi ( wstrząs kardiogenny ), obrzęk płuc, podejrzenie pęknięcia przegrody międzykomorowej. Wprowadzenie cewnika Swana - Ganza do jam serca odbywa się z dostępu żylnego ( obwodowy albo centralny ). Cewnik prowadzony..

Rozrusznik serca (stymulator serca)

Rozrusznik serca (stymulator serca)

.. ...bradykardii ( np. podczas zawału serca ) do czasu założenia stymulacji na stałe; mogą być też założone na stałe i wówczas baterie, układy elektroniczne i elektrody implantowane są pacjentowi. Czasowa stymulacja serca zwykle przeprowadzana jest drogą przezżylną, lecz używa się również do..

Scyntygrafia perfuzyjna

.. ...stref niedokrwienia i pozawałowego uszkodzenia serca. Wskazania do scyntygrafii perfuzyjnej. choroba wieńcowa, zwłaszcza w przygotowaniu do wszczepienia by - passów lub koronaroplastyki; nietypowe formy zawału mięśnia sercowego; elektrokardiograficzne i/lub biochemiczne trudności..

Naczynia wieńcowe serca

Naczynia wieńcowe serca

.. ...miażdżycowej ) dochodzi do zawału mięśnia sercowego w obszarze unaczynionym przez dane naczynie. Początkowo prawa i lewa tętnica wieńcowa biegną razem w obrębie tzw. bruzdy wieńcowej. W dalszym przebiegu lewa tętnica wieńcowa układa się w bruździe międzykomorowej przedniej a prawa w..

Nadciśnienie tętnicze

Nadciśnienie tętnicze

.. ...choroba niedokrwienna i zawał mięśnia sercowego; udar mózgu ( Insultus cerebri ); retinopatia - uszkodzenie siatkówki w wyniku nadciśnienia; przyspieszenie rozwoju zmian miażdżycowych w tętnicach wieńcowych, tętnicach szyjnych, nerkowych, oraz w obrębie tętnic kończyn dolnych;..

Przerost mięśnia sercowego (przerost lewej komory serca)

.. ...serca prowadzić mogą do zawału serca, niewydolności zastoinowej ( spadek kurczliwości lewej komory ) i upośledzenie jej napełniania, zaburzeń rytmu serca ( najczęściej zaburzenia komorowe ). Odchylenia w badaniach dodatkowych w przeroście nadciśnieniowym lewej komory. ECHO serca:..

Obrzęk płuc

Obrzęk płuc

.. ...niewydolnością serca; zawał serca, ostry stan niedokrwienny mięśniówki serca; nadciśnienie tętnicze; zaburzenia rytmu;wady zastawek serca np. zwężenie zastawki mitralnej powodujące zastój krwi w płucach; udar mózgu ( Insultus cerebri ). płucne. zapalenie płuc; zachłyśnięcie płynami;..

Diagnostyczne cewnikowanie serca

.. ...naczyniowego, zaburzenia rytmu serca, zawał serca, udar mózgu, niewydolność nerek, zgon, rzadziej występują reakcje uczuleniowe po podaniu kontrastu, przebicie jamy serca i tamponada, sepsa, odma opłucnowa...

Przewlekła niewydolność serca

.. ...wpływ obserwowano dla zawału serca ( 6, 34 dla mężczyzn i 6, 01 dla kobiet ), nadciśnienia ( odpowiednio 2, 07 i 3, 35 oraz zastawkowej wady serca ( odpowiednio 2, 47 i 2, 13. Jednak nadciśnienie było zaburzeniem obserwowanym u ponad 60% badanych, a przebyty zawał czy wada zastawkowa..

Tętniak rozwarstwiający aorty

.. ...może przypominać obraz zawału serca. Bólowi z reguły towarzyszą zlewne poty, uczucie lęku, wymioty, wstrząs kardiogenny. W badaniu przedmiotowym stwierdza sie występowanie różnicy w ciśnieniu skurczowym mierzonym na obu kończynach górnych. Charakterystyczna jest asymetria lub zanik tętna..

Tętniak pozawałowy serca

.. Tętniak pozawałowy serca ( Aneurysma cordis ) to uwypuklenie ściany serca, zmienionej bliznowato w wyniku zawału. Zawał serca jest martwicą mięśnia sercowego spowodowaną zamknięciem światła tętnicy wieńcowej. Blizna zawałowa nie ma zdolności kurczenia się. Podczas pracy serca obszar blizny ulega rozciąganiu..

Pęknięcie wolnej ściany serca

.. ...u ok. 7% pacjentów z zawałem. Powikłanie to najczęściej występuje 3 - 6 dniu zawału. W 90% przypadków pęknięciu ulega ściana lewej komory. Czynnikami, które mogą sprzyjać pęknięciu ściany serca są: pierwszy pełnościenny zawał, kobiety po 60 roku życia, nadciśnienie tętnicze w wywiadzie,..

Pęknięcie przegrody międzykomorowej

.. ...ok. 1 - 3% chorych z zawałem mięśnia sercowego. Najczęściej do pęknięcia przegrody międzykomorowej dochodzi w 1 tygodniu zawału ( zwykle 2 - 3 doba ). Objawy pęknięcia przegrody międzykomorowej. wstrząs kardiogenny i/lub ostra niewydolność lewokomorowa, narastająca niewydolność..

Kontrapulsacja wewnątrzaortalna

.. ...kardiogenny jako powikłanie zawału; niestabilna choroba wieńcowa; powikłania zawału - ostra pozawałowa niedomykalność zastawek, ubytek przegrody międzykomorowej; krańcowa niewydolność krążenia u chorych oczekujących na transplantację serca. Przeciwwskazania kontrapulsacji. niedomykalność..

Tamponada worka osierdziowego

.. ...mięśnia sercowego w wyniku zawału; uraz mechaniczny serca; pęknięcie tętniaka aorty, który sączy do jamy osierdziowej. Tamponada podostra worka osierdziowego. wysięki w przebiegu infekcyjnego zapalenia osierdzia; choroby tkanki łącznej - np. toczeń układowy; mocznica - w przebiegu..

Serce sportowca (rozstrzeń u sportowców)

Serce sportowca (rozstrzeń u sportowców)

.. ...sercowego może być także zawał serca ( wzrasta masa mięśnia sercowego ). Nadmierne napięcie układu przywspółczulnego - przez nerw błędny ( X nerw czaszkowy ) może być przyczyną migotania przedsionków. Kilkuletnie obserwacje zawodowych sportowców wyczynowych ( grupa 46 osób - 80%..

No reflow phenomenom

.. ...naczynia wieńcowego. Zawał serca jest martwicą mięśnia sercowego spowodowaną pęknięciem blaszki miażdżycowej, która całkowicie zamyka światło naczynia wieńcowego. Kardiologia inwazyjna umożliwia udrożnienie zamkniętego naczynia z uzyskaniem przepływu krwi w jego świetle. Rewaskularyzacja..

Białko C-reaktywne jako wskaźnik rozwoju miażdżycy tętnic

.. ...ryzykiem wystąpienia zawału mięśnia sercowego i udaru mózgu. Dotychczas nie przeprowadzono badań nad związkiem stężenia CRP z postępem zmian miażdżycowych, które nie dają jeszcze objawów klinicznych. Irene M.van der Meer z Erasmus Medical Center w Rotterdamie oraz współpracownicy..

Choroba niedokrwienna serca (choroba wieńcowa)

Choroba niedokrwienna serca (choroba wieńcowa)

.. ...pectoris instabilis ) Zawał serca ( Infarctus cordis ) Nagły zgon sercowy Przyczyny choroby niedokrwiennej serca. Organiczne zmiany w tętnicach wieńcowych. najczęstszą przyczyną choroby niedokrwiennej jest miażdżyca, która powoduje uszkodzenie ściany naczyń wieńcowych ( zmiany..

Choroba niedokrwienna a płeć człowieka

.. ...charakter stabilny. Zawał u mężczyzn manifestuje się przeważnie bólem zamostkowym, a u kobiet - bólami w nadbrzuszu, dusznością, nudnościami i uczuciem słabości bądź zmęczenia. Kobiety na ogół później trafiają do szpitala. W elektrokardiogramie mężczyzn częściej wyraźne jest uniesienie..

Czynniki ryzyka choroby niedokrwiennej serca

.. ...krwi. Występowanie dwóch czynników ryzyka pierwszego rzędu powoduje, że zagrożenie zawałem serca zwiększa się czterokrotnie, a występowanie trzech czynników pierwszego rzędu zwiększa to ryzyko 10 razy!..

Miażdżyca (blaszka miażdżycowa)

Miażdżyca (blaszka miażdżycowa)

.. ...pectoris instabilis ), zawał serca ( infarctus cordis ) i nagła śmierć sercowa. Narastanie blaszki miażdżycowej w świetle naczynia powoduje jego zwężenie a co za tym idzie pogorszenie ukrwienia mięśnia sercowego. Pęknięcie blaszki miażdżycowej powoduje uruchomienie całej kaskady procesów..

Powstawanie blaszki miażdżycowej

Powstawanie blaszki miażdżycowej

.. ...wieńcowej i w konsekwencji zawału serca. Blaszka miażdżycowa uszkadza również głębsze warstwy ściany tętnicy, przyczyniając się w ten sposób do rozwoju tętniaków. Etapy powstawania blaszki miażdżycowej. 1. Prawidłowa ściana naczynia wieńcowego. 2. Ogniska stłuszczenia błony błony..

Dieta obniżająca poziom cholesterolu

Dieta obniżająca poziom cholesterolu

.. ...wieńcowych, zmniejsza ryzyko zawału serca i pozwala uzyskać poprawę stanu klinicznego ( obniżenie stężenia LDL w blaszce miażdżycowej powoduje stabilizację blaszki miażdżycowej ). Wpływ diety na metabolizm lipidów. Spożywanie nadmiernie kalorycznych posiłków prowadzi do otyłości a także..

Bóle w klatce piersiowej o podobnym do dławicy charakterze

Bóle w klatce piersiowej o podobnym do dławicy charakterze

.. ...ograniczona do ): dławica zawał serca zapalenie osierdzia rozwarstwienie aorty wypadanie płatka mitralnego nadciśnienie płucne ostry zator tętnicy płucnej kurcz przełyku ból ściany klatki piersiowej choroba wrzodowa zapalenie trzustki. Podział lokalizacyjny bólów. Zamostkowy: ból..

Enzymy sercowe (markery martwicy mięśnia sercowego)

.. ...mięśnia sercowego, markery zawału serca ) są substancjami, których stężenie we krwi wzrasta w czasie dokonywania się zawału serca. Do markerów zawału serca należą: kinaza kreatynowa ( CK ), frakcja mięśniowa kinazy ( CK - MB ), mioglobina, troponiny ( TnT i TnI ), dehydrogenaza kwasu..

Atenolol

.. ...profilaktyce wtórnej zawału serca, w leczenie nadciśnienia tętniczego. Wpływ beta - adrenolityków na układ bodźcotwórczy serca jest też wykorzystywany w leczeniu niektórych zaburzeń rytmu ( tachyarytmie ). Beta - blokery kardioselektywne są pozbawione działań niepożądanych wynikających z..

Enoksyparyna (Clexane)

.. ...niektórych przypadkach zawału serca, u chorych poddawanych dializom, w ramach przygotowania do niektórych zabiegów ( np. czasami przed kardiowersją ). Enoksyparynę podaje się w wstrzyknięciach podskórnych, najczęściej w brzuch ( w okolice pępka, tam gdzie jest dużo dobrze ukrwionej..

Cukrzyca

Cukrzyca

.. ...problemy miażdżycy, zawałów, udarów. Cukrzyca typu 2. Cukrzyca typu 2, niegdyś nazywana cukrzyca ludzi otyłych. U podłoża choroby leży względny niedobór insuliny. Trzustka nie jest tu uszkodzona, produkcja insuliny jest zachowana. Występuje natomiast oporność tkanek na insulinę, co..

Ból w klatce piersiowej

Ból w klatce piersiowej

.. ...należy też wykluczyć zawał serca, który najczęściej manifestuje się bardzo charakterystycznym bólem zamostkowym. Ból w klatce piersiowej może być związany z urazem żeber. Złamanie, lub nawet zwykłe obicie żeber jest wyjątkowo bolesne. Ból nasila się w czasie śmiechu i głębokiego..

Ból serca

Ból serca

.. ...lub ból w przebiegu zawału serca. Ból wieńcowy występuje najczęściej po wysiłku, po ekspozycji na niską temperatura czy silny, chłodny wiatr, w związku z stresem lub wzruszeniem. W zaawansowanych postaciach choroby niedokrwiennej serca ból wieńcowy występuje także w spoczynku. Jego..

Duszność

Duszność

.. ...zatorowości płucnej, zawału, zapalenia mięśnia sercowego, wad zastawkowych czy zaburzeń rytmu serca. Z przyczyn innych niż czysto kardiologiczne na pewno trzeba wymienić astmę i POChP ( Przewlekła Obturacyjna Choroba Płuc ) oraz inne patologie układu oddechowego ( pylice, gruźlica, odma,..

Metoprolol (Betaloc, Betaloc ZOK, Beto ZK, Metocard, MetoHEXAL, Metoprolol)

.. ...pierwotnej profilaktyce zawałów serca, w leczeniu nadciśnienia tętniczego, także w leczeniu niektórych zaburzeń rytmu serca ( częstoskurcze, migotanie przedsionków, skurcze dodatkowe ). Do działań niepożądanych, występujących głównie po przedawkowaniu lub przy jednoczesnym przyjmowaniu..

Ból żołądka

Ból żołądka

.. ...obszaru jamy brzusznej ale również z klatki piersiowej. Zawał serca może zamiast typowym bólem zamostkowym manifestować się właśnie bólami w okolicy nadbrzusza. Jest to tak zwana maska brzuszna zawału...

Blok przedsionkowo-komorowy

.. ...przykład w przebiegu zawału serca ), wymaga wszczepienia stymulatora. Badaniem służącym do rozpoznawania bloków przewodzenia jest EKG, często badanie holterowskie ( ciągły zapis EKG przez 24h lub dłużej )...

Maska brzuszna zawału serca

Maska brzuszna zawału serca

.. Zawał serca typowo manifestuje się silnym, dławiącym bólem w klatce piersiowej, promieniującym do lewego barku lub żuchwy, z towarzyszącym lękiem przed śmiercią i często także z dusznością. Czasami ból promieniuje do nadbrzusza lub ból w nadbrzuszu występuje jako jedyny objaw. Taką sytuację nazywamy maską..

Dławica Prinzmetala

.. ...rozpoczynającemu się zawałowi serca. Charakterystyczne jest występowanie epizodów bólowych w nocy lub nad ranem. Zarówno ból jak i zmiany w badaniu EKG ustępują samoistnie, ryzyko wystąpienia zawału w przebiegu dławicy Prinzmetala jest niewielkie. Rozpoznanie stawia się na podstawie..

Profilaktyka zawału serca

Profilaktyka zawału serca

.. Profilaktyka zawału serca może być pierwotna lub wtórna. Pierwotna profilaktyka zawału serca. Pierwotna profilaktyka ma na celu zapobieganie wystąpienia zawału serca. Polega przede wszystkim na zmianie nawyków żywieniowych i sposobu codziennego funkcjonowania. Wymiernymi parametrami oceniającymi to, czy..

Badanie CK (kinaza kreatynowa)

.. ...biochemicznym potwierdzaniu zawału serca. Ważny jest nie tylko wzrost poziomu CK, ale procentowy udział frakcji sercowej. Samo podwyższenie stężenia kinazy kreatynowej nie wystarczy do rozpoznania zawału, może towarzyszyć także zapaleniu mięśnia sercowego. Do rozpoznania zawału potrzebne..

Niedomykalność zastawki mitralnej

.. ...jako ciężkie powikłanie zawału serca. Często prowadzi do wstrząsu i wymaga natychmiastowej interwencji kardiochirurgicznej. Przewlekła niedomykalność mitralna, z uwagi na duże rozprzestrzenienie chorób takich jak nadciśnienie tętnicze i miażdżyca, jest patologią dość częstą. Długo może..

Chelatacja

.. ...chelatacji są podzielone, w środowisku lekarzy i pacjentów można spotkać zarówno entuzjastycznych zwolenników tej terapii jak i ludzi odnoszących się do roli EDTA w leczeniu miażdżycy bardzo sceptycznie...

Kamica pęcherzyka żółciowego

.. ...po zjedzeniu tłustego posiłku. Epizod kolki żółciowej jest wskazaniem do cholecystektomii. Z punktu widzenia kardiologa istotne jest różnicowanie bólu kolkowego z ewentualną maską brzuszną zawału serca...

Perindopryl (Iprax, Prenessa, Prestarium, Noliprel)

.. ...wystąpienia zawałów serca i udarów mózgu. Preparaty zawierające perindopryl dostępne w Polsce ( za indexem leków MP 2007 ): Iprax, Prenessa, Prestarium oraz preparat złożony zawierający diurety - Noliprel...

Ketoza

.. ...leczonych insuliną, kwasicę ketonową może wywołać odstawienie leku lub przyjmowanie zbyt małych dawek insuliny względem zapotrzebowania organizmu ( ostre infekcje, zawał serca, znaczny wysiłek fizyczne itd. )...

Lewogram

.. ...serca w lewo może być zawał mięśnia sercowego. Lewogram może także pojawić się w czasie napadu częstoskurczu komorowego. Rozwijający się przerost lewej komory, na przykład w źle leczonym nadciśnieniu tętniczym, może doprowadzić do powstawania zwłóknień w obrębie lewej odnogi pęczka Hisa..

Nadżerki żołądka

.. ...ocenie dolegliwości bólowych w nadbrzuszu, u pacjenta bez wywiadu choroby wrzodowej a z wywiadem choroby niedokrwiennej serca, lekarz zawsze pomyśli również o nietypowym bólu zawałowym ( maska brzuszna )...

Tętnice wieńcowe

Tętnice wieńcowe

.. ...pozwala ograniczyć obszar zawału. Jeśli jednak do zatkania tętnicy wieńcowej dochodzi nagle, obszar niedokrwienia może być bardzo rozległy. Wytwarzanie krążenie obocznego tłumaczy fakt, iż zawał serce u młodych ludzi jest zwykle znacznie bardziej rozległy niż u osób z długoletnim..

Struny ścięgniste i rzekome

Struny ścięgniste i rzekome

.. ...zastawka się zatrzaskuje. Zawał mięśnia sercowego w obrębie mięśnia brodawkowego może doprowadzić do zerwania się struny ścięgnistej i ostrej niedomykalności zastawki. Jest to bardzo poważne powikłanie zawału mięśnia sercowego. Struny rzekome. Struny rzekome maja budowę podobną do strun..

Choroba Kawasaki

.. ...skrzeplin. Może dojść do zawału serca. Zapalenie mięśnia sercowego sprzyja z kolei wystąpieniu zaburzeń rytmu. Odległym powikłaniem choroby, na skutek włóknienia pozapalnego, mogą być także zaburzenia rytmu serca oraz niewydolność mięśnia sercowego i nabyte wady zastawkowe. Chorobie..

Sercowy zespół X (kardiologiczny zespół X)

.. ...niebezpieczeństwa wystąpienia zawału serca czy rozwiniecie się niewydolności mięśnia sercowego. Leczenie ukierunkowane jest przede wszystkim na eliminację uciążliwych dolegliwości, stosuje się preparaty azotanów, beta adrenolityków i brokerów kanałów wapniowych. Względnie często sięga..

Ramipril (Axtil, Mitrip, Piramid, Polpril, Ramicor, Tritace, Vivace)

.. ...sercowo - naczyniowym ( zawał, udar ) u osób z wysokim ryzykiem, w terapii nadciśnienie u osób z neuropatią cukrzycową ( spowalniają procesy chorobowe zachodzące w nerkach - nefroprotekcja ). Mechanizm działania ramiprilu, i innych leków z tej grupy jest złożony. Bezpośrednio polega na..

Kryza nadciśnieniowa

.. ...również ryzyko wystąpienia zawału mięśnia sercowego. Ciśnienie należy obniżać w sposób zdecydowany, ale jednocześnie kontrolowany. Zbyt gwałtowny spadek ciśnienia tętniczego u osoby przyzwyczajonej do wysokich wartości ciśnienia może doprowadzić do wystąpienia udaru niedokrwiennego..

Dieta po zawale serca

Dieta po zawale serca

.. ...naczyniowym, które do zawału serca doprowadziły. Podstawowe trzy jednostki chorobowe, które należy brać pod uwagę, to nadciśnienie tętnicze, miażdżyca oraz cukrzyca. Zwykle kluczowa jest redukcja wagi ( zespół metaboliczny ). Bardzo istotne jest prawidłowe prowadzenie chorych na cukrzycę..

Stan przedzawałowy

.. Stan przedzawałowy to sytuacja, gdy zapotrzebowanie mięśnia sercowego na tlen przekracza możliwości zaopatrzeniowe tętnic wieńcowych, kardiomiocyty wyczerpały zasoby substratów beztlenowych przemian energetycznych i dochodzi do niedokrwienia. Jest to stan bezpośrednio poprzedzający obumarcie komórek mięśnia..

Rehabilitacja po zawale serca

.. ...wszystkim od stopnia zawału, ogólnego stanu zdrowia pacjenta oraz od ewentualnych chorób współistniejących. Odchodzi się jednak od niegdyś zalecanego fotelowego trybu życia. Rozsądnie rozplanowana aktywność fizyczna działa pozytywnie nie tylko na psychikę człowieka, co i tak nie jest bez..

Ultrasonografia wewnątrzwieńcowa

.. ...rzadkie, wystąpienia zawału mięśnia sercowego. Ultrasonografia wewnątrzwieńcowa jest rzadko wykonywana, nie ze względu na możliwe powikłania, ale ze względu na wysoką cenę jednorazowej głowicy ultrasonograficznej oraz mała dostępność tak wyrafinowanej aparatury. Ultrasonografia..

Homocysteina

.. ...hiperhomocysteinemią mają podwyższone ryzyko wystąpienia chorób sercowo - naczyniowych takich jak zawała mięśnia sercowego czy udar mózgu. Oznaczenie poziomu homocyteiny we krwi nie jest badaniem rutynowo wykonywanym...

Nadroparyna (Fraxodi, Fraxiparine)

.. ...niektórych chorych z ostrym zawałem serca oraz u kobiet w ciąży ze wskazaniami do leczenia antykoagulacyjnego ( ciąża stanowi przeciwwskazanie do stosowania doustnych preparatów antykoagulacyjnych, np. acenokumarolu ). Działania niepożądane związane z nodraparyną to przede wszystkim..

Acebutolol (Abutol, Abutol long, Sectral)

.. ...zmniejsza ryzyko wystąpienia zawału ( profilaktyka wtórna lub pierwotna ) oraz zmniejsza częstość występowania i nasilenie wieńcowych epizodów bólowych ( acebutolol zmniejsza zapotrzebowanie serca na tlen ). Działania niepożądane acebutololu to przede wszystkim nadmierne spowolnienie..

Aterotromboza (zakrzepowe powikłania miażdżycy)

.. ...ciśnienia tętniczego, poziomu glukozy oraz profilu lipidów. Konsekwencjami nieprzestrzegania zasad zdrowego rozsądku są takie powikłania naczyniowe, jak zawał serca, udar, niedokrwienie kończyn dolnych, itp...

Mostki mięśniowe

.. ...na ryzyko wystąpienia zawału serca, ciężkich zaburzeń rytmu czy nagłego zatrzymania krążenia jest nieznany. Wydaje się, że ryzyko powyższych incydentów sercowo - naczyniowych jest niewielkie, rokowanie jest dobre - 98% pacjentów przezywa 5 lat od rozpoznania. Podstawą leczenia objawów..

Zawał serca jako powikłanie zabiegu operacyjnego

.. Zawał serca jako powikłanie zabiegu operacyjnego może przebiegać niespecyficznie, niemal bezobjawowo. Wynika to ze znacznej ilości różnych leków, miedzy innymi uspakajających i przeciwbólowych, które przyjmuje pacjent w okresie pooperacyjnym. Często chory nie skarży się na charakterystyczny ból w klatce..

Choroba tako-tsubo (kardiomiopatia wywołana silnym stresem)

.. ...charakterystyczne dla zawału mięśnia sercowego. Zespół tako - tsubo zwykle przebiega z bólem w klatce piersiowej i objawami niewydolności serca, stąd zawsze należy wykluczyć zawał. W przypadku opisywanej kardiomiopatii, nieprawidłowość w EKG wycofują się w przeciągu kilkunastu do..

Leczenie przeciwkrzepliwe

.. ...dożylnym lub dotętniczym podawaniu preparatów rozpuszczających skrzepliny. Kiedyś głównie podawano streptokinazę, obecnie coraz częściej sięga się po nowsze i bezpieczniejsze leki jak alteplaza czy tPA...

Ból trzustki

.. ...wrzodu żołądka oraz zawału mięśnia sercowego. Część chorych skarży się na bóle opasujące, co jest charakterystyczne dla zapalenia trzustki. Do zapalenia trzustki często dochodzi na skutek kamicy dróg żółciowych. Jeśli pierwotną przyczyną jest kamica, chory mógł wcześniej odczuwać..

Dyskopatia szyjna

Dyskopatia szyjna

.. ...jednostkami chorobowymi jak zawał mięśnia sercowego i pęknięcie tętniaka rozwarstwiającego aorty ( bóle w okolicy międzyłopatkowej schodzące coraz niżej w miarę jak rozwarstwia się ściana tętnicy ). W przypadku ucisku na szyjne nerwy rdzeniowe ( zespół korzeniowy ) pojawiają się..

Leki stosowane w cukrzycy typu 2

.. ...w postaci iniekcji. Insulinę należy również stosować przejściowo w stanach znacznego obciążenia organizmu takich jak ciężkie infekcje czy zawał serca lub udar mózgu, również w okresie okołooperacyjnym...

Insulina

.. ...stanach ostrych jak zawał serca czy ciężkie choroby infekcyjne. Chorzy na cukrzycę typu 2 muszą rozpocząć przyjmowanie insuliny w chwili, gdy leki doustne przestają zapewniać prawidłową kontrolę glikemii. Podział insulin. Istnieje kilka podziałów insulin. Praktyczne zastosowanie ma..

Właściciele kotów mają zdrowsze serca

.. ...kota zmniejsza ryzyko zawału serca o blisko jedną trzecią - ogłosili naukowcy ze Stanów Zjednoczonych na konferencji American Stroke Association w Nowym Orleanie. Naukowców z University of Minnesota doprowadziły do takiego wniosku badania prowadzone przez 10 lat na ponad czterech..

Przeciw Zawałowi Serca

.. ...Kardiologii Przeciw Zawałowi Serca I i II Kliniki Kardiologii UJ CM, zdrowy styl życia i sport - informuje rzecznik prasowy Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Violetta Szybowska. Dochód z imprezy przeznaczony zostanie na zakup sprzętu medycznego. Wspólna impreza - halowy turniej..

Skuteczne leczenie nadciśnienia możliwe też po 80-tce

.. ...zwiększającą ryzyko zawału serca i udaru mózgu. Zajmuje pierwsze miejsce wśród wszystkich przyczyn zgonów ludzi na świecie - przypomniał prof. Zbigniew Gaciong z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Lekarze szacują, że w grupie po 80. roku życia nadciśnienie ma niemal 90 proc. osób...

Badanie śliny pomoże rozpoznać zawał serca

.. ...rozpoznać wczesną postać zawału serca na podstawie badania kilku kropli śliny - poinformowano na zjeździe American Association for Dental Research. Metodę opracował zespół naukowców z University of Texas w Austin, University of Kentucky oraz University of Louisville. U wielu osób z..

Nowe kanony rehabilitacji kardiologicznej

.. ...100 tys. zachorowań na zawał mięśnia sercowego. Z dostępnych prognoz epidemiologicznych oraz obserwacji praktycznych wynika, że liczba zachorowań na zawał mięśnia sercowego wzrasta nie tylko z powodu starzenia się społeczeństwa. Coraz więcej jest bowiem przypadków zachorowalności wśród..

Nadciśnienie tętnicze ma ponad 8 mln Polaków

.. ...naczyniowych, takich jak zawał serca, czy udar mózgu. Z tego powodu uważa się je za główną przyczyną zgonów w krajach rozwiniętych - przed paleniem i wysokim poziomem cholesterolu. W Polsce na nadciśnienie cierpi 8 mln osób, a drugie tyle jest nim zagrożonych. Tym bardziej niepokojący..